PDA

Просмотр полной версии : Saqqalın qırxılması


Adam
03.01.2011, 13:53
Saqqalın qismən yaxud bütünlüklə qırxılmasının (qısaldılmasının)
haram olmasına dair dəlillər.

1. Allahın yaratdığını dəyişdirmək:
Həmçinin Allah-Taala Qurani Kərimdə İblisin belə dediyini bildirir:
Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm! (Quran, Nisa,119)

Göründüyü kimi bu ayə Allah tərəfindən izin verilənlər istisna olmaqla, Allahın yaratdığını dəyişdirməyin şeytanın əmrinə itaət olduğunu göstərir. Çünki Allah-taala insanı ən gözəl şəkildə yatatmışdır:

...sizə surət verdi, surətlərinizi də gözəl yaratdı... (Quran, Təğabun,3)

Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq! (Quran, Tin,4)

Bu, hər şeyi bacarıqla (yerli-yerində) edən Allahın gördüyü işdir.... (Quran, Neml, 88)

2. Peyğəmbərin əmrinə müxalif olmaq:
Saqqal uzatmağın hökmü bölməsində qeyd edilən "uzadın saqqallarınızı" məzmunlu hədislər və onlara verilən şərhə əsasən Peyğəmbərimizin bu barədə əmri ilə tanış olduq. Hər hansı bir fərzi yerinə yetirməmək isə Allahın qoyduğu hökmə tam mənada təslim olmamaq deməkdir. Halbuki "müsəlman" sözü ərəbcədən"(qeydsiz-şərtsiz) təslim olan" kimi tərcümə olunur. Bütün bunlara əsasən demək olar ki, saqqalın qırxılması yaxud qısaldılması Peyğəmbərin (səllələhu əleyhi və səlləm) əmrinə etiraz kimi qiymətləndirir. Uca Allah isə Qurani Kərimdə bu barədə deyir:
“ Allah və Onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözləyir. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar!" (Quran Cinn, 23)

3. Kafirlərə bənzəmək:
Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm)in saf Sünnəsinə diqqət etdikdə, "Məcusilərə(atəşpərəstlərə) müxalif olun...", " Müşriklərə müxalif olun...", "Əhli Kitaba müxalif olun..." məzmunlu bir çox səhih hədisə rast gəlmək mümkündür. Yəni, Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm) saqqalın qırxılmasının, qısaldılmasının müşriklərin adəti olduğunu bildirir və müsəlmanların onlara müxalif olmasını və bənzəməmələrini əmr edir. Peyğəmbər(səllələhu əleyhi və səlləm)in "Kim hansı qövmə özünü bənzədirsə, - onlardandır" (Əbu Davud, 4031) məzmunlu hədisi hamımıza məlumdur. Uca Allah müsəlmanları xristiyanlara, yəhudilərə , atəşpərəstlərə bənzəməkdən uzaq eləsin, çünki, həqiqətən də pis işlərdəndir. Həmçinin: Allah Rəsulu(səlləlləhu əleyhi və səlləm) belə buyurur:
"Başqasının sünnəsinə əməl edən bizdən deyil" (Səhibul Cami, 5439)

4. Qadınlara bənzəmək:
Hamıya məlum məsələdir ki, xarici görünüşdə kişiləri qadınlardan fərqləndirən ən əsas cəhətlərdən biri də saqqaldır. Və saqqalın qırxılması qadınla kişinın praktik olaraq, bir-birindən fərqlənməməsinə gətirib çıxarır. Kişilərdən qadınlara bənəzəməyə çalışanlar isə Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm)in dili ilə lənətlənmişlər.Belə ki:
"Qadınlara oxşamağa çalışan kişilərə Allahın lənəti olsun"
(Buxari, 5546)
Allahın yaradılış etibarilə qadınlara yox, kişilərə verdiyi saqqalı qırxmaq qadınlara bənzəmək demək deyilsə, bəs nədir, sübhənAllah?!

5. Fitrətdən ayrılmaq:
Allah Sübhəna və Təala Qurani Kərimdə belə buyurur:
"(Ya Rəsulum! Ümmətinlə birlikdə) batildən haqqa tapınaraq (pak bir müvəhhid, xalis təkallahlı kimi) üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə (islama) tərəf tut. Allahın dinini (Onun yaratdığı tövhid dini olan islamı) heç vəchlə dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların əksəriyyəti (haqq dininin islam olduğunu) bilməz."
(Quran, Rum, 30)
Firət Allahın insanları yaratdğı ilkin saf, təmiz hal. Və bu fitrətdə olduğundan, insan özündən asılı olmayaraq, həmişə başqa hallardan məhz bu hala meyl eləyir, qaçır. İnsan fitrətdən gələn bu xislətləri tərk etdiyi halda onun insanlığından heç bir şey qalmayacaqdır.
Aişa(Allah ondan razı olsun!) rəvayət edir ki, Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm) buyurub:
"On şey fitrətdəndir: - bığları qısaltmaq, saqqalı uzatmaq, misvakla dişləri təmizləmək ..."
(Müslim, 56; Tirmizi, 2757 )
Şəraitdən, zamandan və məkandan asılı olmayaraq, saqqal peyğəmbərlərin seçdikləri sünnə və fitrətdən gələn bir xislətdir.
Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm), Raşidi Xəlifələr, Səhabə və Tabiinlərin hamısı uzun saqqallı idilər.

Adam
03.01.2011, 14:41
6.Saqqalın qırxılmasını(qısaldılmasının) zaman, pul baxımından israf olması və edilən günahı(saqqal qırxmaq) hamının görməsi:
Təraş zamanı istifadə olunan müxtəlif alətlər, ülgüclər, sabun və sairəyə pul xərcləmək açıq bir şəkildə israfdır və Allahın bizə əmanət olaraq verdiyi malı layiq olmayan tərxdə xərcləməkdir. Qiyamət Günü gəldikdə isə müsəlman verilən əmanətdən düzgün şəkildə istifadə etmədiyi üçün Allah qarşısında cavab verəcəkdir. Əgər kimsə "təraşa xərclənən pul ki, xırda-xuruş məbləğdir" deyirsə, bilsin ki, Allah buyurur:
" Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir)."
(Quran, Zilzal, 8)
Həmçinin müsəlmanın vaxtı da olduqca qiymətlidir və onu belə haram bir iş üçün sərf etməməlidir.
Saqqalın qırxılması(qısaldılması) açıq aşkar haram olan bir işi hamıya göstərmək kimi qiymətləndirilir. Müsəlmana isə nə öz günahlarını nə də başqalarının günahlarını açıb-ağartmaq yaraşmaz.

İMAMLARIN BU HAQDA SÖZLƏRİ - «Ey anam oğlu! Saçımdan, saqqalımdan tutma. Doğrusu sənin: «İsrail oğulları arasında ayrılıq saldın, sözümə baxmadın! – deyəcəyindən qorxdum»( Ta Ha 94)
Şingiti – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Bu ayə saqqalın saxlanılmasının lazım olduğunu bildirən ayədir».
Cabir b. Səmura deyir ki: «Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – zöhr və əsr namazlarında Quran oxumasını saqqalının tərpənməsindən bilirdilər. Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əli (Allah ondan razı olsun) saqqallarının çox və sız olduğu qeyd edilmişdir. (Quvvətul Qulub 4/9, İbn Həcər Əsqəlani «İsabə» 2/511, 2/455, İbn Sad «Təbəqat» 3/25,58).
İbn Teymiyyə – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Səhih hədislərdən bilindiyinə görə saqqal qırxmaq haramdır. Kimsə mübah görməmişdir». (İhtiyaratul İlmiyyə).
Hənəfilərdən İbn Abidin – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Kişinin saqqalını qırxması haramdır». (Rəddul Muhtar).
İmam Şafii – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Saqqal qırxmaq haramdır». (əl-Umm).
İbn Abdul Bərr – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Saqqal qırxmaq haramdır və bunu kişilərdən qadınlara bənzəyənlərdən başqası etməz». (Təmhid).
Cəmi Zeynu (Allah ondan razı olsun) deyir ki, Məkkədə Məscidul haramda dərs deyirdim. Hacılara Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – in saqqal saxlamağı və bığları qısaltmağı tövsiyə edirdim. Dərsdə olanlardan bir nəfər ayağa qalxaraq məndən bunun vacibliyinə dair Qurani Kərimdən dəlil gətirməməyi xahiş etdi. Mən də ona: «Peyğəmbər sizə nə verirsə onu götürün, nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin» ayəsini oxu dedim və sonra Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm - in saqqal saxlamağı əmri vardır» dedim. O, da: «Doğru söylədin» dedi.

Saqqalı qısaltmaq olarmi?

Alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Lakin istər sözlü, istər feli səhih hədislərə əsasən ən üstün fikir saqqalın qısaldılmasının caiz olmamasıdır. Allah Rəsulunun(səlləlləhu əleyhi və səlləm) şəmaillərində "saqqalı çox idi" (Müslim); "Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm) uzun saqqallı idi(Səhih, imam Əhməd);Ənəs b. Malik(Allah ondan razı olsun!) Peyğəmbəri(səlləlləhu əleyhi və səlləm)vəsf edərkən "saqqalı burdan buraya qədər idi" deyib əllərini boynunun iki yarısına qədər dolaşdırdır(Tarixu ibn Asakir); Səhabələr(Allah onlardan razı olsun!) Allah Rəsulunun(səlləlləhu əleyhi və səlləm) Zöhr və Əsr namazlarında Quran oxumasını "saqqalının tərpənməsindən" anlayırdılar. (Buxari).
Rəsulullahı(səlləlləhu əleyhi və səlləm) sevdiklərini söyləyib, ona(səlləlləhu əleyhi və səlləm) bənzəməyi sevməyənlərə nə demək olar?! Axı Uca Allah Quranda buyurur:
" (Ya Rəsulum!) De: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin..." (Quran, ali-İmran, 31)
Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm)in saqqalının enindən və uzunundan götürdüyü barədə hədis hüccət olmayacaq dərəcədə zəif hədisdir.
Bəzi alimlərə görə Omər və oğlu Abdullahın (Allah onlardan razı olsun!) sözlərinə əsasən, saqqalın bir ovucdan artığını kəsmək lazım olduğunu deyirlər. Lakin bu hökm doğru hesab edilə bilməz. Belə ki, saqqalın olduğu kimi, başlı-başına qoyulmasına dair hədislər bu fikrin təmamilə əksini ifadə edir. Bir məsələ barəsində isə səhih hədis mövcuddursa, səhabə sünnəsi əsas götürülə bilməz. Və səhabələrin bu kimi sözləri şəxsi ictihad kimi qəbul edilir. Onu da qeyd etmək gərəkdir ki, Omər və oğlu (Allah onlardan razı olsun!) bu sözü yalnız bayram günlərinə şamil etmişdilər. Kəsəsi, saqqalın qısaldılması barədə ən sağlam fikir səhih hədislərin zahiri ilə əməl, yəni saqqalın qısaldılmadan uzadılmasıdır. Allah ən doğrusunu biləndir!
Lakin onu da bilməliyik ki, saqqalının bir ovucdan çoxunu götürənə "günah edirsən!", "belə etmə!" və s. deyərək təzyiq etməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Ən yaxşı halda nəsihət etmək olar
Saqqalı bir ovucdan az şəkildə qısaltmağa dair isə ümumiyyətlə heç bir dəlil yoxdur və imkan ola-ola belə edənlər Allaha bu haram işə görə tövbə etməlidirlər. Allah Ona üz tutub, tövbə edənlərin tövnələrini qəbul edəndir!

Nəticə.

Son olaraq, bildirmək lazımdır ki, az olan heç olmayandan daha xeyirlidir. Saqqalını qısaldan bu hərəkəti ilə səhv etsə də, saqqalını təmamilə qırxandan daha xeyirlidir.
"Kim mənim Sünnəmdən(yolumdan) üz döndərsə, məndən deyil" (Buxari, Müslim)
Allah və Rəsulunu sevən müsəlman qardaşım!
Bu sözlərin sahibi olan Peyğəmbərimizə(səlləlləhu əleyhi və səlləm) müxalif olmaqdan bacardıqca çəkin! Bil ki, saqqalını kəsəndə sən Allahın rəhmətindən uzaq olan kafirlərə bənzəyirsən ki, bu barədə RəsulAllahln(səlləlləhu əleyhi və səlləm) sözlərini unutmamağa çalış: "Kim hansı qövmə bənzəməyə çalışırsa, o da onlardandır"
(Əbu Davud).
Ey Allahın qulu, sənə Səhih, Şəmailu Tirmizi əsərində qeyd olunan bu hədisi də xatırlatmaq yerinə düşərdi:
Əşas b. Süleym belə dedi:" Bibim əmisinin belə rəvayət etdiyini bildirirdi:"Mədinədə gəzərkən, arxamca kimisə "İzarını (geyimin(əba, şalvar və. yaxud başqa bir şey ola bilər) aşağı hissəsi) yuxarı qaldır-belə təqvaya daha yaxındır" dedi. Arxaya çevriəndə Allah Rəsulunu(səlləlləhu əleyhi və səlləm) gördüm...Ona "Ey Allah elçisi, axı əynimdəki geyim çox uzundur" dedikdə, Peyğəmbər(səlləlləhu əleyhi və səlləm) : "Məgər mən sənin üçün nümunə deyiləm?!" dedi. İzarına baxdım: dizi ilə topuğunun arasında yarıya qədər idi"

Ey saqqalını təraş edən müsəlman qardaşım! Sən bu əməlin üçün müxtəlif bəhanələr gətirəndə, Allah Rəsulu(səlləlləhu əleyhi və səlləm) sənə "Məgər mən sənin üçün nümunə deyildim?!" deyəndə nə edəcəksən? Dünya həyatına, onun cəzbedici fitnələrinə aldanma, nə qədər ki, gec deyil, Axirətini düşün, qardaşım! Çünki dünya həyatı həqiqətən çox qısadır...
Axirət isə əbədidir.

SAPAND
03.01.2011, 17:41
Hörmətli Adam deyə bilərsizmi əgər saqal ümumiyyətlə qırxılmazsa bunun axırı hara gedib çıxa bilər ?
Belə saqqalla fiziki işlə məşğul olmaq və sairə insan üçün çətinliklər yaratmazmı ? :confused:

Rain
03.01.2011, 20:25
onda saçı da kəsdirmək olmaz?!

İlğım
03.01.2011, 22:20
Hörmətli Adam deyə bilərsizmi əgər saqal ümumiyyətlə qırxılmazsa bunun axırı hara gedib çıxa bilər ?
Belə saqqalla fiziki işlə məşğul olmaq və sairə insan üçün çətinliklər yaratmazmı ? :confused:

Priçoska etmək də günahdıʔ

Muhacir
04.01.2011, 17:34
Saqqalla hər şey düzəlmir.Xüsusən Azərbaycanda müsəlmanlrın etməli olduqları başqa şeylər mühümdür.

SAPAND
04.01.2011, 20:42
Saqqalla hər şey düzəlmir.Xüsusən Azərbaycanda müsəlmanlrın etməli olduqları başqa şeylər mühümdür.

Abdullah qardaş da səndə izahat vermədinsə inanmıram kimsə verə :)

SAFAVI
04.01.2011, 20:44
Hormetli Adam, yazdiqlarinin emel olunacagi halda ola bilecekleri umid edirem gorursen.

SAFAVI
04.01.2011, 20:50
6.Saqqalın qırxılmasını(qısaldılmasının) zaman, pul baxımından israf olması və edilən günahı(saqqal qırxmaq) hamının görməsi:
Təraş zamanı istifadə olunan müxtəlif alətlər, ülgüclər, sabun və sairəyə pul xərcləmək açıq bir şəkildə israfdır və Allahın bizə əmanət olaraq verdiyi malı layiq olmayan tərxdə xərcləməkdir.

Onda masalan Cihad ucun, patrondan bombadan istifade etmek de israf sayilmalidir. Cunki, bicaq ve ya dashla da mubarize aparmaq ve ya oldurmek olar.
Silaha pul xerclemeye ne luzum var?
Sabun magar yalniz terash ucundur?
Yox, islami ibtidai halinda qebul etmek bu gun - muasir dovrde ne derecede dogrudur?
Her sheyi ibtidai halinda qebul edasi olsaq... Cemi 200 il evvel qebul olunmasi mumkun olmayan, sheytan emeli sayilan bezi icadlardan istifadeni de muselman ucun bu gun demek ki haram saymaq olar.

SAFAVI
04.01.2011, 20:58
Man bu yonulmamish faktlari yazmaqla eslinde muzakireye cagiriram her kesi, belke hansimizinsa nezerden qacirdigimiz nese var. Bir yerde daha saglam neticeye gele bilerik.
Hem terash haram sayilirsa bu yalniz kishilere aiddirmi?
uzde tuklenme yalniz kishi cinsine aid deyil axi. Ayrica hetta tutaq ki yalniz kishilerden danishirqsa da bu her kishide eyni deyil.
Birimiz buna allahin yaratdigi insan ve insan sifeti deyirse, man buna hormonal problem deyirem. Bu hal ifrata vardiqda mualice olunur. Demek ki bu tibbin mudaxile etdiyi bir hadise oldugu ucun bir nov xestelikdir. Xesteliyin mualicesine ise haram demek o demekdir ki, diger xesteliklerin de mualicesine de eyni ad vermek olur.
Her kishinin uzunden tuk eyni suret ve eyni sixliqla cixmir axi.
Yuzillikler minillikler kecib, tekamul, yemek rasionu, genetika, hormonal problemler - bunlarin hamisini nezere aldiqda bir sozle terash haramdir demek birmenali qarshilana bilmez.

Muhacir
04.01.2011, 21:09
Saqqal məsələsini bu qədər böyütməyə ehtiyac yoxdur.Saqqal kişinin yaraşığıdır,üzünə nur verir.Üstəlik qeyri-dini bəzi insanlar tərəfindən də saqqal saxlamağın tibbi yöndən faydası olması bildirilir.Bu tərəfi müzakirəyə açıqdır.Kimin etirazı olsa yaza bilər.Ancaq istər saqqal saxlayanların və ya əksinə saqqaldan xoşlamayanların bu məsələdə gərəksiz mübahisələr etdiyi və hətta əsəbləşdiyi görsənir.Azərbaycan müsəlmanları üçün saqqaldan daha mühüm işlər var və onlar daha çox dini maariflənməyə və düzgün İslamın təbliğinə qüvvələrini sərf etməlidirlər.Saqqal əleyhdarları da bu yersiz düşmənçiliklərini tərk etməli və hərənin öz iradəsinə uyğun etdiyi saqqal saxlama əməlinə bu qədər aqressiv münasibət göstərəməmələri daha yaxşı olardı.

