PDA

Просмотр полной версии : Səs


Страницы : 1 [2]

ilale
14.07.2012, 21:14
Tutaq ki, dəqiqləşdirdik və məlum oldu ki, insan palıd ağacında bitib. Bir budaqdan kişi, o biri budaqdan qadın. Bəs o ağac necə bitib ilk dəfə? Yəni öz-özünə necə yaranıb? Bunun izahı maraqlıdır.
Ruh.

İnsan (canlı) ağ yükün parçalanmasının son həddi olduğuna baxmayaraq, qara yük payında isə cəsəd formasında böyüyməsinə baxmayaraq, cəsəd efir halına keç bilmədiyindən, qara payı bir daha parçalanmıya məcbur qalmalı olur,- bu səbəbdəndirki, canlılar törəmə verməyə məcbur olurlar. Ağac boşalmağa doğru hər iki payın (ağ qara) parçalanmasına paralel məruz qaldığı kimi, canlılarda (insan) hələki qara yük payında (cəsəd) efir haına çatmadığından bir daha parçalanma məcburiyətində qalır.
Hər yükün iki qütbü (ağ, qara) olduğundan, canlı (insan) yaşadığı zaman böyüyərək parçalanmada hər iki payın davamı olaraq boşalmalı olur. Cəsədin boşalması zamanı törəmənin ötürülməsi zamanı ağ yükündə bölünmə başlığı ötürülməsi zərüri olur. Çünki hələki yaranan parçalanma (canlı) öz davamiyətini (həyatını) bitginin meyvəsi ilə olduğu (qidalanma) kimi, onun oksigeninidə udmaqla davam etdirirsə, demək ağ yükündə parçalanma başlığı kimi, ağ cərəyanında ruşeymlə törəməyə keçməsi labütdür. Çünki, ağaclar artıq canlı (orqanizm) doğmasada yenə meyvə gəririr, oksigen verir.
Əgər ağac, bir daha orqanizm doğmuyacağı halda, meyvə oksigen ifraz edirsə, demək o öz daxili parçalanmasını başa çatdırmayıb.
Göründüyü kimi oksigen səsin (ağ payın) təzahürü olduğundandır ki, onu qəbul edən orqanlarda ağ olmaqla bərabər səsin yaranmasındada müsdasna rol oynayırlar. Beyin oksigeni udaraq ondan fikir quraşdırır,- ciyərsə həmin fikirləri ağız boşluğunda rezonans etdirərək səsləndirir.
Səslərin ardıcıllığının yadda qolmasına şüur kimi baxılır. Yəni bir anlıq insan fikrini dayandırıb bir sözdən o biri sözə keçməsə şüru itir. Səslərin fikirdə daim çal-çevir etməsi yeganə vasitədirki insani bu həyatda gözün açıx saxlıyır. Çünki fikrin bir an belə dayanması “ölmək” deməkdir. Bu səbəbdəndirki, insanı nəfəs təziqi aşağı düşən an beyinə gedən oksgen (səs) azalır və fikirdə sözdən sözə keçmə ləngiyir və insan yuxuya gedir.
Yuxuya gedən insan beyinin faliyyətin dayandığından şüuru ruhuna keçir. Şüur bir statik elektirik qığılcımıdır o ehtirasın vüsət hədində atadan qığılcımlanır (ağ yük) və ana bətninə düşən mayaya ruşeymə yüklənir. - Necəki ağac meyvə verməklə bərabər həmdə nəfəs verir
Həmin cərəyan gələcəkdə həmin kəsin şüuru olaraq fikirləri bir-birinə calayır ruhunu böyüdür. İsanın davamçıları “işıxlı” atalar güman edirki, bu cərəyan sevgi cərəyanıdır və o ancaq İsa (boq) üçündür və onu qadına ötürmək günahdı. Həmin cərəyandırki,- bədəndə artdıqca insanı sevməyə, dəliliyə təhrik eləyir və səsi nizama düzərək cəsətdən kənara da (ekstra-hiss) təsir edə bilir, şerdə qoşür.
Ruh bədəndən çıxanda həmin cərəyanda onunla çıxır, axı o sadəcə səslər arasında olan cərəyandır. İnsan nəfəsi dayananda,- vaxtı ilə rüşeyimə yüklənmiş cərəyan həyatı boyu səslərdən quraşdırdığı efirlə cəsədi tərk edir. Bütün qüvvələr cüt möcud olduğu kimi cərəyanında iki qütbü (- və +) var.
Əgər türk dünyası, (Amerikanın yerli xalqlarıda daxil olmaqla), ağacı ana qədər müqəddəs sayırsa,- demək öz kökünə bağlılıq şüurda atadan övlada ötürülməklə əsirdən əsirə keçməkdədir. Dədə-Qoqudun Avesdanın daş yaddaşı düşüncələrdən silinsədə, amma şüurdan silinmədi.

İmmun.

Əgər orqanizim parçalanmanın davamıdırsa xəsdəlik nədir?- Orqanizm bitgini yedikcə onu parçalıyaraq isdilik enerjisinə çevirməklə yükün qara payını son efir halına gətirir. Ağrı xəsdəlik qara payın parçalanması düzgün getmədikdə yaranır,- əgər cəsəd qara payın parçalanmasıdırsa,- demək cəsətdə yaranan ağrıda qara payın bölünməsinin nizamsızlığında yaranır. Qara pay isdilik yaradaraq efirə döndüyü kimi, ağ payda soyuq yaradaraq efirə dönür.
Cəsəd (orqanizm) yükün qara payı olduğu üçün,- soyuq dəymə zamanı,- ağ pay (soyuq) qara paya müdaxilə edərək parçalanmanın nizamını pozur. Cəsəd (orqanizm) ona müdaxilə edən soyuğa bərabər isdilik ayırmaqla soyuğu qovmağa çalışır.-Əgər bu mübadilə təkcə isdi soyuq mübadiləsi olsaydı, yəqinki, “hansısa bir ovuc soyuq” heç zaman isdi orqanizmin daxilində özünə yer edə bilməzdi,- sadəcə orqanizmin isdisindən soyuqluğunu itirərdi və insan sağalardı.- Burdan belə nəticə çıxırki,- bir ovc soyuq təkcə soyuqdan ibarət deyil, o həmdə səsdən fikirdən ibarətdir.
Dədə- babadan qızdıran adamın üsdünü yorğan- döşəklə basdırardılar ki, qızışıb tərliyib soyuğu dəf eləsin, sağalsın. İndi isə həkimlər alnına soyuq dəsmal qoymaqla qızdırmanı soyutmağa çalışırlar. Belə olduğu halda bədən müvazinətini itirir və kənar yük payını qova bilmir və soyuq bədəndə yer tutur. Baxmayaraqki, həkimlərin temeraturu aşağı salmasından sonra orqanizim öz fəaliyyətinə qayıdır,--bu müvəqqəti sağalma olur. Çünki, - soyuq təcə soyuqdan ibarət değil o həmdə səsdi və əgər bu sələr kiminsə fikrinin ifadəsindən qarğışından ibarətdirsə, həmin fikir gələcəkdə sağalmaz xəcdəliyə (xərçəng və s.) çevrilə bilir. Məhz bu dədə babadan soyuqdəymədən qızdıran adamın başına duz fırlayıb ona gələn azarı lənətləyib duzu ocağa atardılar, (hərçənd indidə bunu edənlər az deyil,- görünür hakq nazilsədə qırılmaz deyən ata- babalarımız heçdə yanılmayıb).
Həkimlərin soyuq dəsmalından sonra orqanizmdə özünə münasib yer tutan yad pay (soyuq, səs) yavaş-yavaş həmin orqanı didməyə başlayır və buda ağrımağa səbəb olur. Əgər ağrımağın heç bir xeyiri yoxdursa, - onda onun nə mənası? – Cünki ağrı şüura təsir edərək ruhu kömyə çağırır və orqanizmin sağalması da onun (cərəyanı, ruhun) təsiri ilə olur, -demək ağrını keyitmək şüurla ağrıyan yerin əlaqəsin kəsməkdir, bununda fəsadı daha ağır nəticələnir,- sağalmaz xəsdəliklərə çevrilməklə.
(Demək insanın mənəvi əzabı tək, cismani əzab çəkməsidə vacibdi, -əzab çəkmək yanmaqdırsa,- demək yanmaq yaşamaqdır). Məhz bu səbəbdəndirki, şamanlar, sağalmaz xəsdəliyə düçar olan insanları ruhunu itirmiş hesab edirlər. Əgər həmin xəsdiyə heç vəclə kömək etmək olmursa, onda şamanlar koma (trans) halına düşərək, qaranlıq dünyaya həmin insanın ruhunu qaytarmaq üçün, onun ruhunu axdarmağa gedirlər.

İsdi və soyuq.

Əgər günəş şüalarını əks etdirən ay gecəni işıqlandırdığı halda,- günəşdən fərqli olaraq soyuqluq yaradırsa,-demək isdiliklə işıq fərqli paylardı, işıq salan ağ yük soyuq paydır, isdilik verənsə qara yük isdi paydır. Yəni günəşdən ayrılan yük payları cüt ayrılsada,- əslində bir-birinin tərsi olan paylardı.
Günəş birinci sloy yüklərdən bükülmüşdür, demək günəşdən ayrılan şüa (cərəyan, soyuq) və isdilik birinci sloyun yükləridi. Nəzərə alsaqki, işığın yayılma sürəti çox iti olduğu halda isdiliyin yayılma sürəti (kinetik enerji) çox ləngdir,-yenə belə nəticə çrxarmaq olurki, qaranlıq tərəfindən özünü qığılcım kimi aparan yük, ağ tərəfindən özünü şüa kimi aparır. Ocağın yanmasında alovun xırda zərrəciklərlərdən ibarət olması adi gözlə göründüyü kimi,- küləyin əsməsindədə küləyin yumuru muncuqlardan, yumşaq şarlardan ibarət olduğunu ovucun içərisində hiss etmək olur.-
Günəşin şüasında qara pay ağ paya yüklənib şüa kimi səpidiyi halda, əsən küləkdə ağ pay qara paya yüklənərək şar kimi kürrəcikər formasında daşınmaqdadır.- Cismə (metala) cərəyan yüklədikdə o maqnitləşir və kompasda həmin maqnitləşmiş cərəyanın köməyi ilə qütbülərin cərəyan düzümünə ilişərək qütbüləri təyin edir. Kompasın cərəyana əsasən yerin oxunu təyyin etməsi və külək əsən zaman kompasın sıradan çıxması, küləkdədə sərbəst cəryanın olduğunu bildirir.
Küləyin əsməsi ilə soyuğun daha güclü hiss olunması cərəyanın hiss olunmasıdır. Küləyin budaqlara sürtülüb vıyıldamasısa, bu soyuq cərəyanın həmdə səsdən ibarət olması deməkdir. Külək yer kürrəsinin canı (şüuru) bulud isə onu (yerin) ruhudu.

Elçin
15.07.2012, 00:32
Xanımqız, mən demədim ki, mənə şamanlığın sirlərini öyrət. Bir kəlmə sual verdim. Bunları oxumağa məndə göz yoxdu. Konkret cavab verə bilərsənmi, insan yetişdirən ilk ağac nədən yaranıb və ya kim yaradıb?

Tomris Ehsen
15.07.2012, 00:47
Xanımqız, mən demədim ki, mənə şamanlığın sirlərini öyrət. Bir kəlmə sual verdim. Bunları oxumağa məndə göz yoxdu. Konkret cavab verə bilərsənmi, insan yetişdirən ilk ağac nədən yaranıb və ya kim yaradıb?

Tenqri..:gül

Elçin
15.07.2012, 03:16
Tenqri..:gül

Çaşdırma qoy desin :D

Nargin
15.07.2012, 14:16
Avesdya göre palıd ağacı,- ancaq bu qeti fikir deyil, çünki, bezi menbeler şam ve çinar ağaclarına da eham vurulur. Men fikirleşiremki, insanları DHK qruluşu öyrenildiyi kimi ağaclarında DNK quruluşunu araşdırmaqla deqiqleşdirmek olar.

onda gerek mesedeki agaclar coxdan insan olmaliydi) xanim artiq coxdan subut olunub ki tekamulle hecne yaranmayib, dnk-lar ona gore uygun gelirki yerde cani-cansiz her seyin strukturu eynidir yeni eyni elden yaranib.bunu olk defe plastik cerrah tapib.o insanin uzunun yalniz bir olcudn ibaret oldugunu gorub ne 1mm eskik ne artiq alinmir. big secrets of god youtubdan izlesez utun bunalrin cavabini tapacaqsiz.sbut olunmus fakt

ilale
15.07.2012, 22:46
onda gerek mesedeki agaclar coxdan insan olmaliydi) xanim artiq coxdan subut olunub ki tekamulle hecne yaranmayib, dnk-lar ona gore uygun gelirki yerde cani-cansiz her seyin strukturu eynidir yeni eyni elden yaranib.bunu olk defe plastik cerrah tapib.o insanin uzunun yalniz bir olcudn ibaret oldugunu gorub ne 1mm eskik ne artiq alinmir. big secrets of god youtubdan izlesez utun bunalrin cavabini tapacaqsiz.sbut olunmus fakt

İndiki elm isbat etməyə çalışırkı, guya yer üzündə həyat neçə milion illər əvvəl yaranmış və uzun illər evalyutsya edərək sadə hüceyrədən mürəkkəb orqanik quruluşa qədər uzun bir yol keçməklə formalaşmışdır. Bu ideyanın səhvliyini isbat etmək çox sadədir,-məsələn;-
1) Əgər timsahdan fil törənmişdirsə, timsahla fil arasınd onların keçid dövrünün bənzəri olan minlərlə timsahdan filə bənzərə doğru heyvanlar mövcud olardı və həmçinin timsahla filin cütləşməsi nəsil verərdi.
2) DNK analizi sübut edirki;- bir heyvanin digər heyvandan törənməsi qeyri mümkündür və eyni zamanda, eləcədə avropalının afrikalıdan törənməsi qeyri mümkündür. Yəni Darvin nəzəriyəsi səhv olduğu kimi,- insanında bir adamdan törənməsi ideyasida səhvdir.
3) Daha bir ziddiyət budurki;- yer üzərindəki bütün izlər yazılar, bütün qitələrdə eyni zamana təsadüf edir. Həm palçıq üzərində, hımdə daş üzəridəki, yazılar dörd min il əvvələ təsadüf edir.
Yəni insanlar yer üzərində hər yanda eyni zamanda yaranmışdır və bu səbəbdəndə onlar yarandığı andan hər yerdə öz izlərini qoymağa başlamışdır. Bu baxımdanda, insanın milion illər əvvəl yaranıb amma cəmi dörd min il əvvəl hər materikdə eyni vaxtda iz qymağa başlaması məntiqə uyğun gəlmir və eləcədə məntiqə uyğun gəlmir Adəmin törəməsi 2 min il ərzində bu qədər rənglərə irqlərə, dillərə (millətlərə) çevrilsin.
4) Əgər nəzərə alsaq ki, eyni nəsil hevanlar eyni nəsil ağaclar kimi həm sort həm cır ola bilir və eləcədə belə təxmin etsəkki, ağacların otların kollarn növü qədər heyvan həşarat növü mövcutdur və hər canlı, bitgilərin verdiyi nəfəsi udmaqla, onun barını yeməklə yaşamaq məcburiyətindədir,- bu da bir daha canlıların bitkilərdən törəməsin sübut edir.
5) İnsanlar hamısı bir növ ağacdan törənmişdir və eyni növ ağacın meyvəsi bitdiyi iqlimdən asılı olaraq fərqli dadda, fərqli rəngdə olduğu kimi,- yer kürəsinin müxtəlif yerlərində doğulan insanlarda müxtəlif rəngli doğulmuşdular.
Yer kürəsinin şimal qütbü ağ payın, cənub qütbü isə qara payın müvazinətində olduğundan, (qara öküz,-ağ öküz) cənuba doğru doğulan insanlar qar dərili, şimala doğru isə ağ dərili doğulmuşdular. El arasında cənub küləyinə qara yel, şimal küləyinə isə ağ yel deyillər.
6) İnsan torpaxdan yaransaydı torpax yeyərdi. Uşaq anasından doğulub onun südüylə qidalanığı kimi, insanda ağacdan (bitgidən) yarandığından-o həm bitginin, meyvəsini yeyir, həmdə onun verdiyi nəfəsi udmaqla qidalanır.
Hər bir heyvan, həşarat növü fərd olaraq heç vaxt dəyişmədiyi kimi, millətlərdə, irqləridə olduqları kimi yaranmışdır. Çünki DNK quruluşuna əsasən demək olarki, nəinki altı min ilə heç million ilədə, ərəb avropalıya çevrilə bilməz.Yəni insanın Adəmlə Həvvadan törənməsi və bu qədər fərqli millətlərə çevrilməsi DNK bölömü zərürətinə əsasən mümkün deyil, necəki, bütün canlıların evalyutsiya yolu ilə hansısa həşaratdan törənməsi mümkün deyil.
İnsanın yer üzərində yaranması 6000 ilə yaxındır,- çünki yer yzərinin hər yerində insanın insan kimi iz qoyması 4,5 min ildən o tərəfə keçmir. Yəni yer üzərində insan (canlı həyatı) 6000 ildirki, yaranıb və bu heçdə Musanın, İsanın, Məhəmmədin nədə Darvinin dediyi kimi yox, Zərdüşün, Dədə Qorqudun dediyi kimi ağacın koğuşunda (bitgilerden) bitginin davamı onun ilkin meyvesi olaraq yaranmışdır.

Elçin
15.07.2012, 22:58
İndiki elm isbat etməyə çalışırkı, guya yer üzündə həyat neçə milion illər əvvəl yaranmış və uzun illər evalyutsya edərək sadə hüceyrədən mürəkkəb orqanik quruluşa qədər uzun bir yol keçməklə formalaşmışdır. Bu ideyanın səhvliyini isbat etmək çox sadədir


Xanım, mənim aşağıdakı sualıma konkret cavab olacaq yoxsa gözləməyim?

Xanımqız, mən demədim ki, mənə şamanlığın sirlərini öyrət. Bir kəlmə sual verdim. Bunları oxumağa məndə göz yoxdu. Konkret cavab verə bilərsənmi, insan yetişdirən ilk ağac nədən yaranıb və ya kim yaradıb?

Tomris Ehsen
15.07.2012, 23:12
Xanım, mənim aşağıdakı sualıma konkret cavab olacaq yoxsa gözləməyim?

Palçığı yaradan :D

Elçin
15.07.2012, 23:13
Palçığı yaradan :D

Yəni kim?

ilale
16.07.2012, 06:53
Xanımqız, mən demədim ki, mənə şamanlığın sirlərini öyrət. Bir kəlmə sual verdim. Bunları oxumağa məndə göz yoxdu. Konkret cavab verə bilərsənmi, insan yetişdirən ilk ağac nədən yaranıb və ya kim yaradıb?

Вitgi torpağın suyun güneşin (yüklerinin) bir-birine boşalması mecburiyyetinden yaranır,- tam deqi bilmek isdeyirsen, yuxarıdakı postdan heyat bölümün oxu,

Elçin
16.07.2012, 11:13
Вitgi torpağın suyun güneşin (yüklerinin) bir-birine boşalması mecburiyyetinden yaranır,- tam deqi bilmek isdeyirsen, yuxarıdakı postdan heyat bölümün oxu,

Oxudum. Çox sağ ol, çox maraqlı idi :)
Günəş, torpaq, su necə yaranıb?

ilale
16.07.2012, 13:15
Oxudum. Çox sağ ol, çox maraqlı idi :)
Günəş, torpaq, su necə yaranıb?

Onlarda hamısı onlardan yuxarıkı mövzularda. Her biri qısa mövzularla gösderilib, siz tembeliyi bir az az yatın, oxuyun,- günde heyle yüz sehife oxuyuram,- baxmayaraqki, zeif görürem, böyüdüb oxuyuram.

Attila
16.07.2012, 13:21
İlalənin yazdıqlarını oxumağı hərkəsə tövsiyyə edirəm. Çox maraqlı yazılardır.

ilale
16.07.2012, 15:14
İlalənin yazdıqlarını oxumağı hərkəsə tövsiyyə edirəm. Çox maraqlı yazılardır.

Destek üçün çox sağ olun,-ancaq deyimki, men bunu her şeyden qabaq heqiqet namine ve babalarımın leyaqetin qaytarmaq üçün yazıram,- bu yolda ölsem bele özümü xoşbext sanıram,- çünki, biliremki, menim babalarım hemişe hansısa erebden, evreyden leyaqetli, merd, cesur olub. Eger hansısa bir iqbar düşmenin xeyaneti menim babalarımı enibse ve indi men özümü azad biliremse ne üçün men babalarımın etiqadını kiminse fikri ile lenetleyib ayaq altına atmalıyam. Bu xalq Nesimiler yetire bilirse, heqiqet axtatan her oğul, her qız bir Nesimidir. Meger biz her birimiz hakq üçün yaşamırıqmı, meger hakq heqiqet deyilmi?

Attila
16.07.2012, 15:16
Destek üçün çox sağ olun,-ancaq deyimki, men bunu her şeyden qabaq heqiqet namine ve babalarımın leyaqetin qaytarmaq üçün yazıram,- bu yolda ölsem bele özümü xoşbext sanıram,- çünki, biliremki, menim babalarım hemişe hansısa erebden, evreyden leyaqetli, merd, cesur olub. Eger hansısa bir iqbar düşmenin xeyaneti menim babalarımı enibse ve indi men özümü azad biliremse ne üçün men babalarımın etiqadını kiminse fikri ile lenetleyib ayaq altına atmalıyam. Bu xalq Nesimiler yetire bilirse, heqiqet axtatan her oğul, her qız bir Nesimidir. Meger biz her birimiz hakq üçün yaşamırıqmı, meger hakq heqiqet deyilmi?

Ilale,son arashdirmalar subut edir ki, Orxon Yenisey abidelerinin yashi 4500 ildir.
Birde Chindeki ag piramidalar barede ne bilirsen ne melumat var sende?

Elçin
16.07.2012, 15:34
İlalənin yazdıqlarını oxumağı hərkəsə tövsiyyə edirəm. Çox maraqlı yazılardır.

Maraqlı yazılar çoxdu, məsələn Məlikməmmədin nağılları çox maraqlıdı :D
İnsanın yaranması haqda oxudum, mənə bəs elədi. Təzə şey öyrəndim, deməli ağacda bitmişik :D

ilale
16.07.2012, 15:43
Ilale,son arashdirmalar subut edir ki, Orxon Yenisey abidelerinin yashi 4500 ildir.
Birde Chindeki ag piramidalar barede ne bilirsen ne melumat var sende?

Onlrda ele bizim tarix bizim abidelerdi,- ancaq heleki, çinliler bunu çox meharetle gizledirler,- ancaq eşitdiyime göre,- isban, ereb, xrişdianlardan ferqli olaraq, -çinliler öz leyaqetlerini yere atıb heç neyi poddelka elmeyib,- bütü yazılar neca var elede durur,- ancaq orada ne var ne yazılıb deqiq heç bir melumatım yoxdur.

Attila
16.07.2012, 15:45
Onlrda ele bizim tarix bizim abidelerdi,- ancaq heleki, çinliler bunu çox meharetle gizledirler,- ancaq eşitdiyime göre,- isban, ereb, xrişdianlardan ferqli olaraq, -çinliler öz leyaqetlerini yere atıb heç neyi poddelka elmeyib,- bütü yazılar neca var elede durur,- ancaq orada ne var ne yazılıb deqiq heç bir melumatım yoxdur.

Orxon Yenisey abideleri haqqinda neler bilirsen?Troya medeniyetinin turklere aid olmasi barede?

ilale
16.07.2012, 16:55
Maraqlı yazılar çoxdu, məsələn Məlikməmmədin nağılları çox maraqlıdı :D
İnsanın yaranması haqda oxudum, mənə bəs elədi. Təzə şey öyrəndim, deməli ağacda bitmişik :D

Oxuyan ele başa düşür ağacda 'bitdiyinizden' heçde memun deyilsiz,- meger esas mesele insanın ruhu olmağı deyimi?- Avesda hesab edir,- kim içgi içende özünü nece aparırsa onun ruhu da eledi,- eger özünü yaxşı sayan birisi içenden sonra özünü vehşi kimi aparırsa o ele o dünyayada vehşi kimi vehşi sifetinde doğulacaqdı.

ilale
16.07.2012, 17:05
Orxon Yenisey abideleri haqqinda neler bilirsen?Troya medeniyetinin turklere aid olmasi barede?

Desemki, bu meni heç maraqlandımıyıb ve heç ne bilmirem meni qınamayın,- ancaq eşitmişemki, ele bir şey var, amma ne ise o mende heç bir maraq oyatmayıb, ona görede,-düzünü deyimkş hal hazırda o barede heç-ne bilmirem.
Ancaq Troya ele Tartariyadır.

Attila
16.07.2012, 17:11
Desemki, bu meni heç maraqlandımıyıb ve heç ne bilmirem meni qınamayın,- ancaq eşitmişemki, ele bir şey var, amma ne ise o mende heç bir maraq oyatmayıb, ona görede,-düzünü deyimkş hal hazırda o barede heç-ne bilmirem.
Ancaq Troya ele Tartariyadır.

Araşdır, Orxon Yenisey əlifbası Troya əlifbasıdır.

Elçin
16.07.2012, 17:27
Oxuyan ele başa düşür ağacda 'bitdiyinizden' heçde memun deyilsiz,- meger esas mesele insanın ruhu olmağı deyimi?- Avesda hesab edir,- kim içgi içende özünü nece aparırsa onun ruhu da eledi,- eger özünü yaxşı sayan birisi içenden sonra özünü vehşi kimi aparırsa o ele o dünyayada vehşi kimi vehşi sifetinde doğulacaqdı.

Sən məmnunsan deyəsən ağacda bitməyindən :)
Deməli ruhun necəliyini bilmək üçün mütləq içmək lazımdı? Mən içəndə gülərüz oluram, ürəyim yumşalır. Deməli cənnətə düşəcəm? :D

ilale
16.07.2012, 17:44
Sən məmnunsan deyəsən ağacda bitməyindən :)
Deməli ruhun necəliyini bilmək üçün mütləq içmək lazımdı? Mən içəndə gülərüz oluram, ürəyim yumşalır. Deməli cənnətə düşəcəm? :D

Dünyaya baxış bucaqları deyişende çox şey qeribe ve gülmeli görüne biler,- ancaq izleseniz görersizki, heqiqet eylediki, var. İnsanın kimliyin bilmek isdeyirsense onu içirtmek kifayet eliyer.

Elçin
16.07.2012, 17:56
Dünyaya baxış bucaqları deyişende çox şey qeribe ve gülmeli görüne biler,- ancaq izleseniz görersizki, heqiqet eylediki, var. İnsanın kimliyin bilmek isdeyirsense onu içirtmek kifayet eliyer.

Onda elçiliyə gedəndə evlənəcəyi qızı oğlanın valideynləri mütləq içirtməlidi. Necə ideyadı?

