PDA

Просмотр полной версии : Əmir Teymur


İlğım
16.12.2009, 12:01
Əmir Teymur uzaqgörən dövlət xadimi idi. İşğal etdiyi ölkələrdə alimlərə, sənətkarlara, tacirlərə toxunmazdı, fəth etdiyi ölkələrdən Səmərqəndə yalnız qiymətli daş-qaşlar gətirmirdi. Nadir kitablar, əlyazmalarla birgə şair və sənətkarları, xəttatları və nəqqaşları da imperiyanın paytaxtına yığırdı. Bu gün dünyanı heyran qoyan məşhur Səmərqənd abidələrinin bir çoxu Teymurun vaxtında ucaldılmışdı.

Əmir Teymur İmperiyanın ayrı-ayrı vilayətləri arasında əlaqə yaradılmasında tacirlərin roluna xüsusi qiymət verirdi. O, Avropa hakimlərinə məktublarında yazırdı: "Bütün aləm ancaq tacirlərin əməyi sayəsində gülşən olur. Tacirlərin sıxışdırılması yolverilməzdir. Mən istərdim ki, biz bu yerlərdə firəng tacirlərini necə himayə ediriksə, bizim tacirlərimizə də o yerlərdə eyni cür münasibət bəslənilsin". Teymur eyni zamanda tacirlərin azğınlaşmasına, xalqın soyulub-talanmasına da yol vermirdi.

...Artıq fevralın 17-si idi. Səhər Fəzlullah özündə cəsarət tapıb Əmirə demişdi ki, vəsiyyətini eləsin, yoxsa gec olar. Deyirlər, ölümqabağı insanın bütün həyatı gözləri önündən keçir. Teymurun yadına isə daşlar düşdü... Hər dəfə yürüşə çıxanda onun döyüşçüləri yolda bir yerə hərəsi bir daş atırdı. Böyük bir daş təpəsi yaranırdı. Səfərdən qayıdanda hərəsi bu təpədən bir daş götürürdü. Təpə balacalanırdı. Ancaq yerdə daşlar qalırdı. Teymur ayaq saxlayıb həmin daşların önündə xəyala dalırdı, həlak olanların ruhuna dua oxuyurdu...

Görəsən, mənim daşımın üstündə ağlayan olacaqmı?

Teymurun yaxınları artıq onun yatağı önünə yığışmışdılar. Güclə danışan Əmir yalnız bir neçə söz deyə bildi: "Məni Seyid Bərkənin ayağı altında basdırın... Bir də ki... Nə olursa olsun, qılıncı əlinizdə möhkəm tutun... Zəifliyi qəlbinizə yaxın buraxmayın. Zəiflik ağlınızı çaşdırar, ruhunuzu məhv edər, qoymaz məqsədinizə çatasınız. Eşidirsiniz? Zəif olan məqsədinə çatmayacaq..."

İlğım
16.12.2009, 13:56
Teymurun adına "topal" və "axsaq" ayaması qoşanlar onunla müharibəni uduzanlar, eləcə də bizim dövrdə rus imperializminin ideoloqları və tarixçiləri, fatehi oğru, quldur kimi təsvir edərək, sağ ayağını guya qoyun oğurluğuna gedərkən yaraladığını yazırdılar. Əslində isə 1363-cü ildə Siistanda Əfqanıstan və İran arasında geçə döyüşlərinin birində sağ ayağı və qolundan yaralanır. Lakin at belində yenə də əvvəlki kimi oturur, qılınc oynadır, qalxan tutur. Hətta 1379-cu ildə Xarəzm şahı Yusif Sofi Əmir Teymura qalib gələcəyini zənn edib ona təkbətək döyüşə cıxmağı təklif edir. Əmir Teymur təklifi dərhal qəbul edərək "Xan oğlan" adlı atını minib döyüş meydanına gəlir. "Xan oğlan" meydana girib o baş-bu başa cövlan edir, Yusif Sofi isə çadırından çıxmır....

İlğım
16.12.2009, 13:57
SSRİ zəncirlərindən qurtaran respublikalar öz müstəqilliyini tapandan sonra ölkələrin öz tarixlərinə yanaşmaları da dəyişdi. Özbəkistan, eləcə də digər respublikaların tarixçiləri, arxeoloqları Fateh Teymuru və onun dövrünü olduğu kimi qələmə almağa başladılar. Hətta dırnaqlarından qan daman rus imperialistləri də deyəsən böyük sahibqiranın ruhundan və xofundan qorxub onun barəsindəki həqiqətlərin bəzi tərəflərini olduğu kimi açıqlamadan çəkinmədilər. Bu haqda "Vokruq sveta" jurnalında Aleksandr Vorobyovun "Velikiy Timur" əsəri də ürəkaçandır. Mənbələrdə və Əmir Teymurun öz tüzüklərində yazılır ki, o Məhəmməd peyğəmbər (s) nəslindəndir. Onda bir övliyalıq və ilahi qüvvə var idi. Hətta Teymur da öz yazılarında müqəddəs ruhlarla görüşdüyünü etiraf edirdi. Fateh Teymurdan bu günümüzə gələn tarixi mənbələrdə ona bir çox xəbərdarlıqların yuxuda verildiyi haqqında xatırlamalar var.

İlğım
16.12.2009, 14:03
1391-1395-ci illərdə Terek çayı sahillərində apardığı uzumüddətli döyüş sayəsində Qızıl Ordanın xanı Toxtamışı taxtdan salandan sonra üzünü Osmanlı tərəfə Teymur 1402-si iln yazında Ərzincan vilayətinə çatmazdan əvvəl Sultan Bəyazidə xəbər göndərib deyir ki, ona Kemah qalasıını və vergi versin. Bu barədə Rui Qonsales de Klavixo və Şərafəddin Yəzdi yazırlar: "...Teymurun ordusu Sivasdan çıxanda Sultan Bəyaziddən təhqiramız bir məktub gəldi. Məktubda o, Teymuru ağılsız adlandıraraq, heç bir borcu olmadığını bildirir və hətta and içir ki, Teymurla döyüşüb onun hərəmxanasını götürəcək, böyük xanımını özünə arvad edəcək". Daha sonra müəlliflər qeyd edirlər: "... hökmdar Farsı dolanıb, qışı Qarabağda dincəlmişdi. Yönünü Sivasa tutmuşdu. Bu məktubdan qəzəblənən sahibqiran dərhal ordusu ilə Sivas səhərini mühasirəyə aldı. Bəyazid əvvəlcə oğlu Süleyman Çələbini 200 min əsgərlə şəhəri mühasirədən azad etməyə göndərdi. Özü də döyüşə qatıldı. Çox gözəl hərb taktikasına malik olan Teymur bu döyüşdə də qələbə qazandı".

Bəzi mənbələrdə yazırlar ki, Əmir Teymura döyüşü uduzandan sonra əsgərlər Sultan Bəyazidi dəmir qəfəsdə onun hüzuruna gətiriblər. Əsl həqiqətdə isə Sultan Mahmud xan qolları zəncirli Sultan Bəyazidi cahangir Teymurun hüzuruna gətirəndə Teymur əli ilə "dayanın" əmri verib deyir: "Açın sultanın qollarını. Unutmayın ki, siz mənim hüzuruma şah gətirirsiniz". Bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, Bəyazidi Teymurun hüzuruna adi əsgərlər deyil, Sultan Mahmud xan gətirmişdi. Bu da yenə Əmir Teymurun ləyaqətinin, mənəviyyatının göstəricisi idi. Sultan Bəyazidi yanında oturdan Teymur ona belə bir sual verir: "İndi nə deyirsən?" Bəyazid səhv etdiyini bildirib deyir ki, oğlanlarını gətirsinlər. Bir az keçmir ki, çaparlar Bəyazidin iki oğlunu gətirirlər. Oğlanlarına Osmanlı vilayətlərində hökmdarlıq verir. Bu görüşdən iki il sonra etdiyi səhvin xəcalətindən ürəyi qubar gətirir və Ağşəhərdə dünyasını dəyişir. Əmir Teymur Bəyazidin oğlanlarına xəbər göndərir ki, atalarını şahlara layiq dəfn etsin. Və bundan sonra öz oğlu Miranşahı deyil, Bəyazidin oğlunu Osmanlıya hökmdar təyin edir.

İlğım
16.12.2009, 14:04
Əmir Teymur bütün türk xalqlarını Çin əsarətindən qurtarmaq üçün, Bəyazid isə Avropanı fəth etmək uçun döyüşürdü. İndi bizim üçün nağıl və əfsanə olan 14-cü əsrdə, minlərin və milyonların içərisində çoxları kimi itib-batmadı Əmir Teymur. İnandığı, ibadət etdiyi Tanrısı, zəbt etdiyi 27 dövlətin hər birində yaydığı İslam dini onun dayağı oldu. Apardığı bütün döyüşlərdən qalib çıxdı. Əmir Teymur ilk əvvəl Mavəraənnəhr dövlətini yaradaraq türkləri monqol hücumlarından xilas etdi. 70 illik ömür kitabının səhifələrinə 35 il ərzində böyük döyüşlərdə qazandığı qələbələri yazdi.

Fateh Teymur apardığı döyüşlərlə, tutduğu ölkələri birləşdirməklə, Çingiz xanın istilaları nəticəsində pozulan Uzaq Şərq və Aralıq dənizi ölkələri arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələri yenidən bərpa etdi. Bu gün də dünya liderlərinin yenidən bərpa etməyə can atdıqları Böyük İpək yolunun təməlini qoydu.

Nizami63
19.12.2009, 20:49
hörmətli ilgım xanımın digər mövzuda adını çəkdiyi Malik Kayumovun sözlərinə görə İ.V.Stalinin Əmir Teymurun şəxsinə məhəbbətinin hüdudu yox idi...

Bu və digər məsələlər barədə M.Kayumovun fikirləri ilə aşağıdakı saytdan məlumat ala bilərsiniz :

Иосиф Виссарионович высоко ценил Тимура, и есть мнение, что даже свою партийную кличку, ставшую затем фамилией Сталин, он придумал в честь "железного хромца". В 1937 году в учебнике истории "вождь народов" лично вписал строки о том, что Тамерлан разбил войско Золотой Орды, и получается, именно ему русские обязаны своим освобождением от ига. О том, что Тимур был великим мистиком и даже после смерти его прах излучает сильное биополе, говорил также ученый Массон в 1925-м. (http://www.forum.bryansktalk.ru/index.php?topic=58306.0;wap2)

Nizami63
31.12.2009, 14:04
Əhli-sunnə mənbələrindən məlumdur ki,
Peygəmbər (as) buyurmuşdur:
" Məndən sonra 12 Xəlifə olacaq və İslam dini bu insanlarla izzət tapacaq.."
yerdə qalanlar isə padşahlar olacaqlar.."
(hədisin xülasəsi belədir)

əmir Teymur ve onun kimi öz dövrünün padşahlari olan sultan Selimlərdə islam dininə nəinki izzət verdilər, əksinə İslam dini ad altında öz güzəranlarini qurdular.
indi dəbdədir ki kimə nə sərf edirsə ona uyğun da özündən hədis uydurur...Bu gün bizim bəzi insanlarımız " türkçülük " adında elə bir xəstəliyə düçar olublar ki obyektiv həqiqətləri görməməzliyə qoymaqdan belə çəkinmirlər.

Azərbaycan dilində Sultan I Səlim haqqında obyektiv məlumatlar ədə etmək bu gün çox çətindir. Arzu edirəm ki bu ata qatili haqqında digər dillərdəki saytlardan məlumatlar tplayasınız və bu şərəfsizi Əmir Teymur kimi müqəddəs şəxsərlə müqayisəyə girişməyəsiniz.

palciq
31.12.2009, 14:10
indi dəbdədir ki kimə nə sərf edirsə ona uyğun da özündən hədis uydurur...Bu gün bizim bəzi insanlarımız " türkçülük " adında elə bir xəstəliyə düçar olublar ki obyektiv həqiqətləri görməməzliyə qoymaqdan belə çəkinmirlər.

Azərbaycan dilində Sultan I Səlim haqqında obyektiv məlumatlar ədə etmək bu gün çox çətindir. Arzu edirəm ki bu ata qatili haqqında digər dillərdəki saytlardan məlumatlar tplayasınız və bu şərəfsizi Əmir Teymur kimi müqəddəs şəxsərlə müqayisəyə girişməyəsiniz.


bu yazdigim Hedis əhli-sunenin Səhih revayetlerində qeyd olunub

Nizami63
31.12.2009, 20:05
Əmir Teymur bütün türk xalqlarını Çin əsarətindən qurtarmaq üçün, Bəyazid isə Avropanı fəth etmək uçun döyüşürdü. İndi bizim üçün nağıl və əfsanə olan 14-cü əsrdə, minlərin və milyonların içərisində çoxları kimi itib-batmadı Əmir Teymur. İnandığı, ibadət etdiyi Tanrısı, zəbt etdiyi 27 dövlətin hər birində yaydığı İslam dini onun dayağı oldu. Apardığı bütün döyüşlərdən qalib çıxdı. Əmir Teymur ilk əvvəl Mavəraənnəhr dövlətini yaradaraq türkləri monqol hücumlarından xilas etdi. 70 illik ömür kitabının səhifələrinə 35 il ərzində böyük döyüşlərdə qazandığı qələbələri yazdi.

Fateh Teymur apardığı döyüşlərlə, tutduğu ölkələri birləşdirməklə, Çingiz xanın istilaları nəticəsində pozulan Uzaq Şərq və Aralıq dənizi ölkələri arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələri yenidən bərpa etdi. Bu gün də dünya liderlərinin yenidən bərpa etməyə can atdıqları Böyük İpək yolunun təməlini qoydu.

Nizami63
03.01.2010, 13:02
" Əmir Teymurun vəsiyyətləri " kitabını kim oxuyub?

İlğım
03.01.2010, 13:28
" Əmir Teymurun vəsiyyətləri " kitabını kim oxuyub?

men internetde rast gelmishem

Nizami63
04.01.2010, 11:01
Rusiyanın " МОЯ ПЛАНЕТА " TV - sindən dünən də M.Kayumovun xatirələri əsasında lentə alınmış sənədli filmi nümayiş etdirirdiər...
Nümayiş etdirilən filmlər həftədə demək olar ki min 1 dəfə təkrar olunur. İmkanı olanlardan baxmağını xahiş edirəm.

Nizami63
06.01.2010, 20:08
Əmir Teymurun İslam dinini irəli aparıb müsəlman məmləkətlərində şəriəti yaymağı, ona rövnəq verməyi böyüklü - kiçikli əhli - mömüün qulağına çatandan sonra İslam alimləri bu məzmunda fitva vermişdilər : Allah taala hət 100 ildə Məhəmmədin ( ona tanrının mərhəməti və salamları olsun ) dinini irəli aparmaq və yeniləşdirmək üçün bir adamı İslam dininin yayımcısı və yeniləşdiricisi sifətində secir. İçində olduğumuz Vİİİ yüzillikdə Əmir Sahibqiran İslam dinini dünya vəqf - əhalisinə yaydı. Ona görə də bu yüzillikdə Nəhəmməd dininin yeniləşdiricisi bu kişi hesab olunmalıdır...

Seyid
07.01.2010, 11:45
Əmir Teymurun İslam dinini irəli aparıb müsəlman məmləkətlərində şəriəti yaymağı, ona rövnəq verməyi böyüklü - kiçikli əhli - mömüün qulağına çatandan sonra İslam alimləri bu məzmunda fitva vermişdilər : Allah taala hət 100 ildə Məhəmmədin ( ona tanrının mərhəməti və salamları olsun ) dinini irəli aparmaq və yeniləşdirmək üçün bir adamı İslam dininin yayımcısı və yeniləşdiricisi sifətində secir. İçində olduğumuz Vİİİ yüzillikdə Əmir Sahibqiran İslam dinini dünya vəqf - əhalisinə yaydı. Ona görə də bu yüzillikdə Nəhəmməd dininin yeniləşdiricisi bu kişi hesab olunmalıdır...

Nizami muellim yazilarinizi oxudum..Mende bele qenaet emele geldiki sizin
tarix biliyiniz cox awagidi.. incemeyin xetrinize de deymesin.. Tarixi analiz qabiliyyetinizde yox derecesindedi.. Cavanlarin beyinlerini bulandirmayin..Duz tarixi sehv cixarmayin.. Siyasi bolmelerde elelxusus aktivsiniz.. onu bilinki dunyada en guclu siyasetciler tarixcilerdi.. tarixi de siz bele bilirsinizse men sizin siyasi analizinize hec inanmiram ve guvenmirem. Hec bir gencin de bele mulahizelere inanmasini tovsiyye etmirem..

İlğım
07.01.2010, 11:49
Nizami muellim yazilarinizi oxudum..Mende bele qenaet emele geldiki sizin
tarix biliyiniz cox awagidi.. incemeyin xetrinize de deymesin.. Tarixi analiz qabiliyyetinizde yox derecesindedi.. Cavanlarin beyinlerini bulandirmayin..Duz tarixi sehv cixarmayin.. Siyasi bolmelerde elelxusus aktivsiniz.. onu bilinki dunyada en guclu siyasetciler tarixcilerdi.. tarixi de siz bele bilirsinizse men sizin siyasi analizinize hec inanmiram ve guvenmirem. Hec bir gencin de bele mulahizelere inanmasini tovsiyye etmirem..

duz tarixi sehv cixardan fikirleri goster , esaslandir.

Seyid
07.01.2010, 11:52
duz tarixi sehv cixardan fikirleri goster , esaslandir.

Menim fikrime protiv olsun deye post yazma.. sene bir weyi deim..
Ele bir Muselman padiwah yaxud serkerde yoxdur ki, o dini ireli aparmaq ucun nese elemesin.. Teymuru evvele cekib Selimi,Beyazidi geri cekmek olmaz.. Ismayili ireli cekib toxtamiwi geri cekmek olmaz.. her kesin oz yeri var..

Attila
07.01.2010, 11:53
Əmir Teymur bütün türk xalqlarını Çin əsarətindən qurtarmaq üçün, Bəyazid isə Avropanı fəth etmək uçun döyüşürdü.

Loooooooooooooooool:D:D:D ona görə də Ankara savaşı oldu?
ona görə Osmanlı 11 il fetret devri yaşadı? Çinlə vuruşan gılıncın ucunu Çin tərəfə tutar, harda türk müsəlman varsa ora yox)))
Kəllələrdən minarə qurmaz, çıxarılmış gözləri məcməyidə gətirtməz, başı ağrıyanda 100 adamın boynun vurdurmaz)))

İlğım
07.01.2010, 11:56
Menim fikrime protiv olsun deye post yazma.. sene bir weyi deim..
Ele bir Muselman padiwah yaxud serkerde yoxdur ki, o dini ireli aparmaq ucun nese elemesin.. Teymuru evvele cekib Selimi geri cekmek olmaz.. Ismayili ireli cekib toxtamiwi geri cekmek olmaz.. her kesin oz yeri var..

bunlari bilirem. padshahlarin hakimiyyet ustunde qardashin atasin oldurmeyi de normallashib uze cixani ve cixmayani var. men sene protiv yazmiram eksine hemfikirem. amma tarixi menden yaxshi bildiyin ucun senin izah vermeni istedim.

Nizami63
07.01.2010, 16:52
Nizami muellim yazilarinizi oxudum..Mende bele qenaet emele geldiki sizin
tarix biliyiniz cox awagidi.. incemeyin xetrinize de deymesin.. Tarixi analiz qabiliyyetinizde yox derecesindedi.. Cavanlarin beyinlerini bulandirmayin..Duz tarixi sehv cixarmayin.. Siyasi bolmelerde elelxusus aktivsiniz.. onu bilinki dunyada en guclu siyasetciler tarixcilerdi.. tarixi de siz bele bilirsinizse men sizin siyasi analizinize hec inanmiram ve guvenmirem. Hec bir gencin de bele mulahizelere inanmasini tovsiyye etmirem..
o hansı tarixçilərdir ki, dünyada güclü siyasətçi olublar?!
Özünüzü tarixçi hesab edirsinizsə onda bilməlidiniz ki, mənim yuxarıda yazdığım analiz deyildi ! Analizin nə olduğunu öyrənmək lazımdır !
Xətrinizə dəyməmək üçün başqa şeylər yazmıram. Ancaq necə deyərlər ağır otur batman gəl !