İlğım
04.01.2011, 22:09
Belə çıxır ki Ağa Məhəmməd Şah Qacaq saqqal vergisi qoymaqla əməlli başlı kafirlik edibmiş :D

1. Allahın yaratdığını dəyişdirmək:
Həmçinin Allah-Taala Qurani Kərimdə İblisin belə dediyini bildirir:
Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm! (Quran, Nisa,119)

Göründüyü kimi bu ayə Allah tərəfindən izin verilənlər istisna olmaqla, Allahın yaratdığını dəyişdirməyin şeytanın əmrinə itaət olduğunu göstərir. Çünki Allah-taala insanı ən gözəl şəkildə yatatmışdır:


Dərnaqları da tutmayın saçları da kəsməyin. Uzun saçlı kişilər uzundırnaqlı adamlar olun

SAFAVI
04.01.2011, 22:23
Manim her zaman saqqalim olub, amma saqqalsizlarla da ishim yoxdur.
saqqal olaraq tukun bezi qoruyucu funksiyalari var ki, saqqalsiz olduqda da bu funksiyalar deriye kecir. Nece ki, masalan kecal adamin bashinda tukun soyuqdan funksiyasi deriye kocur.
Qisasi insan organizmi heqiqeten mukemmel bir mexanizmle ishlayir.

SAPAND
04.01.2011, 22:25
Manim her zaman saqqalim olub, amma saqqalsizlarla da ishim yoxdur.
saqqal olaraq tukun bezi qoruyucu funksiyalari var ki, saqqalsiz olduqda da bu funksiyalar deriye kecir. Nece ki, masalan kecal adamin bashinda tukun soyuqdan funksiyasi deriye kocur.
Qisasi insan organizmi heqiqeten mukemmel bir mexanizmle ishlayir.

Mənə maraqlı gələn odurki əgər sizin saqqalınız azı 1.20 olsaidi bu sizə əlavə problemlər yaratmazki :)

SAFAVI
04.01.2011, 22:27
Mənə maraqlı gələn odurki əgər sizin saqqalınız azı 1.20 olsaidi bu sizə əlavə problemlər yaratmazki :)

1.20? yani?

SAPAND
04.01.2011, 22:28
1.20? yani?

1 metir 20 sm :)

Fidan
04.01.2011, 23:05
Məncə saqqalın da bir həddi var. Ümumiyyətlə isə bu hər bir müsəlmanın şəxsi seçimi olmalıdır və hər bir insan yaşadığı mühitə də az-çox uyğunlaşmalıdır. Saqqal isə imanın imanın və imansızığın göztəricisi kimi qəbul etmirəm. Sadəcə fikirləşirəm ki, bu çox səliqəli olmalıdır, çünki müsəlmanın görünüşü də ikrah yaradan olmamalıdır, insana xoş təsir bağışlamalıdır, natəmizlik kimi görünməməlidir. Əksər din alimləri isə deyirlər ki, qadından ayrılmaq üçün kişinin üzündə az da olsa saqqal olmalıdır.
Dövlət işlərində və bəzi şirkətlərdə isə saqqal saxlamaq qeyri-mümkündür. Və orda da yetərincə imanlı insanlar işləyir.

O fikirlə də razıyam ki, indiki dövrdə müsəlmanların saqqaldan qat-qat böyük problemlər var. Belə xirda-para məsələləri atıb ortalığa mübahisələr yaratmağa düzgün baxmıram

İlğım
04.01.2011, 23:31
Məncə saqqalın da bir həddi var. Ümumiyyətlə isə bu hər bir müsəlmanın şəxsi seçimi olmalıdır və hər bir insan yaşadığı mühitə də az-çox uyğunlaşmalıdır. Saqqal isə imanın imanın və imansızığın göztəricisi kimi qəbul etmirəm. Sadəcə fikirləşirəm ki, bu çox səliqəli olmalıdır, çünki müsəlmanın görünüşü də ikrah yaradan olmamalıdır, insana xoş təsir bağışlamalıdır, natəmizlik kimi görünməməlidir. Əksər din alimləri isə deyirlər ki, qadından ayrılmaq üçün kişinin üzündə az da olsa saqqal olmalıdır.
Dövlət işlərində və bəzi şirkətlərdə isə saqqal saxlamaq qeyri-mümkündür. Və orda da yetərincə imanlı insanlar işləyir.

O fikirlə də razıyam ki, indiki dövrdə müsəlmanların saqqaldan qat-qat böyük problemlər var. Belə xirda-para məsələləri atıb ortalığa mübahisələr yaratmağa düzgün baxmıram
ayələrdən birində deyilir ki, Allahın rəsulunun sözü Allahın sözüdür. Peyğəmbər də tərəfdarlarına bığlarını qırxıb (nədənsə bu allahın yaratdığı görünüşü dəyişdirmək sayılmır) saqqalınızı uzadın ki seçiləsiz deyib. Daha qurana yazdırmayıb ki bu müsəlmanlıq rəmzidir.

Muhacir
04.01.2011, 23:36
Peyğəmbər də tərəfdarlarına bığlarını qırxıb (nədənsə bu allahın yaratdığı görünüşü dəyişdirmək sayılmır) saqqalınızı uzadın ki seçiləsiz deyib.

Burdakı seçilmək başqa ümmətlərdən seçilmək mənasındadır.İslamda bir çox hökmlər müşriklərə və Əhli-Kitaba müxalifliyə görə təyin edilib.Əsasən məcusilər yekə bığ saxlayırıdlar.Bu bığı azaltmaq onlara müxalif olmaqdır.

Adam
05.01.2011, 09:57
Hörmətli Adam deyə bilərsizmi əgər saqal ümumiyyətlə qırxılmazsa bunun axırı hara gedib çıxa bilər ?
Belə saqqalla fiziki işlə məşğul olmaq və sairə insan üçün çətinliklər yaratmazmı ? :confused:

Saqqal saxlamaq PEyğəmbərimizin əmridir, kimə xoş deyilsə özü bilər

Adam
05.01.2011, 09:59
onda saçı da kəsdirmək olmaz?!

onda diyəndə ki, Saçı kəsməyə heç bir əsas yoxdur, amma saqqal saxlamaq Peyğəmbərimizin əmridir.

İlğım
05.01.2011, 09:59
Saqqal saxlamaq PEyğəmbərimizin əmridir, kimə xoş deyilsə özü bilər

bes niye quranda yazilmiyib

Adam
05.01.2011, 10:01
Priçoska etmək də günahdıʔ

Siz bunu deməklə Allahın dininə istehza edirsiniz? Ümumiyyətlə deyində siz müsəlmansınız? əgər Müsəlmansınızsa onda bunu sözdü yazmısınız?

Adam
05.01.2011, 10:04
Saqqalla hər şey düzəlmir.Xüsusən Azərbaycanda müsəlmanlrın etməli olduqları başqa şeylər mühümdür.

Mən bəyəm dedim ki saqqalla hər şey düzəlir? Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, saqqal saxlamq Peyğəmbər s.a.sin əmridir. Allah təala isə bizə buyurub ki, "Peyğəmbər s.a.s sizə nə əmr edirsə onu götürün və nəyi qadağan edirsə ondan çəkinin" Odur ki, Saqqal saxlamqda Peyğəmbərin əmridir.

Adam
05.01.2011, 10:07
Saqqal məsələsini bu qədər böyütməyə ehtiyac yoxdur.Saqqal kişinin yaraşığıdır,üzünə nur verir.Üstəlik qeyri-dini bəzi insanlar tərəfindən də saqqal saxlamağın tibbi yöndən faydası olması bildirilir.Bu tərəfi müzakirəyə açıqdır.Kimin etirazı olsa yaza bilər.Ancaq istər saqqal saxlayanların və ya əksinə saqqaldan xoşlamayanların bu məsələdə gərəksiz mübahisələr etdiyi və hətta əsəbləşdiyi görsənir.Azərbaycan müsəlmanları üçün saqqaldan daha mühüm işlər var və onlar daha çox dini maariflənməyə və düzgün İslamın təbliğinə qüvvələrini sərf etməlidirlər.Saqqal əleyhdarları da bu yersiz düşmənçiliklərini tərk etməli və hərənin öz iradəsinə uyğun etdiyi saqqal saxlama əməlinə bu qədər aqressiv münasibət göstərəməmələri daha yaxşı olardı.

Məsələ siz deyən kimi ölçülmür. Onda əgər elədirsə, onda hər şeyə demək olar ki, bu mühüm deyil filan şey mühümdür, nə bilim filan şey mühüm deyil amma filan şey mühümdür. Belə şey yoxdur. Saqqal saxlamq Peyğəmbərimizn əmridir , icra edirsənsə et, etmirsənsə özün bil.

İlğım
05.01.2011, 10:56
Siz bunu deməklə Allahın dininə istehza edirsiniz? Ümumiyyətlə deyində siz müsəlmansınız? əgər Müsəlmansınızsa onda bunu sözdü yazmısınız?