Nargin
16.07.2012, 18:10
İndiki elm isbat etməyə çalışırkı, guya yer üzündə həyat neçə milion illər əvvəl yaranmış və uzun illər evalyutsya edərək sadə hüceyrədən mürəkkəb orqanik quruluşa qədər uzun bir yol keçməklə formalaşmışdır. Bu ideyanın səhvliyini isbat etmək çox sadədir,-məsələn;-
1) Əgər timsahdan fil törənmişdirsə, timsahla fil arasınd onların keçid dövrünün bənzəri olan minlərlə timsahdan filə bənzərə doğru heyvanlar mövcud olardı və həmçinin timsahla filin cütləşməsi nəsil verərdi.
2) DNK analizi sübut edirki;- bir heyvanin digər heyvandan törənməsi qeyri mümkündür və eyni zamanda, eləcədə avropalının afrikalıdan törənməsi qeyri mümkündür. Yəni Darvin nəzəriyəsi səhv olduğu kimi,- insanında bir adamdan törənməsi ideyasida səhvdir.
3) Daha bir ziddiyət budurki;- yer üzərindəki bütün izlər yazılar, bütün qitələrdə eyni zamana təsadüf edir. Həm palçıq üzərində, hımdə daş üzəridəki, yazılar dörd min il əvvələ təsadüf edir.
Yəni insanlar yer üzərində hər yanda eyni zamanda yaranmışdır və bu səbəbdəndə onlar yarandığı andan hər yerdə öz izlərini qoymağa başlamışdır. Bu baxımdanda, insanın milion illər əvvəl yaranıb amma cəmi dörd min il əvvəl hər materikdə eyni vaxtda iz qymağa başlaması məntiqə uyğun gəlmir və eləcədə məntiqə uyğun gəlmir Adəmin törəməsi 2 min il ərzində bu qədər rənglərə irqlərə, dillərə (millətlərə) çevrilsin.
4) Əgər nəzərə alsaq ki, eyni nəsil hevanlar eyni nəsil ağaclar kimi həm sort həm cır ola bilir və eləcədə belə təxmin etsəkki, ağacların otların kollarn növü qədər heyvan həşarat növü mövcutdur və hər canlı, bitgilərin verdiyi nəfəsi udmaqla, onun barını yeməklə yaşamaq məcburiyətindədir,- bu da bir daha canlıların bitkilərdən törəməsin sübut edir.
5) İnsanlar hamısı bir növ ağacdan törənmişdir və eyni növ ağacın meyvəsi bitdiyi iqlimdən asılı olaraq fərqli dadda, fərqli rəngdə olduğu kimi,- yer kürəsinin müxtəlif yerlərində doğulan insanlarda müxtəlif rəngli doğulmuşdular.
Yer kürəsinin şimal qütbü ağ payın, cənub qütbü isə qara payın müvazinətində olduğundan, (qara öküz,-ağ öküz) cənuba doğru doğulan insanlar qar dərili, şimala doğru isə ağ dərili doğulmuşdular. El arasında cənub küləyinə qara yel, şimal küləyinə isə ağ yel deyillər.
6) İnsan torpaxdan yaransaydı torpax yeyərdi. Uşaq anasından doğulub onun südüylə qidalanığı kimi, insanda ağacdan (bitgidən) yarandığından-o həm bitginin, meyvəsini yeyir, həmdə onun verdiyi nəfəsi udmaqla qidalanır.
Hər bir heyvan, həşarat növü fərd olaraq heç vaxt dəyişmədiyi kimi, millətlərdə, irqləridə olduqları kimi yaranmışdır. Çünki DNK quruluşuna əsasən demək olarki, nəinki altı min ilə heç million ilədə, ərəb avropalıya çevrilə bilməz.Yəni insanın Adəmlə Həvvadan törənməsi və bu qədər fərqli millətlərə çevrilməsi DNK bölömü zərürətinə əsasən mümkün deyil, necəki, bütün canlıların evalyutsiya yolu ilə hansısa həşaratdan törənməsi mümkün deyil.
İnsanın yer üzərində yaranması 6000 ilə yaxındır,- çünki yer yzərinin hər yerində insanın insan kimi iz qoyması 4,5 min ildən o tərəfə keçmir. Yəni yer üzərində insan (canlı həyatı) 6000 ildirki, yaranıb və bu heçdə Musanın, İsanın, Məhəmmədin nədə Darvinin dediyi kimi yox, Zərdüşün, Dədə Qorqudun dediyi kimi ağacın koğuşunda (bitgilerden) bitginin davamı onun ilkin meyvesi olaraq yaranmışdır.

siz deyesen zarafat edirsiz dogurdan bu menasiz mentiqsiz seylere inanirsiz . tovsiye ederdim ki, olimp allahlari ile maraqlanasiz daha maraqli nagildi)) insanla torpagin elementleri deqiqlikle eynidir subut olunub amma nedense torpaqda biten bitkilerde yox nece ola biler bu eger bitkiden yaranmisiqsa? siz qutbleri qarisdirirsiz sm ve c qytbu ikiside soyuqdu, tropikleri nezerde tutmusuzsaa bu genetikanin iqlime uygunlasmasidi ele dar gozlulerde hemcinin qumlu firtinalar oldugu ucun uygunlasiblar,ekvatorddad daim yagisli olur amma insanlarin basinda zontik yaranmayib) o insan emele getiren agac nece olur ki insani yedizdire oksigenle hec temin ede bilmir cemi 10% oksigen vere bilir.siz bir defe qurani oxuyun ve dediyim videoya baxin eminem fikriniz deyisecek,birde siz mollalara niye inanirsiz belke siz oxuyaraq nese tapdiz ki, mollalar sehv basa dusub eslinde quran demir butun insanlar Ademdem toremedir.amma biraz oxsarliq var mes. cemi iki qan 1 ve 2 qrupu olub indi ise 3-4 qan qruplarida var.Yer kuresini yaradan Allah var.tesadufi hecne yoxdur.Elm cox seyi hazirda subut ede bilmir eger ederse onda hami islama geler elede olacaq.seh etmiremse quranda buda qeyd olunub.

aliserni
16.07.2012, 18:35
o insan emele getiren agac nece olur ki insani yedizdire oksigenle hec temin ede bilmir cemi 10% oksigen vere bilir..

Yəqin ki ilale xanım yapon dini və yapon məişəti fəlsəfəsi ilə maraqlandığından
Nəfəs verən ağac və oradan törəryən insanlar məvhumlarına meyl edibdir . sitoizmdə səhv etmirəmsə belə bir cərəyan və istiqamət olmalıdır təbiət ana anlamı daşıyan bir xüsusdan bəhs edilir .Amma bunu necə və nəcur isbatı isə öz daxilinə hesablanmışdır yəni dunya və ya reallıqlar ilə nədərəcədə əlaqəsi var bilinmir

SAPAND
16.07.2012, 18:58
Sən məmnunsan deyəsən ağacda bitməyindən :)
Deməli ruhun necəliyini bilmək üçün mütləq içmək lazımdı? Mən içəndə gülərüz oluram, ürəyim yumşalır. Deməli cənnətə düşəcəm? :D

İnsan içkili olanda onun özü olur yəni ruhən necədirsə elədə görünür .Bunu tibb elmi sübut edib ...:drinkAllah var.tesadufi hecne yoxdur.Elm cox seyi hazirda subut ede bilmir eger ederse onda hami islama geler elede olacaq.seh etmiremse quranda buda qeyd olunub.

Klassik islamdan demək olarki indi çox az bir şeylər qalıb... :confused:

ilale
16.07.2012, 19:04
siz deyesen zarafat edirsiz dogurdan bu menasiz mentiqsiz seylere inanirsiz . tovsiye ederdim ki, olimp allahlari ile maraqlanasiz daha maraqli nagildi)) insanla torpagin elementleri deqiqlikle eynidir subut olunub amma nedense torpaqda biten bitkilerde yox nece ola biler bu eger bitkiden yaranmisiqsa? siz qutbleri qarisdirirsiz sm ve c qytbu ikiside soyuqdu, tropikleri nezerde tutmusuzsaa bu genetikanin iqlime uygunlasmasidi ele dar gozlulerde hemcinin qumlu firtinalar oldugu ucun uygunlasiblar,ekvatorddad daim yagisli olur amma insanlarin basinda zontik yaranmayib) o insan emele getiren agac nece olur ki insani yedizdire oksigenle hec temin ede bilmir cemi 10% oksigen vere bilir.siz bir defe qurani oxuyun ve dediyim videoya baxin eminem fikriniz deyisecek,birde siz mollalara niye inanirsiz belke siz oxuyaraq nese tapdiz ki, mollalar sehv basa dusub eslinde quran demir butun insanlar Ademdem toremedir.amma biraz oxsarliq var mes. cemi iki qan 1 ve 2 qrupu olub indi ise 3-4 qan qruplarida var.Yer kuresini yaradan Allah var.tesadufi hecne yoxdur.Elm cox seyi hazirda subut ede bilmir eger ederse onda hami islama geler elede olacaq.seh etmiremse quranda buda qeyd olunub.
Qütbüleri güneş yaxşı iside bilmediyine göre soyuqdur, -reng esas insan yaranışı üçün özünü büruze verdiyi isbat olunur. Oksigeni 100% bitgiler verir. Quranı men iki dilde oxumuşam,- Sen insanı palçıqdan yaradandan danış,- o kim olub, şürlu, şürsuz, kişi, arvad,- onu kim yaradıb,

ilale
16.07.2012, 19:15
Araşdır, Orxon Yenisey əlifbası Troya əlifbasıdır.

Men araşdıracam, inanıramki, her şey siz dediyiniz kimi olacaq,- mene ve her şeyden evvel babalarımızın leyaqetini qorumağa çaloşdığınız üçün sağ olun.

ilale
16.07.2012, 19:42
Onda elçiliyə gedəndə evlənəcəyi qızı oğlanın valideynləri mütləq içirtməlidi. Necə ideyadı?

Eslinde görürsüzki, meclisin en gözel nemeti içgidir,- içgisiz donuz kimi ha yesen menası yoxdur,- hemçinin tanışlıq üçün ela ideyadır. Sizce niye içgi içende tos deyirler?- arağa xoş arzular yüklemek üçün,- bu yaxınlarda yapon alimleri sübut etdilerki, söz suyun qruluşun deyişe bilir, demek, - eslind dede-babalarımız her şeyin düzünü bilirmiş ve tos demekle o içgide hamıya heqieten onu deyişdire bilecek yaxşı sözlere ehtiyac olduğunu bilirmişder.

Attila
16.07.2012, 21:54
mollalar sehv basa dusub eslinde quran demir butun insanlar Ademdem toremedir..

Çox dəhşətli maraq doğuran məqama toxunduz. Xahiş edirəm ətraflı.

İlğım
17.07.2012, 01:14
Eslinde görürsüzki, meclisin en gözel nemeti içgidir,- içgisiz donuz kimi ha yesen menası yoxdur,- hemçinin tanışlıq üçün ela ideyadır. Sizce niye içgi içende tos deyirler?- arağa xoş arzular yüklemek üçün,- bu yaxınlarda yapon alimleri sübut etdilerki, söz suyun qruluşun deyişe bilir, demek, - eslind dede-babalarımız her şeyin düzünü bilirmiş ve tos demekle o içgide hamıya heqieten onu deyişdire bilecek yaxşı sözlere ehtiyac olduğunu bilirmişder.

Su qeyri uzvi maddedi amma spirt üzvidir. Yapon alimləri suda malekulların düzülüşündə fərqi görüblər nizam məsələsi. Amma bunu spirtdə görməyiblər. Tostu şərbətə yükləmək belə çıxır ki daha ağıllı olardı.

Elçin
17.07.2012, 01:41
İnsan içkili olanda onun özü olur yəni ruhən necədirsə elədə görünür .Bunu tibb elmi sübut edib ...:drink

Onu mən də bilirəm, tibbsiz. Amma sən başa düşdün nə demək istədiyimi. Ona qalsa ekstazili halda insan düşməni ilə can deyib can eşidir. Dünya siyasətçiləri ekstaziyə qurşansın ki, müharibələrə son qoyulsun? :D
Eslinde görürsüzki, meclisin en gözel nemeti içgidir,- içgisiz donuz kimi ha yesen menası yoxdur,- hemçinin tanışlıq üçün ela ideyadır. Sizce niye içgi içende tos deyirler?- arağa xoş arzular yüklemek üçün,- bu yaxınlarda yapon alimleri sübut etdilerki, söz suyun qruluşun deyişe bilir, demek, - eslind dede-babalarımız her şeyin düzünü bilirmiş ve tos demekle o içgide hamıya heqieten onu deyişdire bilecek yaxşı sözlere ehtiyac olduğunu bilirmişder.
Bilmirəm bu posta gülüm yoxsa ağlayım? Yaxşısı budur acı-acı gülüm :D
Suyun tərkibi dəyişir, amma BUNU İÇƏK FİLANKƏSİN SAĞLIĞINA deməklə arağın tərkibi dəyişib vitaminlərlə zənginləşmir. Suyu içəndə BİSMİLLAH desən, onda sən deyəndi.

P.S. Mənə nədənsə elə gəlir ki, sən hər dəfə postu yazandan sonra yazdıqlarının gülməli effektini təsəvvür edib yarım saat gülürsən :D

ilale
17.07.2012, 02:45
Su qeyri uzvi maddedi amma spirt üzvidir. Yapon alimləri suda malekulların düzülüşündə fərqi görüblər nizam məsələsi. Amma bunu spirtdə görməyiblər. Tostu şərbətə yükləmək belə çıxır ki daha ağıllı olardı.

Eslinde her şey sözü yadında saxlamağa qadirdi, ve men biliremki,-içgi daha aktiv daşıyıcı olmasaydı babalarımız tost demezdi ve heç buda nesilden-nesile ötürülmezdi.

İlğım
18.07.2012, 22:41
Eslinde her şey sözü yadında saxlamağa qadirdi, ve men biliremki,-içgi daha aktiv daşıyıcı olmasaydı babalarımız tost demezdi ve heç buda nesilden-nesile ötürülmezdi.

Orası düzdü. amma Ən güclü informasıya daşıyıcısı su ilə torpaqdır. Palçığı bilmirəm amma :D

İlğım
18.07.2012, 22:43
Onu mən də bilirəm, tibbsiz. Amma sən başa düşdün nə demək istədiyimi. Ona qalsa ekstazili halda insan düşməni ilə can deyib can eşidir. Dünya siyasətçiləri ekstaziyə qurşansın ki, müharibələrə son qoyulsun? :D

Bilmirəm bu posta gülüm yoxsa ağlayım? Yaxşısı budur acı-acı gülüm :D
Suyun tərkibi dəyişir, amma BUNU İÇƏK FİLANKƏSİN SAĞLIĞINA deməklə arağın tərkibi dəyişib vitaminlərlə zənginləşmir. Suyu içəndə BİSMİLLAH desən, onda sən deyəndi.

P.S. Mənə nədənsə elə gəlir ki, sən hər dəfə postu yazandan sonra yazdıqlarının gülməli effektini təsəvvür edib yarım saat gülürsən :D

Elçin bunu içək filankəsin sağlığına demək kəstirmədən getməkdi. Onda vitamini ölür) Amma rumkanı əlində tutursan üzünü də rumkaya və başlıyırsan Allah bizi mehriban eləsin, allah hamıya can sağlığı versin və s və ilaxır. Onda orqanizm o suyu dərman kimi qəbul edir .

SAPAND
18.07.2012, 23:00
Elçin bunu içək filankəsin sağlığına demək kəstirmədən getməkdi. Onda vitamini ölür) Amma rumkanı əlində tutursan üzünü də rumkaya və başlıyırsan Allah bizi mehriban eləsin, allah hamıya can sağlığı versin və s və ilaxır. Onda orqanizm o suyu dərman kimi qəbul edir .
Hardasa həqiqət var eyyy...
Heç vaxt tək olduğum zaman 100gr dan artıq içə bilmirəm , amma yaxşı kompaniya , yaxşı tost deyən olduqda sona qədər vura bilərəm ....:drink


PS: axırı gəlib hara çıxdıq ..

Elçin
19.07.2012, 01:49
Amma rumkanı əlində tutursan üzünü də rumkaya və başlıyırsan Allah bizi mehriban eləsin, allah hamıya can sağlığı versin və s və ilaxır. Onda orqanizm o suyu dərman kimi qəbul edir .

Razıyam. Axırda amin deyəndə effekt lap güclü olur. Yaxşı olar ki, rumka sağ əldə olsun və zakuskasız içilsin. Onda orqanizmdə xəstəlik zad qalmır, hələ ola bilsin savab da yazılar.

P.S. Dəhşətsəneee :D

SAFAVI
19.07.2012, 05:11
Ne haqda danishirsiz siz...

Reportyor
19.07.2012, 08:21
Nuş olsun vurun:p :lol

ilale
19.07.2012, 09:13
Orası düzdü. amma Ən güclü informasıya daşıyıcısı su ilə torpaqdır. Palçığı bilmirəm amma :D

İnsan ona göre yuxuya gedirki, nefes alma sureti aşağı düşür ve beyine geden oksigenin süreti aşağı düşen an beyin faliyyetini dayandırır vu insan yuxuya gedir. Matrialist elim yuxunun beyinin faliyyeti olduğunu iddia etmekle insanları yanlışdığa sürüdü.
Yoqalıqda bele meşqler var;;- insan öz nefesinin sayını azaldaraq yuxuya getme prosesini nezaretde saxlamaqla şüurunu itirmeden yuxuya gede biler,- yeni insan şüurunu itirmeden yuxuya gederse o bu şurla yuxudakı, ruhu bedene keçir ve ruhunu idere edir,- çünki yuxuda hereket eden gezen gören insanın ruhudur, ruhi bedenidir.
Çinlilerden ferqli olaraq, bizim şaman babalarımız başqa üsula el atdılar. Melumdurki, insan zeher içmekle öle bilir, ancaq onu az midarda qebul etsen yatıb ayılmaq olur ve yatma prosesin nezerde saxlamaqla şüurlu halda yuxyua gederek bu ağılla o dünyanı geze bilirsen.
Hal- hazırdada Altay, Sibir ve Amerika şamanlarıda lazım gelende zeherli göbelekden ve zeherli qurbağalardanda isdifade edirler.
Esas mesele budurki, insan (şaman) şürunu itirmeden yuxuya getme zamanı qeyri adi hezz hissini keçirdikce başa düşdükü eyfariya hissini ono yaşadan onun ruhudur,- yeni ruhi bedende yaşamaq eyfarik hezdir. Çox keçmeden şaman bablarımız nenelerimiz ele zeher icad etdilerki, ha içsen ölmürsen, indiki içgi ve neşe o cümleden.
Yeni eslinde içgi ve neşe bir zeherdi,- onları yaratdığı hezz ise bedeni ölü veziyyetine getirdikce ölüm qabağı ruhun özünü biruze vermesi ve bu şüurun ruha keçmesiyle ruhun eyfariya hissini duymasıdı.
İnsan içib özünü vehşi kimi aparırsa o onun ruhunun o dunyaya vehşi cildinde doğulacağından xeber verir ve neceki içgili adama başa salmaq olmurki, vehşilik eleme elecede o dünyaya vehşi cildinde doğulan insanın düzelmesi mümkün deyil.

Nargin
19.07.2012, 22:54
Qütbüleri güneş yaxşı iside bilmediyine göre soyuqdur, -reng esas insan yaranışı üçün özünü büruze verdiyi isbat olunur. Oksigeni 100% bitgiler verir. Quranı men iki dilde oxumuşam,- Sen insanı palçıqdan yaradandan danış,- o kim olub, şürlu, şürsuz, kişi, arvad,- onu kim yaradıb,

sizin cografi bilikleriniz zeifdi eks halda Allaha inanardiz.butun monoteist dinler Allahi qebul edir.oksigenin 10%agac verir, esas oksigen menbeyi yosunlardi.insani palciqdan yaradan barede melumat yoxdur, Allah bunu bele lazim bilib cunki insanlar ucun her sey zamanla adilesir.Hetta en qati ateistler bele kainatda bir nizam,sistem oldugunu deyir yaradisini yuksek suura malik oldugunu danmirlar,sizse hele subhe edirsiz bax sizin bu suursuz tebietin ise hec neyi ne yarada nede tenzimleye biler.Qurani iki dil evezine bir beynnen oxusaydiz her seyi derk ederdiz.

ilale
20.07.2012, 04:40
sizin cografi bilikleriniz zeifdi eks halda Allaha inanardiz.butun monoteist dinler Allahi qebul edir.oksigenin 10%agac verir, esas oksigen menbeyi yosunlardi.insani palciqdan yaradan barede melumat yoxdur, Allah bunu bele lazim bilib cunki insanlar ucun her sey zamanla adilesir.Hetta en qati ateistler bele kainatda bir nizam,sistem oldugunu deyir yaradisini yuksek suura malik oldugunu danmirlar,sizse hele subhe edirsiz bax sizin bu suursuz tebietin ise hec neyi ne yarada nede tenzimleye biler.Qurani iki dil evezine bir beynnen oxusaydiz her seyi derk ederdiz.
Yosun suda yaşayanlara oksigen verir, quruda yaşayanlara ise qurudakı bitgiler. Oksigeni bitgilerden başqa heçne vermir,- hele kimyevi üsullada o oksigeni ala bilmirlerki, canlı onuynan nefes ala bilsin,- Eger biz torpaqdan yaranmışıqsa?-niye torpaq yeyib ondan nefes almırıq?
Əgər allahın varlığına inam,-allah tərəfindən buyrulursa, nəyə görə insanlar biri inamlı o biri isə inamsız doğulur? Əgər elim dalınca inamsızlar gedirsə və bu səbəbdəndə daha çox ixtiralarda inancı olmuyan millətlərdə (yaponlarda) yaranırsa,(-din dalınca isə inananlar gedir) onda qəbul etmək lazımdırki,-allahın inanclı doğulmaq məsələsinə qarışacağı yoxdur,- yoxsa elə yaponlarda ərəblər kimi inanclı doğulardılar.
Demək insan ruhunun əbədi yaşaması allaha inamdan asılı olsaydı o hamını inanclı yaradardı və o heç kimin inamsız doğulmağına rəvac verməzdi.- Yoxsa belə çıxıarki, allah bilərəkdən bir qisim adamları inamsız yaradır və inamsızlığının əzabı azmış kimi, üsdəlik ruhi dünyasına, əbədiyyətədə qovuşmur və əgər insanın doğulmasının allaha heç bir aidiyəti yoxdursa,- demək ölməyinə de aidiyəti yoxdur. Bu o deməkdirki, biz taleimizi özümüz idarə edirik və bunun tanrının (allahın) varlığına aidiyəti yoxdur. Tanrının marağı bizi həm yaratmaq həmdə idarə etməkdirsə? – onda belə çıxırki, insanın törətdiyi pis əməlləri qarşısında tanrı (allah) təqsirkardı və insana ağıl verib düz yola çəkməkdə mənasızdı, -həmçinin, belə çıxır ki, ağıl verən allahın işinə qarışır, kiminsə alın yazısın dəyişməyə cəhd etdiyinə görə. Yox əgər ağıl vermək və insanı başqa yola çəkmək mümkündürsə demək alın yazısı mövcud deyil.
Kül-tür (rus ləhcəsində kultura) sözünün kökünə varsaq, birinci heca, -kül-, yanan odun ocağın son həddi, -tura- isə, tanrı sözünün törəməsi olmasına ramən,- bel demək olarki, -biz kültürümz deyəndə özümüzün tanrının külündən vəya tanrının son həddindən törənməyimizə istinad edirik,- bu o deməkdirki,- mən tanrının son həddinə çevrilməsindən törəndim,- bir bu kəlam ifadə edirki,-əgər hər şeyi yaradan əbədi olan tanrıdırsa,-insan onun barı son həddidir. Bəzən insanlar açıqlama verirlərki, guya insan öləndən sonra allaha qovuşur,- ancaq kültür sözünə, şamanlığa (Dədə-Qorquda) istinadən demək olarki, -insan tanrının son həddi kimi yaranıb və yetişmək üçün yanır və əgər o özünü saxta inancla alladarsa o yanmaz yetişməz.

Rasul Nur
21.07.2012, 06:08
[QUOTE]Yosun suda yaşayanlara oksigen verir, quruda yaşayanlara ise qurudakı bitgiler. Oksigeni bitgilerden başqa heçne vermir,- hele kimyevi üsullada o oksigeni ala bilmirlerki, canlı onuynan nefes ala bilsin,
salam.

sizinlə bir iki məsələ barəsində danışmaq istərdim.
elə oksigendən başlayaq.siz Hidrogen peroksidin H2O2 -nin tətbiq sahələrini bilirsiniz?
Oksigenin alinmasında istifadə olunur.kosmik və sualtı gəmilərdə.

- Eger biz torpaqdan yaranmışıqsa?-niye torpaq yeyib ondan nefes almırıq?

yaxşı insan nədən yaranıb?!
Əgər allahın varlığına inam,-allah tərəfindən buyrulursa, nəyə görə insanlar biri inamlı o biri isə inamsız doğulur?
dogularkən heç kim inanclı inancsız dogulmur.insan sonradan belə olur.elm sübut edir ki,insan tərbiyyə oluna bilən məxluqdur.insanların çoxu atalarının yolunu tutub gedirlər .
Əgər elim dalınca inamsızlar gedirsə
elm dalınca imansızların getməsində sizin üçün təəccüblü nə var ki?onlar dünya sərvətlərinə yiyələnmək istəyirlər.düşünürlər ki,axirət yoxdur nə var bu dünyadadır və başlayirlar vurnuxmaga ki.gözləri doysun.yer üzündə özlərinə cənnət yaratmaq istəyirlər.elm də bir-birinə baglı məsələdir.

və bu səbəbdəndə daha çox ixtiralarda inancı olmuyan millətlərdə (yaponlarda) yaranırsa,(-din dalınca isə inananlar gedir) onda qəbul etmək lazımdırki,-allahın inanclı doğulmaq məsələsinə qarışacağı yoxdur,- yoxsa elə yaponlarda ərəblər kimi inanclı doğulardılar.

deyirsiz din dalınca inanlar elm dalınca siz kafirlər gedirsiniz.ixtiralardan danışdınız.buyurun elmi ixtiralar haqqında söhbət edək.söhbət nəyin kəşf olmasından getməyəcək ki,hardansa kopya edib qoyasınız.ixtiralar texniki sahələrdə olur çox vaxt.müasir texnologiyalar və s.bu sahəni öyrənən elmlər üzrə siz imansızla mən müsəlman istənilən mövzuda bəhs etməyə hazıram.əgər siz üstələsəniz mən sizinlə razılaşacam ki,siz kafirlər bizdən daha çox elmlisiniz!:gamer
Demək insan ruhunun əbədi yaşaması allaha inamdan asılı olsaydı o hamını inanclı yaradardı və o heç kimin inamsız doğulmağına rəvac verməzdi.-
Kafirlər Allahın onlara verdiyi iman nemətinin qədrini bilmədikləri üçün onu itirirlər.günah əməllər,nəfsinə sərhəd qoymamaq insanları imansız edir.onlar məşhərdə inkar edəcəklər deyəcəklər bizi imansız yaratdın,biz bilmirdik xəbərimiz yox idi.Cəhənnəm oduna yaxınlaşdırılanda xatırlayacaqlar ki,Allaha vəd veriblər!
hər bir insan ilk dəfə islamın günah kimi tanıtdırdıgı əmələ əl üzadanda onun daxilində qorxu həyəcan olur.nədir bu qorxu?insan nədən qorxur,kimdən qorxur?
Yoxsa belə çıxıarki, allah bilərəkdən bir qisim adamları inamsız yaradır və inamsızlığının əzabı azmış kimi, üsdəlik ruhi dünyasına, əbədiyyətədə qovuşmur və əgər insanın doğulmasının allaha heç bir aidiyəti yoxdursa,- demək ölməyinə de aidiyəti yoxdur.
Allah əgər sizi imansız yaratsa sizdən haqq hesab tələb etməz.

Bu o deməkdirki, biz taleimizi özümüz idarə edirik və bunun tanrının (allahın) varlığına aidiyəti yoxdur. Tanrının marağı bizi həm yaratmaq həmdə idarə etməkdirsə? – onda belə çıxırki, insanın törətdiyi pis əməlləri qarşısında tanrı (allah) təqsirkardı və insana ağıl verib düz yola çəkməkdə mənasızdı, -həmçinin, belə çıxır ki, ağıl verən allahın işinə qarışır, kiminsə alın yazısın dəyişməyə cəhd etdiyinə görə. Yox əgər ağıl vermək və insanı başqa yola çəkmək mümkündürsə demək alın yazısı mövcud deyil.

alın yazısı mövcuddur deyən müsəlmanlar vardır???y.o..
qəzavü-qədər vardır.
Əgər bir şeyi Allah sizin üçün istəməsə siz onu özünüzə istəyə bilməzsiniz!
insan öz əməllərini özü edir lakin Allahın izni ilə.
Allahın izni iki cürdür.-1)Allahin sənə halal buyurdugu əməllərə izn 2)Allahın sənə haram buyurdugu əməllərə izn.

Əgər Allahın Qiyamət haqqındakı vədi olmasaydı o çoxdan haqq-hesab çəkmişdi.
o insanlara möhlət vermişdir.o möhlət bitincə gunahların cəzasını həmən vermir.insanları sadəcə kiçik fəlakətlərlər,hadisələrlə cəzalandırır ki,baxib öyüd alsınlar,düşünsünlər.Allah insanın kamilləşib öz əməlinə cavabdeh olan bir məxluq kimi olmasını istəyir.heç kimin əməllərini Allah idarə etmir.istisna hallar ola bilər.o sadəcə bizə bir maşın kimi funksiyalar vermişdir.o funksiyaları aktiv saxlayir.müəyyən müddətdən sonra isə kiməsə verilmiş kamilləşmə müddəti bitir.nə qazandınsa onunla məşhərə gedəcəksən!əlində öz əməllərin yazılmış kitabla.

Kül-tür (rus ləhcəsində kultura) sözünün kökünə varsaq, birinci heca, -kül-, yanan odun ocağın son həddi, -tura- isə, tanrı sözünün törəməsi olmasına ramən,- bel demək olarki, -biz kültürümz deyəndə özümüzün tanrının külündən vəya tanrının son həddindən törənməyimizə istinad edirik,- bu o deməkdirki,- mən tanrının son həddinə çevrilməsindən törəndim,- bir bu kəlam ifadə edirki,-əgər hər şeyi yaradan əbədi olan tanrıdırsa,-insan onun barı son həddidir.
siz yalan danışırsınız!y.o..
latınca «kultura» (cultura) sözündən olub, işləmə, qulluqetmə, yaxşılaşdırma, həmçinin tərbiyə, inkişaf, tərəqqi deməkdir. Bu anlayışın mənşəyi isə «kolo», «kolere» (kolo, kolere) sözlərindən gələrək torpaqşünaslıqla məşğul olma, torpaqla işləmək, burada çalışmaq, «kultus» - «təzədən işlənmiş» mənalarını ifadə edir. Qədim latın dilində həmin söz məhz bu mahiyyəti kəsb edərək «aqri kultura» (aqri kultura) mənasını, yəni torpağı əkinə hazırlamaq fikrini izah edirdi. Bu fikri qətiləşdirməkdə bizə kömək edən əsas informasiya mənbəyi dövrümüzə gəlib çatan Mark Porsi Katonun kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr edilən eyni adlı «De aqri kultura» əsəridir.


[

Rasul Nur
21.07.2012, 06:14
İlalənin yazdıqlarını oxumağı hərkəsə tövsiyyə edirəm. Çox maraqlı yazılardır.

türkün dinindən danışır axııı!!:D

Rasul Nur
21.07.2012, 06:19
Вitgi torpağın suyun güneşin (yüklerinin) bir-birine boşalması mecburiyyetinden yaranır,- tam deqi bilmek isdeyirsen, yuxarıdakı postdan heyat bölümün oxu,

Torpagı Günəşi və suyu bir-birinə qovuşmaga nə məcbur edir?:)

Rasul Nur
21.07.2012, 06:21
Avesdaya göre birinci toyuq yaranıb,- çünki, yumurtanı iki toyuq birlikde yarada bilir ve yumurtanı çalxalamağada yene de toyuq lazımdır.
Qurani Kərimə görə də birinci toyuq yaranıb.
Allah hər bir canlıdan cüt-cüt yaratdı!