Nizami63
07.01.2010, 16:57
Loooooooooooooooool:D:D:D ona görə də Ankara savaşı oldu?
ona görə Osmanlı 11 il fetret devri yaşadı? Çinlə vuruşan gılıncın ucunu Çin tərəfə tutar, harda türk müsəlman varsa ora yox)))
Kəllələrdən minarə qurmaz, çıxarılmış gözləri məcməyidə gətirtməz, başı ağrıyanda 100 adamın boynun vurdurmaz)))
bu sizin fikrinizdir, yuxarıdakı fikri isə həmin dövrdəki İslam alimləri fitva vermişdilər...

Nizami63
07.01.2010, 16:59
duz tarixi sehv cixardan fikirleri goster , esaslandir.
onun buna sadəcə olaraq cürəti çatmaz !
Cürəti çatsa da yazdıqları yalan - palan olacaqdır ki mən onları darmadağın etməyə hazıram...

Nizami63
07.01.2010, 21:24
Menim fikrime protiv olsun deye post yazma.. sene bir weyi deim..
Ele bir Muselman padiwah yaxud serkerde yoxdur ki, o dini ireli aparmaq ucun nese elemesin.. Teymuru evvele cekib Selimi,Beyazidi geri cekmek olmaz.. Ismayili ireli cekib toxtamiwi geri cekmek olmaz.. her kesin oz yeri var..
siz çox şey deyib iddia edə bilərsiniz. Siz başa düşmürsünüz ki, dünya miqyasında qəbul edilmiş prinsiplər nə siz deyəndir nə də mən deyənlər?
Mən heç olmasa qəbul edilmiş prinsiplərə hörmət qoyuram, siz isə...

Seyid bəy, onu bilməlisiniz ki Əmir Teymura kimi aşağıdakı insanların İslam dininə töhfə verdiyi tarix elminə məlumdur :

Hicrətdən sonraki 1- ci 100 illikdə : Ömər ibn Əbdüləziz
Hicrətdən sonraki 2- ci 100 illikdə : Məmun ibn Harun ər - Rəşid
Hicrətdən sonraki 3- ci 100 illikdə : Müqtədir billah Abbasi
Hicrətdən sonraki 4- ci 100 illikdə : İzzüddövlə Dəyləmi
Hicrətdən sonraki 5- ci 100 illikdə : Sultan Səncər ibn Suıtan Məlik şah
Hicrətdən sonraki 6- ci 100 illikdə : Qazan xan ibn Ərğun xan ibn Hülakü xan
Hicrətdən sonraki 7- ci 100 illikdə : Olcaytu Sultan ibn Ərğunxan

İlğım
07.01.2010, 23:56
373

Attila
08.01.2010, 13:13
bu sizin fikrinizdir, yuxarıdakı fikri isə həmin dövrdəki İslam alimləri fitva vermişdilər...
Nizami bəy, İslam alimləri dediyiniz zatlar da saray əyanları olublar da)))
ayrı cür nə yazmalı idilər?
Hansı taxta çıxıb qılıncı müsəlmanın başına endirib.

Seyid
08.01.2010, 14:31
onun buna sadəcə olaraq cürəti çatmaz !
Cürəti çatsa da yazdıqları yalan - palan olacaqdır ki mən onları darmadağın etməyə hazıram...

siz çox şey deyib iddia edə bilərsiniz. Siz başa düşmürsünüz ki, dünya miqyasında qəbul edilmiş prinsiplər nə siz deyəndir nə də mən deyənlər?
Mən heç olmasa qəbul edilmiş prinsiplərə hörmət qoyuram, siz isə...

Seyid bəy, onu bilməlisiniz ki Əmir Teymura kimi aşağıdakı insanların İslam dininə töhfə verdiyi tarix elminə məlumdur :

Hicrətdən sonraki 1- ci 100 illikdə : Ömər ibn Əbdüləziz
Hicrətdən sonraki 2- ci 100 illikdə : Məmun ibn Harun ər - Rəşid
Hicrətdən sonraki 3- ci 100 illikdə : Müqtədir billah Abbasi
Hicrətdən sonraki 4- ci 100 illikdə : İzzüddövlə Dəyləmi
Hicrətdən sonraki 5- ci 100 illikdə : Sultan Səncər ibn Suıtan Məlik şah
Hicrətdən sonraki 6- ci 100 illikdə : Qazan xan ibn Ərğun xan ibn Hülakü xan
Hicrətdən sonraki 7- ci 100 illikdə : Olcaytu Sultan ibn Ərğunxan
Nizami muellim ozunuz agirliginda tarix kitabi olsaniz bele menim fikirlerime zidd yaxud sehv cixaracaq hec ne deye bilmersiz..
Ildirim Beyazidi gedin arawdirin gorun onun haqqinda ne yazilib.. obyektiv olun..
Stalin lenin teymuru beyenib deye besit, primitiv mentiqle hereket etmeyin..
Cixin bu subyektivlikden..

Nizami63
08.01.2010, 17:58
Nizami bəy, İslam alimləri dediyiniz zatlar da saray əyanları olublar da)))
ayrı cür nə yazmalı idilər?
Hansı taxta çıxıb qılıncı müsəlmanın başına endirib.
görürsünüzmü Əmir Teymurun dövləti idarə etmək prinsiplərini araşdırmadan gətirib bu şəxsiyyəti kimlərə tay tutursunuz.
Əmir Teymur saray əyanlarını İlham Əliyev kimi təyin etmirdi !
Onun təyin etdiyi saray əyanları Əmir Teymura böyük bir imperiyanı yaratmağa kömək etmişdi. Biz isə dılğır erməninin öhdəsindən belə gələ bilmirik. Belə getsə heç gələ də bilməyəcəyik...
Nizami muellim ozunuz agirliginda tarix kitabi olsaniz bele menim fikirlerime zidd yaxud sehv cixaracaq hec ne deye bilmersiz..
Ildirim Beyazidi gedin arawdirin gorun onun haqqinda ne yazilib.. obyektiv olun..
Stalin lenin teymuru beyenib deye besit, primitiv mentiqle hereket etmeyin..
Cixin bu subyektivlikden..
mən İldırım Bəyazid haqqında Əmir Teymurun özü tərəfindən yazılmış kitabı indi də əlimdə tutaraq yazıram. Siz isə Allah bilir nəyi oxuyursunuz !

Attila
11.01.2010, 13:15
Nizami bəy, İlham Əliyevin məsələyə nə dəxli var?
Stalin deyib ki Əmir Teymur zordu deməli zordu?
Minlərlə kitab var Topal haqda birini oxuyun da heç olmasa

Seyid
11.01.2010, 15:27
görürsünüzmü Əmir Teymurun dövləti idarə etmək prinsiplərini araşdırmadan gətirib bu şəxsiyyəti kimlərə tay tutursunuz.
Əmir Teymur saray əyanlarını İlham Əliyev kimi təyin etmirdi !
Onun təyin etdiyi saray əyanları Əmir Teymura böyük bir imperiyanı yaratmağa kömək etmişdi. Biz isə dılğır erməninin öhdəsindən belə gələ bilmirik. Belə getsə heç gələ də bilməyəcəyik...

mən İldırım Bəyazid haqqında Əmir Teymurun özü tərəfindən yazılmış kitabı indi də əlimdə tutaraq yazıram. Siz isə Allah bilir nəyi oxuyursunuz !
Sizin teriflediyiniz rus mebelerinde Emir teymura esir duwen Beyazid ozunu oldurduyu yazilir.. ama eslinde xestelikden vefat edir.. sizin istinad etdiyiniz tarix sehvdir.. elinizdeki kitabi birde vereqleyin belke bu melumat orda yerlewdirilib..

Nizami63
11.01.2010, 20:10
Sizin teriflediyiniz rus mebelerinde Emir teymura esir duwen Beyazid ozunu oldurduyu yazilir.. ama eslinde xestelikden vefat edir.. sizin istinad etdiyiniz tarix sehvdir.. elinizdeki kitabi birde vereqleyin belke bu melumat orda yerlewdirilib..
hansı məlumat?!
" Əmir Teymurun VƏSİYYƏTLƏRİ " kitabını oxumaq lazımdır. Onda Əmirin bəyazidə iltifatının özünüz şahidi olacaqsınız...

Attila
12.01.2010, 08:56
hansı məlumat?!
" Əmir Teymurun VƏSİYYƏTLƏRİ " kitabını oxumaq lazımdır. Onda Əmirin bəyazidə iltifatının özünüz şahidi olacaqsınız...

Teymurun ANkara savaşı Osmanlıda il boşluq, fetret devrinə səbəb oldu

Nizami63
12.01.2010, 17:19
Əmir Teymur " Hərbçiləri ən aşağı dərəcədən ali rütbələrə qədər " tüzüyündə yazır : Həmçinin əmr elədim ki, düşmənim tərəfimdən hər kim əsir düşüb bizim tərəfimizə keçsə öldürməsinlər, onlara sərbəstlik verilsin. Əgər hərbi xidməti qəbul etsələr, qoşuna götürsünlər, qəbul eləməyən əsirləri azadlığa buraxsınlar. Buna misal, Qeysər ilə müharibədə bizə təslim olan 4 minlik rum əsgərini azad elədim.

İlğım
12.01.2010, 19:49
men Beyazidin zeher icib olduyunu bilmirdim. amma onun olumun eshiden Teymurun Beyazidin oglanlarina bash sagligi verdiyin ve onlara atalarina laiqli merasim ve mezar qurmalarini tapshirdigin oxumusham.

Nizami63
12.01.2010, 21:20
men Beyazidin zeher icib olduyunu bilmirdim. amma onun olumun eshiden Teymurun Beyazidin oglanlarina bash sagligi verdiyin ve onlara atalarina laiqli merasim ve mezar qurmalarini tapshirdigin oxumusham.
Əmirin Bəyazidə necə iltifat göstərməsi haqqında onun öz kitabında ətraflı surətdə bəhs edilmişdir.
Çox təəssüf ki bəziləri bulanıq suda balıq tutmaq vərdişindən əl çəkmək istəmir...

Attila
13.01.2010, 09:20
Əmirin Bəyazidə necə iltifat göstərməsi haqqında onun öz kitabında ətraflı surətdə bəhs edilmişdir.
Çox təəssüf ki bəziləri bulanıq suda balıq tutmaq vərdişindən əl çəkmək istəmir...
Həəə o qədər hörmət göstərmişdi ki, Ankara savaşından sonra qızıl qəfəsə gətirib salmışdı.
Nizami bəy bulanıq suda siz balıq tutursuz bu mövzuda!

Nizami63
13.01.2010, 10:21
Həəə o qədər hörmət göstərmişdi ki, Ankara savaşından sonra qızıl qəfəsə gətirib salmışdı.
Nizami bəy bulanıq suda siz balıq tutursuz bu mövzuda!
buna Bəyazidin özü günahkar idi !

Attila
13.01.2010, 10:22
buna Bəyazidin özü günahkar idi !

Niyə?

Nizami63
13.01.2010, 10:42
Niyə?
ona görə ki İldırım Bəyazid özü Əmirin təklifini rədd etmişdi...

Attila
13.01.2010, 10:44
ona görə ki İldırım Bəyazid özü Əmirin təklifini rədd etmişdi...

Qılınc altından keçmək təklifini siz qəbul edərdiz?))

Nizami63
13.01.2010, 10:50
Qılınc altından keçmək təklifini siz qəbul edərdiz?))
onda nəzərə almalısınız ki 3 - cü yol da yox idi !

Attila
13.01.2010, 10:53
onda nəzərə almalısınız ki 3 - cü yol da yox idi !

Teymur belə bomba oğlan idi özü keçəydi də Bəyazidin qılıncının altından

Nizami63
13.01.2010, 11:04
Teymur belə bomba oğlan idi özü keçəydi də Bəyazidin qılıncının altından
Əmir Teymur bu döyüşün qalibi idi !
Şərtləri isə qaliblər müəyyən edir., necə ki bir vaxtları Bəyazid diqtə edirdi.

Attila
13.01.2010, 11:06
Əmir Teymur bu döyüşün qalibi idi !
Şərtləri isə qaliblər müəyyən edir., necə ki bir vaxtları Bəyazid diqtə edirdi.

Çinə gedib döyüşərdi də belə qatı müsəlman idisə)))))

İlğım
13.01.2010, 11:12
cine doyushmeye gederken yolda xestelenmir? men bele bilirdim

Attila
13.01.2010, 11:16
cine doyushmeye gederken yolda xestelenmir? men bele bilirdim
Əvvəldən gedəydi də Çinə
bütün müsəlmanları əzib getmək lazım idi?

Nizami63
13.01.2010, 11:17
cine doyushmeye gederken yolda xestelenmir? men bele bilirdim
Əmir Teymur Çinə böyük yürüşü ərəfəsində 1405-ci il martın 19-da Otrar şəhərində vəfat etdi. Onu Səmərqənddə dəfn etdilər.

İlğım
13.01.2010, 11:19
Əvvəldən gedəydi də Çinə
bütün müsəlmanları əzib getmək lazım idi?

yeqin sebebi varmish. teklenmemek ucun imperiyasin boyudub getmek isteyib de. menim iradim osmanliya yuruyush etmekdense rusyani muselamn edeydi

Attila
13.01.2010, 11:20
yeqin sebebi varmish. teklenmemek ucun imperiyasin boyudub getmek isteyib de. menim iradim osmanliya yuruyush etmekdense rusyani muselamn edeydi

Xeyr xeyr
sadəcə müsəlmanın yeganə düşmanı müsəlmandır

Nizami63
13.01.2010, 11:22
Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (1884-1944) 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap etdirdiyi “Şah Xətai” məqaləsində tarixçilərə istinadən yazır: “…Əmir Teymur Şeyx Səfiyə ayrıca bir ehtiram bəslərdi. Bütün müvərrixlərin (tarixçi-salnaməçi-M.M.K) təsdiqi ilə Əmir Teymur Ankaradakı fəthlərindən sonra xanigaha gələrək Şeyx Səfinin hər bir xahişini yerinə yetirəcəyini ərz etmişdi. Şeyx Səfi isə “Rumdan götürdüyün əsirləri azad et”-əmrini verdiyindən Əmir Teymur da filfövr (dərhal, əlüstü—M.M.K) bütün əsirləri əfv və azad etmişdi”. (Salman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, səh.295, B. 1986)

Attila
13.01.2010, 11:25
Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (1884-1944) 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap etdirdiyi “Şah Xətai” məqaləsində tarixçilərə istinadən yazır: “…Əmir Teymur Şeyx Səfiyə ayrıca bir ehtiram bəslərdi. Bütün müvərrixlərin (tarixçi-salnaməçi-M.M.K) təsdiqi ilə Əmir Teymur Ankaradakı fəthlərindən sonra xanigaha gələrək Şeyx Səfinin hər bir xahişini yerinə yetirəcəyini ərz etmişdi. Şeyx Səfi isə “Rumdan götürdüyün əsirləri azad et”-əmrini verdiyindən Əmir Teymur da filfövr (dərhal, əlüstü—M.M.K) bütün əsirləri əfv və azad etmişdi”. (Salman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, səh.295, B. 1986)

Və Ərdəbili onlara mülk kimi hədiyyə etdi
Çünki Səfi, Teymura bir möcüzə göstərdi.

İlğım
13.01.2010, 11:26
Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (1884-1944) 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap etdirdiyi “Şah Xətai” məqaləsində tarixçilərə istinadən yazır: “…Əmir Teymur Şeyx Səfiyə ayrıca bir ehtiram bəslərdi. Bütün müvərrixlərin (tarixçi-salnaməçi-M.M.K) təsdiqi ilə Əmir Teymur Ankaradakı fəthlərindən sonra xanigaha gələrək Şeyx Səfinin hər bir xahişini yerinə yetirəcəyini ərz etmişdi. Şeyx Səfi isə “Rumdan götürdüyün əsirləri azad et”-əmrini verdiyindən Əmir Teymur da filfövr (dərhal, əlüstü—M.M.K) bütün əsirləri əfv və azad etmişdi”. (Salman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, səh.295, B. 1986)
kimdi bu sheyx sefi? onlar eyni tarixlerde yashayiblar?

İlğım
13.01.2010, 11:28
Xeyr xeyr
sadəcə müsəlmanın yeganə düşmanı müsəlmandır

ele Teymur da bunu bilirdi de. arxasin o musalmanlara cevirib cine getseydi onu arxadan vuracaqdilar.

Attila
13.01.2010, 11:36
kimdi bu sheyx sefi? onlar eyni tarixlerde yashayiblar?
Şah İsmayılın Ulu babası və Səfəvilər sülaləsinin banisi sünnilikdən şiyəliyə keçmiş Şeyx

Nizami63
13.01.2010, 11:46
kimdi bu sheyx sefi? onlar eyni tarixlerde yashayiblar?
Şeyx Səfi əd-Din Ərdəbili (http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_S%C9%99fi_%C9%99d-Din_%C6%8Frd%C9%99bili)

İlğım
14.01.2010, 07:59
səfi
Doğum tarixi 1252
Doğum yeri Ərdəbil, Kəlxuran
Ölüm tarixi 1334
Ölüm yeri Ərdəbil

Teymur ise 1336da anadan olub.. onlar nece gorushubler ki:D

İlğım
14.01.2010, 08:01
Beyazidle dushmenliyinin esas sebebi Onun terefinden Teymura yazilmish tehqir mektubu olub. Beyazid ozu qashinib

İlğım
14.01.2010, 08:12
Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (1884-1944) 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap etdirdiyi “Şah Xətai” məqaləsində tarixçilərə istinadən yazır: “…Əmir Teymur Şeyx Səfiyə ayrıca bir ehtiram bəslərdi. Bütün müvərrixlərin (tarixçi-salnaməçi-M.M.K) təsdiqi ilə Əmir Teymur Ankaradakı fəthlərindən sonra xanigaha gələrək Şeyx Səfinin hər bir xahişini yerinə yetirəcəyini ərz etmişdi. Şeyx Səfi isə “Rumdan götürdüyün əsirləri azad et”-əmrini verdiyindən Əmir Teymur da filfövr (dərhal, əlüstü—M.M.K) bütün əsirləri əfv və azad etmişdi”. (Salman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, səh.295, B. 1986)

Nizami muellim siz bizim secdiyimiz kitablari tarixcileri yalan melumat vermekle tenqid edirsiz axi. ozunuz ise oz secdiklerinize gozuyumulu inanirsiz.
budur sizin bize meslehetiniz?? bunlari oxuyub heqiqeten beynimizi yalan melumatlarla dolduraq? eger sizin sovet ve azerbaycan haqqinda oxuduqlariniz da bele menbelerdendise onda hec sozum yoxdu daha. siz inandiqlarinizda sehv axtarmirsiz hem de bele boyuk sehvi gormursuz. o ne sedreddin ne desefi ile gorushmeyib. Xacə Əliyle gorushub ona imtiyazlar verib qullaqi ise Xacə Əlinin emri yox xahishiyle azad edir ve sefevi shexlerine y xidmet etmesi ucun erdebil etrafina yerleshdirib

Attila
14.01.2010, 11:11
Nizami muellim siz bizim secdiyimiz kitablari tarixcileri yalan melumat vermekle tenqid edirsiz axi. ozunuz ise oz secdiklerinize gozuyumulu inanirsiz.
budur sizin bize meslehetiniz?? bunlari oxuyub heqiqeten beynimizi yalan melumatlarla dolduraq? eger sizin sovet ve azerbaycan haqqinda oxuduqlariniz da bele menbelerdendise onda hec sozum yoxdu daha. siz inandiqlarinizda sehv axtarmirsiz hem de bele boyuk sehvi gormursuz. o ne sedreddin ne desefi ile gorushmeyib. Xacə Əliyle gorushub ona imtiyazlar verib qullaqi ise Xacə Əlinin emri yox xahishiyle azad edir ve sefevi shexlerine y xidmet etmesi ucun erdebil etrafina yerleshdirib

Yox Teymurun Ərdəbildə Şeyx Səfi ilə görüşü olub və bu görüşdə Səfi ona bir möcüzə göstərib
bu isə, bir daha Səfəvilərin şamanizmdən xəbərdar olduğuna sübutdur

İlğım
14.01.2010, 11:18
Yox Teymurun Ərdəbildə Şeyx Səfi ilə görüşü olub və bu görüşdə Səfi ona bir möcüzə göstərib
bu isə, bir daha Səfəvilərin şamanizmdən xəbərdar olduğuna sübutdur

sheyx sefi 1334de vefat edibse nece gorushu olub

Attila
14.01.2010, 11:23
sheyx sefi 1334de vefat edibse nece gorushu olub

o məlumat yanlışdır

İlğım
14.01.2010, 11:30
o məlumat yanlışdır

Seyx sefinin ölüm tarixi ne vaxtdi? men her yerde bu ili gorurem

Attila
14.01.2010, 11:40
Seyx sefinin ölüm tarixi ne vaxtdi? men her yerde bu ili gorurem

Mən ölüm işləri ilə maraqlanmıram))))
Amma Teymurla Səfiyəddinin görüşü olub bu dəqiqdir.