Priçoska sözünün azərbaycanca tərcüməsin bilmirəm ona görə belə yazmışam. Yəni hörmətli ADAm, saqqalın ətrafından tük aldırmaq, müəyyən qaydada kənarlarından kəsmək qısaltmaq və sa saqqalı səliqəyə salmaq nəzərsə tutmuşam. Bu sözün günaha heç bir dəxli yoxdü.

Muhacir
05.01.2011, 12:50
Məsələ siz deyən kimi ölçülmür. Onda əgər elədirsə, onda hər şeyə demək olar ki, bu mühüm deyil filan şey mühümdür, nə bilim filan şey mühüm deyil amma filan şey mühümdür. Belə şey yoxdur. Saqqal saxlamq Peyğəmbərimizn əmridir , icra edirsənsə et, etmirsənsə özün bil.

Bu gün saqqalı uzun bir çox qardaşlar var ki,əqidədə adi elementar məsələlərdən xəbərsizdirlər.Allahın və Peyğəmbərinin saqqaldan da üstdə duran əmrləri var.Bu gün Azərbaycanda saqqalı müsəlmanlar bunları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirlər,bəziləri isə laqeyd yanaşır.

Muhacir
05.01.2011, 12:53
bes niye quranda yazilmiyib

Namazın da bütün hökmləri Quranda yoxdur.Əgər hər şey haqqında Quranda gəlsəydi onda Quran cildlərlə kitab olmalıydı.Peyğəmbər deyir ki "Mənə Quran və bir də Onun bir o qədər misli verildi".Burda Sünnəni nəzərdə tutur.

SAPAND
05.01.2011, 19:38
Saqqal saxlamaq PEyğəmbərimizin əmridir, kimə xoş deyilsə özü bilər

Mən kimisə qınamaq istəmirəm . Bu hər bir insanın öz işidir .

Sadəcə mənə marqlı gələn , öyrənmək istədiyim Peyğəmbərin əmrinin tam icra olunmasının münkünlüyü maraqlandırdı ....
Bu əmri tam icra edə bilən kimsə varmı ?:confused:

SAFAVI
05.01.2011, 20:06
Kim özünü təmiz saxlaya bilməyəcəksə, gigiyenaya əməl etməyəcəksə saqqal saxlamasa yaxşıdır.
Saqqal əmrdirsə, "təmizlik imandan gəlir" kimi də gözəl deyim var.

Elçin
05.01.2011, 22:21
Saqqal saxlamaq indiki zamanda çətindir, xüsusilə özəl və dövlət müəssisələrində işləyənlər üçün. Buna əməl etmək üçün ya şəxsi biznesin olmalıdır, ya da işsiz olmalısan.

KÖLGƏ
06.01.2011, 09:40
Artıq 8 ildir saqqal saxlayıram, heç bir dinnədə qulluq etmirəm, özümü çox rahat hiss edirəm.

Fidan
06.01.2011, 09:55
Onda masalan Cihad ucun, patrondan bombadan istifade etmek de israf sayilmalidir. Cunki, bicaq ve ya dashla da mubarize aparmaq ve ya oldurmek olar.
Silaha pul xerclemeye ne luzum var?
Sabun magar yalniz terash ucundur?
Yox, islami ibtidai halinda qebul etmek bu gun - muasir dovrde ne derecede dogrudur?
Her sheyi ibtidai halinda qebul edasi olsaq... Cemi 200 il evvel qebul olunmasi mumkun olmayan, sheytan emeli sayilan bezi icadlardan istifadeni de muselman ucun bu gun demek ki haram saymaq olar.

Eyni fikirdəyəm, indi elə radikal qüvvələr var ki, ifrat dərəcədə ilkin islam təməlçiliyinə meyllidirlər. Müasirliklə islam çərçivəsin qoruyaraq ayaqlaşmaq lazımdır.
Peygəmbərin (s.a.a.s) həyatı nümunə olub, ancaq ilk növbədə onun tövsiyə etdiyi əməllərə riayət etmək lazımdır. Yoxsa peygəmbərin (s.a.a.s) paltarı indikindən fərqli olub, minik vasitəsi isə dəvə və ya at olub və s. Belə çıxır ki, gərək hər şeyi ataq, bunlara qayıdaq.

Muhacir
06.01.2011, 12:29
Artıq 8 ildir saqqal saxlayıram, heç bir dinnədə qulluq etmirəm, özümü çox rahat hiss edirəm.

Saqqal saxlamağın narahatçılıq yaratmasını iddia etmək onsuzda gülməldir.Əksinə dediyin kimi saxlamaq daha çox rahatlıq verir.

İlğım
06.01.2011, 14:16
Saqqal saxlamağın narahatçılıq yaratmasını iddia etmək onsuzda gülməldir.Əksinə dediyin kimi saxlamaq daha çox rahatlıq verir.

HAnsı üstünlükləri varʔ

Fidan
06.01.2011, 15:17
HAnsı üstünlükləri varʔ

saqqalı olanın sözü keçir )) (Atalar məsəli)

Reportyor
06.01.2011, 15:19
Eyni fikirdəyəm, indi elə radikal qüvvələr var ki, ifrat dərəcədə ilkin islam təməlçiliyinə meyllidirlər. Müasirliklə islam çərçivəsin qoruyaraq ayaqlaşmaq lazımdır.
Peygəmbərin (s.a.a.s) həyatı nümunə olub, ancaq ilk növbədə onun tövsiyə etdiyi əməllərə riayət etmək lazımdır. Yoxsa peygəmbərin (s.a.a.s) paltarı indikindən fərqli olub, minik vasitəsi isə dəvə və ya at olub və s. Belə çıxır ki, gərək hər şeyi ataq, bunlara qayıdaq.

İndi radikal islamçılar saqqal saxlamırlar. Taktikanı dəyişiblər. Şalvarlarının balağını da qısaltmırlar...
Saqqal saxlamağa gəlincə, Azərbaycanda saqqalın uzunluğuna görə, vəhhabilər əvvəllər pul ödəyirdilər.

Elçin
06.01.2011, 15:32
saqqalı olanın sözü keçir )) (Atalar məsəli)

Qışda da isti saxlayır)

Muhacir
06.01.2011, 16:02
Saqqal saxlamağa gəlincə, Azərbaycanda saqqalın uzunluğuna görə, vəhhabilər əvvəllər pul ödəyirdilər.


Azərbaycanda vəya ümumiyyətlə dünyanın hansısa bir yerində saqqal saxlamağa görə kiməsə pul verilmir.Bu bekar adamların dedi-qodularından başqa bir şey deyil.Neçə adam olub ki,bu sözü eşidib pul almaq həvəsiylə saqqalını uzadıb gedib "vəhhabi" dediklərinizin yanına ancaq əli boş qayıdıb.
Ümumiyyətlə saqqalın hansısa bir məzhəblə əlaqəsi yoxdur.Türkiyədə "vəhhabilik" adlanan Sələfilik sevilmir.Tarixdə baş verən bəzi hadisələrə,vəhhabilik hərəkatının Osmanlıya qarşı ,Türkiyədə çox geniş yayılmış Sufizmə qarşı olan kəskin münasibətinə görə.Onlar da burdakılar kimi vəhhabilik əleyhinə danışırlar.Ancaq heç saqqalı və balağı demirlər.Əslində özləri də saqqallarını uzadırlar.Məsələn,son vaxtlarda məşhurlaşan Cübbəli Əhməd.Ona baxan o saat vəhabi deyə bilər.Ancaq o Türkiyədə sələfiliyə ən qatı müxalif olan din adamlarından biridir.Saqqalı Vahhabizmlə əlaqələndirmək ancaq Azərbaycan və digər post-sovet ölkələrində məşhurdur.Yoxsa ki.bütün dünyada vahabizmə qarşı danışanlar qətiyyən saqqaldan heç nə demirlər.

Reportyor
06.01.2011, 16:36
Azərbaycanda vəya ümumiyyətlə dünyanın hansısa bir yerində saqqal saxlamağa görə kiməsə pul verilmir.Bu bekar adamların dedi-qodularından başqa bir şey deyil.Neçə adam olub ki,bu sözü eşidib pul almaq həvəsiylə saqqalını uzadıb gedib "vəhhabi" dediklərinizin yanına ancaq əli boş qayıdıb.
Ümumiyyətlə saqqalın hansısa bir məzhəblə əlaqəsi yoxdur.Türkiyədə "vəhhabilik" adlanan Sələfilik sevilmir.Tarixdə baş verən bəzi hadisələrə,vəhhabilik hərəkatının Osmanlıya qarşı ,Türkiyədə çox geniş yayılmış Sufizmə qarşı olan kəskin münasibətinə görə.Onlar da burdakılar kimi vəhhabilik əleyhinə danışırlar.Ancaq heç saqqalı və balağı demirlər.Əslində özləri də saqqallarını uzadırlar.Məsələn,son vaxtlarda məşhurlaşan Cübbəli Əhməd.Ona baxan o saat vəhabi deyə bilər.Ancaq o Türkiyədə sələfiliyə ən qatı müxalif olan din adamlarından biridir.Saqqalı Vahhabizmlə əlaqələndirmək ancaq Azərbaycan və digər post-sovet ölkələrində məşhurdur.Yoxsa ki.bütün dünyada vahabizmə qarşı danışanlar qətiyyən saqqaldan heç nə demirlər.