İnsanın yaradılışı da buna bənzəyir.Allah insanı əvvəl torpaqdan yaratdı sonra isə ana bətnində nütfədən!

Rasul Nur
21.07.2012, 06:26
Axı yuxarıda razılaşdınız ki, allah geleceyi bilir!
Sonra razılaşdınızki, bütün peyğemberleri o gönderib,- eger allah geleceyi bilirdise,- niye bilmedi onun gönderdiyi peyğemberlerin davamçıları vehşi qurd kimi bir-biri didecek?- Deyirsiz allah mesleht görürkü, hehat mübarizedir.- bele çıxırki, allah üçün dinlerin heç bir ferqi yoxdu,- ona edavet ve müharibe lazım imiş?.

siz hardan bilirsiniz ki,bilmədi?onu elə ilk yaradılışda mələklər bilirdilər insanın nə oldugunu o ki,qala Allah !

Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam", - dedikdə (mələklər): "Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, ]Sən orada fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?"- söylədilər. (Allah onlara) " Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!" - buyurdu. [

Rasul Nur
21.07.2012, 06:34
Allah hesret demekdi, yeni her kesin bu dünyada hesretle gözlediyi ömrün sonu Allah demekdir,- neyi tehqirden danışırsız?,- ax ele anlayış olmuyub.

siz yenə yalan danışırsınız!

Allah sözü əvvəl də mövcud olub.Alfa +omeqa ərəbcə o Allah oxunur.
mən deyərdim ki,bu bir təsvirdir.hadisənin təsviri.əgər yaradılışdan sonrakı ilk düyünə baxssanız bəlkə anlarsınız.

İlğım
21.07.2012, 08:32
Rəsul sən necə isbat edə bilərsən ki kultura sözün kül-tura yox məhs yunanlardan yaranıbʔ Bəlkəm ölə yunanlar bizdən oğurlayıbʔ:bs

İlale siz Allaha inanmırsızʔ İslam dinini qəbul eləmədiyiniz bəllidir bəs Tək Allaha inanırsızʔ

ilale
21.07.2012, 09:00
siz hardan bilirsiniz ki,bilmədi?onu elə ilk yaradılışda mələklər bilirdilər insanın nə oldugunu o ki,qala Allah !

Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam", - dedikdə (mələklər): "Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, ]Sən orada fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?"- söylədilər. (Allah onlara) " Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!" - buyurdu. [

Eger bir elmi nezeriyye ya bir din durduğu mövqeyden her suala cavab vere bilmirsa, demek hemin elmi nezeriyye ve ya din sehvdir.

Eger siz özünüz mentiq axtarırsınıza fikrinizi esaslandırın öz düşüncenizle, -çünki, düzgünü axtarmaq hakqı axtarmaqdır ve bundan hakq incimez,- eksine sevinerki, bir neferde boğazından hansısa dini idealogiyanın xamıdını çıxartdı meni axdarır. İndi sual;- quranda, incilde, tövratda iddia edillerki,- allah her şeyi bilir, O hem bilir keçmişde ne olub, hem bilir gelecekde ne olacaq,.,.,bes eger o bilirdise gelecekde ne olacağını?,- niye bilmediki, o gönderdiyi peyğemberlerin davamçıları ayrı-seçgilik salacaq ve yer üzünü qana beliyecek?

ilale
21.07.2012, 09:23
Rəsul sən necə isbat edə bilərsən ki kultura sözün kül-tura yox məhs yunanlardan yaranıbʔ Bəlkəm ölə yunanlar bizdən oğurlayıbʔ:bs

İlale siz Allaha inanmırsızʔ İslam dinini qəbul eləmədiyiniz bəllidir bəs Tək Allaha inanırsızʔ

Men Allaha inanıram, Zerdüşün, Dede Qoqudun, şamanların Allahına- Tanrısına, ele bu mövzuda söhbet ondan gedir;- http://forum.ria.az/showthread.php?t=1884&goto=nextoldest

Attila
21.07.2012, 09:28
siz hardan bilirsiniz ki,bilmədi?onu elə ilk yaradılışda mələklər bilirdilər insanın nə oldugunu o ki,qala Allah !

Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam", - dedikdə (mələklər): "Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, ]Sən orada fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?"- söylədilər. (Allah onlara) " Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!" - buyurdu. [

gəldik çatdıq maraqlı məqama
Sual: Mələklərin bəyəm lövhi mahfuza dostupu var idi?Bəyəm mələklər qeybi bilir?

İlğım
21.07.2012, 10:17
Men Allaha inanıram, Zerdüşün, Dede Qoqudun, şamanların Allahına- Tanrısına, ele bu mövzuda söhbet ondan gedir;- http://forum.ria.az/showthread.php?t=1884&goto=nextoldest

Zərdüşün, Dədə Qorqudun tanısı başqadı Məhəmmədin tanrısı başqa?

Attila
21.07.2012, 10:26
Zərdüşün, Dədə Qorqudun tanısı başqadı Məhəmmədin tanrısı başqa?

YOx
Tanrı təkdir.Ona inanmayan da kafirdir!
Sənin mənim, onun bunun fərqli Allahı yoxdur!

ilale
21.07.2012, 11:19
Zərdüşün, Dədə Qorqudun tanısı başqadı Məhəmmədin tanrısı başqa?

Eger her din allah barede ferqli formada tesevvür yaratmasaydı,-gümanki, heç başq-başqa dinlerde olmazdı.
Meselen;- tövrat yazır;- 1) Musa sina dağına çıxanda göy yarıldı o allahı odun arasında gördü.- Adeten yunan miflerinden kino çekende allahları o fonda çekirler.
Bibliya 2) İsa dedi allah menem men allahın oğluyam,-men allahın ruhundan törenmişem.
Quran 3) Allahı heç kes göre bilmez,- ancaq onunla melekler vasdesi ile danışmaq olar.
Budizm 4) İnsan ruhu bedenden bedene keçdikce kamilleşir allhlaşır.
Şamanlıqda 5) Eger musiqini duyursansa, allahı duyursan,- buna ise fürk dilinde Tanrı ona göre deyilirki,- tanıdığını etiraf edirsen, yeni tanrı tanımaq demekdi.

ilale
21.07.2012, 12:14
siz yenə yalan danışırsınız!

Allah sözü əvvəl də mövcud olub.Alfa +omeqa ərəbcə o Allah oxunur.
mən deyərdim ki,bu bir təsvirdir.hadisənin təsviri.əgər yaradılışdan sonrakı ilk düyünə baxssanız bəlkə anlarsınız.

Her bir söz fondan yaranır. meselen; semaya niye göy deyirler?-çünki, o göy rengde görsenir. Meselen,- bizim bir çox malbaşlar, iddia edirlerki, ud musiqi aletinin adı od sözünden götürülüb ve ereblerden gelir. Udun çalısına qulaq asanda hiss edirseki, ses içeriden gelir,-yeni sanki, udulmuş kimi gelir,-yeni fonun yozulmasıda müeyen mentiqe söykenmelidi. Ve heç neden çekinmeden deyirem musiqi ve aletler şamanlıdan yaranıb ve yer üzünede bzden yayılıb ve bunu son nöqtesine qeder isbat ede bilerem.

ilale
21.07.2012, 13:52
Qurani Kərimə görə də birinci toyuq yaranıb.
Allah hər bir canlıdan cüt-cüt yaratdı!

İnsanın yaradılışı da buna bənzəyir.Allah insanı əvvəl torpaqdan yaratdı sonra isə ana bətnində nütfədən!

Bele çıxırki, insana benzer bir varlq palçıdan öz benzerinde heykele düeltdi ve ona nefes verdi. Bele bir şeyi eden şürlu varlıq gerek olsun eledirmi?- onda bele bir sual çıxır;- onu kim nece yaratdı?

ilale
21.07.2012, 14:09
YOx
Tanrı təkdir.Ona inanmayan da kafirdir!
Sənin mənim, onun bunun fərqli Allahı yoxdur!

Olsun-olsun;- ancaq dinleri ferqli eden heçde allaha geden yol deyil,- allah baresinde ferqli iddiaların olmasıdı. Xrisdianda deyir allahdan başqa allah yoxdu İsa allahdı, ve heçde şübhe yoxdurki, siz xrisdian ailesinde doğulmuş olsaydınız,- allah baresinde teoremi xrisdianların dediyi kimi deyerdiniz.

ilale
21.07.2012, 14:48
siz hardan bilirsiniz ki,bilmədi?onu elə ilk yaradılışda mələklər bilirdilər insanın nə oldugunu o ki,qala Allah !

Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam", - dedikdə (mələklər): "Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, ]Sən orada fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?"- söylədilər. (Allah onlara) " Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!" - buyurdu. [

Siz sualın cavabın başqa yere yozdunuz;- Deyirsiz allah meslehet görürkü, heyat mübarizedir.- bele çıxırki, allah üçün dinlerin heç bir ferqi yoxdu,- ona edavet ve müharibe lazım imiş?.Nece ki deyir siniz Allah İsanı gönderdi sonra fikirleşdiki sef edib onunçünda Mehemmed deyir men bildiyimi siz bilmirsiz bele çıxırki Allah heçde geleceyi bilmirmişki İsanı gönderecek oda lazımı yolla getmeyecek? Mehemmedi gönderirki tezeden düzeliş etsin? Bes eledise niye üç kitab (Tövrat,Quran,İncil) yazırki Allah geleceyi bilir?

ilale
21.07.2012, 15:09
Torpagı Günəşi və suyu bir-birinə qovuşmaga nə məcbur edir?:)

248, 249, 250, 251- ci postları oxusanız,- orda tam aydınlığı ile izzah olunub;- http://forum.ria.az/showthread.php?t=2177&page=7

Elçin
21.07.2012, 15:47
Ağbirçək məzələniree :D

Rasul Nur
21.07.2012, 17:00
[QUOTE]Siz sualın cavabın başqa yere yozdunuz;- Deyirsiz allah meslehet görürkü, heyat mübarizedir.- bele çıxırki, allah üçün dinlerin heç bir ferqi yoxdu,- ona edavet ve müharibe lazım imiş?.
əvvəla mən demədim ki,Allah məsləhət görür filan şey filandır
.ikincisi də ki,Allah buyurmuşdur ki,İblis sizin açıq aşkar düşməninizdir!onunla mübarizə aparılmalıdır.
3-cüsü Allaha müharibə və ədavət lazim deyil.
Onlar müharibə alovu yandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnə-fəsad törədənləri sevməz!" (əl-Maidə, 64)

Nece ki deyir siniz Allah İsanı gönderdi sonra fikirleşdiki sef edib onunçünda Mehemmed deyir men bildiyimi siz bilmirsiz bele çıxırki Allah heçde geleceyi bilmirmişki İsanı gönderecek oda lazımı yolla getmeyecek? Mehemmedi gönderirki tezeden düzeliş etsin? Bes eledise niye üç kitab (Tövrat,Quran,İncil) yazırki Allah geleceyi bilir?[]
sizin necə də dar düşüncəniz var!
bütün peygəmbərlərin gətirdiyi dinlər eynidir.sadəcə sizin kimi özlərindən kitab yazan kafirlər o dinləri təhrif ediblər.
müəyyən bir müddətdən sonra isə o dini dəyişib tamamilə yararsız hala salıblar.orda nə tovhid nə də şəriət qalmayib.Allah isə yeni nəslə yeni peygəmbərlər göndərib ki,sonra siz Allahin hüzurunda bəhanə etməyəsiniz ki,"biz nə biləydik ki,o kitablar təhrif olunub.biz dedik kitabı sən göndəribsən ona da uyduq!"
Allah heç bir ümmətə xəbərdar edən göndərmədən onlara bəla göndərməz!
o peygəmbəri bizim üçün dini bərpa etmək üçün göndərmişdir,əvvəlki peygəmbərin səhvini düzəltmək üçün yox.biraz düşünün!d\d\

Rasul Nur
21.07.2012, 17:09
[QUOTE]Eger bir elmi nezeriyye ya bir din durduğu mövqeyden her suala cavab vere bilmirsa, demek hemin elmi nezeriyye ve ya din sehvdir.
siz suallarınızı verin!mən də suallarımı verəcəm öz dininizlə cavab verərsiniz.görək kimin dini nəyə cavab verə bilir nəyə yox!d\d\
Eger siz özünüz mentiq axtarırsınıza fikrinizi esaslandırın öz düşüncenizle, -çünki, düzgünü axtarmaq hakqı axtarmaqdır ve bundan hakq incimez,- eksine sevinerki, bir neferde boğazından hansısa dini idealogiyanın xamıdını çıxartdı meni axdarır.
mənasız yazılar yazmayin xahiş edirəm.mən heç nə axtarmıram.mən tapmışam axtardıgımı ,onu axtaranları gözləyirəm.d\d\
İndi sual;- quranda, incilde, tövratda iddia edillerki,- allah her şeyi bilir, O hem bilir keçmişde ne olub, hem bilir gelecekde ne olacaq,.,.,bes eger o bilirdise gelecekde ne olacağını?,- niye bilmediki, o gönderdiyi peyğemberlerin davamçıları ayrı-seçgilik salacaq ve yer üzünü qana beliyecek?]
siz bu sualın cavabını sizin üçün qoydugum ayədə görmədiniz???
mələklərin sözünü oxuyun!

“Ey cin və insan tayfası! Məgər sizə öz içərinizdən ayələrimi söyləyən və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən peyğəmbərlər gəlmədimi?” Onlar deyəcəklər: “Biz öz əleyhimizə şahidik!” Dünya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhlərinə şəhadət verdilər”. (“Ənam” surəsi, 130)

“Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!” (“Əraf surəsi”, 179).

Rasul Nur
21.07.2012, 17:21
Her bir söz fondan yaranır. meselen; semaya niye göy deyirler?-çünki, o göy rengde görsenir. Meselen,- bizim bir çox malbaşlar, iddia edirlerki, ud musiqi aletinin adı od sözünden götürülüb ve ereblerden gelir. Udun çalısına qulaq asanda hiss edirseki, ses içeriden gelir,-yeni sanki, udulmuş kimi gelir,-yeni fonun yozulmasıda müeyen mentiqe söykenmelidi. Ve heç neden çekinmeden deyirem musiqi ve aletler şamanlıdan yaranıb ve yer üzünede bzden yayılıb ve bunu son nöqtesine qeder isbat ede bilerem.

buyurun isbat edin!
Şamanlıq özü nə vaxt yaranıb?
Niyə babəki misal gətirirsiniz sizin dindən dönüb müsəlman olan Monqolları misal gətirmirsiniz.onlar ki,Ərəblərə qalib gəlmişdilər.niyə islamı qəbul etdilər və islam yenə yayıldı?d\d\

Rasul Nur
21.07.2012, 17:25
Olsun-olsun;- ancaq dinleri ferqli eden heçde allaha geden yol deyil,- allah baresinde ferqli iddiaların olmasıdı. Xrisdianda deyir allahdan başqa allah yoxdu İsa allahdı, ve heçde şübhe yoxdurki, siz xrisdian ailesinde doğulmuş olsaydınız,- allah baresinde teoremi xrisdianların dediyi kimi deyerdiniz.

sizin şamanizmin "kültü" anlayışıdır bu.atababalarınızın davamı olmalısınız mütləq.
niyə bəs bu misalla Məkkədə bütpərəst olan qövmə aid etmirsiniz?onlar niyə müsəlman oldular,iman gətirdilər?ataları musəlman idi?
niyə İbrahim atası kafir oldugu halda müsəlman oldu?d\d\
və niyə Huh peygəmbər özü müsəlman oldu onun oglu müsəlman olmadı?

«O zaman o, öz atasına və camaatına demişdi: «Bu nə heykəllərdir ki, siz onlara ibadət edirsiniz?¿ Onlar dedilər: «Biz ata-babalarımızın onlara ibadət etdiyini görmüşdük.¿ (Ənbiyə 52-53)

Rasul Nur
21.07.2012, 17:34
Siz sualın cavabın başqa yere yozdunuz;- Deyirsiz allah meslehet görürkü, heyat mübarizedir.- bele çıxırki, allah üçün dinlerin heç bir ferqi yoxdu,- ona edavet ve müharibe lazım imiş?.Nece ki deyir siniz Allah İsanı gönderdi sonra fikirleşdiki sef edib onunçünda Mehemmed deyir men bildiyimi siz bilmirsiz bele çıxırki Allah heçde geleceyi bilmirmişki İsanı gönderecek oda lazımı yolla getmeyecek? Mehemmedi gönderirki tezeden düzeliş etsin? Bes eledise niye üç kitab (Tövrat,Quran,İncil) yazırki Allah geleceyi bilir?

Onların hamısını bir yerə toplayacağı gün (deyəcəkdir): «Ey cinlər tayfası! Siz insanlardan bir çoxunu (şirnikləndirib) yoldan çıxartdınız¿. Onların tərafdarı olan insanlar deyəcəklər: «Rəbbimiz, biz biri-birimizdən faydalandıq və Sənin bizim üçün tə'yin etdiyin əcəlimizə gəlib çatdıq.¿ O deyəcək: «Allahın istədiyi kəslərdən başqa sizin yeriniz cəhənnəm odudur ki, orada əbədi qalacaqsınız.¿Həqiqətən, sənin Rəbbin hikmət sahibidir, hər şeyi biləndir. (Ənam 128)

Sən öz həva (nəfs) həvəsini özünə tanrı etmiş kəsi gördünmü? Məgər sən ona zamin olarasan? Yoxsa sən elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti söz eşidib anlayır? Onlar ancaq heyvanlar kimidirlər, hətta yolu daha çox azıblar. (Furqan 43-44)

Allaha şərik qoşanlar deyəcəklər: «Əgər Allah istəsəydi nə biz Ona şərik qoşardıq, nə də atalarımız. Heç bir şeyi də haram saymazdıq. ¿ Onlardan əvvəlkilər də bizim gücümüzü dadana qədər beləcə yalan danışdılar. De: «Sizdə elə bir bilik varmıdır ki, onu bizə göstərə biləsiniz? Siz ancaq gümana uyur və yalnız yalan uydurursunz. ¿

«Xeyr! Onlar dedidər: Biz ata-babalarımızı (özgə) bir e'tiqad üzərində gördük, biz də onların izi ilə düz gedirik. (Hər peyğəmbər öz ümmətinə) dedi: «Əgər mən sizə ata-babalarınızın üzərində gördüyünüz (e'tiqaddan) daha doğrusunu gətirsəm necə?¿ Onlar dedilər: Biz sizinlə göndərilən şeylərə əsla inanmarıq.¿ (Zuhruf 22-24)

ilale
21.07.2012, 17:54
buyurun isbat edin!
Şamanlıq özü nə vaxt yaranıb?
Niyə babəki misal gətirirsiniz sizin dindən dönüb müsəlman olan Monqolları misal gətirmirsiniz.onlar ki,Ərəblərə qalib gəlmişdilər.niyə islamı qəbul etdilər və islam yenə yayıldı?d\d\

Heç vaxt heç bir millet könüllü olaraq diger dini qebul etmeyib, - boş-boş sözlerle,- söz altından çıxmaqdansa bir mentiqli cavab vre, her posta yeniden- cavab vre bilmeyende aradan çıxmaq tek islamda deil bütün dinlerde var.

ilale
21.07.2012, 18:04
sizin şamanizmin "kültü" anlayışıdır bu.atababalarınızın davamı olmalısınız mütləq.
niyə bəs bu misalla Məkkədə bütpərəst olan qövmə aid etmirsiniz?onlar niyə müsəlman oldular,iman gətirdilər?ataları musəlman idi?
niyə İbrahim atası kafir oldugu halda müsəlman oldu?d\d\
və niyə Huh peygəmbər özü müsəlman oldu onun oglu müsəlman olmadı?

«O zaman o, öz atasına və camaatına demişdi: «Bu nə heykəllərdir ki, siz onlara ibadət edirsiniz?¿ Onlar dedilər: «Biz ata-babalarımızın onlara ibadət etdiyini görmüşdük.¿ (Ənbiyə 52-53)
Yene deyirem, heç bir millet öz xoşuna din qebul etmeyib,- eger şamanı bütbereslkjde qınıyırsansa, şamanlar indide var, gör onlarda kiminse bütü var?- esline baxsan şamanlıq yegane dindirki, bütberestlik deyil,
Nuh musalman olmayıb!-sadece şaman olub Zerdüş kimi,

ilale
21.07.2012, 18:23
sizin necə də dar düşüncəniz var!
bütün peygəmbərlərin gətirdiyi dinlər eynidir.sadəcə sizin kimi özlərindən kitab yazan kafirlər o dinləri təhrif ediblər.

o peygəmbəri bizim üçün dini bərpa etmək üçün göndərmişdir,əvvəlki peygəmbərin səhvini düzəltmək üçün yox.biraz düşünün!d\d\

Kimin kafir kimin satqın alduğu o dünyada bilinecek,- deyirsen kitabları kafirler yazır. Peyğember geleceyi gören demekdir,- nece oldu ki, o peyğemberler öz fikirlerini kafirlere etibar etdiler?

SAPAND
21.07.2012, 19:20
[QUOTE=ilale;149900].


sizin necə də dar düşüncəniz var!
d\d\

Rəsul , ilaledə bunun əksini sizin və ya mənim düşüncəmin "fərqli" olduğunu iddia edə bilər . Ən azından xanım istifadəçilərə qarşı münasibətdə ehtiyatlı olun .

Birdə xahiş edirəmki Qurandan ayələri copi edib bu mövzuya düzməyin ...Belə desək , yeri yoxdur bu mövzuda...y.o..

Rasul Nur
21.07.2012, 21:50
[QUOTE=Rasul Nur;149906]

Rəsul , ilaledə bunun əksini sizin və ya mənim düşüncəmin "fərqli" olduğunu iddia edə bilər . Ən azından xanım istifadəçilərə qarşı münasibətdə ehtiyatlı olun .

Birdə xahiş edirəmki Qurandan ayələri copi edib bu mövzuya düzməyin ...Belə desək , yeri yoxdur bu mövzuda...y.o..

başa düşmədim.Avestadan ayələrin yeri var Qurandan yeri yoxdur?
belədə ki,artıq ilalə xanimin da düşüncə səviyyəsi məlumdur mənə.iki kəlməsi buna bəs etdi.belə insanlar haqqında MÜSƏLMAN olanların ayələrini sevdiyi Quranda kifayət qədər məlumat vardır.Kafirlər və onlara qahmar çıxanlara Allah rəhm etməz!

SAPAND
21.07.2012, 21:57
[QUOTE=SAPAND;149914]

başa düşmədim.Avestadan ayələrin yeri var Qurandan yeri yoxdur?
Mövzu belə desək Şamançılığa aiddir .
Bir azdan Davud , Muhacır və digərləri mövzuda biri birinizi asıb kəsəcəksiz və sonda ..Mövzunun ancaq adı qalacaq ... :p

Attila
21.07.2012, 22:00
Belə dindarların belə səviyyəsiz mədəniyyətsiz diskusiyasına görə camaat İslamdan qaçır da

Gedün hələ diskussiya mədəniyyəti, bir xanıma necə müraciət etmək, söz yazmaq mədəniyyətini öyrənin sonra yazın.
Yazıb özüvüzü biyabır edirsiz cəhənnəmə, İslamı gözdən salmayın
Mövzudur, istər kafir, qeyri kafir. Diskussiya gedir. Təhqir etmək, sənin kimiləri, nə bilim nə kimi ifadələr mənasız və çoox yersizdir.

Rasul Nur
21.07.2012, 22:03
Rasul Nur sizdən xhış etdim , indi isə xəbərdarlıq edirəm mövzunu batırmayın.

Rasul Nur
21.07.2012, 22:06
Belə dindarların belə səviyyəsiz mədəniyyətsiz diskusiyasına görə camaat İslamdan qaçır da

Gedün hələ diskussiya mədəniyyəti, bir xanıma necə müraciət etmək, söz yazmaq mədəniyyətini öyrənin sonra yazın.
Yazıb özüvüzü biyabır edirsiz cəhənnəmə, İslamı gözdən salmayın
Mövzudur, istər kafir, qeyri kafir. Diskussiya gedir. Təhqir etmək, sənin kimiləri, nə bilim nə kimi ifadələr mənasız və çoox yersizdir.

yoldaş TÜRK. sizi mənim hansı fikrim qıcıqlandırdı?Allahın ayələrindəki heyvan sözü yoxsa nə?bəlkə açıq danışasınız?d\d\

Rasul Nur
21.07.2012, 22:09
[QUOTE=Rasul Nur;149915]
Mövzu belə desək Şamançılığa aiddir .
Bir azdan Davud , Muhacır və digərləri mövzuda biri birinizi asıb kəsəcəksiz və sonda ..Mövzunun ancaq adı qalacaq ... :p

Şamançılıga aid oldugunu bilirəm.
amma nədənsə burda Şaman xanimin Allah və islam əleyhinə yazdıgı fikirləri görürəm.

Rasul Nur
21.07.2012, 22:12
Heç vaxt heç bir millet könüllü olaraq diger dini qebul etmeyib, - boş-boş sözlerle,- söz altından çıxmaqdansa bir mentiqli cavab vre, her posta yeniden- cavab vre bilmeyende aradan çıxmaq tek islamda deil bütün dinlerde var.


Monqollar islamı qəbul edəndə bütün Ərəb xilafəti onların ayagı altında idi.d\d\
siz buna cavab verin.onlara kim məcbur elədi?

SAPAND
21.07.2012, 22:13
[QUOTE=SAPAND;149916]

Şamançılıga aid oldugunu bilirəm.
amma nədənsə burda Şaman xanimin Allah və islam əleyhinə yazdıgı fikirləri görürəm.
Bu onun şəxsi işidir .Bura dini forum deyil ..
Yuxarıda Attilanın postunda deyildiyi kimi :
Mövzudur, istər kafir, qeyri kafir. Diskussiya gedir. Təhqir etmək, sənin kimiləri, nə bilim nə kimi ifadələr mənasız və çoox yersizdir.

SON

Attila
21.07.2012, 22:18
sizin necə də dar düşüncəniz var, filan falan
yoldaş əxi, ya yoldaş qatı iran şiəsi, fərqi yoxdur, bu tip müraciət qadına qarşı ən azı mədəniyyətsizliyin bir nümunəsidir.

Attila
21.07.2012, 22:20
Monqollar islamı qəbul edəndə bütün Ərəb xilafəti onların ayagı altında idi.d\d\
siz buna cavab verin.onlara kim məcbur elədi?

Birinci araşdır gör tarixdə vabşe monqol adlı millət olub?
Bu sənin fars qaqaşlarıvın dostu urus ayısının geydirmə tarixidir. Tarixdə monqol adlı millət olmaylb. O sizin monqol dedikləriviz moğollardır. O sizin monqol adlandırdıqlarıvızla, indiki monqolların heç bir əlaqəsi yoxdur.

ilale
21.07.2012, 22:36
Rasul Nur sizdən xhış etdim , indi isə xəbərdarlıq edirəm mövzunu batırmayın.

Yene deyirem heç bir xalq öz xoşuna hansısa bir dini qebul etmeyib. Sene dedim öz mentiqe göre cavab ver, sen bir dini oxumusansa men onların her birini kökünden yarpağına qeder izzah ede bilerem,- verdiyim suallarin heç birine cavab vermemisen tezden soruşuram
sene sual verdim: sen xrisdiyan dininde doğulsaydın hansı dine qulluq ederdin?

Rasul Nur
21.07.2012, 23:54
Birinci araşdır gör tarixdə vabşe monqol adlı millət olub?
Bu sənin fars qaqaşlarıvın dostu urus ayısının geydirmə tarixidir. Tarixdə monqol adlı millət olmaylb. O sizin monqol dedikləriviz moğollardır. O sizin monqol adlandırdıqlarıvızla, indiki monqolların heç bir əlaqəsi yoxdur.

əsas odur ki,sən də başa düşürsən ki,mən hansı tayfadan danışıram.olsun Mogollar.onlar Şamançılıqdan niyə imtina etdilər?onları kim məcbur elədi?ayaqları altında olan ərəb xilafəti?:p

Rasul Nur
21.07.2012, 23:57
Yene deyirem heç bir xalq öz xoşuna hansısa bir dini qebul etmeyib. Sene dedim öz mentiqe göre cavab ver, sen bir dini oxumusansa men onların her birini kökünden yarpağına qeder izzah ede bilerem,- verdiyim suallarin heç birine cavab vermemisen tezden soruşuram
sene sual verdim: sen xrisdiyan dininde doğulsaydın hansı dine qulluq ederdin?

mən ata-babamın yolunu tutmamışam.mənim ata-babam başqa əqidədə olublar ki,o əqidəni mən qəbul etmirəm və müxalifəm onlara qarşı!bu sizə bəs etmir?