İlğım
14.01.2010, 11:45
Mən ölüm işləri ilə maraqlanmıram))))
Amma Teymurla Səfiyəddinin görüşü olub bu dəqiqdir.

men deqiqliyi riyazi hesablamalarla olcurem. bu sadece olaraq mumkun deyil. ankara fethi ve esirlerin erdebilde azad edilmesi 1402ci ile dushur. o seyx sefi ile gorushe bilmezdi hele hardan qala sexi ona mocuze gostere. gorus bele ola biler ki Teymur Seyx Sefinin mezarin ziyaret eder. kimse bele bir melumat verib bize de xeyir edir deye uzumunu ye bagini sorma meselesi kimi kitablarda bunu yayirirq.

Attila
14.01.2010, 11:50
men deqiqliyi riyazi hesablamalarla olcurem. bu sadece olaraq mumkun deyil. ankara fethi ve esirlerin erdebilde azad edilmesi 1402ci ile dushur. o seyx sefi ile gorushe bilmezdi hele hardan qala sexi ona mocuze gostere. gorus bele ola biler ki Teymur Seyx Sefinin mezarin ziyaret eder. kimse bele bir melumat verib bize de xeyir edir deye uzumunu ye bagini sorma meselesi kimi kitablarda bunu yayirirq.

Əsirlər barədə mən heçnə demədim. Sadəcə möcüzə haqda danışdım
bu da tarixi bir faktdır

Nizami63
14.01.2010, 11:51
Nizami muellim siz bizim secdiyimiz kitablari tarixcileri yalan melumat vermekle tenqid edirsiz axi. ozunuz ise oz secdiklerinize gozuyumulu inanirsiz.
mən belə düşünürəm ki, sizin Salman Mümtaz haqqında ətraflı məlumatınız yox dərəcəsindədir...
Salman Mümtazı inkar etmək üçün sizin istinad etdiyiniz müəlliflərin heç olmasa onun qədər savadı və dünyagörüşü olmalıdır !
Və daha sonra heç olmasa onun qədər xarici dilləri bilməlidirlər. Məlumat üçün deyim ki, Salman Mümtaz ərəb, fars, urdu, özbək, qırğız, türkmən və nəhayət rus dillərini çox mükəmməl surətdə bilirdi.
Bizim indi necə deyərlər yumurtadan təzəcə çıxmış və öz dilindən başqa heç bir xarici dili bilməyən moşenniklərə mən hansı əsaslara görə inanmalıyam?!

Digər tərəfdən " Şah İsmayıl Xətayi " mövzusunda göstərdiyim kimi teymurilərə səfəvilərin bir - birinə hörməti qarşılıqlı olmuşdur. Özbək xanı Şeybanı taxtdan salındıqdan sonra teymurilər nəslindən olan böyük insan Babur Şah ismayıl tərəfindən onun yerinə təyin edilmişdir...

Reportyor
14.01.2010, 11:57
mən belə düşünürəm ki, sizin Salman Mümtaz haqqında ətraflı məlumatınız yox dərəcəsindədir...
Salman Mümtazı inkar etmək üçün sizin istinad etdiyiniz müəlliflərin heç olmasa onun qədər savadı və dünyagörüşü olmalıdır !
Və daha sonra heç olmasa onun qədər xarici dilləri bilməlidirlər. Məlumat üçün deyim ki, Salman Mümtaz ərəb, fars, urdu, özbək, qırğız, türkmən və nəhayət rus dillərini çox mükəmməl surətdə bilirdi.
Bizim indi necə deyərlər yumurtadan təzəcə çıxmış və öz dilindən başqa heç bir xarici dili bilməyən moşenniklərə mən hansı əsaslara görə inanmalıyam?!

Digər tərəfdən " Şah İsmayıl Xətayi " mövzusunda göstərdiyim kimi teymurilərə səfəvilərin bir - birinə hörməti qarşılıqlı olmuşdur. Özbək xanı Şeybanı taxtdan salındıqdan sonra teymurilər nəslindən olan böyük insan Babur Şah ismayıl tərəfindən onun yerinə təyin edilmişdir...

Nizami müəllim Salam Mumtaz məgər tarixçidi?:rolleyes:

İlğım
14.01.2010, 11:58
mən belə düşünürəm ki, sizin Salman Mümtaz haqqında ətraflı məlumatınız yox dərəcəsindədir...
Salman Mümtazı inkar etmək üçün sizin istinad etdiyiniz müəlliflərin heç olmasa onun qədər savadı və dünyagörüşü olmalıdır !
Və daha sonra heç olmasa onun qədər xarici dilləri bilməlidirlər. Məlumat üçün deyim ki, Salman Mümtaz ərəb, fars, urdu, özbək, qırğız, türkmən və nəhayət rus dillərini çox mükəmməl surətdə bilirdi.
Bizim indi necə deyərlər yumurtadan təzəcə çıxmış və öz dilindən başqa heç bir xarici dili bilməyən moşenniklərə mən hansı əsaslara görə inanmalıyam?!

Digər tərəfdən " Şah İsmayıl Xətayi " mövzusunda göstərdiyim kimi teymurilərə səfəvilərin bir - birinə hörməti qarşılıqlı olmuşdur. Özbək xanı Şeybanı taxtdan salındıqdan sonra teymurilər nəslindən olan böyük insan Babur Şah ismayıl tərəfindən onun yerinə təyin edilmişdir...
salman mumtaz tarixcilerin yazilarina istinaden o setirleri yazib. amma derine getmeyib tarixcilerine inanib. siz de salman mumtaza inanirsiz.
movzuya qayidaq. men onlarin yashadigi intervallari gosterdim bu da subutdur ki onlar gorushe BİLMEZLER

Attila
14.01.2010, 12:01
Savaşdan öncə teymur əsgərlərinə hərəsinə bir daş götürüb bir yerə atmağı əmr edərmiş
Qoşun səfərdən qayıdanda hərə bir daş götürərmiş. Yerdə qalanlar isə, ölən döyüşçülərin daşı imiş
Teymur yerdə qalan daşlara yaxınlaşıb hər biri ilə söhbət edər, ağlayarmış.

İlğım
14.01.2010, 12:01
1395-ci ildə Şimali Qafqazda, Terek sahillərində Toxtamışın ordusu ilə döyüşə girən Teymur onu darmadağın etdi. Bu döyüşdən sonra Qızıl Ordanın Volqa sahillərindəki, Krımdakı, Şimali Qafqazdakı bir çox şəhərləri talan edildi, əhalisi əsir alınıb qul kimi satıldı.

Əmir Teymurun Xarəzmə və Qızıl Ordaya qarşı yürüşləri Orta Asiyada möhkəmlənmək və güclü dövlət yaratmaq məqsədi güdürdü. Lakin Teymur bununla kifayətlənmirdi. Böyük qənimətlər əldə etmək, imperiyasının hərbi və siyasi qüdrətini artırmaq üçün o, İrana, Azərbaycana, Kiçik Asiyaya, Hindistana müzəffər yürüşlər etdi.

İranın tam zəbt edilməsi iyirmi il çəkdi. Teymurun İsfahanda törətdiyi kütləvi qətl tarixin yaddaşında tayı-bərabəri olmayan bir qırğın kimi qaldı. Şəhəri tutmuş Teymur onu məhəllələrə bölüb əmirlərinə tapşırmışdı ki, əhalidən xərac yığsınlar. Lakin əhali üsyan qaldırıb bütün məmurları öldürdü. Bundan qəzəblənən Teymur şəhəri yenidən tutub qoşununa əmr etdi ki, hər bir döyüşçü ona ən azı bir isfahanlı başı gətirsin. Bu qırğında 70000 İsfahan sakini qətlə yetirildi. Teymur bu kəllələrdən qüllələr düzəltməyi əmr etdi ki, başqalarına da görk olsun.

Bu zaman Azərbaycanda Əmir Teymura itaət göstərməyən əsas qüvvə Qaraqoyunlular idi. Qaraqoyunlu Qara Məhəmməd Teymurun göndərdiyi ordunu məğlub etmişdi. Əmir Teymur Azərbaycan uğrunda gedən döyüşlərdə Qaraqoyunlu əmirlərinin müqavimətini axıra qədər qıra bilmədi. Qara Yusifin ciddi müqaviməti və itaət göstərməməsi Teymuru daha da qəzəbləndirmişdi. Sonralar azərbaycanlı sərkərdənin ildırım Bayazidə sığınması Əmir Teymurla Osmanlı Sultanı arasında münasibətlərin pisləşməsinə və müharibəyə səbəb olmuşdu. 1402-ci ildə Ankara yaxınlığında Əmir Teymurla ildırım Bəyazidin orduları arasında həlledici döyüş oldu. Hər tərəfdən iki yüz min döyüşçünün iştirak etdiyi bu savaşda Osmanlı ordusu darmadağın edildi və qüdrətli türk Sultanı əsir alındı. Türkün türkü qırdığı bu qanlı döyüş Konstantinopolun alınmasını 50 il yubatdı.

Nizami63
14.01.2010, 12:01
Nizami müəllim Salam Mumtaz məgər tarixçidi?:rolleyes:
Salam.
Salman Mümtazın yaradıcılığına bələd olan hər bir kəsə onun kim olduğu yaxşı məlumdur. İndiki alimlərin əksəriyyəti onun bizə qoyduqlarından istifadə etməkdədir.
Demək olar ki, ilk dəfə bizim tarixi şəxsiyyətlər haqqında araşdırmaları O aparıb...

Nizami63
14.01.2010, 12:06
salman mumtaz tarixcilerin yazilarina istinaden o setirleri yazib. amma derine getmeyib tarixcilerine inanib. siz de salman mumtaza inanirsiz.
movzuya qayidaq. men onlarin yashadigi intervallari gosterdim bu da subutdur ki onlar gorushe BİLMEZLER
tarixi intervalları dəqiq ( söhbət qədimlərdən gedir ) surətdə müəyyən etmək mümkün deyildir...
Mən həm də bu fakta ona görə inanıram ki, Əmirin Səfəvilərin dəst - xəttinə böyük ehtiramı olduğunu onun öz əsərini oxumaqla əmin oluram.
Yenə də deyirəm : Əmir Teymuru tam surətdə başa düşmək üçün 1 - ci növbədə onun öz əsərini oxumaq lazımdır !

Nizami63
14.01.2010, 12:09
Türkün türkü qırdığı bu qanlı döyüş Konstantinopolun alınmasını 50 il yubatdı.
Bizim bədbəxtçiliyimiz elə bu məntiqdən çıxış edən tarixçilərə inanmağımızdadır !

İlğım
14.01.2010, 12:11
Cavad Heyətin internetdə yayınlanmış “Azərbaycanın Türkləşməsi və Azərbaycan Türkcəsinin Təşəkkülü” əsərində Əmir Teymurun Anadolu səfərindən qalib olaraq döndüyündə bir çox türk boylarını (o cümlədən Şamlı boyunu) Suriya və Anadoludan Azərbaycana gətirdiyi qeyd olunur: “...Özəlliklə Teymur Anadolu səfərindən qalib olaraq döndüyündə bir çox Türk boylarını Suriya və Anadoludan Azərbaycana gətirdi. Bunlar Şamlı, Musuulu, Rumlu, Kaçar, Afşar, Zulkadir, Kovanlu, Kozanlu, Təkəlu, Baharlu, Varsaqlu, Bəydili boyları olub Azərbaycanda qaldılar və bir çoxu Ərdəbil və ətrafında Səfəvi şeyxi (Şeyx Əli)nin (rəvayətə görə bu zaman yolda Topal Teymura rast gələn Səfəviyyə təriqətinin qurucusu Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin nəvəsi, bu təriqətin rəhbəri Şeyx Əli, Şamlı tayfasının bağışlanmasını xahiş edib və öz hörməti sayəsində buna nail olub – müəl.) ətrafına toplanıb onun və oğullarının müridləri oldular...”. Bu barədə İsmayıl Kayqusuzun “Qızılbaşlıq və Qızılbaşlar” adlı məqaləsində də var: “...1402 Ankara savaşında Yıldırım Bəyazidi böyük məğlubiyyətə uğradan Timur geri dönərkən, birlikdə götürdüyü otuz min əsir Türkməni, Ərdəbil şeyxi Xoca Əliyə hədiyyə etmişti. Əsir Türkmənlərin böyük əksəriyyəti Təkəlü və Qaramanlulardı...”. Abbasqulu ağa Bakıxanov internet vasitəsi ilə oxuduğumuz “Gülüstani-İrəm” adlı əsərində yazır: “...Sultan Məhəmməd Xudabəndə (Şah İsmayıl Xətainin böyük qardaşı – müəl.) taxta oturdu. ...Şamlı və sair tayfaların əmirlərindən bir neçəsinə Şirvanda torpaq verildi...”. Abbasqulu ağa Bakıxanov eyni əsərində daha sonra qeyd edir: “...Şirvanda Qaramanlı, Təkəli, Şamlı... və sair bir çox tayfalar vardır”. Tarixdən məlum olduğu kimi Qəbələ də müəyyən bir tarixi dövrdə (Şirvanşahların zamanında) Şirvan vilayətinin tərkibində olub. İnayətullah Rzanın internetdə yayınlanan “Aran adı nə üçün məhv oldu?” məqaləsində də bu fakt təsbit olunur: “...Şirvanşahların zamanında Qəbələ ki mülknişin idi və yerli hakimlərin hakimiyyəti altında olurdu, Şirvan hökümətinə tabe oldu...”

Reportyor
14.01.2010, 12:14
Salam.
Salman Mümtazın yaradıcılığına bələd olan hər bir kəsə onun kim olduğu yaxşı məlumdur. İndiki alimlərin əksəriyyəti onun bizə qoyduqlarından istifadə etməkdədir.
Demək olar ki, ilk dəfə bizim tarixi şəxsiyyətlər haqqında araşdırmaları O aparıb...

Nizami müəllim, mən bilən Salamn mumtaz daha çox filolq kimi tanınıb, nəinki tarixçi kimi. Doğrudur qısa müddət tarix institutnda kiçik elmi işçi kimi çalışıb, amma onun heç bir tarixi əsəri barədə eşitməmişəm.

Nizami63
14.01.2010, 12:21
Nizami müəllim, mən bilən Salamn mumtaz daha çox filolq kimi tanınıb, nəinki tarixçi kimi. Doğrudur qısa müddət tarix institutnda kiçik elmi işçi kimi çalışıb, amma onun heç bir tarixi əsəri barədə eşitməmişəm.
mən isə onun bədii əsəri olduğu barədə !
Onun araşdırdığı insanların demək olar ki hamısı tarixi şəxsiyyətlər olublar. Tarixi şəxsiyyətə qiymət vermək üçün həmin dövrü bilməmək olmaz.

Bu günkü gənclərin əksəriyyəti elə bilir ki tarixi irsimiz bizə göydən gəlib. Unudurlar ki bir çox şəxsiyyətlərimizin bizə qaytarılmasında ilk külüng çalanlardan biri məhz Salman Mümtaz olub.

İlğım
14.01.2010, 12:54
mən isə onun bədii əsəri olduğu barədə !
Onun araşdırdığı insanların demək olar ki hamısı tarixi şəxsiyyətlər olublar. Tarixi şəxsiyyətə qiymət vermək üçün həmin dövrü bilməmək olmaz.

Bu günkü gənclərin əksəriyyəti elə bilir ki tarixi irsimiz bizə göydən gəlib. Unudurlar ki bir çox şəxsiyyətlərimizin bizə qaytarılmasında ilk külüng çalanlardan biri məhz Salman Mümtaz olub.
movzu salman muamtaz deyil

men de tarix goyden gelmeyib deyirem. isbat edin ki onlar eyni dovrde yashayib

Nizami63
14.01.2010, 13:11
movzu salman muamtaz deyil

men de tarix goyden gelmeyib deyirem. isbat edin ki onlar eyni dovrde yashayib
mən sizin mövzunu hərfi mənada qəbul etməyinizə etiraz edirəm !
Salman Mümtaz haqqında müzakirə onun Əmir Teymur haqqındakı fikirəri ilə bağlı ortaya çıxıb.

İlğım
14.01.2010, 13:14
huseyn cavid de sssrinin represiyasindan danishanda gelib cixdigimiz meqam idi sonu ne oldu KOBUD suretde forumun qaydalarin pozan adlandirildiq.

Nizami63
14.01.2010, 13:18
huseyn cavid de sssrinin represiyasindan danishanda gelib cixdigimiz meqam idi sonu ne oldu KOBUD suretde forumun qaydalarin pozan adlandirildiq.
mən onda banı birmənalı surətdə qəbul etməmişdim !
İndisə haqlı yerə almasaq yaxşıdır

İlğım
14.01.2010, 14:06
qizilbashlar
Hakimiyyətlərinin ilk mərhələsində Hülakülərin xristian dininə üstünlük vermələri Azərbaycanda bu siyasətə qarşı çıxan gizli sufi təriqətlərinin yaranmasına səbəb olmuşdu. Belə təriqətlərdən biri də XIII əsrdə Şeyx Səfiyəddinin başçılığı ilə Ərdəbildə yaranmışdı. Azərbaycana etdiyi sonuncu yürüş zamanı Əmir Teymur Şeyx Səfinin məqbərəsini ziyarət etmiş, abadlaşdırdığı Beyləqan şəhərinin gəlirini, habelə Ərdəbil şəhərini vəqf olaraq Şeyx Səfinin varislərinə vermişdi.

Seyid
14.01.2010, 14:30
men Beyazidin zeher icib olduyunu bilmirdim. amma onun olumun eshiden Teymurun Beyazidin oglanlarina bash sagligi verdiyin ve onlara atalarina laiqli merasim ve mezar qurmalarini tapshirdigin oxumusham.
xanim Beyazid ozunu oldurmur.. xestelikden vefat edir.. Islami derinden bilen birisi ozunu oldurmeyin gunah oldugunu bilirdi ve hec vaxt buna ehtiyac duymazdi ve duymadi..