Abdullah qardaş, şəxsən tanıdığım adam vardı. İşsiz, dindən uzaq bir adam idi. Bir də gördüm ki, sinəsinə qədər saqqalla gəzir. O mənə danışmışdı ki, qoşulub vəhabilərə, aydan 150 AZN pul alır. Saqqalı uzandıqca, "maaş"ı da artırdı:p Əbu Bəkr məscidindəki partlayışdan sonra saqqallıları incitməyə başladılar deyə, döndü əvvəlki imicinə:) Maaşını da kəsdilər.

Muhacir
06.01.2011, 17:15
Abdullah qardaş, şəxsən tanıdığım adam vardı. İşsiz, dindən uzaq bir adam idi. Bir də gördüm ki, sinəsinə qədər saqqalla gəzir. O mənə danışmışdı ki, qoşulub vəhabilərə, aydan 150 AZN pul alır. Saqqalı uzandıqca, "maaş"ı da artırdı:p Əbu Bəkr məscidindəki partlayışdan sonra saqqallıları incitməyə başladılar deyə, döndü əvvəlki imicinə:) Maaşını da kəsdilər.

Vallahi mənə də maraqlıdı.Mən də ora getmişəm,tanıdığım insanlar da.Bəs biz niyə 1 qəpik "qazana" bilməmişik.Ortada dolaşan fitnəkar insanlar ola bilər.İşsiz-gücsüzləri bu cür şeylərə çəkməyə nə var ki?Düzü mən tək səndən yox,başqa yerlərdən də oxumuşam ki belə adamlar var.Sən deyirsən 150,başqaları 200-300 $ belə deyirlər.Ancaq bu illər ərzində bizə niyə rast gəlmədi?
Saqqalı indi də uzun saxlayanlar var.Partlayışdan sonra ara qarışdı.Saqqal qırxma əməliyyatı başlandı.İndi heç nə deyən yoxdur.Saxlayan adam indi də saxlayardı.

İlğım
06.01.2011, 19:50
Vallahi mənə də maraqlıdı.Mən də ora getmişəm,tanıdığım insanlar da.Bəs biz niyə 1 qəpik "qazana" bilməmişik.Ortada dolaşan fitnəkar insanlar ola bilər.İşsiz-gücsüzləri bu cür şeylərə çəkməyə nə var ki?Düzü mən tək səndən yox,başqa yerlərdən də oxumuşam ki belə adamlar var.Sən deyirsən 150,başqaları 200-300 $ belə deyirlər.Ancaq bu illər ərzində bizə niyə rast gəlmədi?
Saqqalı indi də uzun saxlayanlar var.Partlayışdan sonra ara qarışdı.Saqqal qırxma əməliyyatı başlandı.İndi heç nə deyən yoxdur.Saxlayan adam indi də saxlayardı.

Siz vəhabisizʔ

Muhacir
06.01.2011, 20:02
Siz vəhabisizʔ

Vahhabi deyiləm.Əslində özünə Vahhabi deyənə rast gəlməmişəm.
Vahhabilik 18-ci əsrdə Ərəbistanda yaşamış Məhəmməd ibn Abdulvahhabın adına nisbət edilir.Bu insanın əsas məqsədi o vaxt yayğınlaşmış islama zidd yenilikləri təmizləmək və islamın ilk vaxtlarındakı saflığına qaytarmaq idi.Hərəkatda bəzi ifratçılıqlar qarışıb və qanlar tökülüb.Əslində bu tarixdə hər yerdə olub.Bundan daha da ağırları olub.
Mən Əhli-sünnə əqidəsində olan müsəlmanam.M.ibn Abdulvahhaba qədər olan islam alimləri bəsdir ki onların əsərləri ilə əqidəmizi anlayaq.Əslində ibn Abdulvahhab daha çox hərəkata önəm verirdi.Cildlərlə əsər sahibi deyil.Əsasən 14-cü əsrdəki böyük islam alimi ibn Teymiyyədən faydalanmışdı.Hansıki o da zamanında islama bulaşıdırılan çirkin yeniliklərə qarşı şiddətlə mübarizə aparırdı.Bunların məsum olduğunu kimsə iddia etmir və ya kor-koranə yoluna uymur.

İlğım
06.01.2011, 20:04
Vahhabi deyiləm.Əslində özünə Vahhabi deyənə rast gəlməmişəm.
Vahhabilik 18-ci əsrdə Ərəbistanda yaşamış Məhəmməd ibn Abdulvahhabın adına nisbət edilir.Bu insanın əsas məqsədi o vaxt yayğınlaşmış islama zidd yenilikləri təmizləmək və islamın ilk vaxtlarındakı saflığına qaytarmaq idi.Hərəkatda bəzi ifratçılıqlar qarışıb və qanlar tökülüb.Əslində bu tarixdə hər yerdə olub.Bundan daha da ağırları olub.
Mən Əhli-sünnə əqidəsində olan müsəlmanam.M.ibn Abdulvahhaba qədər olan islam alimləri bəsdir ki onların əsərləri ilə əqidəmizi anlayaq.Əslində ibn Abdulvahhab daha çox hərəkata önəm verirdi.Cildlərlə əsər sahibi deyil.Əsasən 14-cü əsrdəki böyük islam alimi ibn Teymiyyədən faydalanmışdı.Hansıki o da zamanında islama bulaşıdırılan çirkin yeniliklərə qarşı şiddətlə mübarizə aparırdı.Bunların məsum olduğunu kimsə iddia etmir və ya kor-koranə yoluna uymur.

Abdulvahhab saqqal haqqında nə deyirdiʔ

AZMAN
06.01.2011, 20:07
Vahhabi deyiləm.Əslində özünə Vahhabi deyənə rast gəlməmişəm.
Vahhabilik 18-ci əsrdə Ərəbistanda yaşamış Məhəmməd ibn Abdulvahhabın adına nisbət edilir.Bu insanın əsas məqsədi o vaxt yayğınlaşmış islama zidd yenilikləri təmizləmək və islamın ilk vaxtlarındakı saflığına qaytarmaq idi.Hərəkatda bəzi ifratçılıqlar qarışıb və qanlar tökülüb.Əslində bu tarixdə hər yerdə olub.Bundan daha da ağırları olub.
Mən Əhli-sünnə əqidəsində olan müsəlmanam.M.ibn Abdulvahhaba qədər olan islam alimləri bəsdir ki onların əsərləri ilə əqidəmizi anlayaq.Əslində ibn Abdulvahhab daha çox hərəkata önəm verirdi.Cildlərlə əsər sahibi deyil.Əsasən 14-cü əsrdəki böyük islam alimi ibn Teymiyyədən faydalanmışdı.Hansıki o da zamanında islama bulaşıdırılan çirkin yeniliklərə qarşı şiddətlə mübarizə aparırdı.Bunların məsum olduğunu kimsə iddia etmir və ya kor-koranə yoluna uymur.

Sizin bu mövqeyiniz Əbdül Vəhhabın əqidəsinə simpatiyanızı biruzə verir. məncə siz burada bir faktı qeyd emədiz. Əbdül Vahabın kim olduğu barədə faktları göstərmədiz. məgər siz bilmirsiz ki, Əbdül Vahab İngilis cəsusu oldub və Vəhhabilik təriqəti də məhz İslamı parçalamaq üçün yaradılmış bir təriqət olub.

Muhacir
06.01.2011, 20:24
Sizin bu mövqeyiniz Əbdül Vəhhabın əqidəsinə simpatiyanızı biruzə verir. məncə siz burada bir faktı qeyd emədiz. Əbdül Vahabın kim olduğu barədə faktları göstərmədiz. məgər siz bilmirsiz ki, Əbdül Vahab İngilis cəsusu oldub və Vəhhabilik təriqəti də məhz İslamı parçalamaq üçün yaradılmış bir təriqət olub.

AZMAN qardaş mən o iddialarla çoxdan tanışam.İnsanları qaralamağa və cürbəcür adlar qoymağa nə var ki?
Gəl 1-ci Abdulvahhabın ingilis casusu olması iddiasının hardan qaynaqlandığına baxaq.Bu Türkiyədə "Hakikat" kitabevində çapdan çıxan "İngilis casusunun etirafları-Mister Hemferin xatirələri"adlı kitabda yeralan bir iddiadır.Mən o kitabı oxumuşam.Düzü çox maraqldı.Bu kitabı kim yazıbsa heç bir qaynağ vermir.İçində ziddiyyətlər doludur.Ən böyük ziddiyyət də odur ki,orda iddia edir ki Mr.Hemfer bir xristian qadının vasitəsylə Abdulvahhabı başdan çıxarır və Abdulvahhab içkini,siğəni halal saymağa başlayır.Yaxşı indi bunun iftira olduğu görmək belə çətindir?Əgər Abdulvahhab içki içən idisə və siğəni halal sayan idisə onun ardıcılları adlananlar niyə etmir?Əksinə bunlara qarşı ən sərt mövqedə dayanıblar.Bəyəm şiələrlə siğə üstündə mübahisə edən vəhhabi adlandırılanlar deyil?Bu kitabın qərəzli məqsədlərlə yazılması oxuyanda çox aydın görsənir.Zatən sələfiliyə qarşı olanların bir çoxu bunu ciddi qəbul etmir.Bunlar daha çox başqa ciddi sübutlarla əleyhdarlıq etməyə çalışırlar.Ancaq bunu yayanlar qatı Osmanlıçı,"İxlas" holding və onun yaynevidir.