Rasul Nur
22.07.2012, 00:02
sizin necə də dar düşüncəniz var, filan falan
yoldaş əxi, ya yoldaş qatı iran şiəsi, fərqi yoxdur, bu tip müraciət qadına qarşı ən azı mədəniyyətsizliyin bir nümunəsidir.

dar düşüncən var demək təhqir deyil əzizim!sən niyə məsləhət verib özün əməl etmirsən?səviyyəsiz,mədəniyyətsiz filan demək nədir yaxşı?
.insanlar dar ve geniş düşünə bilərlər.həqiqəti demək borcumuzdur.hal hazırda falçı xanım hələ də tutarlı bir cavab verməyib suallarıma.nə də başa düşmür söhbət nədən gedir.
Allahın gələcəyi bilməsini inkar edən falçı şaman!
Sən bilirsənmi ki,islamın hökmlərinə görə cadugərlərin,falçıların cəzası nədir?d\d\

Nargin
22.07.2012, 00:06
Yosun suda yaşayanlara oksigen verir, quruda yaşayanlara ise qurudakı bitgiler. Oksigeni bitgilerden başqa heçne vermir,- hele kimyevi üsullada o oksigeni ala bilmirlerki, canlı onuynan nefes ala bilsin,- Eger biz torpaqdan yaranmışıqsa?-niye torpaq yeyib ondan nefes almırıq?
Əgər allahın varlığına inam,-allah tərəfindən buyrulursa, nəyə görə insanlar biri inamlı o biri isə inamsız doğulur? Əgər elim dalınca inamsızlar gedirsə və bu səbəbdəndə daha çox ixtiralarda inancı olmuyan millətlərdə (yaponlarda) yaranırsa,(-din dalınca isə inananlar gedir) onda qəbul etmək lazımdırki,-allahın inanclı doğulmaq məsələsinə qarışacağı yoxdur,- yoxsa elə yaponlarda ərəblər kimi inanclı doğulardılar.
Demək insan ruhunun əbədi yaşaması allaha inamdan asılı olsaydı o hamını inanclı yaradardı və o heç kimin inamsız doğulmağına rəvac verməzdi.- Yoxsa belə çıxıarki, allah bilərəkdən bir qisim adamları inamsız yaradır və inamsızlığının əzabı azmış kimi, üsdəlik ruhi dünyasına, əbədiyyətədə qovuşmur və əgər insanın doğulmasının allaha heç bir aidiyəti yoxdursa,- demək ölməyinə de aidiyəti yoxdur. Bu o deməkdirki, biz taleimizi özümüz idarə edirik və bunun tanrının (allahın) varlığına aidiyəti yoxdur. Tanrının marağı bizi həm yaratmaq həmdə idarə etməkdirsə? – onda belə çıxırki, insanın törətdiyi pis əməlləri qarşısında tanrı (allah) təqsirkardı və insana ağıl verib düz yola çəkməkdə mənasızdı, -həmçinin, belə çıxır ki, ağıl verən allahın işinə qarışır, kiminsə alın yazısın dəyişməyə cəhd etdiyinə görə. Yox əgər ağıl vermək və insanı başqa yola çəkmək mümkündürsə demək alın yazısı mövcud deyil.
Kül-tür (rus ləhcəsində kultura) sözünün kökünə varsaq, birinci heca, -kül-, yanan odun ocağın son həddi, -tura- isə, tanrı sözünün törəməsi olmasına ramən,- bel demək olarki, -biz kültürümz deyəndə özümüzün tanrının külündən vəya tanrının son həddindən törənməyimizə istinad edirik,- bu o deməkdirki,- mən tanrının son həddinə çevrilməsindən törəndim,- bir bu kəlam ifadə edirki,-əgər hər şeyi yaradan əbədi olan tanrıdırsa,-insan onun barı son həddidir. Bəzən insanlar açıqlama verirlərki, guya insan öləndən sonra allaha qovuşur,- ancaq kültür sözünə, şamanlığa (Dədə-Qorquda) istinadən demək olarki, -insan tanrının son həddi kimi yaranıb və yetişmək üçün yanır və əgər o özünü saxta inancla alladarsa o yanmaz yetişməz.

yazilariniz bir terefe amma kultur sozunun acmasi sizin fantaziyanizin nece genis olmasindan xeber verir)))) heyfki sehv istiqametdesiz!

Attila
22.07.2012, 00:08
əsas odur ki,sən də başa düşürsən ki,mən hansı tayfadan danışıram.olsun Mogollar.onlar Şamançılıqdan niyə imtina etdilər?onları kim məcbur elədi?ayaqları altında olan ərəb xilafəti?:p

AY RASUL SƏNƏ DEMƏKDƏN YORULDUM Kİ, ONA GÖRƏ İMTİNA ETDİLƏR Kİ, İSLAM TƏKALLAHLIQ DİNİ İDİ HƏM DƏ DAHA MÜASİR İDİ.DAHA YAXIN İDİ TÜRK KÜLTÜRÜNƏ.BUNU NİYƏ QƏBUL ETMİRSƏN??

dar düşüncən var demək təhqir deyil əzizim!sən niyə məsləhət verib özün əməl etmirsən?səviyyəsiz,mədəniyyətsiz filan demək nədir yaxşı?
.insanlar dar ve geniş düşünə bilərlər.həqiqəti demək borcumuzdur.hal hazırda falçı xanım hələ də tutarlı bir cavab verməyib suallarıma.nə də başa düşmür söhbət nədən gedir.
Allahın gələcəyi bilməsini inkar edən falçı şaman!
Sən bilirsənmi ki,islamın hökmlərinə görə cadugərlərin,falçıların cəzası nədir?d\d\

Mən əməl edirəm. Səninlə Abu Davudun, Mühacirin dialoqlarını oxuyanda mən əzab çəkirəm.
Sən oxu gör orda nə qədər bir birivizi təhqir etmsiiz?

Rasul Nur
22.07.2012, 00:27
[QUOTE]AY RASUL SƏNƏ DEMƏKDƏN YORULDUM Kİ, ONA GÖRƏ İMTİNA ETDİLƏR Kİ, İSLAM TƏKALLAHLIQ DİNİ İDİ HƏM DƏ DAHA MÜASİR İDİ.DAHA YAXIN İDİ TÜRK KÜLTÜRÜNƏ.BUNU NİYƏ QƏBUL ETMİRSƏN??
başa düşdüme.axı falçı xanim iddia edir ki,bütün xalqlara dini zorla qəbul etdiriblər .mən də ondan soruşdum ki,elə sizin şamanlar niyə belə olmayib?onlarda ki,ata-baba yolundan çıxan nicat tapmır.onlar ki,şaman ailəsində dogulmuşdular bəs noldu?:p


Mən əməl edirəm. Səninlə Abu Davudun, Mühacirin dialoqlarını oxuyanda mən əzab çəkirəm.
sənin maraqların başqa istiqamətdədir.sənin üçün fərqi yoxdur.türk kafir də olsa ona görə digər millətdən olan müsəlmanı ayagının altına qoyarsan!
Sən oxu gör orda nə qədər bir birivizi təhqir etmsiiz?[
mən səbrli davranmışam!kiməsə kafir,münafiq və s demək təhqir deyil,təkfirdir.mən səndən islamın hökmünə görə şamanların aqibətini soruşuram sən söhbəti hara firladırsan!?

Attila
22.07.2012, 00:31
Sən mənim marağımın nə olduğunu hələ də bilməmisən
Mənim üçün insanın milləti, dini,sosial statusu önəmli deyil
Başının içindəki önəmlidir
Sən qatı İran şiəsisən, qəbulumdu, hörmətim var
Abu Davud sələfidir, qəbulumdu hörmətim var
İlale şamanistdi, qəbulumdu hörmətim var

Amma sən nə məni, nə İlaleni, nə ABu Davudu nə də digərlərini qəbul edirsən
Eləcə də, Abu Davud nə səni, nə məni, nə də İlaləni qəbul edir

Fərqi özün anla

Rasul Nur
22.07.2012, 00:38
[QUOTE]Sən mənim marağımın nə olduğunu hələ də bilməmisən
Mənim üçün insanın milləti, dini,sosial statusu önəmli deyil
Başının içindəki önəmlidir
:p
Sən qatı İran şiəsisən, qəbulumdu, hörmətim var
Qatı İran şiəsi necə olur?mən Ali şiəsiyəm!sənin gözlərini millətçilik tutub burda da millətçi kimi status veribsən!mənim burda nə vaxtsa İran alimlərindən fətva gətirib nəyisə iddia etdiyimi görmüsən?d\d\
Abu Davud sələfidir, qəbulumdu hörmətim var
İlale şamanistdi, qəbulumdu hörmətim var

Amma sən nə məni, nə İlaleni, nə ABu Davudu nə də digərlərini qəbul edirsən
Eləcə də, Abu Davud nə səni, nə məni, nə də İlaləni qəbul edir

Fərqi özün anla]
Fərq budur ki,sən müsəlman kimi yanaşmırsan.sənin maragın başqadır bizim maragimiz başqa.sənin üçün kiminsə türk olması önəmlidir,bizim üçün isə müsəlman.
mənim üçün Abu DAvud səndən daha üstündür.

Attila
22.07.2012, 00:45
[QUOTE=Attila;149962]

mənim üçün Abu DAvud səndən daha üstündür.

ALLAH mehriban eləsin:smile:smile:smile

Rasul Nur
22.07.2012, 00:59
[QUOTE=Rasul Nur;149965]

ALLAH mehriban eləsin:smile:smile:smile
Allah səni də kafir xanimlarla mehriban eləsin!d\d\

(Müşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər! (Sən onların bütləri barəsində pis söz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların dininə hörmət edəsən, onlar da sənin dininə hörmət etsinlər!)

Biz (tezliklə) onların burnuna damğa basacağıq

ilale
22.07.2012, 01:51
əsas odur ki,sən də başa düşürsən ki,mən hansı tayfadan danışıram.olsun Mogollar.onlar Şamançılıqdan niyə imtina etdilər?onları kim məcbur elədi?ayaqları altında olan ərəb xilafəti?:p

Ne monqol,- ne diger monqol, heç bir millet öz xoşu ile dinini deyişmiyib.

ilale
22.07.2012, 02:00
yazilariniz bir terefe amma kultur sozunun acmasi sizin fantaziyanizin nece genis olmasindan xeber verir)))) heyfki sehv istiqametdesiz!

Esaslandır,-

SAPAND
22.07.2012, 05:28
Rasul Nur elə dediyini deyirsən .
1 günlük BAN

ilale
22.07.2012, 16:33
mən ata-babamın yolunu tutmamışam.mənim ata-babam başqa əqidədə olublar ki,o əqidəni mən qəbul etmirəm və müxalifəm onlara qarşı!bu sizə bəs etmir?

* Kim keçmişi deyişerse geleceyi idare eder*;- gözünü esaretdde açan insan azadlıqda ne olduğunu bilmir,- o bilmirki, onun keçmişini deyişibler,- o qorxu seddini keçe bilmir.
Bela burasıdırki, keçmek isdieyne de esaretdekiler özleri mane olur, hele onuda özüne fexir sayırlar,- çünki, qorxu seddi yaradan, esaretde qalanı seddi aşanla qoxudur ve bu sebebdende esaretdekiler özleri özlerini esaretde saxlayırlar.
Hemin qorxu seddi incildede beledi,-İsanın adından deyilir;- yalnız meni sevenler mene inananlar qurtuluş tapacaq,- bütün dinler bele qorxu yolu ile insanları esaretde saxlıyır.
Yeqin eşitmisizki, 20 ilden çox türmede yaşıyanlar azadlıqdan qorxurlar, eger insan heyata türmede göz açarsa ve etraf hamı onu qorxudursa,- burdan çıxdın mövcudluğunu itireceksen!- kim o seddi aşmağa cüret eder?! .
Din insanı cehaletde esaretde saxlamaq üçün insanı o dünyası ile qorxudur. Xrisdian fikirleşirki,- bu bedbaxt müsülman niye allah İsanın dediyine qulaq asıb xrisdian olmur o dünyasın puç edir;- islamçıda fikirleşirki, niye bedbaxt xrisdian Mehhemmedin dediyine qulaq asmır, o dünyasın mehv edir.
Bele çıxırki, İsadan qabaq neçe min iller doğulub ölenlerin ruhu yoxdur?. Eger o dunya varsa o var,- onu ne İsa ne Mehmmed tikdirib ve eger İsa ile Mehemmedin allah baresinde dedikleri üsd-üsde düşmürse, hansı qanun esas verirki, kimse bibliyanın ve ya quranın emri ile xalqı erebin veya yevreyin kölesine çevirsin?.
Nesimi filminde Topal Teymur Nesimiye deyirki; Allah xofu olmasa insanlar yolun azar,- Nesimi ise cavabında deyiri;- allah xofu size insanları esaretde saxlamaq üçün lazımdır.
En böyük bedbaxcılıq orasıdırki, - islam qanunları onsuzda esaretde olan insanı hereketlerini daha mehdudlaşdırır. Meselen uşaqların serbest olmaması, onlara (oğlan qız arasında) imkan vermirki, onlar öz hisslerini paylaşa bilsin ve her iki teref esasda oğlanlar öz hisslerini cilovluya bilmedikde tebietin (allahın) qanuna zid yolla o hisden azad olurlar.
Bu peşmançılıq onların daxili leyaqetin sındırır ve bu tekrar olduqca insan başından bağlı it kimi hevirreşir vehşileşir. Daha sonra insan böyüdükce,- eşidirki, onun dini deyirki, her şey allaın elindedi ve öz günahında ona yazılan talehi ve talehi yazan allahı teqsirkar bilir,- bundan sonra artıq o her alçaqlığa hazırdı.
Çünki, bu talehi ona yazan onu bağışlıyacaq, burda ne var ki,- indi duxun var bu vehşi itin elinden sümüyün al,- axı o qurtuluşunu o sümükde görür. İndi o nece razılaşsınki, heyt taleh deyil ve her kes öz ruhunu nece terbiye edib elede o dünyaya doğulacaq.
Evvelki, postlarda izzah etmişdimki, insan içgi içende onu idare eden onun ruhudur. Onda netice çıxarmaq olar niye şamanlıqdan başqa bütün dinler içkini haram sayır.İnsanlar içginin ne olduğun bilselr yeqinki, onunla başqa cüre davranarlar;- İçgi içen insan şamalıq adetiyle ruhunu sınaqdan keçirir.
Dede Qorqudu qopuza and içmesi heçde iptidai din deyil, muğam musiqi şamanliğin bir qoludu,- bütün dinler içgiye musiqiye qara yaxsalarda, ancaq musiqi, içgi beşeriyyeti birliye aparır ve beşeriyyet ne qeder tez sehv yoldan çekilerse o qeder çox ruh o dünyasına sağlam qovuşmuş olar, ----

Rasul Nur
23.07.2012, 18:17
*[QUOTE] Kim keçmişi deyişerse geleceyi idare eder*;- gözünü esaretdde açan insan azadlıqda ne olduğunu bilmir,- o bilmirki, onun keçmişini deyişibler,- o qorxu seddini keçe bilmir.
keçmişi dəyişmək mümkün deyil.bu gündən başlamaq lazımdır!

Bela burasıdırki, keçmek isdieyne de esaretdekiler özleri mane olur, hele onuda özüne fexir sayırlar,- çünki, qorxu seddi yaradan, esaretde qalanı seddi aşanla qoxudur ve bu sebebdende esaretdekiler özleri özlerini esaretde saxlayırlar.
And olsun Allaha ki,insan daxilində qorxu-həyəcan olmasa o nə bu həyatdan nə axirətdən zövq ala bilməz!onun həyatı mənasız olar!ölümü bütün acısı ilə dadar.

Hemin qorxu seddi incildede beledi,-İsanın adından deyilir;- yalnız meni sevenler mene inananlar qurtuluş tapacaq,- bütün dinler bele qorxu yolu ile insanları esaretde saxlıyır.
insanları düzgün-ədəbli-əxlaqlı olmaga məcbur edən onların daxilindəki qorxudur.
Yeqin eşitmisizki, 20 ilden çox türmede yaşıyanlar azadlıqdan qorxurlar, eger insan heyata türmede göz açarsa ve etraf hamı onu qorxudursa,- burdan çıxdın mövcudluğunu itireceksen!- kim o seddi aşmağa cüret eder?! .
bu düzgün fakt deyil.çöldə işgüc tapmayanda,yaxınları ondan imtina edəndə o insanlar belə düşünürlər.
Din insanı cehaletde esaretde saxlamaq üçün insanı o dünyası ile qorxudur.
sizin dininiz nə vəd edir?
sən məni hədələdin ki,kimin satqın olması o dünyada bilinəcək.satqın olanları o dünyada bagırlarına basacaqlar yoxsa nə?

Xrisdian fikirleşirki,- bu bedbaxt müsülman niye allah İsanın dediyine qulaq asıb xrisdian olmur o dünyasın puç edir;- islamçıda fikirleşirki, niye bedbaxt xrisdian Mehhemmedin dediyine qulaq asmır, o dünyasın mehv edir.

müsəlman İsanın da Muhəmmədin də kitabına iman gətirib.onların dediklərinə yox Allahın dediklərinə qulaq asır!siz də yəqin fikirləşirsiniz ki,bu bədbəxt müsəlmanlar niyə gəlib daşa tapınmırlar,niyə cadugər falçı şaman olmurlar.:bv
Bele çıxırki, İsadan qabaq neçe min iller doğulub ölenlerin ruhu yoxdur?.
siz özünüzdən belə mənasız nəticələr çıxardırsınız.falçılıq etməyin.siz heç islam və xristianlıq haqda kimdənsə soruşmusunuz?elə aglınıza nə gəldi onu yazıb sonra münasibət bildirirsiniz.y.o..
Eger o dunya varsa o var,- onu ne İsa ne Mehmmed tikdirib ve eger İsa ile Mehemmedin allah baresinde dedikleri üsd-üsde düşmürse, hansı qanun esas verirki, kimse bibliyanın ve ya quranın emri ile xalqı erebin veya yevreyin kölesine çevirsin?.

islam bunu deyir:
](Ya Rəsulum!) Söylə: "Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin! ( O kəlmə budur: ) "Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək!" Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: "İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, müsəlmanlarıq (Allaha təslim olanlarıq)!"

Nesimi filminde Topal Teymur Nesimiye deyirki; Allah xofu olmasa insanlar yolun azar,- Nesimi ise cavabında deyiri;- allah xofu size insanları esaretde saxlamaq üçün lazımdır.
bəli.Allah xofundan istifadə edib insanları əsarətdə saxlayanlar olub və vardır.lakin bu Nəsiminin sözü deyil.bu Sovet ateistlərinin sözüdür.
En böyük bedbaxcılıq orasıdırki, - islam qanunları onsuzda esaretde olan insanı hereketlerini daha mehdudlaşdırır. Meselen uşaqların serbest olmaması, uşaqlara nə edir?deyir torpaga basdırırn?


onlara (oğlan qız arasında) imkan vermirki, onlar öz hisslerini paylaşa bilsin ve her iki teref esasda oğlanlar öz hisslerini cilovluya bilmedikde tebietin (allahın) qanuna zid yolla o hisden azad olurlar.

bu cümlənizi başa düşmədim.siz orta məktəbdə romantika yaşamagı təklif edirsiniz?
Bu peşmançılıq onların daxili leyaqetin sındırır ve bu tekrar olduqca insan başından bağlı it kimi hevirreşir vehşileşir.
bu sizin quru əsassız düşüncənizdir.,sizin psixi problemleriniz vardır.siz zəif sosial psixopatsınız.sizin sosial kompleksiniz vardır.
Daha sonra insan böyüdükce,- eşidirki, onun dini deyirki, her şey allaın elindedi ve öz günahında ona yazılan talehi ve talehi yazan allahı teqsirkar bilir,- bundan sonra artıq o her alçaqlığa hazırdı.

bilmirəm siz kimin dinindən danışırsınız,amma islam dinində belə şey yoxdur.
Çünki, bu talehi ona yazan onu bağışlıyacaq, burda ne var ki,- indi duxun var bu vehşi itin elinden sümüyün al,- axı o qurtuluşunu o sümükde görür. İndi o nece razılaşsınki, heyt taleh deyil ve her kes öz ruhunu nece terbiye edib elede o dünyaya doğulacaq.
siz hansı dindən danışırsınız?
Evvelki, postlarda izzah etmişdimki, insan içgi içende onu idare eden onun ruhudur. Onda netice çıxarmaq olar niye şamanlıqdan başqa bütün dinler içkini haram sayır.İnsanlar içginin ne olduğun bilselr yeqinki, onunla başqa cüre davranarlar;- İçgi içen insan şamalıq adetiyle ruhunu sınaqdan keçirir.
Vallah elə içki içənlər gözümüzün qabagındadırlar.necə "xoşbəxt və səviyyəli" həyat yaşadıqları göz önündədir.
Dede Qorqudu qopuza and içmesi heçde iptidai din deyil, muğam musiqi şamanliğin bir qoludu,- bütün dinler içgiye musiqiye qara yaxsalarda, ancaq musiqi, içgi beşeriyyeti birliye aparır ve beşeriyyet ne qeder tez sehv yoldan çekilerse o qeder çox ruh o dünyasına sağlam qovuşmuş olar, ----[]

P.S. Mövzunun adminlərindən xahiş edirəm hərdən kafirlərin də yazılarına nəzər salsınlar.axı bura dini mövzu deyil.görəsən niyə diskobar uşaqlarına icazə verilir din haqqında sərsəm-sərsəm danışmaga???mövzu SƏSdir.burda islam belə gəldi,xristianliq elə getdi filan şamanlıq ordan çıxdı və s fikirlər yazılır.adminlər arasında müsəlman olan varsa buyursun Allahın əmr etdiyi kimi ədalətli olsun və məhdudiyyət hamıya aid edilsin!!!.offf

İlğım
24.07.2012, 06:49
Rəsul İlale hansı dinin ayələrin sərib bura sən keçmisən ayə sıralamağaʔ Bu movzuda Şamanlıqdan yazır İSlamnan yazan mövzular var sən orda yaz da bu mövzuya niyə baxırsanʔ
Bu arada İlale Namaz qılmaqdan Quranın tələblərin yerinə yetirməkdən ölən yoxdu amma içkidən ölən N qədərdir.

Attila
24.07.2012, 08:25
[QUOTE=Attila;149966]
Allah səni də kafir xanimlarla mehriban eləsin!d\d\

(Müşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər! (Sən onların bütləri barəsində pis söz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların dininə hörmət edəsən, onlar da sənin dininə hörmət etsinlər!)

Biz (tezliklə) onların burnuna damğa basacağıq

Bir müsəlmanın digər müsəlmana kafir deməyinin nə dərəcədə günah olduğunu bilənlər bilməyənlərə öyrətsin:gül


SUALIM İLALƏYƏDİR: İLALƏ XANIM, TENQRİÇİLİKDƏ CƏHƏNNƏM VƏ CƏNNƏT ANLAYIŞLARI VARMI?

ilale
24.07.2012, 10:58
[QUOTE=ilale;149979]*
keçmişi dəyişmək mümkün deyil.bu gündən başlamaq lazımdır!
.offf

Keçmişi deyişmek o demekdiki, kimiyse qonşun,- senin başına yeridibki, senin atan odu, mense senin DHK analizini bura qoymşamkı, göresenki, sseni nece alladıblar.
Donki Xod filminde bele bir sehne var;- Donki Xod görür ki, bir nefer quldar 20 -ye qeder qulu zencirleyib aparır,-Donki Xod bir edalet carcısı kimi, hücum edir quldarı öldürür qullaeı azad ederki, getsinler azad yaşasınlar., -ancaq qullar hücüm edib başlıyırllar Donki Xodu döymeye. Donki Xod sruşurki, -men sizi azad eledim gedin azad yaşıyın, meni niye döyürsüz?- qullar cavabında deyirki,- bu quldar bizi aparıb işledib bize yemek verecekdi, sense onu öldüdün indi bize kim yemek verecek, sen onu öldürdün indi bize kim yemek verecek?- İndi senin mübarizende cavablarında, hemin qulların Donki Xoda verdiyi cavablara benziyr. Sen kafir deyerek meni ve öz babalarını tehqir edirsen, eger kimse bilmeden bu hereketi edirse o dünyada onun günahı bağışlanır, ancaq bile-bile kimse qara yaxırsa o dünyada hemin sifeti daşıyacaq. Men seni kafirlikden azad etmeycem!- özünde yaxşı bil Mehmmede sul vreirler o dünya necedi deyir men bilmirem allah bilir. Amma bilesenki, şamanlar bilir o dünya necedir

ilale
24.07.2012, 12:26
[QUOTE=Rasul Nur;149968]

Bir müsəlmanın digər müsəlmana kafir deməyinin nə dərəcədə günah olduğunu bilənlər bilməyənlərə öyrətsin:gül


SUALIM İLALƏYƏDİR: İLALƏ XANIM, TENQRİÇİLİKDƏ CƏHƏNNƏM VƏ CƏNNƏT ANLAYIŞLARI VARMI?

Pis adamlar o dünyaya xasiyyetine uyğun ecaib varlıq kimi doğulurlar ve onlar yuxudan duran adam yuxusun derk ede bilmediyi kimi, onlarda özlerini derk ede bilmiller ve onlar yerin derinliyinde yaşayıllar. Yaxşı insanlar ise, eger heç bir dine qulluq etmeyibse azatdı, yox eger hansısa dine qulluq edibse ordada hemin din sahibinin quludu, yeni kimse fikirleşirki müharibe bu dünyada qurtarır sehv edir,- her kes iteat etdiyi dinin ordusunda ebedi xidmetdedi. Yeni eger insan bir heyvanı severse o dünyada o hemin heyvanın quluna çevrilir, - onunçün Avesda deyir heyvanı sevmek onu evde saxlamaq günahdı, - incl deyir heç kime peresdiş etme (не создавай себя кумира);- Аncaq eyni zamanda İsaya persdişi tebliq edir, neceki, buddist Budduya peresdişi tebliq edir, elecede islam Mehmmede peresdişi tebliq edir ve ya yevrey Musaya peresdiş edir,- heç bir ferqi yoxdur. Ancaq Tanrıya sitaiş etmek öz tanıdığına sitaiş etmekdi,- yen yalnız öz hissiyatın öz menliyine sitaiş eden insan azatdı. Özm menliyine sitaş eden adam o meğrur yaşıyır, meğrur ölür. Amerikalıların hidulardan (hindu deyilen amerikanın yerli milletler eslinde türklerdi, bu barede mövzuda söhbet gedib) çekdiyi filimlerde onların nece meğrur olduqlaeını, meğrur öldüklerini görmüsüz ve bizim babalara dini (hemin kinolardakı kimi) dini icaze vermirdiki, düşmene kelek qursun, ancaq düşmen namerd idi ve o yene namerddi. İslam gelenden türk dünyasında oğul atasını nemrdcesine öldürerk şahlığa gelir. Yeni bilki, bizim babalarımıza etiqadı yol vermedi düşmenle bele namerdcesine döyüşsünlr oncaq namerdlik qalib geldi indise melek donu geyinib düşüb ortuyo Nesimi kimi oğul ve qızları, harda raslaşıllar mehv ediller, bir gün yeqin menede növbe çatar, ancaq bil bizim babalarımıza kafir deyen özü kafirdi ve bunu bütün deliller bütün senedler subut edir. Get-gede insaliğın ancaq hiyle ile, bir birini alldatmaqla özüne mövqey qazanması ve bunun bir siyaset olması ve siyaetin qanun olması o demekdirki, namerdler alçaqlığı edeb qaydası edibler ve alçaqlar dünynı uçruma aparır.

Tomris Ehsen
24.07.2012, 12:59
[QUOTE=Rasul Nur;149968]

Bir müsəlmanın digər müsəlmana kafir deməyinin nə dərəcədə günah olduğunu bilənlər bilməyənlərə öyrətsin:gül


SUALIM İLALƏYƏDİR: İLALƏ XANIM, TENQRİÇİLİKDƏ CƏHƏNNƏM VƏ CƏNNƏT ANLAYIŞLARI VARMI?

Ati mence var.Çünki o zamanlar basdirirlan döyüşçüleri silahlari ile basdirirdilar ki sonra lazim olacaq.İndi qazintilar aparanda çixir silahlarla birlikde basdirilmis döyüşçü.Tekce türklerde deyil bu mence.burdan bele qenaete gelmek olar ki o zamanlar da heyatdan sonra heyata inaniblar.amma adina ne deyibler bilmirem cennet cehennem yoxsa ?


p.s.göresen bezileri niye el ayaqa düşüb axi niye narahatdir ki basqalarinin cehenneme düşmesinden?)) yoxsa özleri özlerine neyise subut elemek isteyirler ?:D

ilale
24.07.2012, 13:24
[QUOTE=Attila;150035]

Ati mence var.Çünki o zamanlar basdirirlan döyüşçüleri silahlari ile basdirirdilar ki sonra lazim olacaq.İndi qazintilar aparanda çixir silahlarla birlikde basdirilmis döyüşçü.Tekce türklerde deyil bu mence.burdan bele qenaete gelmek olar ki o zamanlar da heyatdan sonra heyata inaniblar.amma adina ne deyibler bilmirem cennet cehennem yoxsa ?


p.s.göresen bezileri niye el ayaqa düşüb axi niye narahatdir ki basqalarinin cehenneme düşmesinden?)) yoxsa özleri özlerine neyise subut elemek isteyirler ?:D
Deyir cehenneme geden yoldaşın çox isdiyir,- yeqin isdiyir özü ile çox yoldaş aparsın

İlğım
24.07.2012, 13:26
[QUOTE=Attila;150035]

Ati mence var.Çünki o zamanlar basdirirlan döyüşçüleri silahlari ile basdirirdilar ki sonra lazim olacaq.İndi qazintilar aparanda çixir silahlarla birlikde basdirilmis döyüşçü.Tekce türklerde deyil bu mence.burdan bele qenaete gelmek olar ki o zamanlar da heyatdan sonra heyata inaniblar.amma adina ne deyibler bilmirem cennet cehennem yoxsa ?


p.s.göresen bezileri niye el ayaqa düşüb axi niye narahatdir ki basqalarinin cehenneme düşmesinden?)) yoxsa özleri özlerine neyise subut elemek isteyirler ?:D

Cənnətdə tək qalıb darıxmaq istəmirlər də Toma.