Nizami63
14.01.2010, 14:48
xanim Beyazid ozunu oldurmur.. xestelikden vefat edir.. Islami derinden bilen birisi ozunu oldurmeyin gunah oldugunu bilirdi ve hec vaxt buna ehtiyac duymazdi ve duymadi..
Roma papasından daha çox katolik olduqarını sübut etməyə girişənləri hər dəfə görən də çox təəcüblənirəm.
Hörmətli Seyid bəy, türklər belə Bəyazidin nədən öldüyünü bilmirlər. Siz isə o qədər inamla danışırsınız ki sanki Bəyazid öləndə yanında olmusunuz :

Yıldırım Beyazıt 8 Mart, 1403de 43 yaşındayken Akşehir'de neden olduğu hala bilinmeyen gizemli bir şekilde ölmüştür. İbn Arabşah eceliyle öldüğünü yazar. Bazı kaynaklara göre Timur'un beraberinde Orta Asya'ya doğru Hazar Denizi kıyılarından geçerek götürülmek isteniyordu ve en yakınlarından uğradığı ihanete dayanamayan I. Bayezid hastalandığı için bırakılarak tedavisi için geriye gönderildiyse de vefat etmiştir. Diğer kaynaklar hastalığının ilerleyen romatizma ve bronşit olduğunu, Behiştî "humma-i muhrika (ateşli bir hastalık)" olduğunu bildirirler. Bizanslı tarihçi Dukas kendini zehirlendiğini,[12] diğerleri ise esaret altında intihar ettiğini de belirtmektedirler. (http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid)

Seyid
14.01.2010, 14:52
Roma papasından daha çox katolik olduqarını sübut etməyə girişənləri hər dəfə görən də çox təəcüblənirəm.
Hörmətli Seyid bəy, türklər belə Bəyazidin nədən öldüyünü bilmirlər. Siz isə o qədər inamla danışırsınız ki sanki Bəyazid öləndə yanında olmusunuz :

Yıldırım Beyazıt 8 Mart, 1403de 43 yaşındayken Akşehir'de neden olduğu hala bilinmeyen gizemli bir şekilde ölmüştür. İbn Arabşah eceliyle öldüğünü yazar. Bazı kaynaklara göre Timur'un beraberinde Orta Asya'ya doğru Hazar Denizi kıyılarından geçerek götürülmek isteniyordu ve en yakınlarından uğradığı ihanete dayanamayan I. Bayezid hastalandığı için bırakılarak tedavisi için geriye gönderildiyse de vefat etmiştir. Diğer kaynaklar hastalığının ilerleyen romatizma ve bronşit olduğunu, Behiştî "humma-i muhrika (ateşli bir hastalık)" olduğunu bildirirler. Bizanslı tarihçi Dukas kendini zehirlendiğini,[12] diğerleri ise esaret altında intihar ettiğini de belirtmektedirler. (http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid)
Nizami muellim, eyer sizde menim qeder Beyazidin tarixi kecmiwi bilse idiniz bunu etmeyeceyini de yaxwi bilerdiniz.. Men tovsiyye edirem ki, Beyazidin heyatini uwaqligini oxuyasiniz.,. kimlerden hansi islam alimlerinden ders aldigini oyrenesiz..

Nizami63
14.01.2010, 14:52
Yeri düşmüşkən Əmir Teymurun İldırım bəyazidə münasibətlərindən " havadan "danışan insanlardan xahiş edirəm ki yuxarıda təqdim etdiyim linki diqqətlə oxusunlar...

Attila
14.01.2010, 19:36
Nizami bəy, ən dılğır tarixçilər saray tarixçiləridir
ən dılğır tarix yazarları da türk yəni Osmanlıdakı yazarlardır))

İlğım
14.01.2010, 23:51
1402-ci ilin iyul аyının 25-də Ankara аltındа Əmir Teymur Bаrlаs Sultan İldırım Bəyazidi (1387—1402) məğlub еtdi. Аnаdоludа yurd tutmuş оğuz və mоnqоl-tаtаr кöкənli bir çох еlləri sürüb qışlаğı Qarabağа gətirdi. Əmir Teymur Qarabağа gətirən еlləri bəzi qаynаqlаr qаrа tаtаrlаr, bəziləri isə аğ tаtаrlаr кimi göstərirlər. Tаriхçi Şərəfəddin Əli Yəzdi «Zəfərnаmə» аdlı əsərində yаzır: «Qаrа tаtаrlаr Mənqu qааnın Hülaku xanı Irаnа göndərdiyi vахt оnun qоşununа dахil еdilmiş türк qəbilələrindəndirlər. Hülaku xan Təbriz tахtgahınа yiyələndiкdə оnlаrı mаliк оlduqlаrı şər хаsiyyətlərinə görə кöçürüb Rum və Şаm sərhədlərində məsкunlаşdırmışdır. Sultаn Əbu Səidin ölümündən sоnrа, İrandа iхtiyаr sаHibi qаlmаdığındаn оnlаr itаətsizliк göstərməyə bаşlаdılаr və 52 dəstəyə bölündülər… (7)

Əmir Teymurun yаnınа еlçiliyə gəlmiş Ispаniyа еlçisi Rui Qоnsаlеs dе Кlаviхо öz gündəliyində yаzır: «Tеymur bəy оrаdаn Bаbil sultаnın tоrpаğınа tuşlаndı. Оnа qədər аğ tаtаr dеyilən qəbilə ilə rаstlаşdı. Bu аdаmlаr həmişə yurddаn yurdа кöçürlər. О, оnlаrlа vuruşmаğа bаşlаdı və sаvаş аçdı, кimi yеndisə əsir götürdü. Оnlаrın bаşçılаrını, кişili-qаdınlı əlli min nəfəri əsir götürdü. Hаmısını özüylə аpаrdı. Оrdаn Dəməşq (Şаm) şəhərinə tərpəndi. Şəhərin sакinləri оnu əsəbləşdirmişdilər. Həm təslim оlmurdulаr, Həm də еlçisini tutmuşdulаr. (8) Əmir Teymur оrdаn götürdüyü türкmаnlаrı dа Qarabağа gətirdi. Оğuz кöкənli Rumlu və Şаmlı еllərini хətrini əziz tutduğu Хаcə Əli Səfəviyə bаğışlаyıb, Ərdəbil civаrındа yеrləşdirdi. Yаrı hissəsi mоnqоl-tаtаr və yаrısı isə оğuz кöкənli оlаn Qаcаr və Cаvаnşir еllərini Qаrаbаğdа sакin еtdi. Qacarlar Bərdədən Şəmkirə qədər, cаvаnşirlər Bərdədən Arazbarаdəк tоrpаqlаrа yiyələndilər. Tаriхi ədəbiyаtdа Bərdədən tutmuş Arazbarаdəк uzаnаn tоrpаqlаr «Mülкi-Cаvаnşir» аdlаnır.

İlğım
15.01.2010, 08:38
Sahibqiran Teymurun hərbi taktikalarıTanrının nəzərində o qədər ucalmışdı ki, yürüş etdiyi bütün ölkələrdə qələbə, zəfər tacı onun başına qoyulurdu. 1381-1404-cü illərdə İran, Azərbaycan, İraq və Suriyaya hərbi yürüşlər edərək bu ölkələri öz bayrağı altında birləşdirmişdi. O, qüdrətli Çingiz xandan qalmış monqolların buynuz ştandartını dəyişib, qızılay ştandartını qəbul etmişdi. Bu da bütün türklərin bir bayraq altında birləşməsinə çağırış idi. Yeni hərb siyasəti ilə Teymur həm də Qızıl Ordanın hərbi-siyasi qüvvəsini sındırırdı. Bu da Qızıl Orda xanlarının, təbii ki, xoşuna gəlmirdi. Əmir Teymurun yeni dövlət idarəçilik siyasəti ilə Qızıl Ordanın daima əsarətdə saxladığı Asiya və Avropa bir növ azadlığa çıxmış olardılar. Əmir Teymurun monqol xanlarını darmadağın etməkdə məqsədi tayfalar, xanlıqlar arasında olan mənəm-mənəmliyə, mübahisəli ərazi üstə müharibələrə son qoymaq, Orta Asiyada Çaqatay ulusunun itirdiyi birliyi yenidən qaytarmaq, ulu Mavəraənnəhri qorumaq və dövlətdəki feodal qanunlarını dəyişmək idi. Onun gücü qarşısında hakimiyyətini itirməkdən qorxan, Səmərqənddə hakimiyyətə gəlmiş Teymurdan təpki alan ibn Tanqrıberdi, sivaslı Əhməd Bürhanəddin, Mərdinin və Türkmən elinin əmirləri, Cəlairlər ittifaq qurub Əmir Teymura qarşı vuruşa başlasalar da, məğlub oldular. Bunların sıralarında şanlı şöhrətli türk imperatoru, bütün döyüşlərdə qələbə qazanan, böyük türk sultanı Bəyazid də var idi. Bəyazidlə Fateh Teymur arasınsa baş verən münaqişə və müharibədən danışmazdan əvvəl şirvanlı Şeyx İbrahimin diplomatiyasından söz açmaq istəyirəm.

Bir qayda olaraq Teymur əzəmətini və gücünü bilən bir çox diplomat hökmdarlar heç bir etiraz etmədən onu itaətlə qarşılayır və müstəmləkəsi altına keçirdilər. Teymurun hakimiyyəti dövründə onun sarayında işləmiş öz dövrünün tarixçi alimi Şərafəddin Yəzdi "Zəfərnamə" əsərində yazır: "...Allahın köməkliyi ilə Teymur Sahibqiran Dərbənddən Bakıya gəldi (təqribən 1383-97-ci ili nəzərdə tutur -müəllif) və əmr etdi ki, buradakı qalanı möhkəmlətsinlər. İlk dəfə 1381-ci ildə Şirvana hücum edərkən Seyx İbrahim sərkərdə Teymurun qabağına 40 dəvə yükü ənamla və 39 qulla çıxdı. Dünyanın alimləri, filosofları ilə məclis quran Teymur tez bu məqamı tutdu və Şeyx İbrahimdən soruşdu: "Qulun biri hanı?" Şeyx ona baş əyərək dedi: "Şahım, məmləkətim və rəiyyətim qul olunca mənim qul olmağım daha əfzəldir". Söz Teymuru tutduğundan, afərin deyib, əlini Seyxin çiyninə qoydu. Onun qayıtması xəbəri dünyaya yayıldı. Dərbənddən başlanan bir çox yürüşlərində onu müşayiət edən Şirvanın hökmdarı Şeyx İbrahim bir neçə gün əvvəl Şabrana gələrək Teymuru qarşılamaq üçün tədbirlər görmüşdü. Teymurun karvanı önündə qələbə bayrağını görən Şeyx İbrahim hazırladığı hədiyyələrlə sərkərdə Teymuru qarşıladı... Teymur Şamaxıda bir neçə gün qaldıqdan sonra Kürün sahillərinə endi. Şeyx İbrahim burada da Əmir Teymura layiq şadyanalıq və qonaqpərvərlik qurdu. Teymurun qulluğunda bir etibarlı qul kimi dayandı. Hökmdar Teymur da onun bu xidmətlərini cavabsız qoymayaraq, Şeyx İbrahimə özünün şəxsi əbasını və əbanın üstündə olan qiymətli daş-qaşlarla bəzənmiş kəmərini bağışladı. Bundan əlavə isə onu Şirvanda öz vassalı elan etdi və dedi ki, bundan sonra Şeyx İbrahim öz ordusu ilə Dərbəndin sərhədlərini qorumalıdır".

Teymurun qələbələri və qələbə ilə müşayiət olunan yürüşləri bir çox Asiya və Avropa, Balkan hakimlərinin ürəyindən idi. Bu ölkələrin hökmdarları Teymurla ittifaq yaratmaqla belə hesab edirdilər ki, Qızıl Ordadan və osmanlı-türk imperatorluğundan canlarını qurtaracaqlar. Hətta Avropa ölkələrinin hökmdarları onun atının üzəngisindən öpmək şərəfinə nail olmaq ücün Səmərqəndə gəlirdılər. Kastiliya və Leonianın hökmdarı III Henrix de Trastamara elçisi Rui Qonsales de Klavixonu ittifaq yaratmaq üçün Səmərqəndə göndərmişdi. Elcı dənizlərdən, səhralardan keçərək Səmərqəndə çatmışdı. Sonralar o, "Əmir Teymurun sarayına qədər səyahət gündəlıyı" kitabını yazır. Bir növ Əmir Teymur dövrünün canlı şahidlərindən biri olan avropalının kitabını oxuyanda görürsən ki, o bir çox qarışıqlıqlıq və anlaşılmazlıqlara yol verib. Bəzən hadisələri təhrif edib, bəzən də təhqiqat aparmaq imkanı olmadığından ağızdan-ağıza eşitdiklərini qələmə alıb.

1391-1395-ci illərdə Terek çayı sahillərində apardığı uzumüddətli döyüş sayəsində Qızıl Ordanın xanı Toxtamışı taxtdan salandan sonra üzünü Osmanlı tərəfə Teymur 1402-si iln yazında Ərzincan vilayətinə çatmazdan əvvəl Sultan Bəyazidə xəbər göndərib deyir ki, ona Kemah qalasıını və vergi versin. Bu barədə Rui Qonsales de Klavixo və Şərafəddin Yəzdi yazırlar: "...Teymurun ordusu Sivasdan çıxanda Sultan Bəyaziddən təhqiramız bir məktub gəldi. Məktubda o, Teymuru ağılsız adlandıraraq, heç bir borcu olmadığını bildirir və hətta and içir ki, Teymurla döyüşüb onun hərəmxanasını götürəcək, böyük xanımını özünə arvad edəcək". Daha sonra müəlliflər qeyd edirlər: "... hökmdar Farsı dolanıb, qışı Qarabağda dincəlmişdi. Yönünü Sivasa tutmuşdu. Bu məktubdan qəzəblənən sahibqiran dərhal ordusu ilə Sivas səhərini mühasirəyə aldı. Bəyazid əvvəlcə oğlu Süleyman Çələbini 200 min əsgərlə şəhəri mühasirədən azad etməyə göndərdi. Özü də döyüşə qatıldı. Çox gözəl hərb taktikasına malik olan Teymur bu döyüşdə də qələbə qazandı".

Bəzi mənbələrdə yazırlar ki, Əmir Teymura döyüşü uduzandan sonra əsgərlər Sultan Bəyazidi dəmir qəfəsdə onun hüzuruna gətiriblər. Əsl həqiqətdə isə Sultan Mahmud xan qolları zəncirli Sultan Bəyazidi cahangir Teymurun hüzuruna gətirəndə Teymur əli ilə "dayanın" əmri verib deyir: "Açın sultanın qollarını. Unutmayın ki, siz mənim hüzuruma şah gətirirsiniz". Bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, Bəyazidi Teymurun hüzuruna adi əsgərlər deyil, Sultan Mahmud xan gətirmişdi. Bu da yenə Əmir Teymurun ləyaqətinin, mənəviyyatının göstəricisi idi. Sultan Bəyazidi yanında oturdan Teymur ona belə bir sual verir: "İndi nə deyirsən?" Bəyazid səhv etdiyini bildirib deyir ki, oğlanlarını gətirsinlər. Bir az keçmir ki, çaparlar Bəyazidin iki oğlunu gətirirlər. Oğlanlarına Osmanlı vilayətlərində hökmdarlıq verir. Bu görüşdən iki il sonra etdiyi səhvin xəcalətindən ürəyi qubar gətirir və Ağşəhərdə dünyasını dəyişir. Əmir Teymur Bəyazidin oğlanlarına xəbər göndərir ki, atalarını şahlara layiq dəfn etsin. Və bundan sonra öz oğlu Miranşahı deyil, Bəyazidin oğlunu Osmanlıya hökmdar təyin edir.

Əmir Teymur bütün türk xalqlarını Çin əsarətindən qurtarmaq üçün, Bəyazid isə Avropanı fəth etmək uçun döyüşürdü. İndi bizim üçün nağıl və əfsanə olan 14-cü əsrdə, minlərin və milyonların içərisində çoxları kimi itib-batmadı Əmir Teymur. İnandığı, ibadət etdiyi Tanrısı, zəbt etdiyi 27 dövlətin hər birində yaydığı İslam dini onun dayağı oldu. Apardığı bütün döyüşlərdən qalib çıxdı. Əmir Teymur ilk əvvəl Mavəraənnəhr dövlətini yaradaraq türkləri monqol hücumlarından xilas etdi. 70 illik ömür kitabının səhifələrinə 35 il ərzində böyük döyüşlərdə qazandığı qələbələri yazdi.

Fateh Teymur apardığı döyüşlərlə, tutduğu ölkələri birləşdirməklə, Çingiz xanın istilaları nəticəsində pozulan Uzaq Şərq və Aralıq dənizi ölkələri arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələri yenidən bərpa etdi. Bu gün də dünya liderlərinin yenidən bərpa etməyə can atdıqları Böyük İpək yolunun təməlini qoydu.

Aida EYVAZLI,

"Azərbaycan Televiziya

və Radio Verilişləri"

QSC-nin Qazaxıstan

və Orta Asiya ölkələri

üzrə xüsusi müxbiri

İlğım
15.01.2010, 08:39
belke de oglu oldurub onu hakimiyyete gelmek ucun. tarix boyu bele olmayib? Rzaqulu xan da atasi Nadire sui qesd hazirlamamishdi?

Nizami63
15.01.2010, 11:39
" Əmir Teymurun vəsiyyətləri " kitabından :

Rum məmləkitini zəbt eləmək. Qeysərin qoşununu yenmək haqqında gənəşəyim

Mən Şam şəhərini zəbt eləyəndən, Misirlə Şamın padşahı Malik Fərəc müharibə meydanını qoyub qaçandan sonra Ruma göndərdiyim elçi Yıldırım Bəyaziddən olduqca köntöy bir cavab gətirdi. Lakin elçi mənim Misir və Şam qoşunlarını məğlub elədiyimi eşidəndən sonra Bəyazidin fikrə cumduğunu və səksəkəyə düşərək tələm - tələsik yürüşə başlamağa hazırlaşdığını da söylədi...

İlğım
15.01.2010, 11:42
" Əmir Teymurun vəsiyyətləri " kitabından :

Rum məmləkitini zəbt eləmək. Qeysərin qoşununu yenmək haqqında gənəşəyim

Mən Şam şəhərini zəbt eləyəndən, Misirlə Şamın padşahı Malik Fərəc müharibə meydanını qoyub qaçandan sonra Ruma göndərdiyim elçi Yıldırım Bəyaziddən olduqca köntöy bir cavab gətirdi. Lakin elçi mənim Misir və Şam qoşunlarını məğlub elədiyimi eşidəndən sonra Bəyazidin fikrə cumduğunu və səksəkəyə düşərək tələm - tələsik yürüşə başlamağa hazırlaşdığını da söylədi...

bu kitabın muellifi kimdi??? Emir Teymur ozu kitab yazdirmayib ne de vesiyyet yazdirmayib

Nizami63
15.01.2010, 11:50
bu kitabın muellifi kimdi??? Emir Teymur ozu kitab yazdirmayib ne de vesiyyet yazdirmayib
kitab Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sifarişi əsasında 1991 - cı ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən çap edilmişdir. Mənim yuxarıda yerləşdirdiyim yazı isə həmin kitabın 44 - cü səhifəsindəndir !

Əsər zamanında Əmir Teymurun özünün diqtəsilə qələmə alınıb !

İlğım
15.01.2010, 11:52
kitab Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sifarişi əsasında 1991 - cı ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən çap edilmişdir. Mənim yuxarıda yerləşdirdiyim yazı isə həmin kitabın 44 - cü səhifəsindəndir !

Əsər zamanında Əmir Teymurun özünün diqtəsilə qələmə alınıb !

muellifin adi nedi? kim terefinden qeleme alinib? yeqin ki kitabda yazilib kimin qeleme aldigi. edibi

Nizami63
15.01.2010, 12:02
muellifin adi nedi? kim terefinden qeleme alinib? yeqin ki kitabda yazilib kimin qeleme aldigi. edibi
Allahu - əkbər...!
Kitabı özbək dilindən Azərbaycan dilinə Məti Osmanoğlu tərcümə edib. Kifayətdirmi?
Əmir Teymurun mirzələri bu kitabı onun diqtəsi ilə qələmə alıblar.