Muhacir
06.01.2011, 20:26
Abdulvahhab saqqal haqqında nə deyirdiʔ

Peyğəmbərin,səhabələrin və onların ardıcılları olan alimlərin dediyini.

AZMAN
06.01.2011, 20:29
Sizin mövqeyiniz artıq bəllidi məniim üçün. Ümumiyyətlə mən din sahəsində mübahisə etməyi xoşlamıram. Çünki nə qədər mübahisə və müzakirə getsə də, hər kəs öz mövqeyində qalacaq. Amma görürəm ki, vəhhabilik təriqətini yaxşı bilirsiz. Ona görə də sizdən daha bir məlumatı dəqiqləşdirmək istərdim. Eşitdiyimə görə, daha doğrusu oxuduğuma görə (kitabın adanı xatırlamıram) Vəhhabilərə öz ana və bacıları ilə cinsi əlaqədə olmaq haram sayılmır. Əgər dul ana və ya bacısı ehtirasa gələrsə, onun ehtirasını sönüdrmək üçün fiziki təmas olmadan cinsi əlaqədə ola bilər. Mən o kitabçada təmasın qarşısını almaq üçün başqa bir vasitədən istifadə edildiyini oxumuşdum. Məsələn adi cuna. Yəqin ki, müasir dövrdə bunu digər qoruyucu vasitələr istifadə edir.

İlğım
06.01.2011, 20:47
Müzakirəniz çox maraqlıdı amma mövzudan yayınırsız

Muhacir
06.01.2011, 20:48
Sizin mövqeyiniz artıq bəllidi məniim üçün. Ümumiyyətlə mən din sahəsində mübahisə etməyi xoşlamıram. Çünki nə qədər mübahisə və müzakirə getsə də, hər kəs öz mövqeyində qalacaq. Amma görürəm ki, vəhhabilik təriqətini yaxşı bilirsiz. Ona görə də sizdən daha bir məlumatı dəqiqləşdirmək istərdim. Eşitdiyimə görə, daha doğrusu oxuduğuma görə (kitabın adanı xatırlamıram) Vəhhabilərə öz ana və bacıları ilə cinsi əlaqədə olmaq haram sayılmır. Əgər dul ana və ya bacısı ehtirasa gələrsə, onun ehtirasını sönüdrmək üçün fiziki təmas olmadan cinsi əlaqədə ola bilər. Mən o kitabçada təmasın qarşısını almaq üçün başqa bir vasitədən istifadə edildiyini oxumuşdum. Məsələn adi cuna. Yəqin ki, müasir dövrdə bunu digər qoruyucu vasitələr istifadə edir.

Bu iftiradan başqa bir şey deyil.Bu iddialara cavab verilib.Linki burda verməyi məsləhət görmürəm.LS lə verərəm.Belə şeyi yayanlara Allah hidayət versin.

SAFAVI
06.01.2011, 20:55
Bu iftiradan başqa bir şey deyil.Bu iddialara cavab verilib.Linki burda verməyi məsləhət görmürəm.LS lə verərəm.Belə şeyi yayanlara Allah hidayət versin.

Mən də bu tip mülahizələrə inanmıram.
Bilirsiniz bizim mənəviyyat sadəcə hər hansı din, dini məzhəb və ya təriqətlə məhdudlaşmır.
Hətta belə bir iyrəncliyə yol verilsəydi belə bu və ya hər hansı təriqətdə (təkrar edirəm, inanmıram) düşünmürəm ki, bu təriqətə ölkəmizdə - xalqımızın nümayəndələri arasında yer olar bilərdi. Çünki,düşünürəm ki - ən azı inanmaq istəyirəm ki, buna bizim dinin qadağası bir yana, milli dəyərlərimiz yol verməz.
Biz təkcə müsəlman deyilik, biz həm də islamdan əvvəlki milli-əxlaqi dəyərlərilə seçilən bir qövmdən gəlirik.

SAPAND
06.01.2011, 21:02
Bu iftiradan başqa bir şey deyil.Bu iddialara cavab verilib.Linki burda verməyi məsləhət görmürəm.LS lə verərəm.Belə şeyi yayanlara Allah hidayət versin.

Səfəvinin sözünə qüvvət , məndə bu tip uydurmalara inanmıram . Məncə heç bir Din belə hallara yol verməz...

-------------------
Söhbət saqaldan gedir :)

offf

Adam
10.01.2011, 15:23
Görsənir ki müsəlmanlar azdır

Reportyor
10.01.2011, 16:01
Görsənir ki müsəlmanlar azdır

Müsəlman siz kimə deyirsiz? Müsəlman olmaq üçün hökmən saqqalımızı qurşağımıza qədər uzatmalıyıq? O dövrdə tutaq ki, bədəvi ərəblər qayçı və ya ülgücün nə olduğunu bilmirdilərsə, biz də özümüzü onlara bənzətməliyik?

Muhacir
10.01.2011, 21:47
Müsəlman siz kimə deyirsiz? Müsəlman olmaq üçün hökmən saqqalımızı qurşağımıza qədər uzatmalıyıq? O dövrdə tutaq ki, bədəvi ərəblər qayçı və ya ülgücün nə olduğunu bilmirdilərsə, biz də özümüzü onlara bənzətməliyik?

Saqqal əlbəttə ki,islamın əsas şərtlərindən deyildir.Amma saqqalı ancaq ərəblərə aid etmək səhvdir.Bu daha öncəki dinlərdə olub və ümumən bütün peyğəmbərlərin-as- adəti olub.İndinin özündə provaslav din adamları uzun saqqal saxlayırlar.

SAPAND
10.01.2011, 21:52
Saqqal əlbəttə ki,islamın əsas şərtlərindən deyildir.Amma saqqalı ancaq ərəblərə aid etmək səhvdir.Bu daha öncəki dinlərdə olub və ümumən bütün peyğəmbərlərin-as- adəti olub.İndinin özündə provaslav din adamları uzun saqqal saxlayırlar.

Və Pyoturu söyürlər ..:)

Reportyor
10.01.2011, 23:46
Saqqal əlbəttə ki,islamın əsas şərtlərindən deyildir.Amma saqqalı ancaq ərəblərə aid etmək səhvdir.Bu daha öncəki dinlərdə olub və ümumən bütün peyğəmbərlərin-as- adəti olub.İndinin özündə provaslav din adamları uzun saqqal saxlayırlar.

Bütün dinlər bir məqsədə xidmət edir. İnsanlıq, haqq və ədalət. Saqqal filan boş şeylərdi. İbadət isə insanın öz daxilindəki Mənlə təmasıdır. Tanrı sənin qəlbindədi. Ona görə dəo hər şeyi görür və bilir.

Muhacir
11.01.2011, 09:31
Bütün dinlər bir məqsədə xidmət edir. İnsanlıq, haqq və ədalət. Saqqal filan boş şeylərdi. İbadət isə insanın öz daxilindəki Mənlə təmasıdır. Tanrı sənin qəlbindədi. Ona görə dəo hər şeyi görür və bilir.

Dinlərin bəzi ortaq yönləri ola bilər.Amma əqidələrinin arasında çox fərq var.Əslində islama görə siyasi rejimlər,quruluşlar da din hökmünə girir.İslamda əsas vurğulanan tək Allaha ibadət və itaət və ondan başqa ibadət və itaət olunanların (yəni tağutların,bax bəqərə-256) rəddidir.İlahı 3 ləşdirən,müxtəlif bütlərə və heykəllərə ibaədt edən,siyasi liderləri ilahlaşdıran dinlər batildir və insanlığı uçuruma aparıb.Tanrının qəlbdə olmasıyla hər şey düzəlsəydi indiyiəcən düzələrdi.Əməl olmayandan sonra qıəlbdə Allaha inanmaq faydasızıdr.

Adam
11.01.2011, 10:06
Müsəlman siz kimə deyirsiz? Müsəlman olmaq üçün hökmən saqqalımızı qurşağımıza qədər uzatmalıyıq? O dövrdə tutaq ki, bədəvi ərəblər qayçı və ya ülgücün nə olduğunu bilmirdilərsə, biz də özümüzü onlara bənzətməliyik?

Siz müsəlmansınız?

Muhacir
11.01.2011, 10:13
Adam sənin məqsədin nədir?Saqqal haqqında yazı qoymusan Allah razı olsun.Kim nəticə çıxarar özü bilər.Siz müsəlmansınız kimi suallara nə ehtiyac var?Müsəlmançılıq saqqalla başlamır ki burda adamlara belə suallar verirsən.

İlğım
11.01.2011, 10:15
Mən müsəlman. Ailəmdə də hamı müsəlmandı. Tayfamda da hamı müsəlmandı.

KÖLGƏ
11.01.2011, 10:29
Başqa din sahibi bu forumda iştirak edə bilməz?