Elçin
24.07.2012, 14:24
[QUOTE=Rasul Nur;149998]
Donki Xod filminde bele bir sehne var;- Donki Xod görür ki, bir nefer quldar 20 -ye qeder qulu zencirleyib aparır,-Donki Xod bir edalet carcısı kimi, hücum edir quldarı öldürür qullaeı azad ederki, getsinler azad yaşasınlar.

Don Kixot :D

ilale
24.07.2012, 14:37
[QUOTE=ilale;150043]

Don Kixot :D

Düzelişe göre sağ olun, onsuzda gölerim bir az zeif gördüyünden çoxlu qramatik sehvler buraxıram

Elçin
24.07.2012, 14:55
[QUOTE=Elçin;150068]

Düzelişe göre sağ olun, onsuzda gölerim bir az zeif gördüyünden çoxlu qramatik sehvler buraxıram

Dəyməz. Tenqri köməyin olsun.

Rasul Nur
24.07.2012, 15:03
Rəsul İlale hansı dinin ayələrin sərib bura sən keçmisən ayə sıralamağaʔ Bu movzuda Şamanlıqdan yazır İSlamnan yazan mövzular var sən orda yaz da bu mövzuya niyə baxırsanʔ
Bu arada İlale Namaz qılmaqdan Quranın tələblərin yerinə yetirməkdən ölən yoxdu amma içkidən ölən N qədərdir.

İlgım salam.
siz məgər oxumursunuz burda Avestadan filandan ayələr yazır.
ikinci məsələ isə əgər diqqət yetirsən görərsən ki,o tək şamanlıqdan yox anti din təbligi kimi islamdan nə bilim xristianlıqdan da yazır.guya böyük nöqsan tapıb.
üçüncüsü də ki,əgər burda Allaha qarşı çıxıb onun peygəmbərləri dini təhqir olunursa həmin şəxsə Allahın verdiyi cavablar yazılsa daha düzgün olmazmı?mən özüm nəsə deyəndə deyirsiniz ki,kimsəyə filan-filan demək haqqın yoxdur.mən də Allahın sözünü yazıram.Allahın da haqqı yoxdur?
dördüncüsü də budur ki,sizlər onu müdafiə etməklə müsəlman olmadıgınızı ortaya çıxarırsınız.siz ədaləti yox məhz onu müdafiə edirsiniz.çünki mövzunun adı SƏS-dir.Şamanlıq deyil.Mövzuda antiislam fikirlər yazıldıgı halda bir söz demirsiniz amma islami fikirlər yazan kimi müdaxilə edirsiniz.sizlərin bu hərəkətinə görə mən sizi müsəlman hesab etmirəm.daha öz işinizdir.O Allah o da siz!

Rasul Nur
24.07.2012, 15:09
[QUOTE=Rasul Nur;149968]

[QUOTE]Bir müsəlmanın digər müsəlmana kafir deməyinin nə dərəcədə günah olduğunu bilənlər bilməyənlərə öyrətsin:gül
sənə Qurandan sənin əməlinin cəzasını göstərsəm görəsən neynərsən,?Allah xofu olsa islah olarsan.amma buna yəqinim yoxdur.çünki bu qədər ayələr yazmışam burA birini eşitməmisən.
sən təklif etdin mehriban ol müşriklə mən də sənə Allahın əmrini göstərdim ki,əmr edir ki,uyma müşrikə və uyma onlarla aradüzəldənlik edən münafiqə!gerisi sənlikdir.mən Allaha təslim olmuşam.Şovinizmə yox!:boast

Attila
24.07.2012, 16:37
[QUOTE=Attila;150035][QUOTE=Rasul Nur;149968]


sənə Qurandan sənin əməlinin cəzasını göstərsəm görəsən neynərsən,?Allah xofu olsa islah olarsan.amma buna yəqinim yoxdur.çünki bu qədər ayələr yazmışam burA birini eşitməmisən.
sən təklif etdin mehriban ol müşriklə mən də sənə Allahın əmrini göstərdim ki,əmr edir ki,uyma müşrikə və uyma onlarla aradüzəldənlik edən münafiqə!gerisi sənlikdir.mən Allaha təslim olmuşam.Şovinizmə yox!:boast

Birincisi, mən sənin bir çox əxilərindən artıq müsəlmanam
İkincisi, mən normal diskusiyanın tərəfdarıyam. Mən sənə demədim müşiklərlə mehriban ol. Biri normal diskusiya aparır və nəzakət çərçivəsindən çıxmırsa, sənin vəya mənim və ya digərinin ixtiyarı yoxdu ona nəzakət çərçivəsindən kənar nəysə yazsın.
Diskusiyadır, o Tenqriçilikdən fikrini yazır, sən də ona ayələrlə sübut elə ki səhv düşünür. sübut elə, diskus elə, təhqirə keçmə.

İLĞIM, bu din mövzusudur. Təbii ki, Rasul Nur ayələrlə və onların təfsirləri ilə cavab verməlidir.

İlğım
24.07.2012, 17:27
[

İLĞIM, bu din mövzusudur. Təbii ki, Rasul Nur ayələrlə və onların təfsirləri ilə cavab verməlidir.

İndi Abu Davud Muhacir də gələr. Mövzunu verərsiz onlara :) Ayələr yazılandan sonra onların təfsirlərinə keçəcəklər sohbət uzanacaq .

İlğım
24.07.2012, 17:31
Repo və Rəsul, könlünüz istədiyi kimi yazmağın yeri besedkadı. Mövzuları qarışdırmayın.

ilale
24.07.2012, 18:25
[QUOTE=Rasul Nur;150077][QUOTE=Attila;150035]

Birincisi, mən sənin bir çox əxilərindən artıq müsəlmanam
İkincisi, mən normal diskusiyanın tərəfdarıyam. Mən sənə demədim müşiklərlə mehriban ol. Biri normal diskusiya aparır və nəzakət çərçivəsindən çıxmırsa, sənin vəya mənim və ya digərinin ixtiyarı yoxdu ona nəzakət çərçivəsindən kənar nəysə yazsın.
Diskusiyadır, o Tenqriçilikdən fikrini yazır, sən də ona ayələrlə sübut elə ki səhv düşünür. sübut elə, diskus elə, təhqirə keçmə.

İLĞIM, bu din mövzusudur. Təbii ki, Rasul Nur ayələrlə və onların təfsirləri ilə cavab verməlidir.

Eger dinler arasında disqusiya mümkün olsaydı,- çoxdan onlar hakqa gelerdiler. Dinler imperiy idealogiyası olmasaydı onların arasında münaqişede yaranmazdı. Her din özüne göre sübut etmek isdeyirki, onun yolu düzdü, yaxşı yolun düzdü gösder onun düzlüyü, deyir;- BİLİRSEN ALLH ŞAMANlıĞA QULLUQ EDENE NEYNİYECEK,- bele çıxırki, allah oturub qazanın yanında elinde kefkir meni gözleyir, yaqin baxacaq menden yaxşı ne bişirmek olar. Adam qorxuzmaq düz yolu gösdermekdi,- bele disqusiya olar?

Rasul Nur
24.07.2012, 18:32
[QUOTE=Rasul Nur;150077][QUOTE=Attila;150035]

[QUOTE]Birincisi, mən sənin bir çox əxilərindən artıq müsəlmanam
İkincisi, mən normal diskusiyanın tərəfdarıyam. Mən sənə demədim müşiklərlə mehriban ol. Biri normal diskusiya aparır və nəzakət çərçivəsindən çıxmırsa, sənin vəya mənim və ya digərinin ixtiyarı yoxdu ona nəzakət çərçivəsindən kənar nəysə yazsın.
sən əgər müsəlmansansa bil ki,sənin Allahın deyir ki,kafirlər heyvan kimidirlər!sən isə məndən onlara Adəm kimi yanaşmagı tələb edir nəzakətsizlikdə ittiham edib hələ üstəlik "hansısa müsəlman" topluluga təhqir edib səviyyəsiz, mədəniyyətsiz deyirsən ki,nəvar "ata-babanın şaman paqanizminə" həqarət edilib!sən bunun bədəlini çox agır ödəyəcəksən əzizim!
əgər sizdə heyvanlarla diskussiya mədəniyyəti inkişaf edibsə bagışlayın biz sirk ustası deyilik!!!:boast

Diskusiyadır, o Tenqriçilikdən fikrini yazır, sən də ona ayələrlə sübut elə ki səhv düşünür. sübut elə, diskus elə, təhqirə keçmə.
mən burda kimsəni təhqir etməmişəm!
Allahın kəlamların yazmışam.sən öz aləmində müsəlman ola bilərsən.mən də istəyirəm ki,sən məndən ,əxilərimdən artıq müsəlman olasan.yoxsa dini qurdun siyasət qaydalarından biri kimi qəbul edib ona görə ibadət etməyəsən!:)

Rasul Nur
24.07.2012, 18:41
[QUOTE=Attila;150087][QUOTE=Rasul Nur;150077]

Eger dinler arasında disqusiya mümkün olsaydı,- çoxdan onlar hakqa gelerdiler. Dinler imperiy idealogiyası olmasaydı onların arasında münaqişede yaranmazdı. Her din özüne göre sübut etmek isdeyirki, onun yolu düzdü, yaxşı yolun düzdü gösder onun düzlüyü, deyir;- BİLİRSEN ALLH ŞAMANlıĞA QULLUQ EDENE NEYNİYECEK,- bele çıxırki, allah oturub qazanın yanında elinde kefkir meni gözleyir, yaqin baxacaq menden yaxşı ne bişirmek olar. Adam qorxuzmaq düz yolu gösdermekdi,- bele disqusiya olar?

Allah heç kimə heç nə etməyəcək.bu saxta dinlər və Allahın seçdiyi dinlər bir yoldur.Dinsizlik özü də bir dindir.və bu da bir yoldur.bitərəflik özü də bir inancdır və bu da bir yoldur.

heç kim Allahın öncədən yazılmış nəzərdə tutulmuş yollarından kənara çıxa bilə bilməz.insan yalnız bir yoldan digərinə keçə bilər.bu yollardan bir neçəsi Allahın dininə mənsub yollardır Cənnətə aparır.digər yollar Cəhənnəmə aparır.sizin niyyətiniz hansı yola olsa Allah da sizi o yola yönəldər o yol sizi hara aparsa öz günahınızdır və öz mükafatınızdır!!!Şamanizm sizi hara aparsa sizin sonunuz ordadır.Onu siz özünüz qazanıbsınız.Allah öncədən Şamanizm adlanan yolun hara getdiyini bilir və DEPOnuz da məlumdur.bu mizan öncədən qurulub.kim hansı yolu tutsa onun sonunda nədirsə ona qovuşar!

Rasul Nur
24.07.2012, 18:43
İndi Abu Davud Muhacir də gələr. Mövzunu verərsiz onlara :) Ayələr yazılandan sonra onların təfsirlərinə keçəcəklər sohbət uzanacaq .

İlgim,mən kürdlər haqda mövzu aça bilərəm?:D

Rasul Nur
24.07.2012, 19:00
İndi Abu Davud Muhacir də gələr. Mövzunu verərsiz onlara :) Ayələr yazılandan sonra onların təfsirlərinə keçəcəklər sohbət uzanacaq .

Abu Davudla Mühacirin gəlmələrinə çox var.Allahın zatı ilə sifətlərinin birlikdə yaxud ayrı olmasını araşdırmaga gediblər.:)

Rasul Nur
24.07.2012, 19:08
[QUOTE=ilale;150043]

Don Kixot :D

salam aleykum qardaş.məktəbli uşaq olanda mən də kitabların əsiri olmuşdum.özüm əsir oldugum halda dünyanı xilas etməyə çalışırdım!sonra anladım ki,birinci özümü xilas etməliyəm!:handshake

Rasul Nur
24.07.2012, 19:20
[QUOTE=Rasul Nur;150077][QUOTE=Attila;150035]

[QUOTE]Birincisi, mən sənin bir çox əxilərindən artıq müsəlmanam

bu m'nim borcumdur ki,sənin ikinci dəfə təkrar etdiyin bu əməlinin vəsfini Qurandan sənə göstərəm.çünki sənin bu əməlinə burda qoşulanlar da vardır və onlar da bilsinlər ki,Allah onları müsəlman saymır!kafirlərə qahmar çıxan şəxs bilsin ki,o Allah nəzərində münafiqdir!


. Məgər Allahın qəzəb etdiyi qövmü özlərinə dost tutanları (münafiqləri) görmədinmi?! Onlar nə sizdəndirlər və nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər (ki, sizdəndirlər).
Allah onlara şiddətli bir əzab hazırlamışdır, çünki onların (dünyada) etdikləri şey olduqca pisdir.

İlğım
24.07.2012, 19:34
[QUOTE=Attila;150087][QUOTE=Rasul Nur;150077][QUOTE=Attila;150035]bu m'nim borcumdur ki,sənin ikinci dəfə təkrar etdiyin bu əməlinin vəsfini Qurandan sənə göstərəm.çünki sənin bu əməlinə burda qoşulanlar da vardır və onlar da bilsinlər ki,Allah onları müsəlman saymır!kafirlərə qahmar çıxan şəxs bilsin ki,o Allah nəzərində münafiqdir!


. Məgər Allahın qəzəb etdiyi qövmü özlərinə dost tutanları (münafiqləri) görmədinmi?! Onlar nə sizdəndirlər və nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər (ki, sizdəndirlər).
Allah onlara şiddətli bir əzab hazırlamışdır, çünki onların (dünyada) etdikləri şey olduqca pisdir.
Sən Quranı oxuyursan amma Qurana batmırsan üzündən oxuyursan. Dəstəmaz alan namaz qılan oruc tutan cümə üçün məcsidə gedən ayələri dilindən düşürməyən + Onun bunun qiybətin edən, namaz qılanda belə gözü kiminsə düzgün durmadığına sataşan, ürəyindən min cür ibnəlik keçirən ki bunları sən görmürsən sənin gördüyün ancaq pilusdan əvvəldir- onlar olurlar əməli saleh cənlətliklər. Amma sənin gördüyün namaz qılmayan, geyimi dizdən dirsəkdən aşağı olmayan, oruc tutmayan , ayələri başa düşməyən, niyə nisa surəsi kişini qadından üstün tuturu başa düşməyən (elə sən də başa düşmürsən ) + (sənin görə bilmədiyin) qəlbi təmiz, qiybət etməyən, özünün ehtiyacı olanda belə son qəpiyini də ondan daha çox ehtiyacı olana verən , heç kimi mühakimə etməyən, hər kəslə empatiya qurmağa çalışan insanlar olur cəhənnəmlik kafirlər. Sənin dediklərindən çıxan budur.
Buna görə Allah bilir kimin qəlbi nədir.

Attila
24.07.2012, 19:46
İndi Abu Davud Muhacir də gələr. Mövzunu verərsiz onlara :) Ayələr yazılandan sonra onların təfsirlərinə keçəcəklər sohbət uzanacaq .
Qoy keçsin əybi yox. Təhqir olmasın, normal diskussiya olsun.
sən əgər müsəlmansansa bil ki,sənin Allahın deyir ki,kafirlər heyvan kimidirlər!sən isə məndən onlara Adəm kimi yanaşmagı tələb edir nəzakətsizlikdə ittiham edib hələ üstəlik "hansısa müsəlman" topluluga təhqir edib səviyyəsiz, mədəniyyətsiz deyirsən ki,nəvar "ata-babanın şaman paqanizminə" həqarət edilib!sən bunun bədəlini çox agır ödəyəcəksən əzizim!
əgər sizdə heyvanlarla diskussiya mədəniyyəti inkişaf edibsə bagışlayın biz sirk ustası deyilik!!!:boast

Hə, bu ismarıcından da gördüyüm kimi sənnən də artıq müsəlmanam. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, kiməsə heyvan deyəsən. Bunu İslam demir. Sən İslam adından ona buna şər böhtan atma.
Sənin kimi dırnaqarası dindarlar ucbatından bugün əsl İslam yoxdur. Əsl İslam mədəniyyəti yoxdur.
Mənim üçün insan amili var.İnsan amili.Kamil və cahil insan amili. İLALE xanım savadlıdır. Onun da öz inancı var. Onun inancına hörmətlə yanaşıram.
Qalanı ALLAHı ilə onun arasındadır. Sənə qəti dəxli və aidiyyatı yoxdur.

mən burda kimsəni təhqir etməmişəm!
Allahın kəlamların yazmışam.sən öz aləmində müsəlman ola bilərsən.mən də istəyirəm ki,sən məndən ,əxilərimdən artıq müsəlman olasan.yoxsa dini qurdun siyasət qaydalarından biri kimi qəbul edib ona görə ibadət etməyəsən!:)
ALLAHın adından danışma!!! Sən kimsən ki, kiməsə heyvan kiməsə kafir deyəsən???
O adam özü bilər, inancı bilər, ALLAHı bilər.bu m'nim borcumdur ki,sənin ikinci dəfə təkrar etdiyin bu əməlinin vəsfini Qurandan sənə göstərəm.çünki sənin bu əməlinə burda qoşulanlar da vardır və onlar da bilsinlər ki,Allah onları müsəlman saymır!kafirlərə qahmar çıxan şəxs bilsin ki,o Allah nəzərində münafiqdir!


. Məgər Allahın qəzəb etdiyi qövmü özlərinə dost tutanları (münafiqləri) görmədinmi?! Onlar nə sizdəndirlər və nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər (ki, sizdəndirlər).
Allah onlara şiddətli bir əzab hazırlamışdır, çünki onların (dünyada) etdikləri şey olduqca pisdir.
Sən möminsənsə, mən də kosmanavtam)
Sən bilmədən, tanımadan kiminsə qəlbini qırırsan. İslam dinimiz bu barədə nə buyurur?
Bir də yuxarıda sitat gətirdiyin ayənin mənasını anla gör orda söhbət nədən gedir.


Səmavi dinlərin hamısını ALLAH göndərib.
Mən belə başa düşürəm. Sadəcə dövrə və insanların şüuruna, mənəviyyatına görə

ilale
24.07.2012, 20:03
[QUOTE=ilale;150110]

Мen rus forumlarında her cüre kütbeyin görmüşem, ancaq senin qeder mentiqsiz prafessor görmemişem, - tövratında,quranında,incilinde yalnız bir azarı var şamanı tehqir elemek lenet oxumaq,- men biliremki, eger men bu mözunu açıramsa yeqin hemin kitablara istinaden senin kimileri meni menim dinimi tehqir decek,- men senin tehqirlerini cavabsız buraxıramkı, söhbet başq semte yönelmesin,sense kor tutduğun tutan kimi tutmusan,-buraxmırsan, amma deyir meçidin ağzı açıqdı itdede bir haya gerek. Eger mentiq deyilen bir anlayış var, sen bu anlayışda fikir müzakire ede bilmirsense?- bütün internet doludu islamnan, gedin orda şamanı tehqir edin gopalgiyadan danışın, bu mövzunu sizlik deyil

Reportyor
25.07.2012, 09:07
Repo və Rəsul, könlünüz istədiyi kimi yazmağın yeri besedkadı. Mövzuları qarışdırmayın.

İlğım sən bilirsən ki, mən qanuna tabe insanam. Amma şeytanlar məni yoldan çıxarırlar:p İstəyirsən bir ongünlük də ban ver, həm jurnalı yığaram, həm də şeyğanlardan uzaq olaram:p

Rasul Nur
25.07.2012, 11:59
[QUOTE=Rasul Nur;150118][QUOTE=Attila;150087][QUOTE=Rasul Nur;150077]
Sən Quranı oxuyursan amma Qurana batmırsan üzündən oxuyursan. Dəstəmaz alan namaz qılan oruc tutan cümə üçün məcsidə gedən ayələri dilindən düşürməyən + Onun bunun qiybətin edən, namaz qılanda belə gözü kiminsə düzgün durmadığına sataşan, ürəyindən min cür ibnəlik keçirən ki bunları sən görmürsən sənin gördüyün ancaq pilusdan əvvəldir- onlar olurlar əməli saleh cənlətliklər. Amma sənin gördüyün namaz qılmayan, geyimi dizdən dirsəkdən aşağı olmayan, oruc tutmayan , ayələri başa düşməyən, niyə nisa surəsi kişini qadından üstün tuturu başa düşməyən (elə sən də başa düşmürsən ) + (sənin görə bilmədiyin) qəlbi təmiz, qiybət etməyən, özünün ehtiyacı olanda belə son qəpiyini də ondan daha çox ehtiyacı olana verən , heç kimi mühakimə etməyən, hər kəslə empatiya qurmağa çalışan insanlar olur cəhənnəmlik kafirlər. Sənin dediklərindən çıxan budur.
Buna görə Allah bilir kimin qəlbi nədir.

Hər şeyi daha düzgün görən Allahdır.biz hansını görsək qeyd edərik.kimsəni cənnətlə və cəhənnəmlə müjdələmədim mən.Allahın ayələrini yazdım.ordan sən özün nəticə çıxardın.məgər mənim ayələrimdir onlar ki,mənə etiraz edirsən?sənin etirazın bir növ Allaha yönəlib.bil ki,Allah hər şeyi bilir sən narahat olma ki,kimsə filan əməli edir ona cəza verilməyəcək amma mən etsəm mənə veriləcək.
mənə ən çox maraqlı gələn isə budur ki,insanlar iki gunah əməli müqayisə edib öz aləmlərində düşünürlər ki,bu günahdan birini edən digərindən üstündür.axı sənin sadaladıgın o namaz qılan insanlarla sənin müsbət yanaşdıgın insanların aqibətində fərq yoxdur.bu bilirsən nəyə bənzəyir?
elə bil içki içən deyir ki,mən qumar oynamıram ki filankəs kimi.mən ondan yaxşıyam.halbuki hər ikisi eynidir.

Rasul Nur
25.07.2012, 12:24
[QUOTE=Rasul Nur;150112]

[QUOTE]Мen rus forumlarında her cüre kütbeyin görmüşem, ancaq senin qeder mentiqsiz prafessor görmemişem,
olsun!sizin nəzərinizdə belə olmagı mümkündür.mən sizin psixologiyanızı və həyata yanaşım tərzinizi sizdən də yaxşı bilirəm.siz heç vaxt bu və ya digər düşüncələrinizdə sabi t qalmayacaqsınız.gələcəkdə şüurunuz dəyişdikcə siz də dəyişəcəksiniz.d\d\
amma vacib olan şeyləri gərək qeyd edəm:
1.siz o sözü dediyiinizə görə gərək Atilla sizə mədəniyyətsiz və səviyyəsiz desin!əgər deməsə onun bir başqqa ayədə oturmaq ehtimalı vardır!
2.Sapand xaric digər züy tutan şəxslərə də bu aiddir.onların iradlarını gözləyirəm.(Sapand bunun qarşılıqlı ola bilməsini qeyd etmişdi ona görə ona aid deyil.)


tövratında,quranında,incilinde yalnız bir azarı var şamanı tehqir elemek lenet oxumaq,-
kitablar sizə lənət oxumur.kitablar Allahın kəlamıdır.əgər orda sizə lənətlik deyilirsə bu o deməkdir ki,sizə artıq Allah lənət edib yəni öz rəhmətindən qovub!Allah lənət oxumur,lənət edir.burda qarışdırma.
ama mən bir şeyi qeyd etmək istəyirəm:-
burda özünü müsəlman hesab edənlər oxudular sizin yazını.Quranın azarı filandır demək o deməkdir ki,Allahın azarı filandır..indi sizə mədəni və səviyyəli münasibət bildirsinlər!d\d\

men biliremki, eger men bu mözunu açıramsa yeqin hemin kitablara istinaden senin kimileri meni menim dinimi tehqir decek,- men senin tehqirlerini cavabsız buraxıramkı, söhbet başq semte ,
mən sizi təhqir etmədim.nə də sizin dininizi təhqir etmədim.sizin elə layiq oldugunuz həqiqət o idi.y.o..

sense kor tutduğun tutan kimi tutmusan,-buraxmırsan, amma deyir meçidin ağzı açıqdı itdede bir haya gerek.
məscid hara siz hara.düz çəkiblər də məsəli.burdakı "müsəlman"lar sizə xoş davranır sizdə həya deyilən şey yoxdur onların dinini kitabını Allahını təhqir edirsiniz.

Eger mentiq deyilen bir anlayış var, sen bu anlayışda fikir müzakire ede bilmirsense?-
And olsun Allaha ki,sizin yazılarınizda heç bir məntiqi baglılıq yoxdur.sizin dediikləriniz yalnız quru zənn və sayiqlamalardır.
əgər sizin ora qədər şüurunuz çatası olsaydı mən sizlə məntiqi diskussiiya edərdim.və bir nəfər də hakim təyin edərdim.siz heç bir suala cavab vermədiniz.elə sadəcə iddia etdiniz.
bütün internet doludu islamnan, gedin orda şamanı tehqir edin gopalgiyadan danışın, bu mövzunu sizlik deyil[E]

siz dediniz ki,Allah gələcəyi bilmir.ama biz şamanlar falçıyıq.elə bunu oxuyan hər kəs sizin kafir olmanızı dərk edər!

Rasul Nur
25.07.2012, 12:37
[QUOTE]Hə, bu ismarıcından da gördüyüm kimi sənnən də artıq müsəlmanam. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, kiməsə heyvan deyəsən. Bunu İslam demir. Sən İslam adından ona buna şər böhtan atma.

qayıt əvvəlki səhifələrə bax mən ayələri təkrar yazmıram.ordan oxu gör deyir yoxsa yox!y.o..
Sənin kimi dırnaqarası dindarlar ucbatından bugün əsl İslam yoxdur. Əsl İslam mədəniyyəti yoxdur.
sənin kimilər nə əcəb bəs mədəniyyəti qoruyub saxlamırlar???çox maraqlıdır.@!@
Mənim üçün insan amili var.İnsan amili.Kamil və cahil insan amili. İLALE xanım savadlıdır.
həqiqətən insan çox zalim məxluqdur.insan Kamil deyil əzizim.bunu sənin dinin deyir!cahil insan amili də yoxdur.cahil=insan

Onun da öz inancı var. Onun inancına hörmətlə yanaşıram.
sənə Allahın əmri əsas deyil.olsaydı bu haqda da ayə yazmışdım.kifayət qədər ayələr vardır.
Qalanı ALLAHı ilə onun arasındadır. Sənə qəti dəxli və aidiyyatı yoxdur.
Allah möminlərə imanı sevdirmiş küfrə nifrət aşılamışdır.sən bu ayədən kənar oldugun halda mömin oldugunu necə iddia edə bilərsən?

ALLAHın adından danışma!!! Sən kimsən ki, kiməsə heyvan kiməsə kafir deyəsən???mən sadəcə ALLAHın ayələrini yazdım elə buna görə.və orda kafir və heyvan deyilirdi.