İlğım
15.01.2010, 13:12
Allahu - əkbər...!
Kitabı özbək dilindən Azərbaycan dilinə Məti Osmanoğlu tərcümə edib. Kifayətdirmi?
Əmir Teymurun mirzələri bu kitabı onun diqtəsi ilə qələmə alıblar.


bu zəfərnamə ile eyni deyil?

Nizami63
15.01.2010, 13:30
bu zəfərnamə ile eyni deyil?
hörmətli ilgım xanım, bu əsəri inetdə mən də çox axtarmışam, ancaq axtarışlarım heç bir uğur gətirməyib. İnanın ki çox istəyirəm ki bu əsər ilə hmınız tanış olasınız.
Tarixi qaynaqlarda bu əsər " Tüzüki - Teymuri ", " Məlfüzati - Teymuri ", " Vaqiati - Teymuri " adlarıyla tanınır.
İndi mən də bu adlar üzrə axtarş aparmağa çalışaram.

Bu əsəri inetdə əldə eləmək mənə də çox vacibdir. İstəyirəm ( yazmağa səbrim çatmır ) İldırım Bəyazidi bəhanə edənlərə elə Əmirin öz sözləriylə cavab verəm...

İlğım
15.01.2010, 13:50
hörmətli ilgım xanım, bu əsəri inetdə mən də çox axtarmışam, ancaq axtarışlarım heç bir uğur gətirməyib. İnanın ki çox istəyirəm ki bu əsər ilə hmınız tanış olasınız.
Tarixi qaynaqlarda bu əsər " Tüzüki - Teymuri ", " Məlfüzati - Teymuri ", " Vaqiati - Teymuri " adlarıyla tanınır.
İndi mən də bu adlar üzrə axtarş aparmağa çalışaram.

Bu əsəri inetdə əldə eləmək mənə də çox vacibdir. İstəyirəm ( yazmağa səbrim çatmır ) İldırım Bəyazidi bəhanə edənlərə elə Əmirin öz sözləriylə cavab verəm...


nizameddin shami terefinden qeleme alinibsa zefername olmalidi. tey murun gosterishiyle onun yuruyushleri qeleme alinib bu kitabda

Nizami63
15.01.2010, 19:27
nizameddin shami terefinden qeleme alinibsa zefername olmalidi. tey murun gosterishiyle onun yuruyushleri qeleme alinib bu kitabda
xeyr, Nizaməddin Şami tərəfindən qələmə alınmayıb...
Mənim bəhs etdiyim əsər tamam aşqa bir əsərdir.

Nizami63
15.01.2010, 23:47
Vəzir götürmək tüzüyündən : ƏGƏR PADŞAH ZALIM OLUB VƏZİRİ ƏDALƏTLİ OLARASA, VƏZİR PADŞAHIN ZÜLMÜNÜN, SİTƏMİNİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ÇARƏ TƏDBİR GÖRƏCƏK. LAKİN VƏZİR ZALIM OLSA SƏLTƏNƏTİN İŞLƏRİ TEZ BİR ZAMANDA PƏRAKƏNDƏLİKLƏ ÜZLƏŞƏCƏK...

İlğım
15.01.2010, 23:48
ankara doyusu
1402-ci ildə Şərqdən böyük bir qasırğa qopdu. Teymurləng, başına yığdığı böyük bir ordu ilə Qizilorda dövlətini yıxdıqdan sonra İranı zəbt edərək Ərəb ellərinə girmişdi. Teymurləngin qarşısında tək Osmanoğulları qalmışdı. Bunların ikisi də Müsəlman Türk dövləti idilər. Çox təəssüf ki bu cahangir Türk hökmdarlariı razılaşa bilmədilər. Əhməd Celayir ilə Qara Yusif üzündən bir-birlərinə təhqir etdilər. İldirimla Teymurləngin düşmənliyi Ankara Döyüşünə gətirib çıxarmışdı. İki Türk ordusu İyul ayının isti bir günündə Çubuq Düzənliyində qanlı bir döyüşə başladilar. Əvvəl İldirimin sipahiləri Teymur ordularını yaxşıca sarsıtdı. Lakin Teymur, fillərini bunların üzərinə sövq edincə döyüşün seyri dəyişdi. Bu an Anadolu Bəylərinin xəyanəti üzündən Anadolu əsgərləri Teymur tərəfinə keçdilər. Xəyanət, İldırım ordularını çaxnaşmaya uğratdı. Faciəvi vəziyyəti görən padşah, ordugahını qurduğu təpəyə çəkilərək düşmənə qarşı müqavimətə davam etdi. Teymur ordulari Çataltəpədə İldirimin ətrafını mühasirəyə aldilar. Yanında ancaq 300 yüz əsgər qalmışdı. İldırım, əlindəki qılınc qırılınca əlinə bir balta keçirdi. Bu balta ilə önünə gələni biçirdi. Səhər qızıl işıqlarını saçaraq şərqin günəş, qan rəngli bir cədvəl kimi Çubuq Düzənliyinin bənövşəyi dağları ardından batırdı. Hər tərəfi göy bir qaranlıq örtmüşdü. Yerlərdə ölülər bir sarı gül kimi yatırdılar. Bu əsnada İldırım, atını təpənin şimal qərbinə doğru sürdü. Lakin hər tərəfini addim-addim düşmən əsgərləri mühasirəyə almişdi. Səhərdən axşama qədər hərb meydanında dayanmadan qılınc yelləyən İldirimin qolları yorulmuş, aclıq və susuzluq isə onu taqətsiz buraxmışdı. İldırım atıyla Mahmudoğlu kəndi ətrafındakı dik və daşlı yamacından enərkən atının ayağı daşlar arasına girərək atı ilə birgə yerə diyirləndi. Tam bu əsnada Teymurun əsgərləri qarşısında dayandılar. İldirimin əlində qanlı bir balta üstü başı cırılmış, üzü toz torpaq içində olduğu halda bir qəhrəmanlıq cədvəli meydana gəlmişdi. O qızdırmalı gözlərini Səmərqəndli əsgərlərə tikərək: Haydı edəcəyinizi edin! Deyə qışqırdı. Çağatay Xan Mahmudoğlu: Buyurun... Əmir Teymurun qonağısınız. İldırım əsir edilmiş, Teymurləng də otağına çəkilmişdi. Komandirlərinin zəfər təbriklərinin qəbulundan sonra oğulu Şahruxla şahmat oynamağa başlamışdı. Gecə yarisı, əsir edilən İldırım, Teymurun otağına gətirildi. Teymur dərhal ayağa qalxıb ona yer göstərərək hörmətini göstərdi. Danışma əsnasında bir anda Teymurun gülümsədiyini görən İldırım hiddətlə qışqırdı: Allahın bədbəxt etdiyi biriylə lağ etmək pisdir, pis. Teymurləng bir teklif etdi: Mən, Allahın bu dünyanı mənim kimi bir topala, sənin kimi bir kora buraxdığına gülürəm... Dərhal sonra İldirima bu sualı soruşdu: Əgər sən bizi məğlub etsəydin, mənim əsgərlərimin aqibəti nə olacaqdı? -Hamısını qılıncdan keçirərdim. Halbuki mən xeyr düşündüm, Tanrı mənə zəfəri lütf etdi. Sən şər düşündün, Tanrının şərinə uğradın. Onun üçün Cənabı Haqqın bəxş etdiyi zəfərin şükrü olaraq sizə və sizin mənsublarınıza yaxşılıqdan başqa bir şey etməyəcəyəm. Rahat olun! Sonra İldirima bir süfrə hazırlattı. Eyni süfrədə birlikdə qatıq yedilər. Bir az sonra da oğulu Musa Çələbini tapıb gətirdilər. Sabahısı gün Teymurləng, Qərb Anadoluya doğru irəli hərəkətə keçdi. Teymurun əsgərləri hər tərəfi yağma edirdilər. Hətta bir gün əllərində Quranlari olan oğlancıqlara yağma etdilər. Bir müddət sonra Teymurləng, İzmiri almaq üçün o tərəflərə getdiyi zamatlılara saldırtarak bunların hamısını öldürtdü.Bursa sarayina girərək xəzinəni,İldirimi da özu ilə götürdü . İzmir zəfəri üzərinə Teymurləng, möhtəşəm bir ziyafət hazırladı. Teymurləngin bu ziyafətdən məqsədi İldirima bir dərs vermək idi. İldırım, Müsəlman bir hökmdar olduğu halda, niyə bir Xristian qızı ilə evlənmişdi? Teymur buna heç cür dözüm edə bilmirdi. Bu ziyafətdə şahzadə Oliveraya saqilik etdirdi. İldırım, sevgilisinin sərxoşlar məclisinə xidmət etdiyini görüncə, əsirliyin ən böyük ağrısını hiss etdi. Bütün dözümü yıxıldı. Ayağa qalxaraq Teymurləngə təhqir dolu sözlər söylədi. Hadisədən dərhal sonra İldırım, başının vurulmasını gözləməyə qoyuldu. Nəticə belə olmadı. Sabahısı gün Teymurun əmriylə Akşehirə göndərildi. Lakin İldirimin bütün həyata arzuları qırılmışdı. İç ağrıları içində qıvranmağa başladı. Mülkü pərişan olmuş, oğulları müharibə meydanında itmiş, xəzinəsi yağma edilmişdi. Artıq o necə yaşaya bilərdi. Barmağında hər vaxt daşıdığı bir üzüyü çıxardı. Bu üzüyün daşının altında qüvvətli bir zəhər gizli idi. Onu uddu və dərhal sonra da can verdi. Osmanoğullarının bu qəhrəman hökmdarı öz iradəsi ilə gözlərini həyata yummuşdu. Bu qanlı faciədən sonra Teymur, Anadoluda dayanmayaraq Səmərqəndə döndü. Ruhunda dövlət qurmaq cövhərini daşıyan Türk milləti, dərhal təşkilatlanaraq dövlətinin varlığını təmin etməyə müvəffəq oldu. Osmanoğulları adı altında 624 illik uzun bir suverenlik dövrəsi keçirdi. Lakin Teymurləng ölüncə, onun qurduğu dövlət özüylə birlikdə yox oldu.

Nizami63
16.01.2010, 00:04
ankara doyusu
növbəti dəfə bədii təfəkkürün məhsulu ilə rastlaşırıq...Hörmətli ilgım xanım, bunu yazan insana demək lazımdır ki Əmir Teymurla İldırım Bəyazid arasında baş verən müharibə türklər və yaxud da müsəlmanlar arasında baş verən nə - ci hadisədir nə də ki sonuncu.
O dövrdə hakimiyyət uğrunda hətta atalarını belə məhv edənlər var idi. XXI əsrdə yaşayıb keçmişdə olanlara bu sayaq qiymət verməyin bir adı var - nadanlıq !

İlğım
16.01.2010, 00:18
Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif Teymura qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə İldırım
Bayəziddən yardım istəmişdi. Qara Yusifın məktubunda deyilirdi: «Teymur... indi Azərbaycana hücum
etməkdədir. Sənin bu həvaxahın (yə'ni Qara Yusifin-T.N.) onunla müqavilə və mütailə edə bilməyəcək və canını
islam əhlinə qurban edəcək. Ümidvaram ki, o, həzrət də (yə'ni Sultan Bayəzid-T.N.) bundan (Teymurun
yürüşündən-T.N.) xəbərdardır. Gərək sərhəd əmirlərinə fərman verilsin ki, onlar hazır olsunlar və ehtiyac
olduqda fürsəti fövtə verməsinlər. O, nabenarın dəf''i kafırlər üzərinə hücumdan daha zəruridir. Başqa
vəziyyət haqqında bu ittihad risaləsini gətirən... Əmir Murad mə'lumat verəcəkdir89». Sultan İlduım Bayəzid
Qara Yusifə cavabında bildirirdi: «Fərman edib buyurdum ki,... əgər Teymur o vilayətə yaxınlaşsa, bizim
müzəffər əsgərlər Allahın köməyi ilə... cahanı yandıran o atəşi qara torpağa bərabər edib... aləmi zülm
tüstüsündən təmizləsinlər. Onun məhv edilməsi bütün başqa işlərdən daha vacibdir. Gərək o cənab da (yə'ni-
Qara Yusif-T.N.) Şirvan, Gilan, Gürcüstan, Luristan, hakimləri ile birləşib qəflət etmədən onlarla
müharibəyə başlayalar)90. Məktubdan aydın olur ki, sultan İldırım Bayəzid təhlükəli düşmənə qarşı
mübarizədə Qara Yusifə yardım edəcəyini göstərmiş, lakin ona qonşu hakimlərlə ittifaq bağlamağı birgə
mübarizə aparmağı [105-106] məsləhət görmüşdü. Teymurun işğal təhlukəsi qarşısında Qaraqoyunlu-Osmanlı
əlaqələri möhkəmlənməyə başladı. Faruq Sümerin fikrincə, Qara Yusif müttəfıqi olan Sultan Əhməd Cəlayiri ilə
birlikdə Teymurun qüvvələri qarşısında dayana bilmədi, Osmanlı sultanı İldırım Bəyazidə sığınmağı qərara
aldı91. Osmanlı sultanı Qara Yusifi yaxşı qarşılamış və Ağsaray bölgəsini ona vermişdi. Türk tarixçiləri qeyd
edirlər ki, İldırım Bəyazid Qara Yusif və sultan Əhmədlə birlikdə 1401-ci ilin yayın ortalarında Ərzincan
üzərinə hərbi yürüş etmiş, şəhəri ələ keçirmiş və onu Qara Yusifə vermişdi92. Qara Yusiflə Sultan Əhmədin
Osmanlı sultanına sığınması Əmir Teymurla İldırım Bəyazid arasındakı münasibətlərə öz tə'sirini göstərməyə
bilməzdi«. Bəyazidin Qaraqoyunlu xənadanı ilə müttəfiq olması Teymuru daim bihuzur edirdi... o,
qaraqoyunluların Osmanlı sultanı ilə ittifaq bağlamasına qəzəblənirdi»93 Teymur Qara Yusifin Kiçik Asiyada
qüvvə toplayıb yeni mübarizəyə başlayacağından ehtiyat edirdi. «Teymur elə zənn etmişdi ki, Qara Yusif və
Sultan Əhməd Osmanlı Türkiyəsinə getməklə İldırım Bəyazidi ona qarşı müharibəyə qaldıracaqlar)94. Türk
tarixçilərinin fikrincə, Teymur Osmanlı hökmdarına göndərdiyi məktudba, özünün arada sülhün saxlanılmasını
arzuladığını bildirmişdi. Lakin möhkəm dostluğun yaradılması naminə müsəlman məmləkətlərinə ziyan verən,
yolkəsən, quldur kimi tanınan Qara Yusiflə əlaqədar olaraq üç şərt irəli sürmüşdü.: 1. Onu öldürmək, 2.
Mühakimə olunmaq üçün təslim etmək, 3. Osmanlı ərazisindən qovmaq95. Yaşar Yücel yazır ki, sultan Bəyazid
Teymurun istəklərinə qarşı mənfi cavab vermiş, Qara Yusifin artıq Anadolunu tərk etdiyini göstərmiş, təkrar
gəlişində onu qəbul etməkdə tərəddüd göstərməyəcəyini bildirmişdi96.
Türk tarixçiləri İldırım Bəyazidin Qara Yusifı və Sultan Əhmədi müdafiə etməkdə nə kimi məqsədlər
güddüyünü aydınlaşdırmaqdan çəkinmişlər.

Nizami63
16.01.2010, 00:43
Əmir Teymur " Müxtəlif məmləkətlərin əhalisinin yola vermək, onlara məvacib təyin eləmək, övliyaların və dini başçılarının məzarlarını nizama salmaq, vəqf və nəzir işlərini yoluna qoymaq " haqqında tüzükdə yazırdı : Onu da buyurdum ki, hər bir məmləkətdə o yerin dilənçilərini bir yerə toplasınlar, onlara gündəlik yemək - içmək müəyyənləşdirilsin.Onların hamısı damğalansınlar ki, bir də dilənçilik eləməsinlər. Əgər damğadan sonra da dilənçiliyi yerə qoymasalar, onları ya satıb uzaq məmləkətlərə göndərsinlər, ya da qovub dağıtsınlar ki, bəlkə bu yolla məmləkətdən dilənçiliyin kökü kəsilsin.

Nizami63
17.01.2010, 20:05
Əmir Teymur " Məmləkətləri zəbt eləmək " haqqında tüzükdə yazırdı : Zülmkarların və əxlaqsızların uzun yaşamalarına səbəb tanrının onlara öz daxillərindəki pisliklərin hamısını üzərə çıxardıb, ondan təmizləmələri üçün verdiyi möhlətdir...

Nizami63
19.01.2010, 23:46
Əmir Teymurun tüzüklərindən birində 1304 - 1317 - cı ildə İranın hökmdar olmuş Olcaytu Sultanın adından nəql edilən hadisədə deyilir ki, Məhəmməd peyğəmbərin övladlarından 1 - si Hz.Əli, sonuncusu Məhəmməd Mehdi axırzamandır..

Seyid
20.01.2010, 17:08
Əmir Teymurun tüzüklərindən birində 1304 - 1317 - cı ildə İranın hökmdar olmuş Olcaytu Sultanın adından nəql edilən hadisədə deyilir ki, Məhəmməd peyğəmbərin övladlarından 1 - si Hz.Əli, sonuncusu Məhəmməd Mehdi axırzamandır..

Nizami muellim, Hz Ali Hz Peygemberin qardawi ogludu...

Nizami63
20.01.2010, 19:06
Nizami muellim, Hz Ali Hz Peygemberin qardawi ogludu...
sualinizin forması düzgün deyildir.
Sual belə qoyulmalı idi ki, Əmir Teymurun Olcaytu Sultanın adından nəql etdiyi hadisədə Olcaytu Sultanın belə tərzdə buyurması nə səbəbdən irəli gəlmişdi?!

Seyid
27.01.2010, 19:14
sualinizin forması düzgün deyildir.
Sual belə qoyulmalı idi ki, Əmir Teymurun Olcaytu Sultanın adından nəql etdiyi hadisədə Olcaytu Sultanın belə tərzdə buyurması nə səbəbdən irəli gəlmişdi?!

Bunu mence besit aciqlamasi var.. Wie teriqetine gore 12 imam movcuddur..
bunlarin birincisi Hz Ali Sonuncusu ise Hz Mehdidi.. bu baximdan peygember ovladlari kimi neq oluna biler.. bawqa variant duzgun deildir..

Nizami63
27.01.2010, 19:32
Bunu mence besit aciqlamasi var.. Wie teriqetine gore 12 imam movcuddur..
bunlarin birincisi Hz Ali Sonuncusu ise Hz Mehdidi.. bu baximdan peygember ovladlari kimi neq oluna biler.. bawqa variant duzgun deildir..
Olcaytu Sultanının bu fikri söyləmək üçün əsaslarını bilmədən necə iddia edirsiniz ki, başqa variant növcud deyildir?!

Olcaytu Sultan hicrətdən sonrakı VII yüzillikdə İslama ən çox xidmət etmiş insandır.

Seyid
27.01.2010, 19:35
Olcaytu Sultanının bu fikri söyləmək üçün əsaslarını bilmədən necə iddia edirsiniz ki, başqa variant növcud deyildir?!

Olcaytu Sultan hicrətdən sonrakı VII yüzillikdə İslama ən çox xidmət etmiş insandır.


Siz deyin biz de bilek..

Nizami63
27.01.2010, 19:58
Siz deyin biz de bilek..
bu başqa məsələ, bu oldu əsl diskussiya !
Sizin və forumdakıların xətrinə bu hadisəni kitabdan olduğu kimi yazıram :..........................belə olan halda Sultan üləmalardan soruşdu " O biri peyğəmbərlərin adlarına salavat çevirəndə nə üçün onların övladlarının, törəmələrinin adlarını yad eləmirlər? Hətəm ül - əmbiya olan peyğəmbərimizə salavat çevirəndə isə " peyğəmbər övladı " kəlməsini də qoşurlar? "

Cəmi üləma bu suala cavab verməyə aciz qaldı, onlar fikrə getdilər. Belə olduqda Sultan söylədi :...