Muhacir
11.01.2011, 10:31
Məncə siz mövzunun əvvəlki səhifələrinə baxsaz yaxşı olar.Bu söhbət hardan gəlib bura çıxdısa

SAPAND
11.01.2011, 10:41
Başqa din sahibi bu forumda iştirak edə bilməz?

Əlbətki olar . Heç bir dini qəbul etməyənlərdə kifayət qədər var forumda.
Təkcə yadda saxlamaq lazımdırki dini baxışlarına görə kimisə qınamaq , təhqir etmək qadağandır və ciddi ölçü götürülüb və götürüləcək belələri olarsa ....

Reportyor
11.01.2011, 17:51
Siz müsəlmansınız?

Bulmuşam həqqi, ənəlhəqq söylərəm,
Həqq mənəm, həqq məndədir, həqq söylərəm!

Fidan
24.01.2011, 13:37
Bulmuşam həqqi, ənəlhəqq söylərəm,
Həqq mənəm, həqq məndədir, həqq söylərəm!

İndi həqq söyləyənlər və həqqi bulanlar yox dərəcəsindədir. İnsanla Haqqın arasında o qədər pərdələr-hicablar var. Hər insanda da o pərdəni cirmaq, o maneələri dəf eləmək gücü yoxdur. Nəfs ağır imtahandır, göründüyündən çox ağırdır.

Rasul Nur
04.04.2011, 21:45
Bulmuşam həqqi, ənəlhəqq söylərəm,
Həqq mənəm, həqq məndədir, həqq söylərəm!Haqq olan Allahdir!

Rasul Nur
04.04.2011, 22:00
Vallahi mənə də maraqlıdı.Mən də ora getmişəm,tanıdığım insanlar da.Bəs biz niyə 1 qəpik "qazana" bilməmişik.Ortada dolaşan fitnəkar insanlar ola bilər.İşsiz-gücsüzləri bu cür şeylərə çəkməyə nə var ki?Düzü mən tək səndən yox,başqa yerlərdən də oxumuşam ki belə adamlar var.Sən deyirsən 150,başqaları 200-300 $ belə deyirlər.Ancaq bu illər ərzində bizə niyə rast gəlmədi?
Saqqalı indi də uzun saxlayanlar var.Partlayışdan sonra ara qarışdı.Saqqal qırxma əməliyyatı başlandı.İndi heç nə deyən yoxdur.Saxlayan adam indi də saxlayardı.1ilə yaxin Əbu-bəkirdə namaz qilmişam.oranin uzvlerinin coxunu taniyiram ve indi diger mescidlerde rastlaşiram.bezileri saqqallarini saxlayiblar amma coxu qirxiblar.ikincisi de pul yalniz səudidə oxuyub gələnlərə,dəvətlə məşgul olanlara maaş kimi verilir.digerlerine sedeqe adi altinda şirniklendirmek üçün.məsələn,imkani olmayan adam düşünür ki,gəlib sizə qoşulsa əxilərdən şeyxlər pul qopardib onlara xərcləyəcək.o da dönur olur əxi,anladin?
Səudiyyə orda oxuyan tələbələr üçün öz ölkələrində şərt kəsib işlə təmin edir,onlar üçün məscid tikir ki,ona sərf edən risaleni teblig etsinlər!ilden ilə Səudiyyenin siyaseti deyişdikce bu risaleler de deyişəcək.özünüz bunun şahidi olacaqsiniz!
mən sənin indi hansi inancda oldugunu gozel bilirem.çunki senin kediyin yolu dolanib gelib bu yerə çixmişam.men de duşunurdum ki,əşi nə olube bu şiələrə hər catana lənət oxuyurlar.hətta prinsipe de gedirdim ne delil gosterseler deyirdim uydurmadir qesden,amma sonra öz-özlüyümde düşünürdüm ki,bu insan haqli idi,mən niyə belə etdim.guya muselmanlari birləşdirmək istəyənlərə qoşulmuşdum özümü də haqq yolda bilirdim.amma gordum ki,yox!həmişə sulhə dəvət edən şiələrdir,elə bizik onlari təkfir edən,bohtan atan!yeqin her namazda etdiyim duani Allah qebul edib!"Allah bizi dogru yola yonelt.Elmsizliyimden,cahilliyimden sənin mərhəmətinə siginiram!məni haqqdan yana et,tezlikle hidayet etdiyin salehlerin yolunda et!amin!

Elçin
04.04.2011, 23:49
yeqin her namazda etdiyim duani Allah qebul edib!"Allah bizi dogru yola yonelt.Elmsizliyimden,cahilliyimden sənin mərhəmətinə siginiram!məni haqqdan yana et,tezlikle hidayet etdiyin salehlerin yolunda et!amin!

Qamətə əks təsir edib :D
Neçə il şiə namazı qılıb.

Adam
05.04.2011, 11:38
Adam sənin məqsədin nədir?Saqqal haqqında yazı qoymusan Allah razı olsun.Kim nəticə çıxarar özü bilər.Siz müsəlmansınız kimi suallara nə ehtiyac var?Müsəlmançılıq saqqalla başlamır ki burda adamlara belə suallar verirsən.

Səni narahat edən nədir ki? Mən bilmək istiyirəm ki,müsəlmandır ya yox? əgər Müsəlmandırsa saqqal saxlamasa belə saqqala qətiyyən etiraz etməməlidir, çünki Müsəlmandır yəni Allahın və Rəsulunun əmrinə təlim olandır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, burda saqqala etiraz edirlər və bu baxımdanda soruşuram ki müsəlmansan ya yox? Nəsə problem var?? Məgər Müsəlman saqqala istehza və ya etirazlar edə bilər???

İlğım
05.04.2011, 12:16
Səni narahat edən nədir ki? Mən bilmək istiyirəm ki,müsəlmandır ya yox? əgər Müsəlmandırsa saqqal saxlamasa belə saqqala qətiyyən etiraz etməməlidir, çünki Müsəlmandır yəni Allahın və Rəsulunun əmrinə təlim olandır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, burda saqqala etiraz edirlər və bu baxımdanda soruşuram ki müsəlmansan ya yox? Nəsə problem var?? Məgər Müsəlman saqqala istehza və ya etirazlar edə bilər???
Bizdə hansısa ayədə saqqal haqqında yazılıbʔ

Adam
05.04.2011, 13:50
Sizdə ancaq ayələrdir? yoxsa hədislərdə var??

İlğım
05.04.2011, 14:06
Sizdə ancaq ayələrdir? yoxsa hədislərdə var??

Ayələr

Adam
05.04.2011, 14:23
Ayələr

Hmm Aydındır. Onda deyə bilərsiniz sübh namazı neçə rükətdir???

İlğım
05.04.2011, 15:04
Hmm Aydındır. Onda deyə bilərsiniz sübh namazı neçə rükətdir???

Nə bilim mən namaz qılmıram. Amma bilirəm ki sübh namazı çox az çəkir)

Adam
05.04.2011, 15:11
Nə bilim mən namaz qılmıram. Amma bilirəm ki sübh namazı çox az çəkir)

Həə, sizin heçnədən başınız çıxmır hə??

İlğım
05.04.2011, 15:21
Həə, sizin heçnədən başınız çıxmır hə??

Bundan bele netice cixarirsa neticenizi qebul etmekde de serbestsiz. Bu meni narahat etmir

Reportyor
05.04.2011, 16:04
Haqq olan Allahdir!

Allah mənim qəlbimdədir.

Adam
05.04.2011, 16:48
Allah mənim qəlbimdədir.

Necə yəni allah sənin qəlbindədir?? Sənin Allahın o qədər kiçikdir ki qəlbivə yerləşib?? Əstəğfirullah heç gör müsəlman belə söz deyər.

Reportyor
05.04.2011, 16:55
Necə yəni allah sənin qəlbindədir?? Sənin Allahın o qədər kiçikdir ki qəlbivə yerləşib?? Əstəğfirullah heç gör müsəlman belə söz deyər.

Vətən də o qədər kiçik deyil, amma ona olan sevgin qəlbində deyilmi?