Sən möminsənsə, mən də kosmanavtam)l
sən kosmanavt ola bilərsən amma mömin deyilsən!
Sən bilmədən, tanımadan kiminsə qəlbini qırırsan. İslam dinimiz bu barədə nə buyurur?
Kafirlərin nə qəlbi nə də vicdanı yoxdur.
Bir də yuxarıda sitat gətirdiyin ayənin mənasını anla gör orda söhbət nədən gedir.
sən anladın?izah et

Səmavi dinlərin hamısını ALLAH göndərib.
səmavi dinlərin.şamanlıgı yox.
Mən belə başa düşürəm. Sadəcə dövrə və insanların şüuruna, mənəviyyatına görə[]bu belədir.lakin şa

ilale
25.07.2012, 12:52
[QUOTE=İlğım;150120][QUOTE=Rasul Nur;150118][QUOTE=Attila;150087]

Hər şeyi daha düzgün görən Allahdır.biz hansını görsək qeyd edərik.kimsəni cənnətlə və cəhənnəmlə müjdələmədim mən.Allahın ayələrini yazdım.ordan sən özün nəticə çıxardın.məgər mənim ayələrimdir onlar ki,mənə etiraz edirsən?sənin etirazın bir növ Allaha yönəlib.bil ki,Allah hər şeyi bilir sən narahat olma ki,kimsə filan əməli edir ona cəza verilməyəcək amma mən etsəm mənə veriləcək.
mənə ən çox maraqlı gələn isə budur ki,insanlar iki gunah əməli müqayisə edib öz aləmlərində düşünürlər ki,bu günahdan birini edən digərindən üstündür.axı sənin sadaladıgın o namaz qılan insanlarla sənin müsbət yanaşdıgın insanların aqibətində fərq yoxdur.bu bilirsən nəyə bənzəyir?
elə bil içki içən deyir ki,mən qumar oynamıram ki filankəs kimi.mən ondan yaxşıyam.halbuki hər ikisi eynidir.
Mehemmedin dediklerin tek islama xidmet edenler düzgün saya biler. Sene çatmırki, nece seninçün başqalarının dini fırıldaxdı,elede başqaları üçün senin dinin fırıldaqdı. Eger yene deyirem, mentiq anlayışın varsa mentiqle danış, yor eger yoxsa, get başqa yerde dinı tebliğ ele

metal
25.07.2012, 13:04
Mehemmedin dediklerin tek islama xidmet edenler düzgün saya biler. Sene çatmırki, nece seninçün başqalarının dini fırıldaxdı,elede başqaları üçün senin dinin fırıldaqdı. Eger yene deyirem, mentiq anlayışın varsa mentiqle danış, yor eger yoxsa, get başqa yerde dinı tebliğ ele

Yegane islam dinidir ki, butun peygmeberlerin varligini qebul edir. Firildaqci o keslerdir ki, islam peygemberini inkar edirler

ilale
25.07.2012, 13:46
[QUOTE=ilale;150247][QUOTE=Rasul Nur;150228][QUOTE=İlğım;150120]

Yegane islam dinidir ki, butun peygmeberlerin varligini qebul edir. Firildaqci o keslerdir ki, islam peygemberini inkar edirler

Çox gümanki, sen xrisdian olsaydın elecede alovlu İsanı tebliq ederdin,- neceki, xrisdianlar hesab edir,- deyirler;- siz peyğembere inanırsız biz ise allaha. Siz guya fikirleşmirsizki, buddist ve ya diger dinin nümayendesi, islam dinine sen onun dinine yanaşdığın kimi yanaşır? Tövrat yazır Musadan sonra kim gelse fırıldaqçıdı,- rek yevrey milleti allaın milletidi,-qalan milletler zibilden törenmedi. Bunu bilmek isdeyirsinizse başqa dinlerin fikrin öyrenin sonra deyin. Quranda yazılan o senin üçün heqiqetdir, menim üçünse menim dinim heqiqetdir,- meni tehqir elemek o demek deyilki, sen her şeyi isbat eledin. Her fikrin müyyen bir qaynaq nöqtesi olur,- buna tesevüf elmi deyirler,-yalnız mentiqe söykenen fikir doğru ola biler,- qoy here mentiq esnsında fikrini desin ve yaxşı olarkı, öz sözleri ile. Men and içirem allah bu heqiqet beledir demek,- o hemin fikrin heqiqet olduğu demek deyil,- çünki, onun tersini iddia edib and içenlerde var

ilale
25.07.2012, 13:59
[QUOTE=ilale;150129][QUOTE=Rasul Nur;150112]


olsun!sizin nəzərinizdə belə olmagı mümkündür.mən sizin psixologiyanızı və həyata yanaşım tərzinizi sizdən də yaxşı bilirəm.siz heç vaxt bu və ya digər düşüncələrinizdə sabi t qalmayacaqsınız.gələcəkdə şüurunuz dəyişdikcə siz də dəyişəcəksiniz.d\d\
amma vacib olan şeyləri gərək qeyd edəm:
1.siz o sözü dediyiinizə görə gərək Atilla sizə mədəniyyətsiz və səviyyəsiz desin!əgər deməsə onun bir başqqa ayədə oturmaq ehtimalı vardır!
2.Sapand xaric digər züy tutan şəxslərə də bu aiddir.onların iradlarını gözləyirəm.(Sapand bunun qarşılıqlı ola bilməsini qeyd etmişdi ona görə ona aid deyil.)


-
kitablar sizə lənət oxumur.kitablar Allahın kəlamıdır.əgər orda sizə lənətlik deyilirsə bu o deməkdir ki,sizə artıq Allah lənət edib yəni öz rəhmətindən qovub!Allah lənət oxumur,lənət edir.burda qarışdırma.
ama mən bir şeyi qeyd etmək istəyirəm:-
burda özünü müsəlman hesab edənlər oxudular sizin yazını.Quranın azarı filandır demək o deməkdir ki,Allahın azarı filandır..indi sizə mədəni və səviyyəli münasibət bildirsinlər!d\d\

,
mən sizi təhqir etmədim.nə də sizin dininizi təhqir etmədim.sizin elə layiq oldugunuz həqiqət o idi.y.o..


məscid hara siz hara.düz çəkiblər də məsəli.burdakı "müsəlman"lar sizə xoş davranır sizdə həya deyilən şey yoxdur onların dinini kitabını Allahını təhqir edirsiniz.


And olsun Allaha ki,sizin yazılarınizda heç bir məntiqi baglılıq yoxdur.sizin dediikləriniz yalnız quru zənn və sayiqlamalardır.
əgər sizin ora qədər şüurunuz çatası olsaydı mən sizlə məntiqi diskussiiya edərdim.və bir nəfər də hakim təyin edərdim.siz heç bir suala cavab vermədiniz.elə sadəcə iddia etdiniz.


siz dediniz ki,Allah gələcəyi bilmir.ama biz şamanlar falçıyıq.elə bunu oxuyan hər kəs sizin kafir olmanızı dərk edər!
Heç xecalet çekmirsen,- her sözü iftraya yozmaqdan?-

metal
25.07.2012, 14:20
Çox gümanki, sen xrisdian olsaydın elecede alovlu İsanı tebliq ederdin,-

Menim evezimden niye daniwirsiniz ?
Meni muselman olaraq İsa'ni ele indide teblig edirem, feqet onu Allahin oglu kimi deyil, mursel peygemberi olaraq qebul edirem.

ilale
25.07.2012, 14:45
Menim evezimden niye daniwirsiniz ?
Meni muselman olaraq İsa'ni ele indide teblig edirem, feqet onu Allahin oglu kimi deyil, mursel peygemberi olaraq qebul edirem.
Bilmirem kim kimin evezinden danışır?- men mene yazana cavab yazıram sitatlar qarışır. Siz yene qurana istinaden deyirsiz,- ancaq bu o demek deyilki, ikinci bir din sizinle razıdır. Meselen incil deyir;- İsa allahın oğludu,-onu sevmeyenin ona inanmayanın o dünyası olmuyacaq,- senin veya digerinin İsiya peyqember demesini xrisdianlar qebul etmir. Mende öz dinim esnasında, daş üsdü yazılara Avesdya isdinaden deyirem ve isbat ede bileremki, Adem olmuyb,-Nuh, Zerdüş, İbrahim her üçü şamandır, türk oğludu,- onları yevrey, ereb peyğemberi cergesine vuranların, milli ve imperialist marağı olub.

metal
25.07.2012, 15:01
Bilmirem kim kimin evezinden danışır?- men mene yazana cavab yazıram sitatlar qarışır. Siz yene qurana istinaden deyirsiz,- ancaq bu o demek deyilki, ikinci bir din sizinle razıdır. Meselen incil deyir;- İsa allahın oğludu,-onu sevmeyenin ona inanmayanın o dünyası olmuyacaq,- senin veya digerinin İsiya peyqember demesini xrisdianlar qebul etmir. Mende öz dinim esnasında, daş üsdü yazılara Avesdya isdinaden deyirem ve isbat ede bileremki, Adem olmuyb,-Nuh, Zerdüş, İbrahim her üçü şamandır, türk oğludu,- onları yevrey, ereb peyğemberi cergesine vuranların, milli ve imperialist marağı olub.
Her kes oz heqiqetinde haqlidirsa , onda insana agil ne uchun verilib? Eger Allah-teAla Oz dinini korkorane wekilde insanlara qebul etdirirse, onda imahanlar ne uchundur?

Elçin
25.07.2012, 15:11
Meselen incil deyir;- İsa allahın oğludu,-onu sevmeyenin ona inanmayanın o dünyası olmuyacaq,- senin veya digerinin İsiya peyqember demesini xrisdianlar qebul etmir.

Hansı İncil deyir ki, İsa Allahın oğludu? İncilin 1000 cür versiyası var, hərəsini bir adam götürüb dəyişib öz kefinə uyğun :) Yeganə Qurandır ki, dəyişilməz olaraq qalır.
P.S. Hamı deyir İlale savadlıdır, amma necə savadlıdırsa, onun yazıları mənə 2-ci sinif şagirdinin 2-yə layiq imlasını xatırladır.

Rasul Nur
25.07.2012, 15:42
[QUOTE=Rasul Nur;150228][QUOTE=İlğım;150120][QUOTE=Rasul Nur;150118]
[QUOTE]Mehemmedin dediklerin tek islama xidmet edenler düzgün saya biler. Sene çatmırki, nece seninçün başqalarının dini fırıldaxdı,elede başqaları üçün senin dinin fırıldaqdı.
siizin kafir olmanızdan nə Məhəmmədə nə də mənə bir ziyanı yoxdur.

Eger yene deyirem, mentiq anlayışın varsa mentiqle danış, yor eger yoxsa, get başqa yerde dinı tebliğ ele[]
siz burda hansı məntiqli söhbət etmisiniz?
adi elə başlangıc kültür məsələndən başlasaq yalan məlumat vermisən.orda torpaqdan söhbət getdiyi halda sən onu kül kimi yozmuşdun xatırladın?
sonra dedin dini zorla qəbul etdirtiblər həmişə.bəs Şaman olan Monqollar niyə zorla qəbul etmədilər,?
sən deyirsən ki,kafirlər müsəlmanlardan elmlidirlər .mən də sənə təklif etdim ki,gəl elmi bəhs edək.əgər üstələsəniz sizinlə razılaşacam.siz bir kafir mənsə müsəlman.buyurun əsaslandırın dediyinizi.
sonra siz içki barəsində yazdız ki,xoşbəxtlikdir.aglı başında olan hər kəs bilir ki,içkidən heç kim xeyir görməyib.bir çox insanların bədbəxtçiliyinə səbəb olur.
musiqidən danışdın buna sözüm yoxdur.bəzi musiqilər var ki,psixoloji müsbət təsirləri vardır.
sonra kiçik yaşda romantikadan danışdın.oglanlar və qızlar arasındakı münasibətdən.həyat təcrübəsi göstərir ki,belə münasibətlər sonda insanların mənəviyyatın itirməsinə gətirib çıxarır.loru dildə sırtıqlaşma gedir insanlarda.və sonra heç bir sevgi hisslərindən danışmaga dəyməz və nə də insanlar arasındakı inam və etibardan danışmaga dəyməz.
və sair və ilaxır.
siz öz arzu və xəyallarınızı danışıb onu guya hansı dini inancla əsaslandırmaga çalışırsan ama onu bil ki,sənin yazılarında heç bir məntiqi baglılıq yoxdur.çünki sənin elə dinlər barəsində yazdıgların həqiqətən o dinlərdə olmayan inanclardır.bilmirəm öz aləmində necə onları quraşdırmısan amma bil ki,sənin Allahın göndərdiyi dinlər barədə heç bir düzgün təsəvvürün yoxdur.sadəcə zənnə qapılıbsan.vəssalam.

ilale
25.07.2012, 15:51
Hansı İncil deyir ki, İsa Allahın oğludu? İncilin 1000 cür versiyası var, hərəsini bir adam götürüb dəyişib öz kefinə uyğun :) Yeganə Qurandır ki, dəyişilməz olaraq qalır.
P.S. Hamı deyir İlale savadlıdır, amma necə savadlıdırsa, onun yazıları mənə 2-ci sinif şagirdinin 2-yə layiq imlasını xatırladır.

Elave sözler danışmaqdan xoşunuz gelir?- Men hele heç bir forumda rastlaşmamışamki, hansısa xrisdian İsıya peyqember desin,- eger sen rastlaşmısansa gösder sensasiyanı

ilale
25.07.2012, 16:02
[QUOTE=ilale;150247][QUOTE=Rasul Nur;150228][QUOTE=İlğım;150120][QUOTE=Rasul Nur;150118]

siizin kafir olmanızdan nə Məhəmmədə nə də mənə bir ziyanı yoxdur.


siz burda hansı məntiqli söhbət etmisiniz?
adi elə başlangıc kültür məsələndən başlasaq yalan məlumat vermisən.orda torpaqdan söhbət getdiyi halda sən onu kül kimi yozmuşdun xatırladın?
sonra dedin dini zorla qəbul etdirtiblər həmişə.bəs Şaman olan Monqollar niyə zorla qəbul etmədilər,?
sən deyirsən ki,kafirlər müsəlmanlardan elmlidirlər .mən də sənə təklif etdim ki,gəl elmi bəhs edək.əgər üstələsəniz sizinlə razılaşacam.siz bir kafir mənsə müsəlman.buyurun əsaslandırın dediyinizi.
sonra siz içki barəsində yazdız ki,xoşbəxtlikdir.aglı başında olan hər kəs bilir ki,içkidən heç kim xeyir görməyib.bir çox insanların bədbəxtçiliyinə səbəb olur.
musiqidən danışdın buna sözüm yoxdur.bəzi musiqilər var ki,psixoloji müsbət təsirləri vardır.
sonra kiçik yaşda romantikadan danışdın.oglanlar və qızlar arasındakı münasibətdən.həyat təcrübəsi göstərir ki,belə münasibətlər sonda insanların mənəviyyatın itirməsinə gətirib çıxarır.loru dildə sırtıqlaşma gedir insanlarda.və sonra heç bir sevgi hisslərindən danışmaga dəyməz və nə də insanlar arasındakı inam və etibardan danışmaga dəyməz.
və sair və ilaxır.
siz öz arzu və xəyallarınızı danışıb onu guya hansı dini inancla əsaslandırmaga çalışırsan ama onu bil ki,sənin yazılarında heç bir məntiqi baglılıq yoxdur.çünki sənin elə dinlər barəsində yazdıgların həqiqətən o dinlərdə olmayan inanclardır.bilmirəm öz aləmində necə onları quraşdırmısan amma bil ki,sənin Allahın göndərdiyi dinlər barədə heç bir düzgün təsəvvürün yoxdur.sadəcə zənnə qapılıbsan.vəssalam.
Menim üçün kafir sensen,- heç kimin heç kimi din adıynan tehqir etmek hüquqi yoxdur,- bu Azerbaycan dövletinin qanunudur,- sen bütü endazeleri aşıb, indide qanunu pozursan

ilale
25.07.2012, 16:17
Her kes oz heqiqetinde haqlidirsa , onda insana agil ne uchun verilib? Eger Allah-teAla Oz dinini korkorane wekilde insanlara qebul etdirirse, onda imahanlar ne uchundur?

Eger her din allah barede ferqli formada tesevvür yaratmasaydı,-gümanki, heç başq-başqa dinlerde olmazdı.
Meselen;- tövrat yazır;- 1) Musa sina dağına çıxanda göy yarıldı o allahı odun arasında gördü.- Adeten yunan miflerinden kino çekende allahları o fonda çekirler.
Bibliya 2) İsa dedi allah menem men allahın oğluyam,-men allahın ruhundan törenmişem.
Quran 3) Allahı heç kes göre bilmez,- ancaq onunla melekler vasdesi ile danışmaq olar.
Budizm 4) İnsan ruhu bedenden bedene keçdikce kamilleşir allhlaşır.
Nece sübut ede bilersenki, bu dinlerin hamısını bir allah gönderib ve eger allah her şeyi bilirdise;- niye bilmediki, gönderdiyi peyqemberlerin davamçıları ayrı seşgilik salıb yer üzünü cehenneme dönderecek?

metal
25.07.2012, 16:20
Menim üçün kafir sensen,- heç kimin heç kimi din adıynan tehqir etmek hüquqi yoxdur,- bu Azerbaycan dövletinin qanunudur,- sen bütü endazeleri aşıb, indide qanunu pozursan
Kafir sozunun tehqiramiz soz oldugu hansi qanunda eks olunub?

metal
25.07.2012, 16:26
Eger her din allah barede ferqli formada tesevvür yaratmasaydı,-gümanki, heç başq-başqa dinlerde olmazdı.
Meselen;- tövrat yazır;- 1) Musa sina dağına çıxanda göy yarıldı o allahı odun arasında gördü.- Adeten yunan miflerinden kino çekende allahları o fonda çekirler.
Bibliya 2) İsa dedi allah menem men allahın oğluyam,-men allahın ruhundan törenmişem.
Quran 3) Allahı heç kes göre bilmez,- ancaq onunla melekler vasdesi ile danışmaq olar.
Budizm 4) İnsan ruhu bedenden bedene keçdikce kamilleşir allhlaşır.
Nece sübut ede bilersenki, bu dinlerin hamısını bir allah gönderib ve eger allah her şeyi bilirdise;- niye bilmediki, gönderdiyi peyqemberlerin davamçıları ayrı seşgilik salıb yer üzünü cehenneme dönderecek?

Sizce Allahin yer uzunde bew alti sayda dini ola bilermi? Eql bunu qebul edirmi?

ilale
25.07.2012, 17:00
Sizce Allahin yer uzunde bew alti sayda dini ola bilermi? Eql bunu qebul edirmi?

Söhbetde ondan gedirki,- nece olurki, her peyğember özün haklı sayır ve hamısı iddia edirki, onu allah gönderib ve her biride allah baresinde ferqli fikirler deyirler,- eger dinlerde allah baresinde fikirler üsd-üsde düşseydi çoxdan insanlar din birliyine gelerdi.Eger 5 dindeen her biri allah baresinde ferqli fikirdedise,-demek 5 dinden 4-ü yalan deyir.
Nece olurki, Allah Musuya senden sonra yalançı peyqember geleceyini deyir ve İsa gelir deyir men allahm,- Musa meni yox başqasın nezerde tutub,- bes onda niye İsadan soruşan yoxdyki Musaynan göyden odun arsından danışan seniydinse niye Musuya demedin nece geleceyyini?

ilale
25.07.2012, 17:06
Kafir sozunun tehqiramiz soz oldugu hansi qanunda eks olunub?

Eger deyilen söz tehqir etmek üçün deyilirse sözün terkibi yox menası qüvve daşıyır,- Dini tolirantlıx mecellesine baxsanız görersiz.

metal
25.07.2012, 17:13
Söhbetde ondan gedirki,- nece olurki, her peyğember özün haklı sayır ve hamısı iddia edirki, onu allah gönderib ve her biride allah baresinde ferqli fikirler deyirler,- eger dinlerde allah baresinde fikirler üsd-üsde düşseydi çoxdan insanlar din birliyine gelerdi.Eger 5 dindeen her biri allah baresinde ferqli fikirdedise,-demek 5 dinden 4-ü yalan deyir.
Nece olurki, Allah Musuya senden sonra yalançı peyqember geleceyini deyir ve İsa gelir deyir men allahm,- Musa meni yox başqasın nezerde tutub,- bes onda niye İsadan soruşan yoxdyki Musaynan göyden odun arsından danışan seniydinse niye Musuya demedin nece geleceyyini?

Gelin evvel Allahin yer uzundeki dininden behs edek, sonra kecherik peygemberlerine Men size sual verdim, Allahin yer uzune bew alti din gondrmesini eql qebul edirmi?

İlğım
25.07.2012, 17:19
Gelin evvel Allahin yer uzundeki dininden behs edek, sonra kecherik peygemberlerine Men size sual verdim, Allahin yer uzune bew alti din gondrmesini eql qebul edirmi?
Niyə də etməsinʔ 5-6 din eynibaşqa adlar daşıyan əslində bir din. Təhrif olunduqları üçün tərkibləri müxtəlif görünür. Mənim əqlim qəbul eləməyən bu deyil. Niyə Allah bu dinlərin hamısın eyni məkana göndəribʔ HAlbu ki o zamanlar informasiya mübadiləsi yox idi. Amerikada Afrikada Avstraliyada yaşayanların niyə peygəmbərləri yox idiʔ

Rasul Nur
25.07.2012, 17:23
[QUOTE=Rasul Nur;150305][QUOTE=ilale;150247][QUOTE=Rasul Nur;150228][QUOTE=İlğım;150120]
Menim üçün kafir sensen,- heç kimin heç kimi din adıynan tehqir etmek hüquqi yoxdur,- bu Azerbaycan dövletinin qanunudur,- sen bütü endazeleri aşıb, indide qanunu pozursan

deyirəm əl fırlandı düzünü yazdı.Mən nə Bütə nə də Taguta təslim olmamışam onların qanunları da mənim üçün faydasızdır.Allaha təslim olmuşam.Rəbbim odur.
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında harda yazılıb ki,kiməsə kafir demək olmaz?:confused:
deyirəm də sizin problemləriniz şüurunuzla baglıdır.siz elə bil 100 il yatmısız sonra birdən ayılmısınız başlamısınız 100 ildə baş verən hadisələr haqda danışmaga.sizin bütün iddialarınız sadəcə Gümandır.anlamırsınız?siz heç bir əsası olmayan şeylər iddia edirsiniz.sizin əsl dinlərdən xəbəriniz yoxdur siz öz aləminizdə dini necə başa düşürsünüzsə ona münasibət də bildirirsiniz.əslində bu özünüz-özünüzü aldatmaq üçün bir vasitədir.yalandan kimlərinsə haqqında zənn etmək və sonra onlara münasibət bildirmək.:boast

Rasul Nur
25.07.2012, 17:25
Sizce Allahin yer uzunde bew alti sayda dini ola bilermi? Eql bunu qebul edirmi?

sonra da məntiqdən danışırlar.:p

metal
25.07.2012, 17:26
Niyə də etməsinʔ 5-6 din eynibaşqa adlar daşıyan əslində bir din. Təhrif olunduqları üçün tərkibləri müxtəlif görünür. Mənim əqlim qəbul eləməyən bu deyil. Niyə Allah bu dinlərin hamısın eyni məkana göndəribʔ HAlbu ki o zamanlar informasiya mübadiləsi yox idi. Amerikada Afrikada Avstraliyada yaşayanların niyə peygəmbərləri yox idiʔ

Onda sizin sozunuzden bele cixir ki, insanlar arasinda ixtilaflara sebeb olan yegane varliq Allahdir. Cunki O hereye bir din gonderib ve hamini da cawqinliga saib?

İlğım
25.07.2012, 17:31
Onda sizin sozunuzden bele cixir ki, insanlar arasinda ixtilaflara sebeb olan yegane varliq Allahdir. Cunki O hereye bir din gonderib ve hamini da cawqinliga saib?

Mən dininə bağlı heç kəsə kafir demirəm. Nə xristiyana gəl müsəlman ol deyərəm nə musəviyə. əvvəl axır hamısı bir yolla Allaha ibadət etdiyin düşünür. Əsas olan Allaha inanmaqdır. Allahın səsi vicdanının səsidir. Eşidirsənsə allahınla əlaqən kəsilməyib.

ilale
25.07.2012, 17:35
Gelin evvel Allahin yer uzundeki dininden behs edek, sonra kecherik peygemberlerine Men size sual verdim, Allahin yer uzune bew alti din gondrmesini eql qebul edirmi?

Men size izah eledim;- her bir din deyir allah mene bele buyurub ve öz fitvasın yeridir- eqil neyi qebul etmelidi? (Menim dinime göre allah tesvvürü Dede Qorqudun ve şamanların,- Zerdüşün, Nuhun, İbrahimin allahıd,-men hele bu mübahseni qaldırmıram,- çünki menim dinimde allah heç kimi buyurmur,-heç kimi göndermir)

metal
25.07.2012, 17:35
Mən dininə bağlı heç kəsə kafir demirəm. Nə xristiyana gəl müsəlman ol deyərəm nə musəviyə. əvvəl axır hamısı bir yolla Allaha ibadət etdiyin düşünür. Əsas olan Allaha inanmaqdır. Allahın səsi vicdanının səsidir. Eşidirsənsə allahınla əlaqən kəsilməyib.
Men sizi nedese itiiham elemdim

metal
25.07.2012, 17:43
Men size izah eledim;- her bir din deyir allah mene bele buyurub ve öz fitvasın yeridir- eqil neyi qebul etmelidi? (Menim dinime göre allah tesvvürü Dede Qorqudun ve şamanların,- Zerdüşün, Nuhun, İbrahimin allahıd,-men hele bu mübahseni qaldırmıram,- çünki menim dinimde allah heç kimi buyurmur,-heç kimi göndermir)

Sizin bu tesevvurleriniz hansi menbeden qaynaqlanib?

ilale
25.07.2012, 17:56
Niyə də etməsinʔ 5-6 din eynibaşqa adlar daşıyan əslində bir din. Təhrif olunduqları üçün tərkibləri müxtəlif görünür. Mənim əqlim qəbul eləməyən bu deyil. Niyə Allah bu dinlərin hamısın eyni məkana göndəribʔ HAlbu ki o zamanlar informasiya mübadiləsi yox idi. Amerikada Afrikada Avstraliyada yaşayanların niyə peygəmbərləri yox idiʔ

,- yalnız, tövratı, incili, quranı erebe-yevreylere gönderib ve onlar bunu iddia edir, -ne Nuh ne Zerüş ne İbrahim demiyib men ereb ya yevreyem ve ya peyqemberem. Musadan qabaq dünyada heç kimin peyğember iddiası olmuyub,- baxmayaraqki, peyğember geleceyi gören demekdi ve her şaman ona qadirdi,- yeni teyyin hlın müpdade halında birici Musa işledib. Yeni bele götürsek cemi 3 peyğember olub Musa, İsa, Mehemmed qalan guyakı 124000 peyğeber ölub onun hamısı yardımçı qollar olaraq yaranıb

İlğım
25.07.2012, 18:01
,- yalnız, tövratı, incili, quranı erebe-yevreylere gönderib ve onlar bunu iddia edir, -ne Nuh ne Zerüş ne İbrahim demiyib men ereb ya yevreyem ve ya peyqemberem. Musadan qabaq dünyada heç kimin peyğember iddiası olmuyub,- baxmayaraqki, peyğember geleceyi gören demekdi ve her şaman ona qadirdi,- yeni teyyin hlın müpdade halında birici Musa işledib. Yeni bele götürsek cemi 3 peyğember olub Musa, İsa, Mehemmed qalan guyakı 124000 peyğeber ölub onun hamısı yardımçı qollar olaraq yaranıb

Yer üzərində insan neçə ildir ki varʔ hər ailəyə bir peygəmbər düşsə elə 124000 peygəmbərə gəlib çıxar . mən təbii ki Məhəmməd peygəmbərdən öncəni hesablayıram. Şamanlar isə gəəcəyi bilə bilməzdər Allah göstərməsə. Gələcək keçmişlə bağlıdır. dünən sən toxum əkmisənsə bu gun suyun verib soyuqdan qoruyursansa sabah bəhrəsinı verəcəyini bilmək gələcəkdir. Allah əlamətləri hər kəsə göstərir getdiyin yolda səni nələrin gözlədiyini bildirmək üçün. Amma bunu hər kəs görmür. Görənlərin isə hamısı şaman deyil və şamanların da hamısı belə diqqətli deyil.

ilale
25.07.2012, 18:05
Sizin bu tesevvurleriniz hansi menbeden qaynaqlanib?

Sadece olaraq,- ayrı- ayrı dinleri hemin dinin menbeyinden, hemin dine qulluq edenlerden, hemin dini kitablardan oxumaq lazımdır,-

Elçin
25.07.2012, 18:19
Elave sözler danışmaqdan xoşunuz gelir?- Men hele heç bir forumda rastlaşmamışamki, hansısa xrisdian İsıya peyqember desin,- eger sen rastlaşmısansa gösder sensasiyanı
Sən öz ana dilində normal yaza bilmirsənsə, hansı savaddan danışırsan?
Sən astronomiyanı alt-üst edib öz nəzəriyyəti irəli sürmüsən və bunu isbat etməmisənsə hansı savaddan danşırsan?
Sən bilmədiklərini "həqiqət" kimi yazırsansa hansı savaddan danışırsan?

Nece olurki, Allah Musuya senden sonra yalançı peyqember geleceyini deyir ve İsa gelir deyir men allahm,- Musa meni yox başqasın nezerde tutub,- bes onda niye İsadan soruşan yoxdyki Musaynan göyden odun arsından danışan seniydinse niye Musuya demedin nece geleceyyini?
Harda deyib İsa(ə) bu sözü? Gözünün içinə qədər yalan deyirsən :) Heç olmasa peyğəmbərə şər atma.
Yer üzərində insan neçə ildir ki varʔ hər ailəyə bir peygəmbər düşsə elə 124000 peygəmbərə gəlib çıxar . mən təbii ki Məhəmməd peygəmbərdən öncəni hesablayıram. .
Hal hazırda 6 milyarda yaxın insan var dünyada, elə hər ailəni 6 nəfərdən ibarət düşünsək, hər ailəyə 1 peyğəmbər düşməsi üçün 1 milyard peyğəmbər lazımdı :) 124000 belə çoxdu? Hələ 2012-ci ildən danışırıq. Bunun "bizim era"sı var, "eramızdan əvvəl"i var. Məhəmməd(s.a.s)-dan qabaq da hesablasaq, bizim eranın 7-ci əsrinə qədər neçə milyardlarla insan yaşayıb.