P.S.Ardı sonra davam etdiriləcəkdir..

Seyid
28.01.2010, 17:37
bu başqa məsələ, bu oldu əsl diskussiya !
Sizin və forumdakıların xətrinə bu hadisəni kitabdan olduğu kimi yazıram :..........................belə olan halda Sultan üləmalardan soruşdu " O biri peyğəmbərlərin adlarına salavat çevirəndə nə üçün onların övladlarının, törəmələrinin adlarını yad eləmirlər? Hətəm ül - əmbiya olan peyğəmbərimizə salavat çevirəndə isə " peyğəmbər övladı " kəlməsini də qoşurlar? "

Cəmi üləma bu suala cavab verməyə aciz qaldı, onlar fikrə getdilər. Belə olduqda Sultan söylədi :...

P.S.Ardı sonra davam etdiriləcəkdir..
Zehmet olmasa arxasini da yazin esl diskusiya bawlasin..

Nizami63
28.01.2010, 22:34
Zehmet olmasa arxasini da yazin esl diskusiya bawlasin..
belə olan halda Sultan üləmalardan soruşdu " O biri peyğəmbərlərin adlarına salavat çevirəndə nə üçün onların övladlarının, törəmələrinin adlarını yad eləmirlər? Hətəm ül - əmbiya olan peyğəmbərimizə salavat çevirəndə isə " peyğəmbər övladı " kəlməsini də qoşurlar? "

Cəmi üləma bu suala cavab verməyə aciz qaldı, onlar fikrə getdilər. Belə olduqda Sultan söylədi : Bu suala cavab verərəkən ürəyimə 2 şey gələr : 1-ci budur ki düşmənlərimiz peyğəmbərimiz Məhəmmədi oğulsuz hesab eləyirlər. Onların fikrincə, tanrıtala Məhəmmədə sonsuluğu layiq görüb. Onun dünyadakı nəsli kəsilib. Qalan olubsa da adı – sanı çıxmayıb, onları bir adam tanımayıb. Əslində, peyğəmbərimiz Məhəmmədin züriyyətlərinin sayı o qədər çox olub kı, onların hesabını allahdan başqa bir kimsə bilməz. Peyğəmbərimizin ( ona tanrının mərhəmətləri və salamları olsun ) adına salavat çevirəndən sonra onun övladlarına da xoşluq diləmək gərəkdir.

2 – si budur ki, keçmiş peyğəmbərlərdən hamısıın dinləri, gördüyü işlər ya yox edilərdi, ya da dəyişdirələrdi. Onların dinlərinin ehkamları əbədi deyildi. Amma İslam dini dəyişdirilmədən azaddır, qiyamət gününəcən bir qaydada saxlanır.

Belə olan halda peyğəmbərin ümmətləri salavat çevirərkən onun mübarək adını zikr eləyən zaman onun övladlarını da yada salmadırlar. Məhəmməd ümmətlərinə məlum olsun ki, Məhəmmədin dininin hamiləri, Quranın və hadisələrin mənasını şərh eləyən adamlar, şəriət elminin ləyaqətli hafizləri ənbiyarladan və mürsələrdən qalan elmlərin varisləridir. Müsəlman dininin elmlərini və islamın fərzlərini onlardan öyrənəcəklər, din məsələlərində onların arxasınca gedib onlara hörmət bəsləməyi özlərinə borc biləcəklər.

Sutan bu sözləri söyləyəndən sonra üləmalar və camaa birdən – birə uğuldaşdı. Məhəmmədin və peyğəmbər övladlarının adına salavat çevirdilər. Bu zaman sultan söylədi : Məhəmmədin övladlarından 1 – si həzrəti Əli, sonuncusu Məhəmməd Mehdi axırzamandır. Əgər belədirsə, peyğəmbərimizin övladlarının izni və rüsxəti olmadan onun mülkünə əl vurmamalıyıq ki, əl vurmuş olsaq, basqınçılıq eləmiş olarıq.

Bu sözlər sultanın ağzından çıxan kimi cəmi üləma namaza əyləşdi. Namazdan sonra Sultan əmr verdi : Həqiqət belədirsə, Əhli – Beytin adına xütbə oxumaq, üzərində onların adları həkk olunmuş sikkələr buraxmaq lazımdır.

İşi belə görən , Sultanın sözlərini eşidən üləma onun fikirlərini təsdiqlədi, Allaha iman gətirdilər və “ Olcaytu Sultan dinə, şəriətə rəvac verəndir ” məzmununda fitva yaydılar.

Seyid
29.01.2010, 22:31
belə olan halda Sultan üləmalardan soruşdu " O biri peyğəmbərlərin adlarına salavat çevirəndə nə üçün onların övladlarının, törəmələrinin adlarını yad eləmirlər? Hətəm ül - əmbiya olan peyğəmbərimizə salavat çevirəndə isə " peyğəmbər övladı " kəlməsini də qoşurlar? "

Cəmi üləma bu suala cavab verməyə aciz qaldı, onlar fikrə getdilər. Belə olduqda Sultan söylədi : Bu suala cavab verərəkən ürəyimə 2 şey gələr : 1-ci budur ki düşmənlərimiz peyğəmbərimiz Məhəmmədi oğulsuz hesab eləyirlər. Onların fikrincə, tanrıtala Məhəmmədə sonsuluğu layiq görüb. Onun dünyadakı nəsli kəsilib. Qalan olubsa da adı – sanı çıxmayıb, onları bir adam tanımayıb. Əslində, peyğəmbərimiz Məhəmmədin züriyyətlərinin sayı o qədər çox olub kı, onların hesabını allahdan başqa bir kimsə bilməz. Peyğəmbərimizin ( ona tanrının mərhəmətləri və salamları olsun ) adına salavat çevirəndən sonra onun övladlarına da xoşluq diləmək gərəkdir.

2 – si budur ki, keçmiş peyğəmbərlərdən hamısıın dinləri, gördüyü işlər ya yox edilərdi, ya da dəyişdirələrdi. Onların dinlərinin ehkamları əbədi deyildi. Amma İslam dini dəyişdirilmədən azaddır, qiyamət gününəcən bir qaydada saxlanır.

Belə olan halda peyğəmbərin ümmətləri salavat çevirərkən onun mübarək adını zikr eləyən zaman onun övladlarını da yada salmadırlar. Məhəmməd ümmətlərinə məlum olsun ki, Məhəmmədin dininin hamiləri, Quranın və hadisələrin mənasını şərh eləyən adamlar, şəriət elminin ləyaqətli hafizləri ənbiyarladan və mürsələrdən qalan elmlərin varisləridir. Müsəlman dininin elmlərini və islamın fərzlərini onlardan öyrənəcəklər, din məsələlərində onların arxasınca gedib onlara hörmət bəsləməyi özlərinə borc biləcəklər.

Sutan bu sözləri söyləyəndən sonra üləmalar və camaa birdən – birə uğuldaşdı. Məhəmmədin və peyğəmbər övladlarının adına salavat çevirdilər. Bu zaman sultan söylədi : Məhəmmədin övladlarından 1 – si həzrəti Əli, sonuncusu Məhəmməd Mehdi axırzamandır. Əgər belədirsə, peyğəmbərimizin övladlarının izni və rüsxəti olmadan onun mülkünə əl vurmamalıyıq ki, əl vurmuş olsaq, basqınçılıq eləmiş olarıq.

Bu sözlər sultanın ağzından çıxan kimi cəmi üləma namaza əyləşdi. Namazdan sonra Sultan əmr verdi : Həqiqət belədirsə, Əhli – Beytin adına xütbə oxumaq, üzərində onların adları həkk olunmuş sikkələr buraxmaq lazımdır.

İşi belə görən , Sultanın sözlərini eşidən üləma onun fikirlərini təsdiqlədi, Allaha iman gətirdilər və “ Olcaytu Sultan dinə, şəriətə rəvac verəndir ” məzmununda fitva yaydılar.
Nizami muellim, burdan ele cixmirmiki men dediyim varianta geri donduk?

Nizami63
29.01.2010, 22:43
Nizami muellim, burdan ele cixmirmiki men dediyim varianta geri donduk?
1.mənim göstərdiyimi diqqətlə oxumamısınız...
2.Əksini iddia edirsinizsə onda belə çıxır ki, peyğəmbərin düşmələrinin onun haqqındakı fikirləri ilə razısınız.
Bu belədirmi?
MƏnim yuxarıda göstərdiyim variantlardan hansı ilə razı olduğunuzu göstərməyinizi xahiş edirəm.

Seyid
29.01.2010, 23:10
1.mənim göstərdiyimi diqqətlə oxumamısınız...
2.Əksini iddia edirsinizsə onda belə çıxır ki, peyğəmbərin düşmələrinin onun haqqındakı fikirləri ilə razısınız.
Bu belədirmi?
MƏnim yuxarıda göstərdiyim variantlardan hansı ilə razı olduğunuzu göstərməyinizi xahiş edirəm.

Siz meni duz bawa duwmediniz.. Olcaytu Sultan onu Peygember neslinin var oldugunu ve davam etdiyini bildirib.. Peygemberimizin oglu olub ama cox kicik yawda dunyasini deiwib.. yeni Onun belinden gelme oglan uwagi yoxdu..Qardawi oglu
Hz Ali elyhussalam onun neslindendir ve onun ovladi sayilir..

İlğım
29.01.2010, 23:17
Rəvayətə görə, Xoca Əhməd Yesəvi bir gecə Əmir Teymurun yuxusuna girərək “Dərhal Buxaraya get, Buxara Xanının əcəli sənin əlindədir” deyir. Buxaraya səfər etməyi düşünən Teymur ertəsi gün hərəkətə keçir və böyük zəfər qazanır. Bu hadisədən sonra Əmir Teymur Yesəvi qəbrinin üzərində möhtəşəm bir türbə tikməyi əmr edir.
Teymurun özü də sufi olduğu üçün Əhməd Yesəviyə böyük hörmət etmişdir. Məşhur bir hadisəyə görə Teymur Osmanlı padşahı Yıldırımla Çubuk ovasında qarşılaşmağa hazırlaşarkən deyir ki: “Rum elinə hücuma keçəcəyim zaman Xoca Əhməd Yesəvi Divanından fal açdım və mənə bildirdi ki, başın dara düşəndə rübaimizi oxu. Bu rübaini əzbərləyib düşmən ordunun əsgərləri ilə qarşılaşdığımız zaman oxudum və zəfər qazandım”. Körpülünün məlumatına görə, Teymur:

Yelda kiceni şems-i şebistan itkan (Uzun gecəni qəndil kimi aydınladan)
Bir lahzada alemni gülüistan itkan (Bir anda gecəni gül bağçası edən)
Ey barçanın müşkilini asan itkan” (Hər kəsin çətinini asan edən)

misralarını Yıldırım Bəyazidlə qarşılaşdığı zaman yetmiş dəfə oxumuş və döyüşdə qələbə çalmışdır.

İlğım
29.01.2010, 23:19
Teymurun Yesəvi Türbəsinin inşası üçün 1397-ci ildə başlatdığı işlər 1405-ci ildə böyük Türk Xaqanının Çin səfərinə çıxarkən vəfatı nəticəsində yarımçıq qalır

Nizami63
12.02.2010, 23:24
Əmir Teymur məşhur şeyx Zeynəddin Əbubəkr Taibadi - yə PİRİM deyə müraciət edirdi...

SAFAVI
05.03.2010, 13:27
Emir teymur...
bir verilishe baxirdim, bir turk reporter teymurun turbesine ziyarete gedib ve ordan reportaj haizrlamishdi. turklerin bu hallarine esebleshirem, ozlerinin deyersizini ermani heyasizligi ile deyer mindirmeklerini.
sitata baxin "Evet, sayin seyirciler, buyuk hukmdar amir teymurun turbesindeyiz. ....belki de sultan beyazidi iyi tanisaydi hepimizi uzen ankara savshi olmuyucakti, evet, hepimiz cok uzuluyoruz, beyazit iyi tanimasiy gerekirdi." ve s, guya bu geri zekali bela emindir ki, teymur sultani daha yaxindan tanisaydi el-ele tutb cemenlikde cicek yigib, kepenek tutacaqdilar.
daha unudur ki, osmanli sultanlarini ekseriyyeti eyyash, tekebburunden yera goye sigmayan, seherini sherabla acan saray eblehleri olublar. onlari shana shoheret catdiran, serkerdeler, yenicerler, ve onlara yonelmish artiq enene halini almish vergi ayirmalari, xususi bexshishler, qenmetden paylar olub.
eyyaslar eyyashi yavuz sultan selimin haqqinda fikirleri ise o qeder agdir ki, urek bulandirir.

İlğım
05.03.2010, 13:34
Emir teymur...
bir verilishe baxirdim, bir turk reporter teymurun turbesine ziyarete gedib ve ordan reportaj haizrlamishdi. turklerin bu hallarine esebleshirem, ozlerinin deyersizini ermani heyasizligi ile deyer mindirmeklerini.
sitata baxin "Evet, sayin seyirciler, buyuk hukmdar amir teymurun turbesindeyiz. ....belki de sultan beyazidi iyi tanisaydi hepimizi uzen ankara savshi olmuyucakti, evet, hepimiz cok uzuluyoruz, beyazit iyi tanimasiy gerekirdi." ve s, guya bu geri zekali bela emindir ki, teymur sultani daha yaxindan tanisaydi el-ele tutb cemenlikde cicek yigib, kepenek tutacaqdilar.
daha unudur ki, osmanli sultanlarini ekseriyyeti eyyash, tekebburunden yera goye sigmayan, seherini sherabla acan saray eblehleri olublar. onlari shana shoheret catdiran, serkerdeler, yenicerler, ve onlara yonelmish artiq enene halini almish vergi ayirmalari, xususi bexshishler, qenmetden paylar olub.
eyyaslar eyyashi yavuz sultan selimin haqqinda fikirleri ise o qeder agdir ki, urek bulandirir.

eger Osmanli Sultanları bele eyyaşlar idise niye onlarin qurdugu dovlet yashayir amma ne Nadirin ne Şah babanin ne Əmir teymurun qurdugu dovlet yaşamir?

Nizami63
05.03.2010, 18:31
eger Osmanli Sultanları bele eyyaşlar idise niye onlarin qurdugu dovlet yashayir amma ne Nadirin ne Şah babanin ne Əmir teymurun qurdugu dovlet yaşamir?
hansı mülahizələri əsas götürüb belə bir fikri ortaya gətirməniz mənim üçün aydın deyidir.
Osmanlı sultanlarının qurduqları dövlətin hələ də yaşadığını sizə diqtə edən dəlillərinizi əsas götürməklə eyni qaydada nadirlərin də, Əmir Teymurun da yaratdıqları dövlətlərin bu gün yaşadığını söyləmək olar və yaxud da əksini...

İlğım
05.03.2010, 20:12
hansı mülahizələri əsas götürüb belə bir fikri ortaya gətirməniz mənim üçün aydın deyidir.
Osmanlı sultanlarının qurduqları dövlətin hələ də yaşadığını sizə diqtə edən dəlillərinizi əsas götürməklə eyni qaydada nadirlərin də, Əmir Teymurun da yaratdıqları dövlətlərin bu gün yaşadığını söyləmək olar və yaxud da əksini...


Osmanlı
Quruluş (1299 – 1453)
Yüksəlmə (1453 – 1683)
Durğunluq (1683 – 1827)
Geriləmə (1828 – 1908)
Parçalanma (1908 – 1923) VI Mehmed

uzun zaman intervali deyil?

Nizami63
05.03.2010, 21:21
Osmanlı
Quruluş (1299 – 1453)
Yüksəlmə (1453 – 1683)
Durğunluq (1683 – 1827)
Geriləmə (1828 – 1908)
Parçalanma (1908 – 1923) VI Mehmed

uzun zaman intervali deyil?
məsələyə yanaşma tərzinizi doğru hesab etmirəm və xahiş edirəm ki yuxarıda yazdığım ostu bir daha oxuyasınız və aşağıdakını da nəzərə alasınız :

Персидская империя — Персидские цари

* Прото-эламиты (3200—2700 до н. э.)
* Джирофт (3000—500 до н. э.)
* Элам (2700—539 до н. э.)
* Манна (1000—700 до н. э.)
* Мидия (728—550 до н. э.)
* Ахемениды (648—330 до н. э.)
* Селевкиды (330—150 до н. э.)
* Аршакиды (250 до н. э. — 224 н. э.)
* Сасаниды (224—650)
* Исламское завоевание (637—651)
* Омейяды (661—750)
* Аббасиды (750—1258)
* Тахириды (821—873)
* Алавиды (864—928)
* Саффариды (861—1003)
* Саманиды (875—999)
* Зияриды (928—1043)
* Буиды (934—1055)
* Газневиды (963—1187)
* Сельджуки (1037—1194)
* Гуриды (1149—1212)
* Хорезмшахи (1077—1231)
* Хулагуиды (1256—1353)
* Музаффариды (1314—1393)
* Чобаниды (1337—1357)
* Сербедары (1337—1381)
* Джалаириды (1370—1432)
* Туркоманы Кара-Коюнлу (1407—1468)
* Туркоманы Ак-Коюнлу (1378—1508)
* Сефевиды (1501—1722/1736)
* Хотаки (1722—1729)
* Афшариды (1736—1802)
* Зенды (1750—1794)
* Каджары (1781—1925)
* Пехлеви (1925—1979)
* Исламская революция в Иране (1979)
* Временное правительство (1979)
* Исламская республика Иран (с 1980)

İlğım
05.03.2010, 21:25
məsələyə yanaşma tərzinizi doğru hesab etmirəm və xahiş edirəm ki yuxarıda yazdığım ostu bir daha oxuyasınız və aşağıdakını da nəzərə alasınız :

Персидская империя — Персидские цари

* Прото-эламиты (3200—2700 до н. э.)
* Джирофт (3000—500 до н. э.)
* Элам (2700—539 до н. э.)
* Манна (1000—700 до н. э.)
* Мидия (728—550 до н. э.)
* Ахемениды (648—330 до н. э.)
* Селевкиды (330—150 до н. э.)
* Аршакиды (250 до н. э. — 224 н. э.)
* Сасаниды (224—650)
* Исламское завоевание (637—651)
* Омейяды (661—750)
* Аббасиды (750—1258)
* Тахириды (821—873)
* Алавиды (864—928)
* Саффариды (861—1003)
* Саманиды (875—999)
* Зияриды (928—1043)
* Буиды (934—1055)
* Газневиды (963—1187)
* Сельджуки (1037—1194)
* Гуриды (1149—1212)
* Хорезмшахи (1077—1231)
* Хулагуиды (1256—1353)
* Музаффариды (1314—1393)
* Чобаниды (1337—1357)
* Сербедары (1337—1381)
* Джалаириды (1370—1432)
* Туркоманы Кара-Коюнлу (1407—1468)
* Туркоманы Ак-Коюнлу (1378—1508)
* Сефевиды (1501—1722/1736)
* Хотаки (1722—1729)
* Афшариды (1736—1802)
* Зенды (1750—1794)
* Каджары (1781—1925)
* Пехлеви (1925—1979)
* Исламская революция в Иране (1979)
* Временное правительство (1979)
* Исламская республика Иран (с 1980)

bu tarixdeki dovletlerin coxu eyni tarixde nece iperatoru olub inperatorlugun???? mes ag ve qaraqoyunlular. men de bunu duzgun yanaşma hesab etmirem. men size gosterdiyimin bir adi var osmanlilar. Osmanli dovleti . siz ise saysiz hesabsiz sulale hokumranliqlari gostermisiz ki bunlarin heresi bir erazide yaşayib muharibeler aparib birbirileriyle

Nizami63
05.03.2010, 21:36
bu tarixdeki dovletlerin coxu eyni tarixde nece iperatoru olub inperatorlugun???? mes ag ve qaraqoyunlular. men de bunu duzgun yanaşma hesab etmirem. men size gosterdiyimin bir adi var osmanlilar. Osmanli dovleti . siz ise saysiz hesabsiz sulale hokumranliqlari gostermisiz ki bunlarin heresi bir erazide yaşayib muharibeler aparib birbirileriyle
onların hərəsi bir ərazidə yaransa da bu ərazilər bütövlükdə Persiya imperiyasının əraziləri idi !