İlğım
08.04.2011, 18:59
Mən sizi necə qaralamıyım özünüz deyin. Bu haqda mövzu ola -ola (Allah hardadır) duşmüsüz saqqal qırxmağı müzakirə etmək əvəzinə Allahın yerin müzakirə edirsiz

Rasul Nur
09.04.2011, 13:52
Qamətə əks təsir edib :D
Neçə il şiə namazı qılıb.
Abu Hureyreden soruşublar ki,senin muaviyyenin sufresinde meziyye yeyib hezreti Alinin arxasinda dayanib namaz qilman ne derecede düzgündür?
o ise cavab verib ki:Bu dunyada Muaviyyenin sufresindeki meziyyeden lezzetli yemek,Hezret Alinin imamliq etdiyi namazdansa feziletli namaz yoxdur!
burda da hemin meseledir.
ogru da it saxlaya bilər,o it de her yoldan keçənə fərq qoymadan hurə bilər!:)

Ayse
10.04.2011, 09:36
saqqal bezi ailelerde probleme cevrilib bunu men bilirem ana istemir amma ogul saxlayir saqqal.Deyirler cennet analar ayagi altindadir.ama anasini esitmir saqqal saxlayir.esitmisem sunnedir saqqal.indi ele radikal gruplar var dinin arxasinda gizlenib esil muselman gardaslarimiz onlarin oduna yanirlar.dinin cox derinlikleri var esasda islam dini dinini derinden bilmek sonra danismaq lazimdir

Rasul Nur
10.04.2011, 12:35
saqqal bezi ailelerde probleme cevrilib bunu men bilirem ana istemir amma ogul saxlayir saqqal.Deyirler cennet analar ayagi altindadir.ama anasini esitmir saqqal saxlayir.esitmisem sunnedir saqqal.indi ele radikal gruplar var dinin arxasinda gizlenib esil muselman gardaslarimiz onlarin oduna yanirlar.dinin cox derinlikleri var esasda islam dini dinini derinden bilmek sonra danismaq lazimdir
saqqal peygemberlerin sunnesidir!onun saxlanilmasi qaydasi haqda belə deyilir:biglari qisalt saqqali uzat.amma bəzi insanlar bu saqqal məsələsinə duzgun yanaşmirlar.supugə kimi saxlayirlar!saqqalin necə saxlanilmasi haqda mesele belədir ki,eger kimse baxib desə ki,bu insanin saqqali var o kifayetdir!biglara gelince ise bezi insanlar bir-birlerini tanimaq ucun dibden kesirler adini da qoyurlar sunne.xeyr bu hec de bele deyil!biglar ust dodagin ust xettinden ve agiz uzunlugundan cixmamaq şertile kesilmelidir!meselen.nesranilerin biglari tamamen agizlarini orturmuş,kesmirmişler.biglar dodaqdan aşagi uzatmagin tibbi terefden de ziyanlari çoxdur.hem de qidalanmaya da mane olar.
amma problemi yaradanlar umumiyyetle saqqali kesmeyenlerdir.maraqli mesele ise burasidir ki,Qurandaki Allahin yaratdigi vucudu deyişdirmemek haqda,onun gozel biçimde yaradilmasi haqda ayeleri getirib tetbiq edirler ve bunu qebul etdirirler avam insanlara!bes onda sual vermek isteyirem (uzr isteyirem) bu ayeleri bedenin diger tuklerine niye tetebiq etmirler?saçi niye qirxirlar onda bes?bes niye sunnet olunurlar?!!
muselman temiz ve seliqeli olmalidir!meşədən qaçmiş vehşiye oxşatmamalidir özünü!

Narchicheyi
10.08.2011, 22:49
Men saqqalin nisbi eleyhineyem.
Ola biler ki, kishinin bash tuku tokulduyune gore ve ya oz isteyine gore bash tukunu qirxdirib,xususi bichimli saqqal saxlayir.Bu ele de seliqesiz gorsenmir.
Hech beyenmediyim vehhabilerin saxladigi pinti ve seliqesiz gorekemli saqqaldir.
Chox iyrenc gorsenir
Amma bizim mollalarin saqqali seliqeli olur.
Vehhabiler niye o gorkemde saqqal saxlayirlar,anlamiram

Rasul Nur
12.08.2011, 20:45
Men saqqalin nisbi eleyhineyem.
Ola biler ki, kishinin bash tuku tokulduyune gore ve ya oz isteyine gore bash tukunu qirxdirib,xususi bichimli saqqal saxlayir.Bu ele de seliqesiz gorsenmir.
Hech beyenmediyim vehhabilerin saxladigi pinti ve seliqesiz gorekemli saqqaldir.
Chox iyrenc gorsenir
Amma bizim mollalarin saqqali seliqeli olur.
Vehhabiler niye o gorkemde saqqal saxlayirlar,anlamiram

salam aleykum/Vehabiler mehz bizden ferqlenmek ucun biglarini dibden qirxib saqqallarini supurge kimi uzadirlar/
saqqalin normasi odur ki,kenardan baxdiqda desinler ki,senin uzunde saqqal var.vessalam/daha ifrata gedib supurge kimi uzde kol gezdirmek lazim deyil/bu ancaq Qiyas muellimlerin yalanlaridir/ozlerini ferqlendirmek ucun edirler/

Narchicheyi
27.08.2011, 14:16
http://0.tqn.com/d/menshair/1/0/-/0/-/-/balbo.jpg
http://0.tqn.com/d/menshair/1/0/0/0/-/-/beard.jpg
http://0.tqn.com/d/menshair/1/0/1/0/-/-/chinstrap.jpg
http://0.tqn.com/d/menshair/1/0/3/0/-/-/extendedgoatee.jpg
http://0.tqn.com/d/menshair/1/0/4/0/-/-/goatee-full.jpghttp://0.tqn.com/d/menshair/1/0/6/0/-/-/manicuredscruff.jpg

Rasul Nur
28.08.2011, 13:34
[I]
narciceyi xanim,bu fotolardan yalniz 2cisi normaldir.digerlerini apar qaytar:p
bax o şekildeki yezidin saqqalina aşagida:p

Hanefi
28.08.2011, 13:36
narciceyi xanim,bu fotolardan yalniz 2cisi normaldir.digerlerini apar qaytar:p
bax o şekildeki yezidin saqqalina aşagida:p

Sənin göstərdiyin şəkildəki saqqala türkiyəlilər "topsakalı" deyirlər :D

Rasul Nur
28.08.2011, 13:40
Sənin göstərdiyin şəkildəki saqqala türkiyəlilər "topsakalı" deyirlər :D

:)

Rasul Nur
28.08.2011, 13:43
:)

yehudilerin saqqalina da baxin gorun kimlerin saqqali o curdur?:)

Rasul Nur
28.08.2011, 13:50
.........

Rasul Nur
28.08.2011, 14:09
.........

bu da menim saqqalim

Narchicheyi
28.08.2011, 15:12
narciceyi xanim,bu fotolardan yalniz 2cisi normaldir.digerlerini apar qaytar:p
bax o şekildeki yezidin saqqalina aşagida:p

Umumiyyetle hamisini qaytarmaq lazimdir.
2-cisini ilkin olaraq,3-cusunu sonuncu olaraq

İlğım
28.08.2011, 15:29
narciceyi xanim,bu fotolardan yalniz 2cisi normaldir.digerlerini apar qaytar:p
bax o şekildeki yezidin saqqalina aşagida:p

İkincidə saqqal qırxılmayıb səliqəyə də salınmayıb. Üzünü tük basıb .

Narchicheyi
28.08.2011, 16:02
İkincidə saqqal qırxılmayıb səliqəyə də salınmayıb. Üzünü tük basıb .


aha...
el arasinda ele deyirler

Rasul Nur
28.08.2011, 16:58
İkincidə saqqal qırxılmayıb səliqəyə də salınmayıb. Üzünü tük basıb .

dogrudur,amma normal haldadir uzde olan saqqal,.seliqeye salinasi uz sayilmayan bogaz nahiyesidir.o hisseni seliqeye sala biler.

Rasul Nur
28.08.2011, 17:04
Umumiyyetle hamisini qaytarmaq lazimdir.
2-cisini ilkin olaraq,3-cusunu sonuncu olaraq

narciceyi xanim,o cur saqqal siz qadinlarin xowuna gelen bir wey olsaydi kiwilere ferz olmazdi.:)
saqqalin bir funksiyasi da niwandir.indiki dovrde nezerlerine sahib olmayan insanlar coxdur.hem kiwi saqqalindan utanib xanimlara baxmaz,hem de qadin kiwinin saqqalindan utanib ona gozun zillemez.

Rasul Nur
28.08.2011, 17:10
İkincidə saqqal qırxılmayıb səliqəyə də salınmayıb. Üzünü tük basıb .

dogrudur,amma normal haldadir uzde olan saqqal,.seliqeye salinasi uz sayilmayan bogaz nahiyesidir.o hisseni seliqeye sala biler.

İlğım
28.08.2011, 21:26
bu da menim saqqalim

Hmmm, sizinki əməlli başlı səliqəli saqqaldı.

Rasul Nur
30.08.2011, 11:08
Necə yəni allah sənin qəlbindədir?? Sənin Allahın o qədər kiçikdir ki qəlbivə yerləşib?? Əstəğfirullah heç gör müsəlman belə söz deyər.
maraqlidir ki,bu cavabınızı gorməmişəm.
sizcə Allah Ərşdən kicikdir(haşa) onda?siz də deyirsiz ki,Allah ərşdədir.

Əstəğfirullah heç gör müsəlman belə söz deyər!?:)

Narchicheyi
01.09.2011, 21:40
narciceyi xanim,o cur saqqal siz qadinlarin xowuna gelen bir wey olsaydi kiwilere ferz olmazdi.:)
saqqalin bir funksiyasi da niwandir.indiki dovrde nezerlerine sahib olmayan insanlar coxdur.hem kiwi saqqalindan utanib xanimlara baxmaz,hem de qadin kiwinin saqqalindan utanib ona gozun zillemez.

Onda gerek ki, qadinlar chadra ortmurlerse,onlara kechellik ferz olunmalidir?!
axi qadinin sachi fitne toredir

Rasul Nur
01.09.2011, 22:09
Onda gerek ki, qadinlar chadra ortmurlerse,onlara kechellik ferz olunmalidir?!
axi qadinin sachi fitne toredir

Allah qadina gozellik bəxş edib.ve ona bu gozelliyi mehremlere gostermesine icaze verib.eger mehremlere halal olmasaydi yeqin hec qadinin gozelliyinin bir ehemiyyeti qalmirdi.