Rasul Nur
25.07.2012, 18:22
Sadece olaraq,- ayrı- ayrı dinleri hemin dinin menbeyinden, hemin dine qulluq edenlerden, hemin dini kitablardan oxumaq lazımdır,-

mən 4 kitabın 4nu də oxumuşam.hələ üstəlik 66 kitabı da.orda yazılanlardan xəbərim vardır.digər dinlərin də iddiaları ilə tanışam.sizin paqan inanclarla da tanışam.onu deyim ki,müsəlmanların bəzi əməlləri olub ki,onlar monqol paganizmindən bəhrələniblər.məsələn,mənim yadıma gəlir ki,qonşuda qoca bir arvad vardı "ruh ölçürdü".onlar belə deyirdilər uruf ölçən:D

deməli belə edirdi:-həmişə də yanına eyni adamlar gələrdi.evlərində xəstə yaşlı adamlar olanlar halları pisləşən kimi qaçırdılar arvadın yanına ki,uruf ölç.o da çörək düz nə bilim başqa nəsə qoyub təsbeyini ustundə tuturdu hansına tərəf yellənsəydi bir söz deyərdi.məsələn deyərdi get sütlü aş bişir payla.ruh tutub onu.babasının ruhu tutub məsələn.@!@

İlğım
25.07.2012, 18:26
mən 4 kitabın 4nu də oxumuşam.hələ üstəlik 66 kitabı da.orda yazılanlardan xəbərim vardır.digər dinlərin də iddiaları ilə tanışam.sizin paqan inanclarla da tanışam.onu deyim ki,müsəlmanların bəzi əməlləri olub ki,onlar monqol paganizmindən bəhrələniblər.məsələn,mənim yadıma gəlir ki,qonşuda qoca bir arvad vardı "ruh ölçürdü".onlar belə deyirdilər uruf ölçən:D

deməli belə edirdi:-həmişə də yanına eyni adamlar gələrdi.evlərində xəstə yaşlı adamlar olanlar halları pisləşən kimi qaçırdılar arvadın yanına ki,uruf ölç.o da çörək düz nə bilim başqa nəsə qoyub təsbeyini ustundə tuturdu hansına tərəf yellənsəydi bir söz deyərdi.məsələn deyərdi get sütlü aş bişir payla.ruh tutub onu.babasının ruhu tutub məsələn.@!@

ruh ölçmək nə deməkdiʔ

ilale
25.07.2012, 18:39
Yer üzərində insan neçə ildir ki varʔ hər ailəyə bir peygəmbər düşsə elə 124000 peygəmbərə gəlib çıxar . mən təbii ki Məhəmməd peygəmbərdən öncəni hesablayıram. Şamanlar isə gəəcəyi bilə bilməzdər Allah göstərməsə. Gələcək keçmişlə bağlıdır. dünən sən toxum əkmisənsə bu gun suyun verib soyuqdan qoruyursansa sabah bəhrəsinı verəcəyini bilmək gələcəkdir. Allah əlamətləri hər kəsə göstərir getdiyin yolda səni nələrin gözlədiyini bildirmək üçün. Amma bunu hər kəs görmür. Görənlərin isə hamısı şaman deyil və şamanların da hamısı belə diqqətli deyil.

Eslinde urus akkalapsis(xrisdianlığın sonu) sözün işletmeyecekdi, -çünki,-baxmayaraqki, Avesda (şamanlar) daş üsdü yazılarda xeber veriblerki, hansı dinin ömrü ne qeder olacaq,- tövrat, incil, quran dinlerinin aparıcıları bu praqnozları öz xeyirlerine yozurdular, biri şaye yaydıki Mehdi gelecek, digeri şaye yayırdı ki, İsa zühur edecek,- ancaq görendeki, Maya şamanlarıda xrisdianlığın yıxılacağın Avesdadakı kimi eyni tarixle üsd-üsde düşür, onda dediler bu akkalapsisdir fatalnıdı. İslam alemi hele bilmir söhbet neden gedir,-çünki, söz demey imkan vermirler.

Rasul Nur
25.07.2012, 18:40
XƏBƏRDARLIQ

Rəsul mən artıq bezdim .Sənə xəbərdarlıqlar yazmaqdan ..Bunun sonu olacaq ?

ilale
25.07.2012, 19:21
Sən öz ana dilində normal yaza bilmirsənsə, hansı savaddan danışırsan?
Sən astronomiyanı alt-üst edib öz nəzəriyyəti irəli sürmüsən və bunu isbat etməmisənsə hansı savaddan danşırsan?
Sən bilmədiklərini "həqiqət" kimi yazırsansa hansı savaddan danışırsan?

Harda deyib İsa(ə) bu sözü? Gözünün içinə qədər yalan deyirsən :) Heç olmasa peyğəmbərə şər atma.

Hal hazırda 6 milyarda yaxın insan var dünyada, elə hər ailəni 6 nəfərdən ibarət düşünsək, hər ailəyə 1 peyğəmbər düşməsi üçün 1 milyard peyğəmbər lazımdı :) 124000 belə çoxdu? Hələ 2012-ci ildən danışırıq. Bunun "bizim era"sı var, "eramızdan əvvəl"i var. Məhəmməd(s.a.s)-dan qabaq da hesablasaq, bizim eranın 7-ci əsrinə qədər neçə milyardlarla insan yaşayıb.

Eger menim astranomiya biliyime şübhen varsa devet ele en berk geden astranomunu,- beri başdan deyimki, bu mübahiseni men Maskvada astranomiya inustutunda, burda elmler akademiyasındada sübut etmişem. Sadece olaraq avropada elmi nezeriyyeleri tesdiq eden sekgiz ölkeden ibaret şura var, hansıs elmin nezeriyye gündeliye daxil edilmesi, onların elindedi,- onlarsa seni meni tanımazlar. Tusinin qlobusun Drezden muzeyinde saxlıyan ve onda 700 il sonra gelib yerin kürre formasında olmasını Qalleyin ixtirası kimi qeleme veren elmi şuradan men ne gözlüye bilerem?
İsanın dediyin menden niye soruşursan?- İsanın dediyin ona sitaiş edenlerden soruş,- rusca bilirsense rus dini forumlarında bunu öyrenmek çox asandır

İlğım
25.07.2012, 19:27
Eslinde urus akkalapsis(xrisdianlığın sonu) sözün işletmeyecekdi, -çünki,-baxmayaraqki, Avesda (şamanlar) daş üsdü yazılarda xeber veriblerki, hansı dinin ömrü ne qeder olacaq,- tövrat, incil, quran dinlerinin aparıcıları bu praqnozları öz xeyirlerine yozurdular, biri şaye yaydıki Mehdi gelecek, digeri şaye yayırdı ki, İsa zühur edecek,- ancaq görendeki, Maya şamanlarıda xrisdianlığın yıxılacağın Avesdadakı kimi eyni tarixle üsd-üsde düşür, onda dediler bu akkalapsisdir fatalnıdı. İslam alemi hele bilmir söhbet neden gedir,-çünki, söz demey imkan vermirler.
Apokalipsis ya elə akkalapsisʔ ikisi də eynidirʔ

ilale
25.07.2012, 19:36
Apokalipsis ya elə akkalapsisʔ ikisi də eynidirʔ

Eynidi men onun sadece dilime yatan formada işletdim ve menasını yazdım.

ilale
25.07.2012, 19:50
sənə bir sual verəcəm astronomiyadan.
məlum məsələdr ki,Günəş kimi güclü maqnit sahəsinə malik cisimler özlərinə digər cisimləri cəzb edirlər.Günəşin planetləri niyə çəkib özünə yapışdırmamasını izah edə bilərsənmi?


Tusi şaman idi yoxsa müsəlman?


İsanın nə dediyini Muhəmməd vasitəsilə Allah demişdir.siz narahat olmayın

Seni hansı elmi nezeriyye maraqlandırır?,- Baş mvzu ondan ibaretdir

Menim dinimde allah şexsiyyet formsında deyilki, o kimese neyse desin

ilale
25.07.2012, 20:24
Sizin bu tesevvurleriniz hansi menbeden qaynaqlanib?
Her dinin öz kitabından

Attila
25.07.2012, 22:59
.

orta məktəbdə və ali təhsil müəssisələrində öyrədilən astronomiya il ildən alt üst olur
Ömür boyu 9 planet barədə oxumuşuq
Amma Şumer tabloidlərində 10-cu Nubira planetindən danışılır
Günəş iki dəfə Qərbdən çıxb
Qütblər yerni dəyişib. Amma bizim astronomiyada bundan xəbər yoxdur

Elçin
26.07.2012, 02:32
Eger menim astranomiya biliyime şübhen varsa devet ele en berk geden astranomunu,- beri başdan deyimki, bu mübahiseni men Maskvada astranomiya inustutunda, burda elmler akademiyasındada sübut etmişem. Sadece olaraq avropada elmi nezeriyyeleri tesdiq eden sekgiz ölkeden ibaret şura var, hansıs elmin nezeriyye gündeliye daxil edilmesi, onların elindedi,- onlarsa seni meni tanımazlar. Tusinin qlobusun Drezden muzeyinde saxlıyan ve onda 700 il sonra gelib yerin kürre formasında olmasını Qalleyin ixtirası kimi qeleme veren elmi şuradan men ne gözlüye bilerem?
İsanın dediyin menden niye soruşursan?- İsanın dediyin ona sitaiş edenlerden soruş,- rusca bilirsense rus dini forumlarında bunu öyrenmek çox asandır

Yaxşı, sənin dediyinə görə alimlər hamısı səhv edib. Onda buyur öz fikirlərini yaz və sübut elə. Yerin formasını, fırlanırsa necə fırlanır, fırlanmırsa bəs neyniyir və s. Amma zəhmət olmasa öz dilinə yatan kəlmələrlə yox, qrammatikaya və elmə uyğun yaz ki, mənim kimi bisavadlar anlaya bilsin :beer

ilale
26.07.2012, 05:45
Yaxşı, sənin dediyinə görə alimlər hamısı səhv edib. Onda buyur öz fikirlərini yaz və sübut elə. Yerin formasını, fırlanırsa necə fırlanır, fırlanmırsa bəs neyniyir və s. Amma zəhmət olmasa öz dilinə yatan kəlmələrlə yox, qrammatikaya və elmə uyğun yaz ki, mənim kimi bisavadlar anlaya bilsin :beer

Planetler öz oxu etrafında güne bir dövere vurur ve il erzinde yaya doğru güneşe yaxınlaşır, qışa doğru ise güneşden uzaqlaşır.

metal
26.07.2012, 07:38
Her dinin öz kitabından

Biz axi dedik ki, Allahin yalniz bir dini var.

ilale
26.07.2012, 08:40
Biz axi dedik ki, Allahin yalniz bir dini var.

Biz hele heç ne dememişik,- Allahın bir dini yox,- allahın bir düzgün forması varlığı ola biler ve dinler ona göre ferqlidilerki, hersi allah bir cüre tesvir edir.

metal
26.07.2012, 08:52
Biz hele heç ne dememişik,- Allahın bir dini yox,- allahın bir düzgün forması varlığı ola biler ve dinler ona göre ferqlidilerki, hersi allah bir cüre tesvir edir.
Allahin yer uzunde qoydugu bir din olmasaydi, bizlerin de Onun varligi haqinda fikir söylemeyimiz esla düzgün olmazdi. Eger Allah-teala öznù insanlara tanitmasaydi insanlar ya yerdeki daw parcalarina ve yaxud da göydeki hansisa sema ulduzlarina tapinardilar

ilale
26.07.2012, 10:00
Allahin yer uzunde qoydugu bir din olmasaydi, bizlerin de Onun varligi haqinda fikir söylemeyimiz esla düzgün olmazdi. Eger Allah-teala öznù insanlara tanitmasaydi insanlar ya yerdeki daw parcalarina ve yaxud da göydeki hansisa sema ulduzlarina tapinardilar

Аvesdadan başlayaraq bütün dini kitablar yer üzünde heyatın 6000 il bundan qabaq yarandığını bildirirler ve bütün dinler bu tarixi Avesdadan götürüb,- bu tarixin doğruluğunu yer üzünün her terefinde insanların eyni vaxtda iz qoymaları ile sübüt edir,- çünki ola bilmezdiki, insanlar million iller yaşasınlar heç bir iz qoymasın ve yalnız axırıncı 4000 min ilin başlanğıcında heresi öz yaşadıqları yarde tikintiler etsin yazı yazsın. İndi Zerdüşün doğulduğunun 3750-ci ilidi, Nuhun su basmasının ise 4000-ci ilidi. Avesda (Zerdüş) insanın ağacdan ağacın koğuşunda onun meyvesi kimi yarandığını iddia edir. (İnsanı allah palçıqdan yaratmasını birinci Musa yürütdü ve hemçinin allahın yevrey olmasını ve ademinde yevrey olmasını o yürütdü,- bunları ancaq yevreylerin öz dini kitablarıdan oxuya bilersiniz). Nece olduki, Musa şaman türk oğlu olan Zerdüşe Nuha babam yevrey dedi?- İnsanlrın ağacdan nece yaranmasını Zerdüşün dediyini kenara qoydu? Dede Qorqud Avesdanın bedii formasıdır. Тanrı tanımax demekdir,- Dede Qorqud niye qopuza and içir?- çünki, musiqinin ruhu vecde getirmesi ilahi varlığın olduğunu tanıtdırır

metal
26.07.2012, 10:38
Аvesdadan başlayaraq bütün dini kitablar yer üzünde heyatın 6000 il bundan qabaq yarandığını bildirirler ve bütün dinler bu tarixi Avesdadan götürüb,- bu tarixin doğruluğunu yer üzünün her terefinde insanların eyni vaxtda iz qoymaları ile sübüt edir,- çünki ola bilmezdiki, insanlar million iller yaşasınlar heç bir iz qoymasın ve yalnız axırıncı 4000 min ilin başlanğıcında heresi öz yaşadıqları yarde tikintiler etsin yazı yazsın. İndi Zerdüşün doğulduğunun 3750-ci ilidi, Nuhun su basmasının ise 4000-ci ilidi. Avesda (Zerdüş) insanın ağacdan ağacın koğuşunda onun meyvesi kimi yarandığını iddia edir. (İnsanı allah palçıqdan yaratmasını birinci Musa yürütdü ve hemçinin allahın yevrey olmasını ve ademinde yevrey olmasını o yürütdü,- bunları ancaq yevreylerin öz dini kitablarıdan oxuya bilersiniz). Nece olduki, Musa şaman türk oğlu olan Zerdüşe Nuha babam yevrey dedi?- İnsanlrın ağacdan nece yaranmasını Zerdüşün dediyini kenara qoydu? Dede Qorqud Avesdanın bedii formasıdır. Тanrı tanımax demekdir,- Dede Qorqud niye qopuza and içir?- çünki, musiqinin ruhu vecde getirmesi ilahi varlığın olduğunu tanıtdırır

Gunan edirem ki, siz tarixcisiniz,
amma men sizden dinin tarixi haqqinda melumat yazmaginizi istemedim.

ilale
26.07.2012, 10:59
Gunan edirem ki, siz tarixcisiniz,
amma men sizden dinin tarixi haqqinda melumat yazmaginizi istemedim.

Heqiqete, hakq,- hakqa ise allah deyirik, sizce ola bilermi, heqiqet bir şey olsun allah bir şey?

metal
26.07.2012, 11:46
Heqiqete, hakq,- hakqa ise allah deyirik, sizce ola bilermi, heqiqet bir şey olsun allah bir şey?

Mahaldir,
yeni mümkün olmayan bir wey

ilale
26.07.2012, 11:59
Mahaldir,
yeni mümkün olmayan bir wey

Demeli deyirsizki, heqiqet başqadı allah başq?

metal
26.07.2012, 12:01
Demeli deyirsizki, heqiqet başqadı allah başq?

Xeyr,
demek isteyirem ki, Allah heqqdir, heqq de Allahdir

ilale
26.07.2012, 12:22
Xeyr,
demek isteyirem ki, Allah heqqdir, heqq de Allahdir

Оnda neden tarixle bağlı heqiqete hakq olaraq baxmadınız?-

metal
26.07.2012, 12:24
Оnda neden tarixle bağlı heqiqete hakq olaraq baxmadınız?-

Tarix heqiqet olmaya da biler

ilale
26.07.2012, 13:22
Tarix heqiqet olmaya da biler

Eger istinad olunan menbeleri nezerde tutursunuzsa?- her din o menbeden behrelenib,- eger Zerdüşün varlığına şübhe varsa demek her din şübhe altına düşür,- yox eger şübhe yoxdursa Zerdüş keçmişe Musadan 1000 il yaxın olduğu halda, nece olur Zerdüş özünden 300 il qabağı tor görür (deyir insan ağacdan yaranıb), Musa ise 1300 iı qabağı daha aydın görür(deyir insan palçıqdan yaranıb),-bir haldaki Zerdüş tor gören bir şaman idise, neye göre onu tövratda peyğember kimi qeleme verib, sonra şamana lenet oxudu?

metal
26.07.2012, 13:35
Eger istinad olunan menbeleri nezerde tutursunuzsa?- her din o menbeden behrelenib,- eger Zerdüşün varlığına şübhe varsa demek her din şübhe altına düşür,- yox eger şübhe yoxdursa Zerdüş keçmişe Musadan 1000 il yaxın olduğu halda, nece olur Zerdüş özünden 300 il qabağı tor görür (deyir insan ağacdan yaranıb), Musa ise 1300 iı qabağı daha aydın görür(deyir insan palçıqdan yaranıb),-bir haldaki Zerdüş tor gören bir şaman idise, neye göre onu tövratda peyğember kimi qeleme verib, sonra şamana lenet oxudu?

Sizin elinizde heqiqi avesta kitabi var?
Ve yaxud sizden sual edirem, avseta olan yerde Tovrata, İncile ve ya Qurana ne ehtiyac var idi?

ilale
26.07.2012, 14:27
Sizin elinizde heqiqi avesta kitabi var?
Ve yaxud sizden sual edirem, avseta olan yerde Tovrata, İncile ve ya Qurana ne ehtiyac var idi?

Avesda dağdı irandadı üsdü bizim dilde yazılmış, sonra qayanın aşağısı sıldırım çapılmışdırki, çıxıb sile bilmesinler,-çünki işğalçılıqda bele bir qayda var işğal etdiyin milletin tarixin silirlerki, tarix olmuyandan sonra sene deyendeki, erebden törenmisen mecbursa boynunu büküb razılaşasan. Dede Qorqud dasdanı da Avesdanın bedi foması olaraq, insan yaranışı allahn varlığı ve sair baresinde melumatlar verir. Yene gelib çıxır onaki, - bütün imperiyaların bir marağı var öz dilini yaymaq,- dilin geişlenmeyi milletin ruhunun gücüdü,- ruhsa allahda qerar tutur, kimin dili çox yayılır dünyaya allahlığı da o edir, isder bu dünyada isder o dünyada

metal
26.07.2012, 14:41
Avesda dağdı irandadı üsdü bizim dilde yazılmış, sonra qayanın aşağısı sıldırım çapılmışdırki, çıxıb sile bilmesinler
Meni dagi- dawa salmayin, ilale:drag

Ps
Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı. Dövrümüzə tam şəkildə çatmamışdır.
Hesab edir ki, Avestanın tərkib hissələri, əsasən e.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarısında formalaşmağa başlamışdır. Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dulizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu və ya digər mövqeyi seçməkdə sərbəstdir.

ilale
26.07.2012, 15:13
Meni dagi- dawa salmayin, ilale:drag

Ps
Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı. Dövrümüzə tam şəkildə çatmamışdır.
Hesab edir ki, Avestanın tərkib hissələri, əsasən e.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarısında formalaşmağa başlamışdır. Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dulizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu və ya digər mövqeyi seçməkdə sərbəstdir.

Bedbaxcılıqda ele orasıdırki, fikirleşmirsizki, üç nemesin eliynen,- Mayer, Bayran, Şreyder urusa farşıvıy tarix yazdıran senin Avesdnı mütleq şikesd etmelidi?!,- çünki, o tek senin yox hemde urusun böyük Tartariyanın tarixidir

metal
26.07.2012, 15:21
Bedbaxcılıqda ele orasıdırki, fikirleşmirsizki, üç nemesin eliynen,- Mayer, Bayran, Şreyder urusa farşıvıy tarix yazdıran senin Avesdnı mütleq şikesd etmelidi?!,- çünki, o tek senin yox hemde urusun böyük Tartariyanın tarixidir

Bunan evvelki postlarinizda siz, tarixin bir heiqet oludgunu yazmiwdiniz.

ilale
26.07.2012, 15:26
Meni dagi- dawa salmayin, ilale:drag

Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dulizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu və ya digər mövqeyi seçməkdə sərbəstdir.

Nece olur,- insanın palçıqdan yaranması pontizm oldu, ağacdan yaranması dualizm oldu?- bele çıxırki,- palçıqdan yaranmaq daha mentiqe uyğundu?

ilale
26.07.2012, 16:10
Meni dagi- dawa salmayin, ilale:drag

Ps
Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı. Dövrümüzə tam şəkildə çatmamışdır.
Hesab edir ki, Avestanın tərkib hissələri, əsasən e.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarısında formalaşmağa başlamışdır. Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dulizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu və ya digər mövqeyi seçməkdə sərbəstdir.

Eger Makedonıyalı İsgender bizim eradan qabaq 323-356 illerde yaşayıbsa ve iranı o vaxt işğal edende ordan Avesdanın deri üzerinde yazılmış bütün hisselerini Yunansdana gönderibse, bu Avesdanın ne qeder qedim olduğunu sübut etmirmi?! -İslamçılar çoxdan isdeyillerki, Avesdanı, novruzu, Dede Qorqudu islamlaşdırsınlar,- bunun üçünde evvel tarixi gerek islamdan sonruya çeksinler,- yeqin axdarsanız o saxdakarları tapada bilersiniz.

metal
26.07.2012, 16:50
Eger Makedonıyalı İsgender bizim eradan qabaq 323-356 illerde yaşayıbsa ve iranı o vaxt işğal edende ordan Avesdanın deri üzerinde yazılmış bütün hisselerini Yunansdana gönderibse, bu Avesdanın ne qeder qedim olduğunu sübut etmirmi?! -İslamçılar çoxdan isdeyillerki, Avesdanı, novruzu, Dede Qorqudu islamlaşdırsınlar,- bunun üçünde evvel tarixi gerek islamdan sonruya çeksinler,- yeqin axdarsanız o saxdakarları tapada bilersiniz.

http://forum.ria.az/showthread.php?p=150577#post150577

Rasul Nur
26.07.2012, 17:14
XƏBƏRDARLIQ

Rəsul mən artıq bezdim .Sənə xəbərdarlıqlar yazmaqdan ..Bunun sonu olacaq ?

burda nə yazmışdım yadımda deyil.:)

Rasul Nur
26.07.2012, 17:18
Eger Makedonıyalı İsgender bizim eradan qabaq 323-356 illerde yaşayıbsa ve iranı o vaxt işğal edende ordan Avesdanın deri üzerinde yazılmış bütün hisselerini Yunansdana gönderibse, bu Avesdanın ne qeder qedim olduğunu sübut etmirmi?! -İslamçılar çoxdan isdeyillerki, Avesdanı, novruzu, Dede Qorqudu islamlaşdırsınlar,- bunun üçünde evvel tarixi gerek islamdan sonruya çeksinler,- yeqin axdarsanız o saxdakarları tapada bilersiniz.

bəlkə düzgün danışasınız.Avestanın dəri üzərinə yazılmış nüsxəsini yandırmışdı İsgəndər.
ikincisi də ki,sizə burda məgər deyən oldu ki,Avesta təzə kitabdır?:)

Beləliklə, yunan müəlliflərinin hesab etdikləri kimi 2 milyon misranı özündə ehtiva edən və yaxud zərdüştilik ənənəsinin və sonralar ərəb və farsdilli müəlliflərin iddia etdikləri kimi, 12 min öküz (inək) dərisi üzərində qızıl hərflərlə yazılmış "Avesta"nın (və yaxud onun ayrı-ayrı hissələrinin) yazılı mətni Makedoniyalı Aleksandrın yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi dövrdən xeyli əvvəl mövcud olmuşdur.
Yunan-Makedoniya işğalı zamanı məhv olmuş və bir neçə əsr ərzində daha çox şifahi surətdə saxlandığı güman olunan (əlbəttə, ola bilər ki, kitablardan ayrı-ayrı fraqmentlər də qalmışdı) məhz bu "Avesta"nı Parfiya hökmdarı Arşaki Vologez (görünür, I Vologez) bərpa etməyə cəhd göstərmişdi.
Lakin alimlərin hesab etdikləri kimi, ilkin "Avesta"dan yaddaşda heç də hər şey qala bilməzdi (bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, 350 min sözdən artıq ola bilməzdi), hər halda "Avesta"nın hifz olunmuş hissələri artıq yuxarıda xatırlandığı kimi, e.ə. I əsrdə kodifikasiya olunmuşdu.
İlk Sasani hökmdarı Ərdəşir Papağanın dövründə (225-240-cı illər) "Avesta"nı çox fəal surətdə toplamağa və bərpa etməyə başladılar. Güman etmək olar ki, Avesta IV əsrdə hələ göstərilmiş zamanadək imperiyanın dövlət əhəmiyyətli müqəddəs məkanına çevrilmiş Atropatenada ali kahin Äturpät Mahrspandan tərəfindən kanonlaşdırılmışdı.
"Avesta" sonralar da redaktələrə məruz qalmışdır. Axırıncı redaktədən sonra güclü surətdə seyrəlmiş "Avesta" 21 naskdan (kitabdan) ibarət idi. Lakin "Avesta"nın bu mətni də bizə tam şəkildə gəlib çatmamışdır. Artıq ərəblərin hakimiyyəti dövründə zərdüştiliyin müqəddəs kitabları yenidən təqiblərə məruz qaldı. Bizə məlumdur ki, ərəb işğalı dövründə digər qeyri islam ədəbiyyatı kimi, "Avesta"nın əlyazmaları da amansızcasına yandırılırdı.
Bu barədə Biruni məlumat vermişdir. Belə ki, Parfiya dövründən Sasanilərin hakimiyyəti zamanınadək olan ən azı 6-7 əsr ərzində bir çox ilahiyyətçi alimlər, kahinlər, adı məlum olmayan xeyli əməkçi nəsilləri tərəfindən bərpa olunan "Avesta" kitablarının bir qismi qayıtmaz şəkildə məhv oldu.
Kiçik Avesta əsasən bizə məlum olan Böyük Avestadan seçilmiş, zərdüştiliyə sitayiş edən şəxs üçün gündəlik həyatda zəruri olan duaların minimum məcmuəsidir. Kiçik Avestaya bəzən ənənə üzrə Yaştları da daxil edirlər. Kiçik məcmuələr və s. şəklində ayrı-ayrı "Avesta" fraqmentləri (bizə qədər gəlib çatmamış Avesta kitablarından) də qalmışdır. Mütəxəssislərin hesab etdikləri kimi, bütün bunlar Sasanilər dövründə bərpa olunmuş "Avesta"nın yalnız dörddə bir qismidir.
Sasanilər dövründə bərpa olunmuş 20 kitabın (21 kitabdan) adları və qısa məzmunu bizə IX əsrin zərdüştilik əsəri Denkartdan məlumdur. Özü də qeyd etmək lazımdır ki, bu kitabların qısa icmalı "Avesta"nın öz mətni üzrə deyil, "Avesta"nın pəhləvi dilinə tərcüməsi əsasında hazırlanmışdır. Müxtəlif "Avesta" nasklarının məzmunu başqa pəhləvi kitablarında da izah edilmişdir. Göstərmək lazımdır ki, pəhləvi kitabları mahiyyətcə bizə "Avesta"nın itirilmiş hissələri haqqında bəzi təsəvvürlər yaratmaq imkanı verən yeganə mənbədir.
Hindistan parsları, onlarda zərdüştilik dininin müqəddəs kitablarının mövcudluğu haqqında erkən məlumatlar Avropaya yalnız XVII əsrdə çatmışdır. Tezliklə Oksford kollecinin kitabxanasında (İngiltərə) "Avesta"nın Hindistandan gətirilmiş ilk əlyazmaları meydana çıxmış və tədqiqatlara başlanmışdır.

Rasul Nur
26.07.2012, 17:24
Nece olur,- insanın palçıqdan yaranması pontizm oldu, ağacdan yaranması dualizm oldu?- bele çıxırki,- palçıqdan yaranmaq daha mentiqe uyğundu?

insanın palçıqdan yaranması daha məntiqə uygundur.çünki çürümüş insan cəsədi sonda xammal kimi taxta agac olmurlar,torpağa qarışırlar və sonra o torpaqdan seçilmirlər.

ilale
26.07.2012, 17:25
http://forum.ria.az/showthread.php?p=150577#post150577

Ne deyim;- qoy babarınızın ruhu tanrısı üreyinize öz ecdadınıza sevgi xofu getirsin, gözlerinizi açsın

Rasul Nur
26.07.2012, 17:26
Avesda dağdı irandadı üsdü bizim dilde yazılmış, sonra qayanın aşağısı sıldırım çapılmışdırki, çıxıb sile bilmesinler,-çünki işğalçılıqda bele bir qayda var işğal etdiyin milletin tarixin silirlerki, tarix olmuyandan sonra sene deyendeki, erebden törenmisen mecbursa boynunu büküb razılaşasan. Dede Qorqud dasdanı da Avesdanın bedi foması olaraq, insan yaranışı allahn varlığı ve sair baresinde melumatlar verir. Yene gelib çıxır onaki, - bütün imperiyaların bir marağı var öz dilini yaymaq,- dilin geişlenmeyi milletin ruhunun gücüdü,- ruhsa allahda qerar tutur, kimin dili çox yayılır dünyaya allahlığı da o edir, isder bu dünyada isder o dünyada

siz o dağı şəxsən öz gözlərinizlə görmüsünüzY?:)

metal
26.07.2012, 17:28
Ne deyim;- qoy babarınızın ruhu tanrısı üreyinize öz ecdadınıza sevgi xofu getirsin, gözlerinizi açsın

Dede Qorqudun islam dininde olduguna gore narahat oldunuz?