İlğım
05.03.2010, 21:43
onların hərəsi bir ərazidə yaransa da bu ərazilər bütövlükdə Persiya imperiyasının əraziləri idi !

o erazide ne qeder dovlet yaranib heresi bir adda. tek Sefeviler dovrunde imperiyaya butov bir hakim rehberlik edib. bundan sonra da Nadir şah.

SAFAVI
05.03.2010, 22:49
indi dəbdədir ki kimə nə sərf edirsə ona uyğun da özündən hədis uydurur...Bu gün bizim bəzi insanlarımız " türkçülük " adında elə bir xəstəliyə düçar olublar ki obyektiv həqiqətləri görməməzliyə qoymaqdan belə çəkinmirlər.

Azərbaycan dilində Sultan I Səlim haqqında obyektiv məlumatlar ədə etmək bu gün çox çətindir. Arzu edirəm ki bu ata qatili haqqında digər dillərdəki saytlardan məlumatlar tplayasınız və bu şərəfsizi Əmir Teymur kimi müqəddəs şəxsərlə müqayisəyə girişməyəsiniz.


Man sltan selimin Emir Teymurla bir araya gelmeyecek geder eyyash bir rezil oduguna inaniram.
amma, sizin diger munasibet, persiya imperiyasi, bu gune qeder iranda hakim dovletlerin hamisini persiya adina cixmaq...
man bela cefengiyyat eshitmek istmezdim burda.

İlğım
05.03.2010, 23:05
Fəzlullah Nəimi Əmir Teymurun əmri ilə oğlu Miranşah tərəfindən Əlincə qalasinda edam edilmişdir.

SAFAVI
06.03.2010, 12:52
Əvvəldən gedəydi də Çinə
bütün müsəlmanları əzib getmək lazım idi?

Dushmenin hansi dinden olmasinin ne menasi var? Kim tehluke yaradirsa, onu ezmek lazimdir. ve teymur da bunu beyazid etmamish etdi.
teymur gecikse bunu beyazid edacakdi. osmanlinin eyyash sultanlarindan biri selim yavuz da eyni "muselmanciligi" bizim shahimiza qarshi edib.
amma bunu niye etdiyini sual kimi qoymaq menasizdir, bu gun kimi aydin sebebdir, cunki qonshuluqda guclenen dovlet sene tehlukedir. dovlet siyaset ishleri bunsuz olmur.
ve qonshuluqdaki guclu dovlet sene tehlukedirse onun dini mensubiyyeti en axirda, onu oldurenden sonra hansi dine uygun defn edacaksansa, onda yada dushur. Teymur dogru olani etdi. Cin ya Osmanli - bunlardan ikisinden teymura tehluke osmanli idi, cin yox. Cin ve Hindistan tarx boyu cahangirlerin bir lyuks yurush unvanlari olub. yani, bir nov, oralari feth etmak tarixe deqiq dushmek demakdir.

İlğım
06.03.2010, 12:57
Dushmenin hansi dinden olmasinin ne menasi var? Kim tehluke yaradirsa, onu ezmek lazimdir. ve teymur da bunu beyazid etmamish etdi.
teymur gecikse bunu beyazid edacakdi. osmanlinin eyyash sultanlarindan biri selim yavuz da eyni "muselmanciligi" bizim shahimiza qarshi edib.
amma bunu niye etdiyini sual kimi qoymaq menasizdir, bu gun kimi aydin sebebdir, cunki qonshuluqda guclenen dovlet sene tehlukedir. dovlet siyaset ishleri bunsuz olmur.
ve qonshuluqdaki guclu dovlet sene tehlukedirse onun dini mensubiyyeti en axirda, onu oldurenden sonra hansi dine uygun defn edacaksansa, onda yada dushur. Teymur dogru olani etdi. Cin ya Osmanli - bunlardan ikisinden teymura tehluke osmanli idi, cin yox. Cin ve Hindistan tarx boyu cahangirlerin bir lyuks yurush unvanlari olub. yani, bir nov, oralari feth etmak tarixe deqiq dushmek demakdir.
Teymur ucun hansi tehlukeni yaradirdi Beyazid?

Nizami63
06.03.2010, 21:40
Teymur ucun hansi tehlukeni yaradirdi Beyazid?
bu barədə əvvəlki postlarımda mən bəhs etmişdim. Bir halda ki diqqətinizdən yayınıb yenidən bildirirəm ki, Bəyazid Qara Yusifi öz himayəsinə qəbul etməklə Əmir Teymura düşmən münasibətini ortaya qoymuşdu...
amma, sizin diger munasibet, persiya imperiyasi, bu gune qeder iranda hakim dovletlerin hamisini persiya adina cixmaq...
man bela cefengiyyat eshitmek istmezdim burda.
unutmayın ki, bu dövlətin adı 1935 - cı ilə kimi dünya tarixində Persiya deyə qəbul edilmişdi...
mən cəfəngiyyat heç vaxt yazmıram, əksinə onların əsassızlığını açıqlamağa çalışıram.

İlğım
06.03.2010, 21:44
bu barədə əvvəlki postlarımda mən bəhs etmişdim. Bir halda ki diqqətinizdən yayınıb yenidən bildirirəm ki, Bəyazid Qara Yusifi öz himayəsinə qəbul etməklə Əmir Teymura düşmən münasibətini ortaya qoymuşdu...

unutmayın ki, bu dövlətin adı 1935 - cı ilə kimi dünya tarixində Persiya deyə qəbul edilmişdi...
mən cəfəngiyyat heç vaxt yazmıram, əksinə onların əsassızlığını açıqlamağa çalışıram.

Beyazid himayeye filan goturmemishdi mence Teymur da bunu bilirdi. Beyazidin meqssedi zeyif dushecek Qaraqoyunluyu ele kecirtmek ve yene zeyif dushecek Teymura qalib geleceyini duhunurdu. bedii tefekkur deyil ha:p

Nizami63
06.03.2010, 21:57
Beyazid himayeye filan goturmemishdi mence Teymur da bunu bilirdi. Beyazidin meqssedi zeyif dushecek Qaraqoyunluyu ele kecirtmek ve yene zeyif dushecek Teymura qalib geleceyini duhunurdu. bedii tefekkur deyil ha:p
Əmir Teymurun Qara Yusiflə bağlı fikirlərini mən yuxarıda göstərmişəm, sizin göstərdikləriniz onun fikirləri deyildir !

İlğım
06.03.2010, 21:58
Əmir Teymurun Qara Yusiflə bağlı fikirlərini mən yuxarıda göstərmişəm, sizin göstərdikləriniz onun fikirləri deyildir !

elbette deyil. men beyazidin fikirlerini gosterdim

Nizami63
06.03.2010, 22:08
Fəzlullah Nəimi Əmir Teymurun əmri ilə oğlu Miranşah tərəfindən Əlincə qalasinda edam edilmişdir.
bu hadisəyə sizin eləcə də digərlərinin münasibətini bilmək maraqlı olardı...

İlğım
06.03.2010, 22:11
bu hadisəyə sizin eləcə də digərlərinin münasibətini bilmək maraqlı olardı...

helelik gozleme movqeyini tuturam :)

Nizami63
06.03.2010, 23:16
Əmir Teymurun " Misiri və Şamı tutmaq haqqında " gənəşəyindən : Şan - şöhrətimin və qüdrətimin sorağı Rum qeysərinin qulağına çatmışdı. O öz tabeçiliyində olan Sivas, eləcə də Malatiya qalalarını və həmin qalalara baxan yerləri zəbt elədiyim, qalaların içindəki əskərlərin hamısını darmadağın edərək eldən - elə belədən - belə pələnsəng salmağım barədə xəbəri eşidən kimi damarlarındakı qeyrət qanı hərəkətə gəldi və mənim əskərlərimin zərbəsi altından qaçaraq qeysərin qoltuğunda sığınacaq tapan Qara Yusif Türkmənin təhriki ilə mənim üstümə qoşun yertotmək qərarına gəldi. Qeysərin bəlaya tuş gələcəyi, dövlətinin viran olacağı gün yaxınlaşmaqda idi. Çünki o, Qara Yusifin təhrikinə uyaraq mənim qabağıma qoşun yeritmişdi. Bundan əlavə Misir və Şam əsgərlərini də köməyə çağırmışdı....

SAFAVI
08.03.2010, 17:14
unutmayın ki, bu dövlətin adı 1935 - cı ilə kimi dünya tarixində Persiya deyə qəbul edilmişdi...
mən cəfəngiyyat heç vaxt yazmıram, əksinə onların əsassızlığını açıqlamağa çalışıram.[/QUOTE]

Siz cefengiyyat yazmirsiz, amma man da cefengiyyat gormemish, onun baresinde danismiram.
Hansi dunya 1935-a qadar o dovletin adii persia qebul edilib? ok, raziyam, xeberim var, shah olkenin ilk defe adinin iran olmasina qerar verdi, amma ona qeder olkenin adi ne iran(hetta bezi tarixi meqamlarda iran shahi ifadesine rast gelinir, amma fars shahi yox) olub ne de persiya. muasirlerinin salnamernen, ve uumiyyetle qaynaqlardan goturun, osmanli nadir shaha haranin shahi kimi muraciet edib? persia shahi?xeyr. yoxsa shah abbasa, ispaniya krali ela muraciet edib? xeyr. venetsia shah ismalia? xeyr. rus cari qacara? xeyr.
persia pers carinin dovrule bitdi getdi, fars uzun yuzillikler sadece sulalelern adi ile eyni olan bir cox dovletlerin terkibinde vilayet olub.
Duzgun basha dushun, man bura hamidan bir az oyrenmeye, ve bildiklerim cercivesinde kimese onun xeyrine duzelish vermaya galirem. va Movzu region tarixi olduqda... man az-maz bilirem.
Tarix institutunda bir yashli muellim var idi, adini xatirlamiram,amma qizi da orada ishlayirdi, 35-40 yashlarinda savadli bir xanim idi,o hamiya her bir melumatin verilmesinde komek edir. :)))))EN AZINDAN O VAXTLAR EDIRDI, CEMIYYET DEYISHDIRMEYIBSE INDI DE EDAR, INSHALLAH.
yararlana bilersiz.

SAFAVI
08.03.2010, 17:27
Lap tutaq ki, umumiyetle Teymurla Beyazid arasinda bizim bu Qaraqoyunlu yox idi. ne dushunursuz, bu iki dovlet arasinda muharibe olmayacaqdi?
agar iki eyni temayullu,yeni vurub yixan, olke tutan, imperiya quran herbi dovlet qonshudurlarsa, onlarin muharibe etmasine qarayusifler lazim deyil, ehtiyac yoxdur. Bunlar bir birine tehlukedirler,vesselam.
Hetta hec bir sebeb olmasa idi bela, teymur ya beyazid bir-birlerinden ucan xalca teleb edcekdiler, o da vermeyecekdi, cunki yoxdur, bu da sebeb, buyur, muharibe.
meger, amerika iraga girdiyi sebebler ozn dogrultdu? xeyr. amerika sudani bombaladi, kimyevi zavod adi ile. xatirlayirsiz ne zavodu idi? shpris-iyne. sadece etraf okelere, irana gostermek isteyirdi ki, bax raketim catir ora. cunki, bir var nezeri bilesen,bir de var ki, gorursen.. effekt ayridir axi..
indi de, amerika mongolustani oyrenir. niye ? cunki, bombosh gul kimi olkedir, 5 otaqli ev kimi, gir yasha. gonshu da kim? "tesadufen "Chin... CHine yaxin olmaq ucun Amerika Afganisandan sonra Monglustana girir. tebii bu bashqa mozudur, buna aid ayrica movzu acsaniz, bol bolmelumatlarim var.
Qisasi, sorushmayin, beyazid teymura ne tehluke idi ki?!

SAFAVI
08.03.2010, 19:31
movzudan yayinma oldusa, uzrlu hesab edin.

İlğım
25.04.2010, 23:14
Əmir Teymur Kiçik Asiyaya yürüş etməklə bir sıra bəyliklərdə öz müstəqilliklərini bərpa etmək istəyi yaratdı. Əmir Teymurun Sivası və Malatyanı tutması və Dəməşqə qədər irəliləməsi İldırım Bəyazidin Konstantinopolun mühasirəsini dayandırmasına və Şərqi Anadoluya doğru irəliləməsinə təkan verdi. Sivas, Ərcivan, Kemah və Malatya Osmanlılar tərəfindən geri alındı. Bu hadisələr iki qüdrətli türk cahangirini qarşısı alınmaz döyüşə sürüklədi.

İldırım Bəyazidin ordusunun bir hissəsi Konstantinopolun mühasirəsini, bir hissəsi isə Anadolu qalalarının müdafiəsi ilə məşğul olduğundan Teymura qarşı sayca xeyli az qüvvə toplanmışdı. Teymurun ordusunda isə döyüş filləri də var idi.

1402-ci il iyulun 28-də Ankara düzənliyində Orta əsrlərin bəlkə də ən böyük döyüşü baş verdi. Teymur qələbə çaldı. Teymurun qələbəsində öz müstəqilliklərini bərpa etmək istəyən anadolu bəyliklərinin xəyanəti də mühüm rol oynamışdı.

Ankara döyüşü bütün türk dünyasının faciəsi idi. Teymur özü də bilmədən Avropanı Osmanlı impertorluğundan xilas etdi və bütün türk dünyasının gələcək faciəsi üçün zəmin hazırladı. Təsadüfi deyil ki, bu xəbəri eşidən Roma papası Avropa ölkələrinin kilsələrində üç gün aramsız kilsə zənglərinin sədaları altında şükranlıq düası oxutdurmuşdur

İlğım
14.06.2010, 01:32
1386-ci ilde Emir Teymur Azerbaycana hücum etdi.Tebrizi tutaraq Celairileri ölkeden qovdu.O,Naxçıvandakı Elince qalasından başqa bütün Azerbaycana yiyelendi.Ele bu zaman Şirvanşahlar dövletine I Ibrahim oturdu ve Derbendiler sülalesinin esasını qoydu.O,Teymurla çox ağıllı reftar etdiyine göre Şirvana hec bir ziyan deymedi.1387-ci ilde Teymur Azerbaycandan çıxaraq ölkeni oğlu Miranşaha tapşırdı.

Nizami63
26.08.2010, 23:05
1386-ci ilde Emir Teymur Azerbaycana hücum etdi.Tebrizi tutaraq Celairileri ölkeden qovdu.O,Naxçıvandakı Elince qalasından başqa bütün Azerbaycana yiyelendi.Ele bu zaman Şirvanşahlar dövletine I Ibrahim oturdu ve Derbendiler sülalesinin esasını qoydu.O,Teymurla çox ağıllı reftar etdiyine göre Şirvana hec bir ziyan deymedi.1387-ci ilde Teymur Azerbaycandan çıxaraq ölkeni oğlu Miranşaha tapşırdı.
bu Əmir Teymura məxsus olan xüsusiyyətlərdən biri idi. Tüziklərində özü bu barədə göstərmişdir...

İlğım
14.10.2010, 15:36
Əmir Teymur hər əhəmiyyətli qələbəsindən sonra bir dördkünc qala tikdirərmiş. Qalanın tikilişində rəqib tərəfin canlı bədənlərindən də material kimi istifadə edərmiş.

Nizami63
14.10.2010, 21:39
Əmir Teymur hər əhəmiyyətli qələbəsindən sonra bir dördkünc qala tikdirərmiş. Qalanın tikilişində rəqib tərəfin canlı bədənlərindən də material kimi istifadə edərmiş.
inşaat materialı kimi canlı bədəndən necə istifadə etmək olar ?, xahiş edirəm ki bunu mənə də izah edəsiniz...

İlğım
14.10.2010, 22:08
inşaat materialı kimi canlı bədəndən necə istifadə etmək olar ?, xahiş edirəm ki bunu mənə də izah edəsiniz...

əsrlər dəstələrə bölünürmüş Əllərinə qandallar vurularaq kvadrat şəklində torpağa uzadılırmış. Hər tərəfdə 10 nəfər olmaqla qırx-qırx. üstlərinə palçıq və lehmə tökülürmüş. Bu lehmə dördbucağın üzərinə ikinci insan qatı uzadılıb palçıqlanırmış. Hər cərgədə qırx kişi qırx qatdan ibarət bu dördkünc qala hazır olana qədər. Sonra qalanın dördtərəfində qalibin adı yazılırmış.
Həmin qalalar uçib dağılıb amma divardakı uçuqlarda yerdə sürsümüklər gözə dəyirdi. Türküstan köçəriləri Teymurun öz düşmənlərindən tikinti materialı kimi istifadə etmək fikrinə məzəli tapıntı kimi yanaşırlar.

Nizami63
04.11.2010, 14:05
buyurub " Teymurun lənəti " filminə tamaşa edə bilərsiniz : http://www.youtube.com/watch?v=AtUbl8lUTA8

Nizami63
27.03.2012, 21:53
görkəmli Azərbaycan dahilərindən hesab olunan Abasqulu ağa Bakıxanovun məşhur " Gülüstani - İrəm " əsərində Əmir Teymur və onun Səfəvilərə sülaləsinə göstərdiyi ehtiramdan da kifayət qədər bəhs edilmişdir...

Nizami63
30.05.2012, 23:35
Tarixçi Əkbər N. Nəcəf yazır ki, Əmir Teymur peyğəmbərin nəvəsini öldürdüyü üçün Yezidin qəbirini açdırıb sümüklərini çıxarıb yandırmış və boş qəbrinə insan nəcisi doldurmuşdu...

P.S. Tomris Əhsən xanıma həmin yazını forumda yerləşdirdiyi üşün minnətdarlığımı bildirirəm...

İlğım
30.05.2012, 23:38
Tarixçi Əkbər N. Nəcəf yazır ki, Əmir Teymur peyğəmbərin nəvəsini öldürdüyü üçün Yezidin qəbirini açdırıb sümüklərini çıxarıb yandırmış və boş qəbrinə insan nəcisi doldurmuşdu...

P.S. Tomris Əhsən xanıma həmin yazını forumda yerləşdirdiyi üşün minnətdarlığımı bildirirəm...

Doğurdan belə hərəkət edib?

Nizami63
30.05.2012, 23:44
Doğurdan belə hərəkət edib?
mən əvvəllərdə dediyim kimi Əmir Teymurun vəsiyyətlər kitabını dəfələrlə oxumuşam, bu gün də oxuyuram və hesab ediorəm ki bir insan kimi onu yaxşı tanıyıram. Ola bilməzdi ki Əmir o əclafın "dərsini" verməsin...

İlğım
30.05.2012, 23:45
mən əvvəllərdə dediyim kimi Əmir Teymurun vəsiyyətlər kitabını dəfələrlə oxumuşam, bu gün də oxuyuram və hesab ediorəm ki bir insan kimi onu yaxşı tanıyıram. Ola bilməzdi ki Əmir o əclafın "dərsini" verməsin...

Əclafın dərsin diri ikən verərlər. Ölüyə nə dərs? Bu ki lap uşaqlıqdı özü də tərbiyəsiz uşaq hərəkəti.

Nizami63
30.05.2012, 23:52
Əclafın dərsin diri ikən verərlər. Ölüyə nə dərs? Bu ki lap uşaqlıqdı özü də tərbiyəsiz uşaq hərəkəti.
Bu Sizin yanaşmanızdır...
Əslində isə o dərs dirilər üçün nəzərdə tutulmuşdu...

İlğım
30.05.2012, 23:53
Bu Sizin yanaşmanızdır...
Əslində isə o dərs dirilər üçün nəzərdə tutulmuşdu...

Bu mənə Qəddafi və anasının meyidlərinin təhqir lunmasın xatırlatdı.

Nizami63
31.05.2012, 00:00
Bu mənə Qəddafi və anasının meyidlərinin təhqir lunmasın xatırlatdı.
bu nə müqayisədir?!
Siz kimi kimlərlə müqayisə edirsiniz, özü də neçə əsr bundan qabaq baş vermiş hadisə ilə.

Siz nəyə görə qəbul etmək istəmirsiniz ki hər dövrün öz reallıqları var. Bəlkə Siz elə bilirsiniz ki Əmir Teymurun dövründə də Haaqa məhkəməsi fəaliyyət göstərirdi:bu

İlğım
31.05.2012, 06:23
bu nə müqayisədir?!
Siz kimi kimlərlə müqayisə edirsiniz, özü də neçə əsr bundan qabaq baş vermiş hadisə ilə.

Siz nəyə görə qəbul etmək istəmirsiniz ki hər dövrün öz reallıqları var. Bəlkə Siz elə bilirsiniz ki Əmir Teymurun dövründə də Haaqa məhkəməsi fəaliyyət göstərirdi:bu

Qəddafi də onu təhqir edənlər üçün yezidfason bir şey idi.

Attila
31.05.2012, 11:27
Ilğım unutma ki, baş verən hadisə orta əsrlərdə, dünyada əsasən dini görüşlərin hökm olduğu illərdə baş verib. Əmir Teymurun bu hərəkəti onu müsəlman dünyasında əsasən də şiə dünyasında böyük hörmətə mindirdi. Təbii ki, Azərbaycan və İran Əmir Teymur orduları üçün bir baza, bir düşərgə idi. Bu bölgələrin əhalisi əsasən şiə olduğu üçün bu hərəkət siyasi manevr idi.

İlğım
31.05.2012, 13:10
Ilğım unutma ki, baş verən hadisə orta əsrlərdə, dünyada əsasən dini görüşlərin hökm olduğu illərdə baş verib. Əmir Teymurun bu hərəkəti onu müsəlman dünyasında əsasən də şiə dünyasında böyük hörmətə mindirdi. Təbii ki, Azərbaycan və İran Əmir Teymur orduları üçün bir baza, bir düşərgə idi. Bu bölgələrin əhalisi əsasən şiə olduğu üçün bu hərəkət siyasi manevr idi.

Amma insanlığa sığmır. Faşistlik edibdi.

Attila
31.05.2012, 13:13
Amma insanlığa sığmır. Faşistlik edibdi.

Hərhalda ölmüş insanla artıq haqq hesab çürütməyin yeri yox idi, amma bu siyasi manevr idi.siyasət və hakimiyyətə hətta övladlarını da qurban veriblər zaman zaman

İlğım
31.05.2012, 13:44
Hərhalda ölmüş insanla artıq haqq hesab çürütməyin yeri yox idi, amma bu siyasi manevr idi.siyasət və hakimiyyətə hətta övladlarını da qurban veriblər zaman zaman

Nizami müəllim onun adın o qədər yaşıl hərflə yazıb ki uje beynime qurbanolduqlarım sırasına hekk olunub deyə mənə çox pis təsir elədi.

Nizami63
31.05.2012, 13:56
Hərhalda ölmüş insanla artıq haqq hesab çürütməyin yeri yox idi, amma bu siyasi manevr idi.siyasət və hakimiyyətə hətta övladlarını da qurban veriblər zaman zaman
bəli, elədir ki var. O dövrün öz xüsusiyyətləri var idi.

Nizami63
31.05.2012, 13:57
Nizami müəllim onun adın o qədər yaşıl hərflə yazıb ki uje beynime qurbanolduqlarım sırasına hekk olunub deyə mənə çox pis təsir elədi.
Əmir Teymur buna layiq insandır...

Attila
31.05.2012, 14:39
bəli, elədir ki var. O dövrün öz xüsusiyyətləri var idi.

istənilən dövrdə qəbrə qarşı edilən, meyidə, çürümüş sümüyə qarşı edilən hərəkətə haqq qazandırmaq olmaz.

Nizami63
31.05.2012, 14:44
istənilən dövrdə qəbrə qarşı edilən, meyidə, çürümüş sümüyə qarşı edilən hərəkətə haqq qazandırmaq olmaz.
hakimiyyət uğrunda atasını, qardaşını öldürənlərə bəs necə?

Onda belə şeylərə qalsa və biz keçmişdə baş verənlərə bu günün prizmasından baxmağa başlasaq onda gərək hamının üstündən xətt çəkək.

Mən düşünürəm ki Sizin kimi tarixə bələd olan insan belə iddia ilə çıxış etməməliydi.

Attila
31.05.2012, 14:48
hakimiyyət uğrunda atasını, qardaşını öldürənlərə bəs necə?

Onda belə şeylərə qalsa və biz keçmişdə baş verənlərə bu günün prizmasından baxmağa başlasaq onda gərək hamının üstündən xətt çəkək.

Mən düşünürəm ki Sizin kimi tarixə bələd olan insan belə iddia ilə çıxış etməməliydi.

Nəinki atası və qardaşını öldürənlər,digərləri də düzgün yolda olmayıblar. İslama görə günahsız birini qətlə yetirən bütün bəşəriyyəti qətl etmiş kimi günahkardır. İslamın bu prinsipinə əsasən Əmir Teymuru ilahiləşdirib bizə dindar kimi soxuşdurmağınızın məntiqi əsası yoxdur. söhbət təkcə Əmir Teymurdan getmir.

Nizami63
31.05.2012, 14:57
Nəinki atası və qardaşını öldürənlər,digərləri də düzgün yolda olmayıblar. İslama görə günahsız birini qətlə yetirən bütün bəşəriyyəti qətl etmiş kimi günahkardır. İslamın bu prinsipinə əsasən Əmir Teymuru ilahiləşdirib bizə dindar kimi soxuşdurmağınızın məntiqi əsası yoxdur. söhbət təkcə Əmir Teymurdan getmir.
məntiqinizə quzu kəsim..
1-si biz nədən danışırdıq, ышя рфьжыжтж ишк-ишкштэ йфевжтжя.

2-si Siz necə müsəlmansınız ki Yezidi günahsız bilisinioz?!

Attila
31.05.2012, 15:04
məntiqinizə quzu kəsim..
1-si biz nədən danışırdıq, ышя рфьжыжтж ишк-ишкштэ йфевжтжя.

2-si Siz necə müsəlmansınız ki Yezidi günahsız bilisinioz?!

bunu başa düşmədim))
İkincisi,Yezidi günahsız olduğumu yazdığım bir postumu kopyalayın.

Nizami63
31.05.2012, 15:11
bunu başa düşmədim))
İkincisi,Yezidi günahsız olduğumu yazdığım bir postumu kopyalayın.
daha bundan artıq nə yazacaqsınız ki?!
Əmir Teymurun Yezidə münasibətini bəhanə edib onun hərəkətlərini pisləyən həm də siz deyildiniz ki?
Sonra da dövrün reallıqlarını inkar edən də siz idiniz.

Attila
31.05.2012, 15:29
daha bundan artıq nə yazacaqsınız ki?!
Əmir Teymurun Yezidə münasibətini bəhanə edib onun hərəkətlərini pisləyən həm də siz deyildiniz ki?
Sonra da dövrün reallıqlarını inkar edən də siz idiniz.

Mən, Yezidə münasibətini yox, qəbri təhqir etməyi nəzərdə tutmuşam və bunu açıqca yazmışam.

Nizami63
31.05.2012, 15:40
Mən, Yezidə münasibətini yox, qəbri təhqir etməyi nəzərdə tutmuşam və bunu açıqca yazmışam.
o qıbir Yezidin qəbri idi...

Sizinki bilirsiniz nəyə oxşadı : bəzi insanlar manipuıyasiya edib adətən belə mövqe göstərirlər ki guya ki ölünün dalısınca münasibət bildirmək günah hesab ediliry.o..Deyəndə ki ay nadan (sizdən iraq), siyasi-ictimai fəaliyyəti olmuş insanlara bunu şamil etmək mümkün deyildir, qalırlar çaş-baş.

Bayaqdan fikir verirəm ki Abu Davidlə müzakirənizdə elə hey Avropanı tərifləməklə məşğulsunuz. Heç olmasa o yazdıqlarınızın xatirinə Yezidi aparıb sıradan birisinə tay tutmayınn, okeymi?

Attila
31.05.2012, 15:48
o qıbir Yezidin qəbri idi...

Sizinki bilirsiniz nəyə oxşadı : bəzi insanlar manipuıyasiya edib adətən belə mövqe göstərirlər ki guya ki ölünün dalısınca münasibət bildirmək günah hesab ediliry.o..Deyəndə ki ay nadan (sizdən iraq), siyasi-ictimai fəaliyyəti olmuş insanlara bunu şamil etmək mümkün deyildir, qalırlar çaş-baş.

Bayaqdan fikir verirəm ki Abu Davidlə müzakirənizdə elə hey Avropanı tərifləməklə məşğulsunuz. Heç olmasa o yazdıqlarınızın xatirinə Yezidi aparıb sıradan birisinə tay tutmayınn, okeymi?

İctimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq insanı İslam qanunlarından muaf tutmur)

Nizami63
31.05.2012, 15:51
İctimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq insanı İslam qanunlarından muaf tutmur)
sizin İslamın qanunlarından, tələblərindən yaxşı xəbəriniz olmadığı üçün belə düşünürsünüz...

Abu Davud
31.05.2012, 15:52
ышя рфьжыжтж ишк-ишкштэ йфевжтжя.

Açması:

Siz hamısını bir-birinə qatdınız

Nizami63
31.05.2012, 15:54
Açması:
çox sağ olun...Həqiqətən də mən elə belə yazmışdım.

Attila
31.05.2012, 15:56
sizin İslamın qanunlarından, tələblərindən yaxşı xəbəriniz olmadığı üçün belə düşünürsünüz...

Aha, onda günahsız bir insanı öldürən bəşəriyyəti məhv etmiş dərəcədə günahkardır fikri kimə məxsusdur görəsən???Buna bir açıqlıq göstərin və Quranda siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlara kimisə öldürmək, diri diri divara hördürmək, yüzlərlə baş kəsdirməyə icazə verən ayəni bizə təqdim edin.

Nizami63
31.05.2012, 16:00
Aha, onda günahsız bir insanı öldürən bəşəriyyəti məhv etmiş dərəcədə günahkardır fikri kimə məxsusdur görəsən???Buna bir açıqlıq göstərin və Quranda siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlara kimisə öldürmək, diri diri divara hördürmək, yüzlərlə baş kəsdirməyə icazə verən ayəni bizə təqdim edin.
ondan da beşbetərləri var !
Forumdakı dindarlar etiraz etsələr göstərərəm, görüm ondan sonra nə deyəcəksiniz

Attila
31.05.2012, 16:02
ondan da beşbetərləri var !
Forumdakı dindarlar etiraz etsələr göstərərəm, görüm ondan sonra nə deyəcəksiniz

siz ayəni yerləşdirin

Nizami63
31.05.2012, 16:07
siz ayəni yerləşdirin
mən heç vaxt İslamı gözdən salmağa cəhd etməmişəm və mövqeyimi yuxarıda izhar etmişəm.

Bir də necə deyərlər görünən bağa nə bələdçi?!

Vəhabilərin vəhşi əməllərini eşitməmisiniz? Onlar da öz vəhşi hərəkətlərini İslamla əlaqələndirirlər.

Attila
31.05.2012, 16:17
mən heç vaxt İslamı gözdən salmağa cəhd etməmişəm və mövqeyimi yuxarıda izhar etmişəm.

Bir də necə deyərlər görünən bağa nə bələdçi?!

Vəhabilərin vəhşi əməllərini eşitməmisiniz? Onlar da öz vəhşi hərəkətlərini İslamla əlaqələndirirlər.

dalay dalay dalay dalay dalay)))))))))))))))))))))))

Nizami63
31.05.2012, 16:26
dalay dalay dalay dalay dalay)))))))))))))))))))))))
kimin vəziyyətdən çıxmaq üçün çördən-çöpdən yapışdığı heç kimə sirr deyildir.

Bir zəhmət çəkib forumdakı dindarlardan peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb haqqında hansı fikirlərin yazıldığını öyrənə bilərsiniz, okeymi?

Attila
31.05.2012, 16:31
kimin vəziyyətdən çıxmaq üçün çördən-çöpdən yapışdığı heç kimə sirr deyildir.

Bir zəhmət çəkib forumdakı dindarlardan peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb haqqında hansı fikirlərin yazıldığını öyrənə bilərsiniz, okeymi?

Nizami məllim, sizinki həqiqətən dalay dalay oldu. mən söhbət etdiyimiz mövzuda sizdən QURAN AYƏsi istədim.
siz söhbəti fırladırsız.

Nizami63
31.05.2012, 16:50
Nizami məllim, sizinki həqiqətən dalay dalay oldu. mən söhbət etdiyimiz mövzuda sizdən QURAN AYƏsi istədim.
siz söhbəti fırladırsız.
bəs, bayaqdan mən erməni xaçına söyürəm?
Sonra da sizə Qurandan xəbəriniz yoxdur deyəndə inciyirsiniz : Əbu Ləhəb haqqında Quranda ayə var.

Attila
31.05.2012, 16:54
bəs, bayaqdan mən erməni xaçına söyürəm?
Sonra da sizə Qurandan xəbəriniz yoxdur deyəndə inciyirsiniz : Əbu Ləhəb haqqında Quranda ayə var.

Göstərin də o ayəni mənə
Mən bəyəm Əbu Ləhəbdən danışdım?
Buna bir açıqlıq göstərin və Quranda siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlara kimisə öldürmək, diri diri divara hördürmək, yüzlərlə baş kəsdirməyə icazə verən ayəni bizə təqdim edin

İlğım
31.05.2012, 21:31
o qıbir Yezidin qəbri idi...

Sizinki bilirsiniz nəyə oxşadı : bəzi insanlar manipuıyasiya edib adətən belə mövqe göstərirlər ki guya ki ölünün dalısınca münasibət bildirmək günah hesab ediliry.o..Deyəndə ki ay nadan (sizdən iraq), siyasi-ictimai fəaliyyəti olmuş insanlara bunu şamil etmək mümkün deyildir, qalırlar çaş-baş.

Bayaqdan fikir verirəm ki Abu Davidlə müzakirənizdə elə hey Avropanı tərifləməklə məşğulsunuz. Heç olmasa o yazdıqlarınızın xatirinə Yezidi aparıb sıradan birisinə tay tutmayınn, okeymi?

Hər bir canlı Allahın bir əsəridir. Ölünün dalınca münasibət bildirmək əgər ölü siyasət adamıdırsa bu günah deyil. Amma qəbrini açıb nalayiq hərəkətlər etmək günah qalsın bir tərəfə səviyyəsizlikdir. Guya Əmir Teymura qədər bu hərəkəti heç kim edə bilməzdi?

Nizami63
31.05.2012, 21:43
Hər bir canlı Allahın bir əsəridir. Ölünün dalınca münasibət bildirmək əgər ölü siyasət adamıdırsa bu günah deyil. Amma qəbrini açıb nalayiq hərəkətlər etmək günah qalsın bir tərəfə səviyyəsizlikdir. Guya Əmir Teymura qədər bu hərəkəti heç kim edə bilməzdi?
deyirsiniz Yezidin tör-töküntüləri bunu etməliydi?
Əcəb işə düşmüşük : dünənə kimi Əmir Teymuru böyük türk fatehlərindən biri kimi qəbuıl edən bəzi məlum insanlar onun şiəliyə münasibətini bilən kimi maskada olduqlarını biruzə verdilər...

İlğım
31.05.2012, 21:51
deyirsiniz Yezidin tör-töküntüləri bunu etməliydi?
Əcəb işə düşmüşük : dünənə kimi Əmir Teymuru böyük türk fatehlərindən biri kimi qəbuıl edən bəzi məlum insanlar onun şiəliyə münasibətini bilən kimi maskada olduqlarını biruzə verdilər...

Teymurun şiyələrə olan münasibəti- yezidin sursumuyun təhqir etməkmiş. :D

Nizami63
31.05.2012, 22:02
Teymurun şiyələrə olan münasibəti- yezidin sursumuyun təhqir etməkmiş. :D
Yezid peyğəmbərin sevimli nəvəsini qətlə yetirmişdi, vəhşilik etmişdi...Mənim nəzərlərimdə gərək nə qədər Yezid kimi şərəfsiz olasan ki peyğəmbərin nəvəsinə "əl" qaldırasın...

Bu gün əksər insanlar rəislərinin oğlunu görəndə az qalırlar ki onun....Elə məsələdə ondadır belə riyakar insanlar peyğəmbərin nəvəsinin qətlinə biganə münasibətdədirlər.

Attila
31.05.2012, 22:16
Nizami məllim qəribə danışırsız e
Yezid 7-8ci əsrdə Peyğəmbərimizin nəvəsini qətlə yetirib. Mən neynəməliyəm?
Bunu o dövrdə yaşayanlar etməli idi.
o ki qaldı Əmir Teymura, həqiqətən bu insan nəinki Türk tarixinin eyni zamanda dünya tarixinin iki üç sərkərdəsindən biridir.
\Şiə söhbətinə qalanda, sizə bir şeyi deyim, oğlumun adı Əli,qızımın adı Fatimədir.
Atamın adı Həsən, əmimin adı Hüseyndir.Ana tərəfdən babamın adı Şirəli, ata tərəfdən babamın adı Ağaməlidir.

Nizami63
31.05.2012, 22:21
Nizami məllim qəribə danışırsız e
Yezid 7-8ci əsrdə Peyğəmbərimizin nəvəsini qətlə yetirib. Mən neynəməliyəm?
Bunu o dövrdə yaşayanlar etməli idi.
o ki qaldı Əmir Teymura, həqiqətən bu insan nəinki Türk tarixinin eyni zamanda dünya tarixinin iki üç sərkərdəsindən biridir.
\Şiə söhbətinə qalanda, sizə bir şeyi deyim, oğlumun adı Əli,qızımın adı Fatimədir.
Atamın adı Həsən, əmimin adı Hüseyndir.Ana tərəfdən babamın adı Şirəli, ata tərəfdən babamın adı Ağaməlidir.
Şeyx Şamilin də əsl adı Əli olub. Mirzə Kazım bəy (allah ona rəhmət etsin) bunu Şeyx Şamildən öyrənəndə çox təəccüblənib.

Elə məni də də bir azərbaycanlı olaraq o ağrıdır ki bəzi insanlar heç bir təriqətə aid olmadığını iddia edərək əslində çox yaxşıca olaraq maskalanıblar və heç bir azərbaycanlıya layiq olmayan qərəzlilik azarına mübtəla olublar...

Nizami63
31.05.2012, 22:23
bağışlayın ki unutdum : arzu edirəm ki gül balalarılnız atalı-analı böyüsünlər.

Attila
31.05.2012, 22:24
Şeyx Şamilin də əsl adı Əli olub. Mirzə Kazım bəy (allah ona rəhmət etsin) bunu Şeyx Şamildən öyrənəndə çox təəccüblənib.

Elə məni də də bir azərbaycanlı olaraq o ağrıdır ki bəzi insanlar heç bir təriqətə aid olmadığını iddia edərək əslində çox yaxşıca olaraq maskalanıblar və heç bir azərbaycanlıya layiq olmayan qərəzlilik azarına mübtəla olublar...

Nizami məllim, günümüzdə insanların get gedə daha çox təriqətlərə bölmə planı inanın ki Qərbdən idarə olunur. Çünki təriqətlər insanları parçalayır.

Nizami63
31.05.2012, 22:31
Nizami məllim, günümüzdə insanların get gedə daha çox təriqətlərə bölmə planı inanın ki Qərbdən idarə olunur. Çünki təriqətlər insanları parçalayır.
bunu mənə deməkdənsə ətrafınızdakı bəzi insanlara izah etsəydiniz daha yaxşı olardı...