Rasul Nur
26.07.2012, 17:31
Seni hansı elmi nezeriyye maraqlandırır?,- Baş mvzu ondan ibaretdir

Menim dinimde allah şexsiyyet formsında deyilki, o kimese neyse desin

sizin Allah nəsə deyə bilmirsə sizə kim deyib ki,əlinizdəki məlumatlar dogrudur?sizə kim deyib ki,Avestada yazılanlar dogrudur?:)

Rasul Nur
26.07.2012, 17:34
[QUOTE]Аvesdadan başlayaraq bütün dini kitablar yer üzünde heyatın 6000 il bundan qabaq yarandığını bildirirler
mənə bir dənə misal gətirin .məsələn Qurandan ki,orda deyilir 6000 il əəvvəl yaranıb həyat.buyurun.elə yalandan danışırsınız bir ucdan.əsaslandırmırsınız.məntiqsiz sözlər danışıb bizdən məntiq tələb edirsiniz.əsaslandırın yazdıgınızı yalanı.sizə dedim axı bilmədiyinizi xəyal etməyin

Rasul Nur
26.07.2012, 17:37
Seni hansı elmi nezeriyye maraqlandırır?,- Baş mvzu ondan ibaretdir

Menim dinimde allah şexsiyyet formsında deyilki, o kimese neyse desin

sənə bir sual verəcəm astronomiyadan.
məlum məsələdr ki,Günəş kimi güclü maqnit sahəsinə malik cisimler özlərinə digər cisimləri cəzb edirlər.Günəşin planetləri niyə çəkib özünə yapışdırmamasını izah edə bilərsənmi?


Tusi şaman idi yoxsa müsəlman?
mənim suallarıma cavab verin!yayınmayın!:boast

ilale
26.07.2012, 17:39
Dede Qorqudun islam dininde olduguna gore narahat oldunuz?

Dede Qorqud islam dininden ola bilmez,- çünki, Dede Qorqud dasdanında baş veren tarixi hadiseler islamdan min il qabağa tesadüf edir,- onu yazan kütbeyinin gerek bir az tarixi savadı olsun

Rasul Nur
26.07.2012, 17:40
Planetler öz oxu etrafında güne bir dövere vurur ve il erzinde yaya doğru güneşe yaxınlaşır, qışa doğru ise güneşden uzaqlaşır.

demək istəyirsiniz ki,günəş sükunətdədir planetlər öz oxları ətrafında firlanırlar?
bəs necə olur onlar bir vaxt yaxınlaşırlar gunəşə digər vaxt uzaqlaşırlar.səhv etmirəmsə siz planetlərin gunəş ətrafında firlanmasını inkar etdiniz əvvəl.başqa cür bunu necə izah edə bilərsiniz.buyurun!:boast

Rasul Nur
26.07.2012, 17:41
Dede Qorqud islam dininden ola bilmez,- çünki, Dede Qorqud dasdanında baş veren tarixi hadiseler islamdan min il qabağa tesadüf edir,- onu yazan kütbeyinin gerek bir az tarixi savadı olsun
bütün dinlərin adı islamdır.islam dini tək Allaha ibadət etmək deməkdir.:)

metal
26.07.2012, 17:48
Dede Qorqud islam dininden ola bilmez,- çünki, Dede Qorqud dasdanında baş veren tarixi hadiseler islamdan min il qabağa tesadüf edir,- onu yazan kütbeyinin gerek bir az tarixi savadı olsun
Bu melumatlari siz hardan ewitmisniz? Hec Tarixi-nadir kitabinda da bele weyler yazilmayib:drink

ilale
26.07.2012, 18:12
sənə bir sual verəcəm astronomiyadan.
məlum məsələdr ki,Günəş kimi güclü maqnit sahəsinə malik cisimler özlərinə digər cisimləri cəzb edirlər.Günəşin planetləri niyə çəkib özünə yapışdırmamasını izah edə bilərsənmi?


Tusi şaman idi yoxsa müsəlman?
mənim suallarıma cavab verin!yayınmayın!:boast

Bilmirsense xahiş eleki, bunu öyret,- bilirsense nece bildiyini yaz;- İndiki elime göre planetler öz orbitinden çıx bilmediyine göre bşqa cisimlerle tokquşmur, Avesdy göre ise yer üzerinde temperatur onun canlı alemi ile temasdadır,-yeni yeri güneşe cezb etdiren yaşıl tebietdir ve yre güneşe çox yaxınlşdıqda bitgiler yarpağını tökür yerin sethi qızdığından o cazibesini deyişir ve güneşden itelenir

Tusi dövründe artıq türk dünysının orta asiya hissesi islamlaşdırılmışdı,- Topal Teymur kimi sapı özümüzden olan baltalar baxmıyaraqki, erebı vurdu geri oturtdu hetda Tusinin mesleheti ile Mekgeni işğal eledi,- ne faydaki, islamı yaydı

ilale
26.07.2012, 18:18
Bu melumatlari siz hardan ewitmisniz? Hec Tarixi-nadir kitabinda da bele weyler yazilmayib:drink

Dede Qorqud kinosuna baxanda görmürsüki,hadiseler neçenci illerde cereyan edir?!

metal
26.07.2012, 18:52
Dede Qorqud kinosuna baxanda görmürsüki,hadiseler neçenci illerde cereyan edir?!
tarixi faktlar qalib bir yana, kinodan daniwirsiniz!?

ilale
26.07.2012, 19:12
tarixi faktlar qalib bir yana, kinodan daniwirsiniz!?

Hemin kinoda hadiselerin tarixi gösderilir,- görürem dasdanı oxumamsınız,-deyirem belke kinosuna baxmısınız, fakt kitabın özündedi, men neynemeliyemki, sen oxumamısansa?

metal
26.07.2012, 21:44
Hemin kinoda hadiselerin tarixi gösderilir,- görürem dasdanı oxumamsınız,-deyirem belke kinosuna baxmısınız, fakt kitabın özündedi, men neynemeliyemki, sen oxumamısansa?

Ay ilale, bu kino ki var, çox qəliz məsələdir, həm qəlizdir həm də ki vacib

Attila
26.07.2012, 21:53
Bu melumatlari siz hardan ewitmisniz? Hec Tarixi-nadir kitabinda da bele weyler yazilmayib:drink

Dədə Qorqudun 4000 ilə yaxın yaşı var
İstəsən kitab göndərərəm oxuyarsan
Ən son tarixi araşdırmalara əsaslanır.

İlğım
26.07.2012, 22:38
Ay ilale, bu kino ki var, çox qəliz məsələdir, həm qəlizdir həm də ki vacib

Qazan xan içki içib kef çəkəndə islam niyə yadına düşmürmüş? Ya da Xızır peyğəmbərə dua edəndə. Qurda suya muraciet etmesi. Bəsə siz hardan oxumusuz ki Dədə Qrqud müsəlman olub? Tarixi Nadirdə var imiş?

Attila
26.07.2012, 22:41
Qazan xan içki içib kef çəkəndə islam niyə yadına düşmürmüş? Ya da Xızır peyğəmbərə dua edəndə. Qurda suya muraciet etmesi. Bəsə siz hardan oxumusuz ki Dədə Qrqud müsəlman olub? Tarixi Nadirdə var imiş?

Boş söhbətlərdi. Film dastan əsasında ssenariləşdirilib. Başdan ayağa Tenqriçilik elementləri ilə doludur.
Bir çox tarixçilər Dədə Qorqudun 4000 il və ya daha çox yaşa sahib olduğunu bildirir.
İndi soruşsan ki, Dastandakı su yeri, hansı göldür?Hamı deyəcək Xəzər. Mən də susub oturacam.
Bilmirlər ki, o su əslində nə mənada işlənib və hara işarə edilir.

İlğım
26.07.2012, 22:42
Boş söhbətlərdi. Film dastan əsasında ssenariləşdirilib. Başdan ayağa Tenqriçilik elementləri ilə doludur.
Bir çox tarixçilər Dədə Qorqudun 4000 il və ya daha çox yaşa sahib olduğunu bildirir.
İndi soruşsan ki, Dastandakı su yeri, hansı göldür?Hamı deyəcək Xəzər. Mən də susub oturacam.
Bilmirlər ki, o su əslində nə mənada işlənib və hara işarə edilir.

http://yovsan.com/?p=1837

Elçin
27.07.2012, 00:16
Planetler öz oxu etrafında güne bir dövere vurur ve il erzinde yaya doğru güneşe yaxınlaşır, qışa doğru ise güneşden uzaqlaşır.
Bunu avestadan oxumusan yoxsa özün müşahidə etmisən? Mənə bunu sübut elə mən də şaman olum)
Nece olur,- insanın palçıqdan yaranması pontizm oldu, ağacdan yaranması dualizm oldu?- bele çıxırki,- palçıqdan yaranmaq daha mentiqe uyğundu?
Sən öz dediklərini əsaslandırmırsan. İnsanın bitdiyi ağac necə yaranıb və onun yaranma səbəbi necə yaranıb? Bunu da izah elə, əgər izahən varsa.

metal
27.07.2012, 08:00
Sən öz dediklərini əsaslandırmırsan. İnsanın bitdiyi ağac necə yaranıb və onun yaranma səbəbi necə yaranıb? Bunu da izah elə, əgər izahən varsa.

Bu tarixi fakt " Buratino" filminde tesdiq olunub. :drag

metal
27.07.2012, 08:45
Qazan xan içki içib kef çəkəndə islam niyə yadına düşmürmüş? Ya da Xızır peyğəmbərə dua edəndə. Qurda suya muraciet etmesi. Bəsə siz hardan oxumusuz ki Dədə Qrqud müsəlman olub? Tarixi Nadirdə var imiş?

"Dede Qorqud" dastaninin orjinal nusxesi hansi dilde bu gunumuze geib catib?

İlğım
27.07.2012, 10:13
"Dede Qorqud" dastaninin orjinal nusxesi hansi dilde bu gunumuze geib catib?

Orjinal - yəni nə?

metal
27.07.2012, 10:15
Orjinal - yəni nə?

Yeni, dastanin esli.

İlğım
27.07.2012, 10:22
Yeni, dastanin esli.

Dastan dildən dilə yayılır. İlk dəfə kim qələmə alıb bilinmir. sonralar hesab olunur ki eyni yazıdan iki nüsxə köçürülübdür. nüsxələrin biri indi Drezden digəri isə Vatikanda saxlanılır. Heç birinin hansı əlifba ilə yazıldığını bilmirəm. ola bilsin ki ərəb əlifbası ilə qələmə alınsın çünki 10-11ci əsrə təsadüf edir. Amma naməlum ilkin nüsxə ortada yoxdur.

Attila
27.07.2012, 10:30
Dastan dildən dilə yayılır. İlk dəfə kim qələmə alıb bilinmir. sonralar hesab olunur ki eyni yazıdan iki nüsxə köçürülübdür. nüsxələrin biri indi Drezden digəri isə Vatikanda saxlanılır. Heç birinin hansı əlifba ilə yazıldığını bilmirəm. ola bilsin ki ərəb əlifbası ilə qələmə alınsın çünki 10-11ci əsrə təsadüf edir. Amma naməlum ilkin nüsxə ortada yoxdur.

Əgər alman aliminin versiyasına nəzər salsaq, dastan Yunan mifologiyasından əvvələ aiddir. Dastan şifahi olub. Yazılı qələmə alınıbsa da ilk vaxtlar çox güman ki bu ya Troya əlifbası, ya da Troya əlifbasının törəməsi Orxon Yenisey əlifbasıdır. 4 ölkə alimlərinin son araşdırmalarına görə Orxon Yenisey yazılarının 4500 ilə qədər yaşı var (karbon analizinin nəticələrinə görə)

ilale
27.07.2012, 12:29
Bunu avestadan oxumusan yoxsa özün müşahidə etmisən? Mənə bunu sübut elə mən də şaman olum)

Sən öz dediklərini əsaslandırmırsan. İnsanın bitdiyi ağac necə yaranıb və onun yaranma səbəbi necə yaranıb? Bunu da izah elə, əgər izahən varsa.

Kainatda heç bir cism olmuyanda o qaranlıq olmuşdur ve qaranlıq sıxıldıqca feza dartılaraq cırılmış (şimşek çaxması kimi) ve efirin birinci layının yüklerinden güneş yarandı (sönük materiya halında). Sonra feza bir daha qaraldı sıxıldı ve efir ikinci defe cırıldı. İkinci laydan ulduzlar yarandı, ancaq üçüncü defe feza qaralıb sıxılanda o artıq soyula bilmedi ve dartılma mecburiyyetinden güneş qığılcımlandı feza işıqlandı.
Güneş ona göre bir anda parçalanıb efir halına düşe bilmirki, - çünki, feza cırılanda yaranan ses efiri madiyata çevirdi. Güneş şüaları yeniden efir halına düşüb efire sepildikce fezanı üçüncü defe didmek mecburiyetinde qaldı, -çünki, feza işıqlandığından yüklerin içerisi çölüne çevildiyinden, madde cism halına düşmüş efir mecbur olduki, yeniden cismin efir hlına keçme prosesi yeni prosese çevrilsin.
Belelikle güneşden qopan yüklerin fezanın yükleri ile bibr- birine boşalmasından su yarandı. İndiki astranomların fezada izledikleri qara delikler par (duman su) delikleridi ve bu delikler böyüdükce etraf cismileri ulduzları udur, o vaxda qederki, udulan kütle soyuyaraq güneşe cezb olunma mecburiyyetinde qalacaq ve etrafındakı, su buxarını özüne çekib buz tokquya çevrerek Saturun planetine benzer planet formasında planet heyatına qoşulacaq.
Planet güneşe dartıldıqca torpağın üzünün qızmsı o demekdirki, güneşin yükleri mecburen torpağa boşalır ve planet fırlanıb arxası qaranlığa düşdükce yükler su (buxar) ve torpaq bir-birine boşalırdı, gündüz ise yeniden güneşin öz yükünü boşaltması bitgi alamini yaratdı.

Əslində bitginin bitməsi ayrı-ayrı laylardan qopan yüklərin bir-birinə boşalması üçün yaranmış şəraitin mübadiləsindən yarandı. Yeni həyata qoşulan planet üzərində gecə-gündüzün dəyişməsi cisimlərin torpağın, günəşin, suyun bir-birinə boşalmasna şərait yaratdı və bu boşalmadan yeni varliq bitgi yarandı,-onlar bir-birinə boşaldıqca varlıqda böyüdü

Attila
27.07.2012, 13:40
Big Bang nezeriyyesine yaxinligi var son ismaricin

ilale
27.07.2012, 15:16
Big Bang nezeriyyesine yaxinligi var son ismaricin

Big Bang nezeriyesi özüde dini nezeriyelerden götürülmüş ve dini tesdiq eleməyə yönelmiş nezeriyyedir. İudizm, ıncil ve quran kainatın ilkin yaranma prosesini Avesdadakı kimi verirler, ancaq insanın yaranışına gelende baxışlar deyişir

Elçin
28.07.2012, 14:47
Kainatda heç bir cism olmuyanda o qaranlıq olmuşdur ve qaranlıq sıxıldıqca feza dartılaraq cırılmış (şimşek çaxması kimi) ve efirin birinci layının yüklerinden güneş yarandı (sönük materiya halında). Sonra feza bir daha qaraldı sıxıldı ve efir ikinci defe cırıldı. İkinci laydan ulduzlar yarandı, ancaq üçüncü defe feza qaralıb sıxılanda o artıq soyula bilmedi ve dartılma mecburiyyetinden güneş qığılcımlandı feza işıqlandı.
Güneş ona göre bir anda parçalanıb efir halına düşe bilmirki, - çünki, feza cırılanda yaranan ses efiri madiyata çevirdi. Güneş şüaları yeniden efir halına düşüb efire sepildikce fezanı üçüncü defe didmek mecburiyetinde qaldı, -çünki, feza işıqlandığından yüklerin içerisi çölüne çevildiyinden, madde cism halına düşmüş efir mecbur olduki, yeniden cismin efir hlına keçme prosesi yeni prosese çevrilsin.
Belelikle güneşden qopan yüklerin fezanın yükleri ile bibr- birine boşalmasından su yarandı. İndiki astranomların fezada izledikleri qara delikler par (duman su) delikleridi ve bu delikler böyüdükce etraf cismileri ulduzları udur, o vaxda qederki, udulan kütle soyuyaraq güneşe cezb olunma mecburiyyetinde qalacaq ve etrafındakı, su buxarını özüne çekib buz tokquya çevrerek Saturun planetine benzer planet formasında planet heyatına qoşulacaq.
Planet güneşe dartıldıqca torpağın üzünün qızmsı o demekdirki, güneşin yükleri mecburen torpağa boşalır ve planet fırlanıb arxası qaranlığa düşdükce yükler su (buxar) ve torpaq bir-birine boşalırdı, gündüz ise yeniden güneşin öz yükünü boşaltması bitgi alamini yaratdı.

Əslində bitginin bitməsi ayrı-ayrı laylardan qopan yüklərin bir-birinə boşalması üçün yaranmış şəraitin mübadiləsindən yarandı. Yeni həyata qoşulan planet üzərində gecə-gündüzün dəyişməsi cisimlərin torpağın, günəşin, suyun bir-birinə boşalmasna şərait yaratdı və bu boşalmadan yeni varliq bitgi yarandı,-onlar bir-birinə boşaldıqca varlıqda böyüdü
Yəni təsadüfən yaradılış baş verdi? Sən dediyin kimi aləm qarışdı bir birinə, o buna dəydi, bu ona girdi və şüurlu varlıq-insan yarandı və orqanizmindəki milyardlarla hüceyrənin hərəsi öz funksiyasını başladı layiqincə yerinə yetirməyə, eləmi? Deməli təsadüfdən yaranmış ağacdan insan bitdi, sonrakı ağaclardan da başladı heyvanlar və bitkilər bitməyə... Su heyvanları da çox güman ki, mamır və yosunlardan yaranıb :D
Big Bang nezeriyesi özüde dini nezeriyelerden götürülmüş ve dini tesdiq eleməyə yönelmiş nezeriyyedir. İudizm, ıncil ve quran kainatın ilkin yaranma prosesini Avesdadakı kimi verirler, ancaq insanın yaranışına gelende baxışlar deyişir
Big Bang-a qalanda, əgər planetlərin bir-biri ilə toqquşması saniyənin 1000-də 1-i qədər ya tələssəydi, ya da geciksəydi, fizikanın qanunları indikindən qat-qat fərqli olardı, razısan? Onda belə çıxır ki, nə ətalət qüvvəsi, nə mərkəzdənqaçma qüvvəsi, nə də yerin cazibə qüvvəsi indiki kimi olmayacaqdı və insan məsələn yemək yeyəndə yediyi yemək mədəyə düşə bilməyəcəkdi, cazibə qüvvəsinin ya olmaması, ya da başqa cür olması səbəbindən. Və ya ətalət qüvvəsi olmasaydı ürək qanı damarlara lazım olduğu kimi vura bilməyəcəkdi və sair və ilaxır. Niyə məhz toqquşma belə düşünülmüş və planlaşdırılmış şəkildə baş verdi? Həyatda elə bir şey yoxdur ki, öz özünə baş versin. Hər nəticənin bir səbəbi var. Sən dediyin yaranışın səbəbi yoxdur. Varsa da, bu səbəb partlayışdır. Bu partlayış əslində səbəb deyil, nəticədir və bu nəticənin də bir səbəbi mütləq olmalıdır.

Tomris Ehsen
28.07.2012, 15:01
Elçin qardas deyirem dini bele bilirsen hafizsen keç o 27 suala da cavab ver de.:D
ne isteyirsiz bu qizdan qoyun aydinliq getitsin mövzusuna.amma kimse o suallara aydin cavab vermir.:smile

ilale
29.07.2012, 05:35
Yəni təsadüfən yaradılış baş verdi? Sən dediyin kimi aləm qarışdı bir birinə, o buna dəydi, bu ona girdi və şüurlu varlıq-insan yarandı və orqanizmindəki milyardlarla hüceyrənin hərəsi öz funksiyasını başladı layiqincə yerinə yetirməyə, eləmi? Deməli təsadüfdən yaranmış ağacdan insan bitdi, sonrakı ağaclardan da başladı heyvanlar və bitkilər bitməyə... Su heyvanları da çox güman ki, mamır və yosunlardan yaranıb :D

Big Bang-a qalanda, əgər planetlərin bir-biri ilə toqquşması saniyənin 1000-də 1-i qədər ya tələssəydi, ya da geciksəydi, fizikanın qanunları indikindən qat-qat fərqli olardı, razısan? Onda belə çıxır ki, nə ətalət qüvvəsi, nə mərkəzdənqaçma qüvvəsi, nə də yerin cazibə qüvvəsi indiki kimi olmayacaqdı və insan məsələn yemək yeyəndə yediyi yemək mədəyə düşə bilməyəcəkdi, cazibə qüvvəsinin ya olmaması, ya da başqa cür olması səbəbindən. Və ya ətalət qüvvəsi olmasaydı ürək qanı damarlara lazım olduğu kimi vura bilməyəcəkdi və sair və ilaxır. Niyə məhz toqquşma belə düşünülmüş və planlaşdırılmış şəkildə baş verdi? Həyatda elə bir şey yoxdur ki, öz özünə baş versin. Hər nəticənin bir səbəbi var. Sən dediyin yaranışın səbəbi yoxdur. Varsa da, bu səbəb partlayışdır. Bu partlayış əslində səbəb deyil, nəticədir və bu nəticənin də bir səbəbi mütləq olmalıdır.
Oki, deyirsən nəyinsə bir saniyə gecikməsi qəza olar. Mən deyim;- özünçün kağız üzərinde günəş çək və onun ətrafında bir dairə çək və orda yer planetinin bir qışda harda olduğunu və göydə daim görünən çömçə bürcün çək (ya elə çömçə çək) və birdə yayda tam üzbəüz tərəfdə olduğunu ve yenə daim gecələr görünən çömçə bürcün çək, onda görəcəksənki, yer kürəsi yayda günəşin bir tərəfində qışda isə əks tərəfində olsa biz gecələr başımız üərində daim eyni ulduzlar görə bilmərik. Bu çox sadədir, əvvəl bir fikri özünçün dəqiqləşdir sonra mübahisəni davam etdir

Elçin
29.07.2012, 16:36
Elçin qardas deyirem dini bele bilirsen hafizsen keç o 27 suala da cavab ver de.:D
ne isteyirsiz bu qizdan qoyun aydinliq getitsin mövzusuna.amma kimse o suallara aydin cavab vermir.:smile
Dini gözəl yox, çox az bilirəm və yazdıqlarımda bildiklərimdən kənara çıxmıram :) Amma bu xanımın yazılarının nəinki dinə, hətta elmə də aidiyyatı yoxdur. Məntiq yoxdur, varsa biri onun əvəzinə izah eləsin. Hamı deyir İlale professordur, amma heç kim nə başa düşmür nə də başa düşməyənləri başa salmır. 27 sualın çoxu bir-birinə zidd və təkrar suallardır, özü də elementar düşüncənin məhsuludur. Bədbəxt ateistlərdə elə sual varmı ki, heç bir din alimi Quran vasitəsilə o suala cavab tapa bilməsin? Bax belə suallar versinlər.
Oki, deyirsən nəyinsə bir saniyə gecikməsi qəza olar. Mən deyim;- özünçün kağız üzərinde günəş çək və onun ətrafında bir dairə çək və orda yer planetinin bir qışda harda olduğunu və göydə daim görünən çömçə bürcün çək (ya elə çömçə çək) və birdə yayda tam üzbəüz tərəfdə olduğunu ve yenə daim gecələr görünən çömçə bürcün çək, onda görəcəksənki, yer kürəsi yayda günəşin bir tərəfində qışda isə əks tərəfində olsa biz gecələr başımız üərində daim eyni ulduzlar görə bilmərik. Bu çox sadədir, əvvəl bir fikri özünçün dəqiqləşdir sonra mübahisəni davam etdir
Söhbət gəlib astronomiyaya çatanda kağız-qələm götürərəm, amma hələ ki, söhbətimiz yaradılış haqqındadı :)

Rasul Nur
29.07.2012, 19:46
Bunu avestadan oxumusan yoxsa özün müşahidə etmisən? Mənə bunu sübut elə mən də şaman olum)

Sən öz dediklərini əsaslandırmırsan. İnsanın bitdiyi ağac necə yaranıb və onun yaranma səbəbi necə yaranıb? Bunu da izah elə, əgər izahən varsa.

Qardaş .......... adamlara baş qoşma.kafirlərin islah olunmaz sortlarına baş qoşma.
özün də görürsən ki,primitiv nagillar yazılır.heç bir elmi əsası olmayan və agıla məntiqə uygun gəlməyən.qocalanda aglı xərifləyən insanlar bu cür danışırlar adətən.
Allah onların canini kafir olduqları halda almaq istəyir..

İlğım
29.07.2012, 20:07
Qardaş ......... adamlara baş qoşma.kafirlərin islah olunmaz sortlarına baş qoşma.
özün də görürsən ki,primitiv nagillar yazılır.heç bir elmi əsası olmayan və agıla məntiqə uygun gəlməyən.qocalanda aglı xərifləyən insanlar bu cür danışırlar adətən.
Allah onların canini kafir olduqları halda almaq istəyir..

Rəsul qarşı tərəfi sevməyə məcbur deyilsən amma forumda hörmət etməyə məcbursan. Xəbərdarlıq!

ilale
30.07.2012, 07:18
Söhbət gəlib astronomiyaya çatanda kağız-qələm götürərəm, amma hələ ki, söhbətimiz yaradılış haqqındadı :)

Sən bir postalarınan geri qayıt bax nə sual vermisən onada cavab almısan,- heç təsəvvür edə bilməzsənki,-Avesda necə mükəmməldi orda cavabsız sual və izahsız cavab yoxdu,- ona görədə mən müzakirədən qaçmıram. Mən deməzdimki, siz mən yazdıqlarımı başa düşmürsünüz,- siz olları heç oxumursunuz. Yuxarıdakı, cavabda sizin sualın cavabı olub,- öz sualın yadından çıxıb,- handa qaldı mənim cavablarım ola.

Elçin
30.07.2012, 12:19
Qardaş axmaq adamlara baş qoşma.kafirlərin islah olunmaz sortlarına baş qoşma.
özün də görürsən ki,primitiv nagillar yazılır.heç bir elmi əsası olmayan və agıla məntiqə uygun gəlməyən.qocalanda aglı xərifləyən insanlar bu cür danışırlar adətən.
Allah onların canini kafir olduqları halda almaq istəyir..
Bunlar hələ başa düşmür ki, İslamda cavabsız sual yoxdur, hər mövzuya cavab verilib. Ayətullah Xoyenin Kumeyl Duasına verdiyi şərhi oxumamış olmazsan. bu kitabı bunlara göstərmək lazımdır ki, oxuyub bilsinlər yaranış necə baş verib. Elmi sübutlarla. Amma bunlardan nəsə soruşanda sübut etmirlər.
Sən bir postalarınan geri qayıt bax nə sual vermisən onada cavab almısan,- heç təsəvvür edə bilməzsənki,-Avesda necə mükəmməldi orda cavabsız sual və izahsız cavab yoxdu,- ona görədə mən müzakirədən qaçmıram. Mən deməzdimki, siz mən yazdıqlarımı başa düşmürsünüz,- siz olları heç oxumursunuz. Yuxarıdakı, cavabda sizin sualın cavabı olub,- öz sualın yadından çıxıb,- handa qaldı mənim cavablarım ola.

Mən sənin Avestaya istinadən verdiyin cavabları neynirəm axı? Mənə dəlillər göstər, isbat elə. İnsanın ağacda yetişməsini məsələn elmlə sübut elə.

ilale
30.07.2012, 12:33
Mən sənin Avestaya istinadən verdiyin cavabları neynirəm axı? Mənə dəlillər göstər, isbat elə. İnsanın ağacda yetişməsini məsələn elmlə sübut elə.

Dəlil məntiqdi,- oda sizdə yoxdu,-

ilale
11.08.2012, 15:23
Söhbət gəlib astronomiyaya çatanda kağız-qələm götürərəm, amma hələ ki, söhbətimiz yaradılış haqqındadı :)

planetler gunesetrafinda firlanmir

ilale
11.08.2012, 15:24
Söhbət gəlib astronomiyaya çatanda kağız-qələm götürərəm, amma hələ ki, söhbətimiz yaradılış haqqındadı :)

planetler guneş etrafinda firlanmir

ilale
11.08.2012, 16:00
Söhbət gəlib astronomiyaya çatanda kağız-qələm götürərəm, amma hələ ki, söhbətimiz yaradılış haqqındadı :)

http://forum.ria.az/attachment.php?attachmentid=2685&stc=1&d=1344686237

par vita
30.12.2012, 23:29
Ilale
maddəsi olmayan varlıq ola bilməz
248ci postda Ilale xanim bunu qeyd etmisdir.hem de canliligin yaranisini da bir nov tekamule benzer formada aciqlayib.gunumuz tekamul teliminden tam ferqlense de....
samanizm mene gore materialist felsefeye cox oxsayir.

par vita
30.12.2012, 23:35
xanim artiq coxdan subut olunub ki tekamulle hecne yaranmayib
o qeder arxayin danisirsiniz ki,bir de coxdan deyib subut deyirsiniz.elm dunyasi bu yazinizi gorse 3 gun yas saxlayar.

ilale
28.02.2013, 22:41
https://www.google.com/search?q=nareepol+tree&hl=ru&sa=N&biw=1255&bih=674&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=hs4tUYTFDonw4QSF54GQBQ&ved=0CC8QsAQ#imgrc=dEk66z6Ihdf0_M%3A%3BCSFvUolRTwC hIM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-7kKKJ6HCNPM%252FT461UwBfy0I%252FAAAAAAAABPU%252FTW 6Vzb7iV0A%252Fs640%252Fnareepol%252Btree%252Bfruit .png%3Bhttp%253A%252F%252Fdawaterohaniat.blogspot. com%252F2012%252F04%252Film-al-limiya-hidden-spiritual-secrets.html%3B320%3B243